Toplam 18,846 Hadis
Konular

Nikah Evlenmek Kategorisi

Enes b. Malik anlabyor:

#18,106
Ebu Talha'nın evine girdim. Kapıyı Ümmü Süleym'in üzerine kapatmış onu dövüyordu. Bu kadın, Enes b. Malik'in annesidir. Kapının ardından: "Bu yaşlı kadını ne diye dövüyorsun?" diye seslennice Ümmü Süleym bana kapının ardından şöyle cevap verdi: "Bana yaşlı kadın diyorsun ha! Allah senin boyunu devirsin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7747 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Muhammed b. Havvât b. Şu'be'yi tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (703)

Hz. Aişe'den rivayet edildiğine göre

#18,105
Bir grup erkek, eşlerini Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e şikayet etti. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), onlara kadınları dövmeleri hususunda izin verdi. O gece kadınlardan birçoğu (şikayet için) ziyaret ettiler. Dediler ki: "Müslüman kadınlarının başına neler geldi!" Bunun üzerine Resulullah (sav): "Kadınlan dövün, ama asla hayırlı olanlannız dövmez" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7746 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup, ravilerden Ali b. el-Fudayl metruk biridir.2 2 Bezzar, Müsned (1496)

Hz. Ali'den rivayet edildiğine göre Velid b. Ukbe'nin hanımı Res11lullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e gelerek şöyle dedi:

#18,104
"Ya Resulallah! Velid beni dövüyor. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), ona: "Ona de ki: Resulullah, beni korumasına aldı" buyurdu. Kadın çok geçmeden geri döndü ve; "Bu sözüm sadece onun bana atığı dayağı attırdır" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bunun üzerine elbisesinin küçük püskülünü alıp ona verip şöyle buyurdu: "Ona de ki: Resulullah, beni korumasına aldı." Kadının gitmesinden sonra Ç'ok geçmemişti ki geri geldi ve şöyle dedi: "Bu sözüm sadece onun bana attığı dayağı arthrdı." Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), ellerini kaldırıp şöyle dua etti: "Allahım! Velid'i sana havale ediyorum. Bana karşı iki kere asi oldu."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7745 *Hadisi Abdullah b. Ahmed, Bezzar ve Ebu Ya'la rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (1303, 1304), Bezzar, Müsned (1227), Ebû. Ya'la, Müsned (294, 351)

İbn Ömer'in bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#18,103
"İpek giyen ve gümüş kaptan içen bizden değildir; kadın ile kocası arasını bozan ve köle ile efendileri arasını bozan bizden değildir. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7744 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Muhammed b. Abdillah er-Rezi'yi tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir kabul edilen kimselerdir.2 2 Taberâni, M. es-Sağır (698)

İbn Abbâs'm naklettiğine göre

#18,102
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Kadın ile kocası arasını bozan bizden değildir; köle ile efendisinin arasını bozan bizden değildir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7743 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Osman b. Mutarrif zayıftır. 1 1 Taberâni, M. el-Evsat (1824)

A'şâ el-Mâzini diyor ki:

#18,100
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in huzuruna varıp şu şiiri okudum. Ey insanların Maliki ve Arablar hesaba çeken Kadınlardan kötü bir kadınla karşılaştım. Receb ayında onun için erzak aramaya çıkmıştım. Husumet ve kaçışla beraber beni yüzüstü brraktı Sözünde durmadı, fercini benden gizledi. Onlar, yeneni bile alt edebilen en kötü galiplerdir. Bu esnada Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şu mısrayı tekrarladı: "Onlar, yeneni bile alt edebilen en kötü galiplerdir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7741 *Hadisi Abdullah b. Ahmed rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir. 2 2 İmam Ahmed, Müsned (6885, oğlu Ahmed'in zevadindendir), Ebu Ya'la, Müsned (6871)

Nadle b. Tarif'den rivayet edildiğine göre

#18,099
Kendisine A'şa denilen Abdullah b. E'var isminde bir adamın yanında Muaze isminde bir kadın yaşıyordu. A' şa, Receb ayında ailesi için erzak toplamak üzere Hecer' den yola çıkh. Sonrasında karısı, kocasına baş kaldırarak kaçh ve kocasının kabilesinden olan Mutarrif b. Buhsul b. Ka'b b. Kumeyşa' b. Dülef b. Ehsam b. Abdillah b. el-Hirınaz adında bir adama sığındı. Mutarrif kadını yanında alıkoydu. A' şa, eve döndüğünde kadını evde bulamadı. Kocasına baş kaldırdığı ve Mutarrif b. Buhsul' a sığındığı kendisine haber verilince, onun yanına giderek: "Ey amcamın oğlu! Karım Muaze senin yanındadır. Onu bana geri ver" dedi. Mutarrif: "Muhe yanımda değil. Hem olsa da, onu sana geri vermem" dedi. Mutarrif, A' şa' dan daha saygın bir insandı. A' şa çıkb ve Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına giderek ona sığındı ve şu şiiri okudu: Ey insanlann efendisi ve Arablan hesaba çeken Kadınlardan kötü birini sana şikayet ediyorum İnin gölgesindeki karanlrk dişi bir kurt gibi Receb ayında drşan çrktrm; ona erzak temini için Husumet ve kaçrşla beraber beni arleasında bıraktı. Süzünde durmadr, fercini benden gizledi. Beni girift ağaçlar arasına attı. Onlar, yeneni bile ah edebilen en kötü galiplerdir. Bu esnada Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Onlar yeneni bile alt edebilen en kötü galiplerdir" mısrasını tekrarladı. A' şa, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e eşini ve yapbklarıru, kendi kabilesinden bir adamın yanına kaçbğını şikayet etti. Adamın isminin Mutarrif b. Buhsul olduğunu söyledi. Resftlullah (sallallahu aleyhi vesellem), Mutarrif' e yazdığı mektupta ona şöyle buyurdu: "Şu adamın kansı Muaze'yi bul ve kocasına geri gönder." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' in mektubu Mutarrif' e ulaştı.· Mektup ona okundu. Muaze'ye: "Ey Muaze! Bu, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in mektubu. Mektup senin hakkında. Seni kocana geri göndereceğim" dedi. Muaze şöyle dedi: "Benim için ondan söz al, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' in koruması sözünü al. Yaptığım şeylerden dolayı beni cezalandırmasın." Mutarrif gitti ve kocasından Muaze için bu sözü aldı ve ona teslim etti. Bunun üzerine Mutarrif şu şiiri okudu: Ömrüme yemin olsun ki, benim Muaze 'ye olan sevgimi, Ne arabozan biri, ne de sevginin kıdemi değiştirebilir. Ne de azgın adamlar benden sonra, ona seslendiklerinde Onu götürdükleri zaman yaptığı kötü bir şey değiştirebilir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7740 *Hadisi Abdullah b. Ahmed ve Taberani rivayet etmiş olup, senedinde tanımadığım 620 Nikâh (Evlillk) Kitabi bir grup ravi bulunmaktadır. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (6886)

İbn Abbâs'ın naklettiğine göre

#18,098
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Kadınlann yanına gece vakti girmeyin." Yani sizden biri seferden döndüğünde ailesinin yanına sadece gündüz vakti gitsin. Ravi der ki: Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), kafile olarak seferden döndü. İki adam, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in bu emrinden sonra adeta yarışırcasına evlerine gittiler. Ailelerinin yanlarına vardıklarında her biri, ailesiyle beraber bir adam buldu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7739 *Hadisi Taberani ve kısa metniyle Bezzar rivayet etmiştir. Ravilerden Zem'a b. Salih güvenilir kabul edilen biridir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (11626), Bezzar, Müsned (1487)

Abdullah b. Revâha' dan rivayet edildiğine göre

#18,097
Kendisi, bir yolculuktan döndü ve hanımına gitmekte acele etti. Bir de bakb ki evinde bir kandil yanıyor. Bir de ne görsün eşinin yanında biri var. Hemen kılıcını aldı. Kadın: "Benden uzak dur, falan kadın saçımı tarıyor" dedi. Bunun üzerine Abdullah, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına gelerek olanları ona anlabnca, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), kişinin ailesinin yanına gece vakti girmesini yasakladı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7738 *Hadisi Ahmed ve kısa metniyle Taberani rivayet etmiştir. Hadisin ravileri Sahlh'in ravileridir. Ancak Ebu Seleme, İbn Revaha ile karşılaşmamıştır.

Sa' d b. Ebi Vakkâs diyor ki:

#18,096
"Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem), kişinin (yolculuktan döndüğünde) ailesinin yanına yatsı namazından sonra gece vakti girmesini yasakladı."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7737 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olu..,, ravileri Sahih'in ravileridir. Ancak Zühri, Sa'd'a yetişmemiştir.

İbn Ömer anlatıyor:

#18,095
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem),(Medine'ye yakın) Akik vadisinde konakladı ve geldikleri o gece kadınların yanına girilmesini yasakladı. İki adam bu hususta Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e asi oldu. Her ikisi de (evlerinde) hoşlanmadığı manzaralar ile karşılaştılar.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7736 *Hadisi Ahmed, Bezzar ve Taberani rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir.1 1 İmam Ahmed, Müsned (5814), Bezzar, Müsned (1485)

Enes b. Mâlik'in naklettiğine göre

#18,094
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), ailesinin yanına gece vakti girmezdi. Ya sabah vakti ya da akşamla yatsı arası girerdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7735 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, ravileri Sahlh'in ravileridir. Ancak ben, Abdüssamed b. Abdilvaris'in, İshak b. Abdillah b. Ebi Talha'dan hadis işittiği bilgisine hiçbir yerde rastlamadım. 2 2 İmam Ahmed, Müsned (3/125)

Ukbe b. Amir el-Cuheni'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#18,093
"İki kıskançlık vardır ki birini yüce Allah sever, diğerini ise sevmez: Şüphe bulunan yerdeki kıskançlık ki Allah, bu kıskançlığı sevmez. İkincisi ise şüphe bulunmayan yerdeki kıskançlık ki Allah bunu da sevmez." İki zan vardır ki birini Allah sever, diğerini ise sevmez: Adamın tasaddukta bulunduğu zamandaki zannı. Allah bu zannı sever. (Diğeri) ise Yüce Allah'ın sevmediği kibirdeki zannı. "Üç kişi vardır ki dualan makbuldür: Yolcu, baba ve zulme uğrayan kişi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7734 *Hadisi Ahmed ve Taberani rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (4/154), Taberâni, M. el-Kebir (17/340-1)

Enes b. Malik anlatıyor:

#18,092
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in cariyesi olan Mariye' den, oğlu İbrahim doğunca Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in kalbine bir şüphe düştü. Nihayet kendisine Cebrail gelip şöyle demiştir. "Ey İbrahim'in babası! Sana selam olsun."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7733 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Ravilerden İbn Lehia'nın hadisi hasendir.2 2 Bezzar, Müsned (1492)

Ali b. Ebi Tâlib anlatıyor:

#18,091
İbrahim'in annesi Mariye'yi ziyarete gelip giden amcasının oğlu olan Kıpti hakkında çokça ileri geri konuşulunca Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bana şöyle buyurdu: "Şu kılıcı al ve git. Onu, Mariye'nin yanında bulursan öldür." Ben dedim ki: "Ya Resulullah! Beni gönderdiğinde zıpkın gibi emrini yerine getiririm. Bana emrettiğin şeyi infaz edinceye kadar, hiçbir şey senin emrini yerine getirmekten beni alıkoymaz. Şahit olan, orada bulunmayanın görmediğini görür mü (demek istiyorsun)?" Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Elbette şahit olan, gaibin (orada bulunmayanın) görmediğini görür." Ben de kılıcımı kuşanarak adamı takip ettim. Onu, MAriye'nin yanında buldum. Kılıcımı gizlice kınından çıkardım. Adam, benim ona doğru yöneldiğimi görünce ona kastettiğimi anladı. Hemen bir hurma ağcının yanına gidip tepesine brmandı. Daha sonra kendisini sırt üstü yere atb. Ardınqan bacaklarından birini kaldırdı. Bir de bakbm ki adamın cinsel organı yerinden kesilmiş (hadım edilmiş). Ne az, ne çok hiçbir şeyi yok. Bunun üzerine ben de kılıcı kınına soktum. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına gelerek olanları ona anlahnca şöyle buyurdu: "Ehl-i beyt'i bize döndüren Allah'a hamdolsun."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7732 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup, ravilerden İbn İshak tedlis yapan biridir. Bununla beraber güvenilir biridir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. Diyau'l-Makdisi, Muhtare'sinde bu hadisi rivayet etmiştir (sahihtir). 1 1 Bezzar, Müsned (1491)

Amr b. Şurahbil b. Said b. Sa' d b. Ubade, babasından, o da dedesinden naklediyor:

#18,090
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), Sa' d b. Ubade'nin yanında bulunuyordu. Ona: "Ya Resulullah! Karımın karnının üzerinde bir adam bulsam başını kılıcımla vurayım mı?" diye sorunca, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Hangi delil, kılıçtan daha açıktır ki?" Sa' d b. Ubade: "Allah'ın Kitabı" cevabını verdi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), daha soma bu sözünden döndü ve şöyle buyurdu: "Allah'ın Kitabı ve şahitler (gerekir)." Sa'd dedi ki: "Ya Resulallah! Hangi delil kılıçtan daha açıktır?" Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bunun üzerine şöyle buyurdu: "Allah'ın Kitabı ve şahitler! Ey Ensar topluluğu! Bu (zat) sizin efendinizdir. Kıskançlık ona galip geldi. En sonunda Allah'ın Kitabı'na bile muhalif düştü." Bir adam: "Ya Resulallah! Sa' d kıskanç biridir. Bizden biri onun boşadığı bir kadınla kıskaçlığından dolayı evlenmeye asla güç yetiremez" deyince, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Sa'd kıskanç biridir. Ben ondan kıskancım. Allah ise benden daha kıskançtır." Bir adam: "Allah hangi şey üzerine kıskanır?" diye sordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle cevap verdi: "Allah yolunda cihada çıkan (kocası yannıda olmayan hanımını kıskanır)."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7731 *Hadisi Ahmed ve Taberani rivayet etmiş olup, Ahmed'in ravileri güvenilir kimselerdir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (2080), Taberâni, M. el-Kebir (5394)

İbn Abbâs anlatıyor:

#18,089
"Namuslu kadınlara zina suçlamasında bulunup sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitli!iini hiçbir zaman kabul etmeyin"t ayeti inince, Ensar' ın lideri olan Sa' d b. Ubade: "Bu ayet bu şekilde mi indi, ya Resulullah?" diye sorunca, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Ey Ensar topluluğu! Efendinizin ne dediğini duyuyor musunuz?" Dediler ki: "Ya Resulallah! Onu kınama! Çünkü o kıskanç bir adamdır. Vallahi o, bakire dışında hiçbir kadınla evlenmez. Hatta bizden biri, onun boşadığı bir kadınla, aşırı kıskanç olmasından dolayı asla evlenmeye bile cüret edemez." Bunun üzerine Sa'd şöyle dedi: "Ya Resulallah! Hiç şüphesiz biliyorum ki kıskançlık haktır ve Allah'tandır. Ancak ben şuna hayret ettim: Alçak bir kadını, bir adamın zaptettiğini görürsem dört şahit getirmeden o adama dokunmam ve adamı yerinden kıpırdatmam benim için caiz olmaz (ha!). Vallahi adam işini görünceye kadar dört şahidi getiremem." Ravi hadisin devamını zikretti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7730 *Hadisi Ahmed ve Ebu Ya'la bundan daha uzun bir metinle rivayet 'etmiştir. Ben bu hadisi Lian bölümünde de inşallah zikredeceğim. Hadisin tartışmalı kişisi olan Abbad b. Mansur zayıftır. 1 1 Nur Sur. 4. 1 İmam Ahmed, Müsned (1/238-9), Ebu Ya'la, Müsned (2740)

Ebû Hureyre anlatıyor:

#18,088
"Namuslu kadınlara zina iftirasında bulunup sonra dört şahit getiremeyenlere ••• " 2 ayeti inince Sa' d b. Ubade: "Ben bir adamı, ailemle beraber bulsam, dört şahit getirinceye kadar bekleyecek miyim?" diye sorunca Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Evet" buyurdu. Sa'd: "Olmaz! Seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki, adamı görsem başını kılıçla uçururum" demesi üzerine, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Ey Ensar topluluğu! Bakın efendiniz ne diyor? Hiç şüphesiz Sa'd kıskanç biridir. Ben ondan daha kıskancım, Allah ise benden daha kıskançhr."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7729 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, raviler Sahih'in ravilerdir. 2 Nur Sur. 4.

Ebû Hureyre anlatıyor:

#18,087
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e: "Ya Resulullah! Sen kıskanmıyor musun?" diye sorulunca, şöyle buyurdu: "Vallahi ben kıskanınm. Allah ise benden daha fazla kıskançhr. Kıskanç olmasından dolayıdır ki, bütün hayasızlıklan yasaklamıştır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7728 *Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. Ravilerden Kamil Ebu'l-Ala hakkında bir takım tenkitler yapılmışsa da bu, zarar verecek düzeyde değildir. Bununla beraber güvenilir biridir. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned {2/326)

Ebû Hureyre' den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#18,086
"Ömer kıskançtır, ben ondan daha kıskancım. Allah ise bizden daha kıskançtır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7727 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Mikdam b. Davûd zayıftır.

Ali b. Ebi Tâlib' den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#18,085
"Ben, kıskanç biriyim, Allah benden daha kıskançtır. Hiç şüphesiz Allah, kullan içerisinde kıskanç olanlan sever. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7726 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Muhammed b. el-Fadl b. Atiyye metruk biridir.

Ebû Said'in bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#18,084
"Kıskanmak imandandır, miza ise münaftklıktandır. "Ben:"Miza nedir?" diye sorunca, şöyle buyurdu: "(Karısını) kıskanmayan erkek (in huyudur.) "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7725 *Hadisi Bezzâr rivayet etmiş olup, ravilerden Ebu Merhûm'u, Nesâi ve başkalan güvenilir kabul etmiş, İbn Main zayıf görmüştür. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir.1 1 Bezzar, Müsned (1490), Ebû Merhum'un kimliği belirsizdir. Burada kimin hangisi olduğu belli değildir.

Abdullah b. Mes'ûd'un bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#18,083
"Hiç şüphesiz Allah, mümin kulu için kıskanır.
öyleyse o (mümin) de kendisi için (eşini) kıskansın."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7724 *Hadisi EbQ Ya'lli ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberlini rivayet etmiştir. Ravilerden Abdüla'la b. Amir es-Sa'lebi zayıfttr. 2 2 Ebu Ya'la, Müsned (5087), Kudâi, M. eş-Şihâb (1091)

Mdlik b. Uhaymir diyor ki:

#18,082
Ben, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim: "Allah, sakkurdan kıyamet gününde ne nafile, ne de farz (hiçbir ibadeti) kabul etmeyecektir." Dedik ki: "Ya Resulallah! Sakktlr kimdir?" Buyurdular ki: "Ailesinin yanına, (yabancı) erkekleri sokan kimsedir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7723 *Hadisi · Bezzar ve Taberâni rivayet etmiş olup, ravilerden Ebû Rezin el-Blihili'yi tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdr.1 1 7723. Bezzar, Müsned (1489), Taberâmi, M. el-Kebir (19/294)

Abdullah b. Amr'ın bildirdiğine göre

#18,080
Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Üç kimse vardır ki yüce Allah onlara cenneti haram kılmıştır: Devamlı şarap içen kimse, anne babasına asi olan kimse ve ailesini çirkin işlere sokan deyyus kimse."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7721 *Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. Senedde isimsiz bir ravi bulunmaktadır. Geri kalan kimseler güvenilir kimelerdir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (5372)

Said b. Zeyd diyor ki:

#18,079
"Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), vefat ettiği zaman Fatıma'nın yanına çocuk girdiğinde başını açıyor, adam girdiğinde ise kapabyordu."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7720 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Amr b. Sabit el-Bekri metruk biridir.

Enes b. Mâlik bildiriyor:

#18,078
Büluğa erdiğim günün sabahı olunca, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına gidip bunu ona haber verdim. Bunun üzerine şöyle buyurdu: "(Artık bundan böyle) kadınların yanına girme!" Bana o günden daha ağır gelen hiçbir gün olmamıştı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7719 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Zafir b. Süleyman güvenilir biridir. Kendisinde zayıflık bulunsa da bu, zarar verecek düzeyde değildir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.2 2 Taberâni M. es-Sağır (259)

Ma'kil b. Yesarın bildirdiğine göre

#18,077
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Sizden birinizin başına, demirden bir iğne batırılması, hiç şüphesiz kendisine helal olmayan bir kadına dokunmasından daha hayırlıdır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7718 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir.1 1 Taberâni, M. el-Kebir (20/211), es-Silsiletu's-sahiha(226)

Ebû Umâme'den rivayet edildiğine göre

#18,076
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Kadınlarla baş başa kalmaktan sakın. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki hiçbir erkek, hiçbir kadınla baş başa kalmış olmaz ki beraberlerinde şeytan bulunmuş olmasın. Hiç şüphesiz bir erkeğin çamura ya da balçığa bulanmış bir domuzu sıkıştırması, onun için kendisine helal olmayan bir kadının omzunu kendi omzuyla sıkıştırmasından daha hayırlıdır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7717 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Ali b. Yezid el-Elhani oldukça zayıf biridir. Güvenilir kabul edenler de olmuştur. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (7830), Ubeydullah b. Zahr, zayıftır.

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre

#18,075
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Hiçbir erkek, bir kadının bulunduğu yere, yanında mahrem birisi bulunmadığı halde girmesin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7716 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden İbn Lehia'nın hadisi hasendir. Kendisinde zayıflık bulunmaktadır. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.

İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre

#18,074
Bir adam yolculuktan döndü. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem),: · "Falan kadının yanında konaklayıp da kapıyı üzerine kapattın mı?" diye sorup ta adam: "Evet" deyince, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bu hareketini hoş karşılamadı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7715 *Hadisi Bezzar ve el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet emiştir. Ancak Taberani'nin ibaresi şöyİedir: Resûlullah (sav), bir adama: "Nerede konakladn? "diye sordu. Bezzar'ın ravileri Sahih'in ravileridir. 2 2 Bezzar, Müsned (1488), Taberâni, M. el-Kebir (11638-9)

İbn Abbâs' tan rivayet edildiğine göre

#18,073
Bir adam kansını boşadı. Hanımı, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e gelince ona şöyle buyurdu: "Senin için nafaka ve bannma (ikamet masrafı) yoktur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7714 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup, ravilerden İbrahim b. İsmail b. Ebi Habibe metruk biridir. 1 1 Bezzar, Müsned (1508)

İbn Ômer'e hamile (olarak boşanan) ve kocası ölmüş kadının durumu sorulduğunda şöyle demiştir:

#18,071
"Bizler onların nafakalarını karşılardık."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7713 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimseledir. 1 Taberâni, M. el-Kebir (9700)

Hz. Ömer ve İbn Mes' ûd diyorlar ki:

#18,070
"Kendisine üç defa talak verilen kadın için (iddet süresi boyunca), barınma ve nafaka (masraflarının karşılanması) hakkı vardır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7712 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, isnadı munkatıdır. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (9700)

Abdulhamid Ebû Amr'ın naklettiğine göre

#18,068
Fatıma binti Kays' ı nikahı alhnda iken boşadı. Bunun üzerine Fahma, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e gidince o: "Onun için nafaka yoktur" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7711 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Muhammed b. Halid b. Abdillah zayıftır. İbn Hibban bu zatı güvenilir kabul etmiş ve şöyle demiştir: "Bazen hata eder, bazen de muhalif rivayetlerde bulunur."

Enes b. Mâlik'in bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#18,066
"Anne babasının ihtiyaçlannı gidermek ya da insanlara muhtaç bırakmamak için çalışan kişi, Allah yolundadır. Hanımı veya çocuğunun ihtiyaçlannı gidermek için ya da onlan insanlara muhtaç bırakmamak için çalışan kişi, Allah yolundadır. Kendi ihtiyaçlannı gidermek ya da kendini insanlara muhtaç bırakmamak için çalışan kişi, Allah yolundadır. Çok malla övünmek için çalışan kişi ise, şeytanın yolundadır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7710 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden İshak b. Useyd zayıftır. Ebu Hureyre'nin hadisi, Anne Babaya İyilik ve Sıla-i Rahim bölümünde geçmişti. Çocuklar ve kardeşler için çalışmak da böyledir.

Ka'b b. Ucre anlatıyor:

#18,065
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanından bir adam geçti. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'in ashabı adamın canlılık ve dayanıklılığını görünce, şöyle dediler: "Ya Resulallah! Şu adam bir de Allah yolunda olsa." Bunun üzerine Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Eğer küçük çocuklanna (harcama yapmak için) çalışmak üzere çıktıysa o zaman o kişi, Allah yolundadır. Eğer yaşlı ana babasına (bakmak için) çalış1Jtak üzere çıktıysa o zaman o kişi, Allah yolundadır. Kendi iffet ve namusunu muhafaza etmek için çalışmak üzere çıktıysa o kişi, Allah yolundadır. Gösteriş ve övünmek için çalışmak üzere çıktıysa o kişi, şeytanın yolundadır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7709 *Hadisi Taberani üç Mu'cem'inde rivayet etmiştir. el-Mu'cemu'l-kebir'in ravileri, Sahih'in ravileridir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (19/129), Taberâni, M. el-Evsat (252, M. el-Bahreyn), Taberaru, M. es-Sağir (940)

İbn Ömer'in bildirdiğine göre

#18,061
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Kişinin doyurduğu (bakmakla yükümlü olduğu) kişiyi ihmal etmesi, ona günah olarak yeter."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7708 *Hadisi Taberani, İsmail b. Ayyaş kanalıyla Musa b. Utbe'den rivayet etmiştir. ismail'in, Hicaz'hlardan yaptığı rivayetler zayıftır.

İrbâd b. sariye diyor ki:

#18,059
Ben, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim: "Kişi hanımının su ihtiyacını karşıladığı. zaman( da bile) sevap kazanır." İrbad ekledi: "Hanımımın yanına gittim ve ona su içirdim ve Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in buyurduğu hadisi ona bildirdim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7707 *Hadisi Ahmed ve el-Mu'cemu'l-evsat ile el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Süfyan b. Hüseyn'in, Zühri'den hadis rivayet etmesinde zayıflık bulunmaktadır. Bu hadisi de ondan rivayet etmiştir. Aileye çocuklara ve diğer kimselere harcama yapma hakkındaki hadisler, Zekat kitabının sonlannda geçmişti. 1 1 Taberani, M. el-Kebir (13414)

Câbir'in bildirdiğine göre Resûullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#18,058
"Kulun Mizan'ına konulacak ilk şey ailesine yaptığı harcamasıdzr. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7706 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Senedinde tanımadığım bir ravi bulunmamaktadır.2 2 Daha önce geçti: 47

Amr b. Ümmeyye' den rivayet edildiğine göre

#18,053
Hz. Ömer, Amr'ın yanına gelmişti. Amr pazarda (çizgisiz düz bir kıyafet/ peştemal olan) murt için pazarlık yapıyordu. Hz. Ömer: "Bu nedir ey Amr?" diye sorunca Amr: "Murt. Bunu satın aldım ve tasadduk edeceğim" dedi. Ömer: "O halde sen bilirsin" dedi. Bir süre sonra ômer yine Amr'ın yanına geldi ve: "Ey Amr! Murt'u ne yaptın?" diye sordu. Amr: "Onu tasadduk ettim" deyince Ömer: "Kime?" diye sordu. Amr: "Küçük hanımıma" karşılığını verdi. Hz. Ömer: "Peki elbiseyi kendisine tasadduk ettiğini bilmiyor mu?" diye sorunca, Amr şöyle dedi: "Evet, biliyor; ama ben Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim: "Onlara verdiğiniz şey, sizin için sadakadır." Hz. Ömer: "Ey Amr! Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) adına yalan söyleme" deyince Amr: "Vallahi müminlerin annesi Aişe'ye gitmeden senden ayrılmam" dedi. Ömer yine: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), adına yalan söyleme!" dedi. Beraberce gidip Aişe' den izin istediler. Amr: "Allah için söyle Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittin mi? «Kadınlara verdiğiniz şey, sizin için sadakadır»" diye sorunca, Aişe şöyle dedi: "Allah' a yemin ederim ki evet kesinlikle doğru, Allah' a yemin ederim ki evet kesinlikle doğru." Bunun üzerine Ömer: "O esnada ben nerede idim? (Sanırım) pazarlardaki alışveriş beni oyaladı" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7704 *Hadisi Bezzâr rivayet etmiştir. Ahmed'in rivayeti şöyledir: "Kişinin eşine verdiği şey, sadakadır. " İkisinin de senedinde geçen Muhammed b. Ebi Humeyd zayıftır. 1 1 Bezzar, Müsned (1507), İmam Ahmed, Müsned (4/179), es-Silsiletu's-sahihıı (1024)

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#18,052
"Çekilen sıkıntı kadar, Allah'tan yardım gelir. Bela miktan kadar, Allah'tan sabır gelir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7703 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup, ravilerden Tarık b. Ammar hakkında Buhari: "Hadisine mutabaat yapılmaz" demiştir. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir.2 2 Bezzar, Müsned (1506)

İbn Abbâs anlatıyor:

#18,050
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), Mekke' den çıkınca· Hz. Ali, Hamza'nın kızını şehirden çıkardı. (Daha sonra Medine'de) Hz. Ali, Cafer, ve Zeyd anlaşmazlığa düştüler ve bu ihtilafı çözmesi için Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e başvurdular. Hz. Ali dedi ki: "Amcamın kızıdır; onu ben (evinden) çıkardım." Cafer: "Amcamın kızıdır; üstelik teyzesi yanımda kalıyor" dedi. Zeyd ise: "O kardeşimin kızıdır" dedi. Zeyd, Hamza'yla kardeş gibiydi. Nitekim Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), aralarında kardeşlik tesis etmişti. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), Zeyd'e: "Sen benim ve onun (kızın) mevlasısın;" Ali'ye: "Sen, benim kardeşim ve arkadaşımsın;" Cafer'e ise: "Senin ahlakın ve yaradılışın bana benziyor, kız teyzesine daha yakındır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7702 *Hadisi Ahmed ve Ebû Ya'la rivayet etmiş olup, ravilerden Haccâc b. Ertât tedlis yapan biridir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (2040), Ebu Ya'la, Müsned (2379), Taberâni, M. el-Kebir (4661)

Abdullah b. Arnr'dan rivayet edildiğine göre bir kadın, Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e gelerek:

#18,049
"Ya Resülallah! Şu oğlum var ya, benim karnım onun kabı, kucağım onun yuvası ve göğüslerim
onun süt tulumudur. Babası ise onu benden koparacağını ileri sürüyor" deyince, Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Evlenmediğin müddetçe sen ona (babasından) daha ziyade hak sahibisin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7701 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (6707), Sünen-i Ebi Davud (2276)

Ebu Mes'ûd'un bildirdiğine göre

#18,048
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Teyze, annedir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7700 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Kays b. er-Rebi'yi, Şu'be ve Sevri güvenilir kabul etmiş, bir grup alim ise zayıf görmüştür. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 3 3 Taberâni, M. el-Kebir (17/243)

Sevde binti Zem'a'dan rivayet edildiğine göre

#18,047
Kendisi, gününü Aişe' ye hibe etmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7699 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir. Safiyye binti Huyey'in hadisi bundan önceki bölümde geçmişti. 2 2 Taberâni, M. el-Kebir (24/32),; bak: Bûhâri (5212), Müslim 1463)

Ebu Hureyre' den rivayet edildiğine göre

#18,046
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), yolculuğa çıkmak istediği zaman hanımları arasında kura çekerdi. Beni Mustalik gazvesinde kura Aişe'ye çıktı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7698 *Hadisi Ebu Ya'la ve Taberani muhtasar olarak rivayet etmiş olup, ravilerden Muhammed b. Amr b. Alkame'nin hadisi hasendir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 1 1 Ebu Ya'la, Müsned (6125)

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre

#18,044
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "(Başka hanımlan varken evlenen erkek için, yeni evlendiği) bakire kızın yanında yedi, dulun yanında ise üç gece (kalma hakkı) vardır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7697 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Abdullah b. Amir el-Eslemi zayıftır. 2 2 Taberâni, M. el-Kebir (11404)

Abdullah b. Amr' dan rivayet edildiğine göre

#18,043
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Kişi (başka hanımlan varsa) bir kızla evlendiğinde üç gün onun yanında kalır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7696 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, ravilerden Haccac b. Ertat tedlis yapan biridir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (6665), Darakutni, Sünen (409)

Hz. Aişe anlatıyor:

#18,042
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bir yolculuktaydı. Biz de onunla beraberdik. Safiyye'nin devesi hastalandı. Zeyneb' de fazla olan bir deve vardı. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "Safiyye'nin devesi hastalandı. Bir deveni ona versen" diye buyurunca, Zeyneb: "Şu Yahudi kıza mı vereceğim" diye karşı çıkh. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), çok kızdı. Onu, Zilhicce'nin geri kalan günlerinde, Muharrem, Safer aylarıyla Rebiyülevvel ayının ilk günlerinde terk etti. Zeyneb en sonunda eşyalarını ve yatağını kaldırdı. Artık Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in kendisine bir ihtiyacının kalmadığını düşünüyordu. Zeyneb bir gün gündüz ortasında bir gölge gördü, bakh ki gölge kendisine doğru geliyor. (Gelen kişinin Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) olduğunu anlayarak) yatağını ve eşyalarını eski yerine yerleştirdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7695 Ben derim ki: Ebu Davûd hadisi kısa metniyle rivayet etmiştir. *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ravileri arasında görüldüğü gibi Sümeyye vardır. Onun rivayetlerine Ebu Davûd ve başkaları yer vermiş; hiç bir kimse onu cerh etmemiştir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.

Hz. Aişe anlatıyor:

#18,040
Benim yüküm hafifti ve hızlı giden bir devenin üstündeydi. Safiyye' nin yükü ise ağırdı ve ağır giden devenin üstündeydi. Üstelik devenin yavaş olması kafileyi de yavaşlabyordu. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Aişe'nin yükünü, Safiyye'nin devesinin üzerine, Safiyye'nin yükünü de Aişe'nin devesi üzerine yerleştirin ki kafile ilerleyebilsin." Aişe der ki: "Bunu görünce dedim ki: "Ey Allah' ın kulları! Yardım edin. Şu Y ahddi kız, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e karşı bize galip geldi." Bunun ttzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Ey Ümmü Abdillah! Senin yükün hafif, Safiyye' nin yükü ise ağırdır. Kafileyi yavaşlatıyor. Biz de onun yükünü senin devene, senin yükünü de onun devesine yerleştirdik." Ben de dedim ki: "Sen kendinin Allah' m Peygamberi olduğunu iddia ediyor musun?" Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), tebessüm ederek: "Bunda senin bir şüphen mi var ey Ümmü Abdillah!" diye karşılık verdi. Ben yine: "Sen kendinin Allah'm peygamberi olduğunu iddia etmiyor musun? Niçin adaletli davranmıyorsun peki?'' dedim. Dediklerimi Ebu Bekr işitti ve kendisinde bir kızgınlık belirdi. Bana doğru gelerek yüzüme bir tokat attı. Bunun üzerine Resulullah {sallallahu aleyhi vesellem): "Yavaş ol ey Ehil Bekr!" buyurdu. Ebü Bekr: "Ya Resulullah! Dediklerini duymadın mı?" deyince, Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Kıskançlık, ona vadinin aşağısıyla yukansı (arasındaki farkı) (bile) göstermiyor."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7694 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Ravilerden Muhammed b. İshak tedlis yapan biridir. Seleme b. el-Fadl'ı İbn Main, İbn Hibban ve Ebu Hatim güvenilir kabul etmiş, bir grup ise zayıf görmüştür. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir. Hadisi aynı zamanda Ebu'ş- Şeyh b. Hibban el-Emsfil kitabında rivayet etmiştir. Senedinde Usame b. Zeyd el- Leysi'den başka (zayıf) ravi bulunmamaktadır. Bu zat ise Sahih'in., ravilerinden olmakla birlikte, kendisini zayıf görenler de mevcuttur. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 1 1 Ebu Ya'la, Müsned (4670)

Hz. Aişe anlatıyor:

#18,038
Ümmü Seleme yanımızdaydı. Gerenin bir bölüm.ünde Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) geldi. Ben Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'in (kocanın kansına yaptığı türden) eliyle yapbğı bir hareketi anlattım. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Ümmü Seleme'yi fark etmemişti. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e işaretler yaptım. En sonunda Ümmü Seleme'yi fark etti. Ümmü Seleme dedi ki: "Şimdi o böyle mi peki? Bizden biri sadece, o yalnız başına kaldığında senin yanında bulunmuyor?" Aişe bunun üzerine diliyle sataştı. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Aişe'yi engellemek istediyse de o bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Rescllullah (sallallahu aleyhi vesellem) de Ümmü Seleme'ye: "Sen de ona dil uzat" buyurdu. Ümmü Seleme de, Aişe'ye ağzına geleni söyledi ve onu altetti. Ümmü Seleme bunun üzerine, Ali ve Fabma'nın yanına giderek onlara şöyle dedi: "Aişe bana sizin hakkınızda şöyle şöyle söyledi." Bunun üzerine Hz. Ali, Fatıma'ya: "Resulullah (sallallahu aleyhivesellem)' e git ve ona «Aişe bize şöyle şöyle demiş» de!" Hz. Fatıma gidip bunu Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e anlattı. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "Ka'be'nin Rabbin.e yemin olsun o (Aişe), babanın biricik sevmği.dir" buyurdu. Hz. Fatıma bunun üzerine Hz. Ali'nin yanına dönüp, Resulullah (sav)'in kendisine söylediği sözleri aktardı. Hz. Ali şöyle dedi: "Aişe'nin sana ve bizim alyhimize söylediği şeyler ile nihayet Fatıma'run sana gelip «Ka'be'nin Rabbine yemin olsun ki o, babanın biricik sevdiğidir» sözünü aktarması sana yetmez mi? (Ey Ümmü Seleme)"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7693 Ben derim ki: Hadisi Ebü Davud rivayet etmiş, ancak Ommü Seleme yerine Zeyneb binti Cahş'ı koymuştur. Aynı zamanda Ebu DhUd'un rivayeti bundan biraz daha kısadır. *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, raviterinden Ali b. Zeyd zayıf olmakla beraber hadisi hasendir.1 1 İmam Ahmed, Müsned (6/130)

Hz. Aişe anlatıyor:

#18,037
Safiyye, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e onun için hazırladığı bir yemek göndermişti. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), yanımdaydı. (Yemeği getiren) cariyeyi görünce (kıskançlıktan) beni bir titreme aldı. Benden yüzünü çevirip gidinceye kadar titreme hali içerisindeydim. Çanağa vurdum ve cariyeye fırlattım. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e baktığımda kızgınlığı yüzünden okunuyordu. Dedim ki: "Bana, bugün lanet okumasından Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e sığınırım."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7692 Ben derim ki: Hadisi Ebu Davud ve diğerleri kısa metinle rivayet etmiştir. *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (6/277)

Safiyye binti Huyey'den rivayet edildiğine göre

#18,036
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), hanımlarıyla beraber haccetti. Yolun bir kısmını gittikten sonra, adamın biri indi ve kadınların arkasından giderek onların bineklerini sevketti. Bu eşnada bir ara develer fazla hızlanınca Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "(Bineklerin üzerinde kınlabilir) cam şişeleri varmış gibi (yavaş) sevket" buyurdu. İnsanlar yürürken Safiye binti Huyey' in devesi çöktü. Devesi en güzel olan bineklerden biriydi. Bunun üzerine Safiyye ağlamaya başladı. Bu olay, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e haber verilince hemen geldi. Safiyye'nin gözyaşlarım eliyle sildi. Hz. Peygamber(sallallahu aleyhi vesellem), onu ağlamaktan menettiği halde o daha çok ağlıyordu. Safiyye'nin ağlaması çoğalınca, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Safiyye'yi azarlayıp kovdu. Bunun üzerine insanlara orada konaklamalarını emretti. İnsanlar konakladılar. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ise aslında konaklamak istemiyordu. Safiyye devamla şöyle anlatb: İnsanlar konakladı. O gün, benim (nöbet) günümdü. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in çadırı kuruldu ve içeri girdi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in bu şekilde beni kovması üzerine ne yapacağımı bilemedim. Onun kalbinde bana karşı bir nefret bulunmasından korktum. Aişe'nin yanına gittim. Ona dedim ki: "Biliyorsun ki ben, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber olan günümü kesinlikle hiçbir şeye karşılık satmam. Ama, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'i benden razı etmen karşılığında günümü sana hibe ediyorum." Aişe: "Olur" dedi. Aişe baş örtüsünü aldı, zafiranla boyadı. Güzel koksun diye de üzerine su serptikten sonra elbiselerini giydi. Sonrasında, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına gitti. Çadırın ucunu kaldırınca, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "Ne oldu sana ey Aişe! Bugün senin günün değil ki?" diye çıkıştı. Aişe: "Bu Allah'ın bir fazlıdır, dilediğine verir." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), ailesiyle beraber öğle uykusuna yatb. Akşam olunca, Zeyneb binti Cahş' a: "Ey Zeyneb! Kız kardeşin Safiyye'ye bir deve ödünç ver" buyurdu. Zeyneb, binek hayvanları en çok olan kadınlardan biriydi. Şöyle dedi: "Ben, senin Yahudi kadınından (Safiyye' den) daha fakirim." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Zeyneb' den bu sözü işitince kızdı. Onu terk etti ve yolculuk süresince Mekke'ye gidinceye kadar, Muharrem ve Safer aylarında onun yanına gitmedi. Ona hiçbir gün taksim etmedi. En sonunda Zeyneb, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' den ümidini kesti. Rebiyülevvel ayı gelip de Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Zeyneb' in yanına girince, Zeyneb onun gölgesini gördü. "Bu gölge, erkek gölgesidir. Restllullah (sallallahu aleyhi vesellem) de yanıma gelmiyor. öyleyse kim bu?" dedi. Resfilullah (sallallahu aleyhi vesellem), içeri girince onu gördü ve şöyle dedi: "Ya Resulallah! Yanıma geldiğinde ne yapacağımı bilemedim." Ravi der ki: Zeyneb'in bir cariyesi vardı. Onu Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' den gizlerdi. Dedi ki: "Falan cariye senindir." Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), Zeyneb'in yatağına doğru yürüdü. Yatak (toplanıp) kaldırılmıştı. Yatağı bizzat kendisi yerine koydu, sonra ailesiyle beraber oldu ve ondan hoşnut oldu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7691 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, ravilerden olan Sümeyye'den, Ebu Davud ve başkaları hadrsi rivayet etmiştir. Bu zatı Ahmed zayıf görmemiştir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (6/339)

Abdullah (İbn Mes' ud) anlatıyor:

#18,035
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), ile beraber oturuyordum. Yanında ashabı bulunuyordu. Bir kadın çıplak olarak geldi. Cemaatten bir adam hemen kalkıp üzerine bir giysi atıp ve kadını kendine doğru çekip sardı. Bu olay üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yüzünün rengi değişti. Arkadaşlarından biri: "Galiba adamın karısı" dedi. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Zannediyorum ki kadın kıskanç biri (ki üstbaşına dikkat etmeden çıplak bir halde sokağa çıkmış). Hiç şüphesiz yüce Allah, kıskançlığı kadınlara, cihadı da erkeklere yazdı. Kadınlardan her kim (kıskançlığının kötü sonuçlanna) sabrederse onun için şehit sevabı vardır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7690 *Hadisi Bezzar ve Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Ubeyd b. es-Sabah'ı, Ebu Hatim zayıf görmüş, Bezzar güvenilir kabul etmiştir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 1 1 Bezzar, Müsned (1495)

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#18,034
"Cahiliye döneminde on bir kadın toplandı. Kocalannın halleriyle ilgili haberleri dosdoğru anlatmak ve hiçbir şeyi gizlememek üzerine anlaşhlar. Birincisi şöyle anlath: "Kocam, sarp dağın tepesinde bulunan değersiz deve eti gibidir. Sırh düz değildir ki yukanya çıkanlsın. Semiz değil ki yerinden kımıldahlıp başka yere yürütülsün. "İkincisi şöyle dedi: "Ben kocamın hallerini ifşa edemem, çünkü anlatırsam bütün gizlisini ve bütün ayıplannı ortaya dökerim." Üçüncüsü de şöyle anlattı: "Kocam kötü ahlaklı biridir. Konuşursam beni boşar, susarsam muallakta bırakılınm." Dördüncüsü şöyle anlattı: "Kocam yediği zaman yemekleri siler süpürür, , içtiği zaman (kaptaki sıvının) hepsini içer. Yattığı zaman yorgana iyice sarılır (tek başına uyur). Elini elbisemin içine sokmaz ki derdim nedir bilsin." Beşincisi şöyle anlattı: "Kocam iktidarsızdır, delil karşısında susar, ne kadar dert varsa ondadır. Ya başımı yarar, ya kemiklerimi kırar ya da bunların hepsini bana yapar." Altıncısı şöyle anlattı: "Benim kocam Tihame yöresinin gecesi gibidir. Ne sıcaklığı vardır, ne de soğukluğu. Ondan hiç korkulmaz." Yedincisi şöyle anlattı: "Kocam içeri girdiğinde kaplan, dışan çıktığında arslandır. Bana yüklediği sorumluluklan sorup araştırmaz." Sekizincisi şöyle anlattı: "Kocamın dokunuşu tavşan dokunuşu, kokusu zafiran kokusudur. Ben onu alt ettiğim gibi insanlar da onu alt ederler." Dokuzuncusu şöyle anlattı: "Kocamın (evinin) direği uzundur, kılıcının kını uzun (uzun boylu), evinin külü çok (misafirperver) ve evi insanların toplandığı yere yakın olan bir insandır." Onuncusu şöyle anlattı: "Kocam maliktir, ama ne malik, her hayrın sahibidir. Onun yaylım yerleri az olmakla birlikte çökecekleri geniş ağılları olan develeri vardır. Çalgı sesini duydular mı helak olacaklarını (kesileceklerini) anlarlar." On birincisi şöyle anlattı: "Benim kocam Ebu Zer' dir. Ne Ebu Zer' ama, kulaklanmı küpe ile sallandırdı, pazulanmı yağla doldurdu, beni sevindirdi, sevincini bana izhar etti. Beni Şıkk denilen yerde koyun sürüsü olan bir ailenin kızı olarak buldu da koyun, at ve deve sesleri arasına, harman döken bir aile arasına soktu. Onun yanında (rahatça) konuşurum ama bana «Allah yüzünü çirkin kılsın» denmez. Yanında sabaha kadar uyurum, içerim ve konuşurum." Ebu Zer' in annesi, Ebu Zer' in annesi ne annedir ama! Ambarlan büyük, evi ise geniştir. Ebu Zer'in oğlu, Ebu Zer'in oğlu, ne oğuldur ama! Yatağı kılıcın sıyırdığı yer gibidir. Onu bir kuzu budu doyurur. Ebu Zer'in kızı, Ebu Zer'in kızı, ne kızdır ama! Babasına ve annesine itaatkar, etine dolgun bir kızdır o. Komşu kumalann öfke sebebidir. (Onlan kıskandınr.) Ebu Zer' in cariyesi, Ebu Zer' in cariyesi, ne cariyedir ama! Konuşmalanmızı ifşa etmez. Azıklanmızı alıp başkalanna vermez. Bizim azıklanmıza hıyanet edip, her köşeye saklayıp gizlemekle evin köşelerini kuş yuvalarına çevirmez. Bir gün Ebu Zer', süt tulumlarının çalkalanmakta olduğu bir bolluk döneminde dışarı çıktı. Bir kadının yanından geçti. Yanında kaplanlar gibi belinin altında (annelerinin) iki narla (memeleriyle) oynaşan iki oğlan vardı. Beni boşadı, onunla evlendi. Ondan sonra ben de şerefli bir adamla evlendim. Durmadan yorulmadan koşan bir ata binerdi. Hatt yöresinin yapımı mızraklar aldı. Beni bol bol nimetlerle rahat bir hayata kavuşturdu. Her deveden bana bir çift verdi. Bana: «Ey Ümmü Zer'! Ye iç ve ailene de azık ver» dedi. Fakat ne var kı bana verdiği her şeyi toplasam, Ebu Zer' in en küçük kabını bile dolduramaz." Aişe der ki: Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Ben de senin için Ebu Zer'in Ümmü Zer karşısındaki durumu gibi oldum."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7689 *Hadisin ravileri Sahih'in ravileridir. Abdullah b. Ahmed b. Hanbel, Sahih ravisi olmamakla beraber güvenilir ve sözü huccet olan bir imamdır. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (23/167)

Hz. Aişe anlatıyor:

#18,033
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) yanıma gelerek şöyle buyurdu: "Ey Aişe! Ben senin için Ehü Zer'in, Ümmü Zer' karşısındaki konumu gı'bi-yim." Devamla Resfilullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Yemen kıasabalarının birinde, Yemen'in obalarından bir oba vardı. Orada on bir kadın vardı. Oturacaklan mr yere çıktılar. Birbirlerine: "Gelin kocalanmızdaki halleri birbirimize anlatalım, yalan söylemeyelim" dediler. Birinci kadına: "Konuş" denildi. O da şöyle anlattı .... Ravi der ki: Hadisin ravisi devamını zikretti. Adı Amre binti Abdi Amr olan ı1cinci kadın anlattı ... İsmi Hubba binti Ka'b olan üçüncüsüne: "Konuş" denildi. Adı Hüded binti Herume olan dördüncüsüne: "Konuş" denildi. Adı Kebşe olan 'beşincisine: "Konuş" denildi. İsmi Hind olan altıncısına: "Konuş" denildi. Adı Hubba binti Alkame olan yedincisine "Konuş" denildi. İsmi Esma binti Abd olan sekizincisine: "Konuş" denildi. Dokuzuncusuna da: "Konuş" denildi ki onun ismi belirtilmemiştir. İsmi Kübeyşe mnti'l-Erkam olan onuncusuna: "Konuş" denildi. Ukeyhil b. Saide'nin kızı olan Ümmü Zer'e de: "Konuş" denildi. O da şöyle anlattı: "Ebu Zer', Ehü Zer ne adam ama!" Ravi hadisin devamını zikretmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7688 *Hadisi Taberani. hocası Ubeydullah b. Muhammed el-Ömeri'den rivayet etmiştir. Nesiâ bu zatı hadıs uydurmakla itham etmiştir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (23/176)

Hz. Aişe anlatıyor:

#18,032
Babamın, Cahiliye dönemindeki mallarının çokluğu ile övünürdüm. Yaklaşık olarak bir milyon ukiyye kadardı. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bana şöyle buyurdu: "Sus ey Aişe! Çünkü ben, senin için Ebu Zer'in, Ümmü Zer karşısındaki durumu gibiyim." Sonra, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle anlatmaya başladı: "Cahiliye döneminde on bir kadın toplandılar. Kocalannın hallerini anlatmalan ve yalan söylememeleri hususunda fıer biri söz verdi. Denildi ki: "Ey falan sen (anlat)." Kadın şöyle anlattı. Gecesi Tihame bölgesinin gecesi (gibidir) Ne sıcaklığı vardır, ne de soğukluğu. (Evimizde) ne korkulur, ne de bezilir." Bir diğerine: "Sen ey falan (anlat)" denilince o da şöyle anlattı: "(Kocamın) kokusu zafiran kokusu, dokunuşu ise (o kadar yumuşakhr ki sanki) tavşan dokunuşudur. Ben onu altederim, insanlar da alt ederler." Bir diğerine: "Sen ey falan (anlat)" denilince o da şöyle anlath: "Vallahi benim bildiklerim şunlardır: O, direği uzun (evi rahat), kılıcının kını uzun (uzun boylu), evinin külü çok (misafirperver) ve evi insanlann toplandığı yere yakın olan bir adamdır." ' Bir diğerine: "Sen ey falan (anlat)" denilince şöyle anlattı: "Ben malik (mal mülk sahibi) biriyle evlendim. Hem de ne malik! Çökecek geniş evlekleri olan bir sürü develeri var kocamın. Fakat yaylım yerleri azdır. Develer ud sesini duyunca o zaman boğazlanacaklarını anlarlar." Bir diğerine: "Sen ey falan (anlat)" denilince şöyle anlattı: "Ben kocamı anlatamam. Anlatırsam bütün gizlisini ve ayıplannı sayıp dökerim. Korkanm ki anlatmadık hiçbir şey bırakmam." Bir diğerine: "Sen ey falan (anlat)" denilince şöyle anlattı: Vallahi bildiklerim şunlardır: İçeri girdiğinde (avdan gelen bir) kaplan, dışan çıktığında ise arslandır. Bana yüklediği sorumluluklann akibetini sorup araştırmaz." Bir diğerine: "Sen ey falan (anlat)" denilince şöyle anlattı: "Kocam, (sarp) dağın tepesinde bulunan değersiz bir deve eti gibidir. Semiz değil ki (insanlar alıp) başka yere götürsün. Sırtı düz değildir ki yukanya çıkanlsın (Yani hayn az ve hayırdan uzaktır.) Bir diğerine: "Sen ey falan (anlat)" denilince şöyle anlattı: Vallahi bildiklerim şunlardır: Kocam yediği zaman yemekleri siler süpürür, içtiği zaman (kaptaki suyun) hepsini içer. Hayvan kestiğinde değersiz şeyleri de seçer ayınr. Uyuduğunda (yorgana) iyicene sanlır (yalnız yatar). Elini elbisemin içine sokmaz ki rahatsızlık ve üzüntümü anlasın. Bir diğerine: "Sen ey falan (anlat)" denilince şöyle anlattı: Ben kötü ahlaklı birisiyle evlendim. Konuşsam beni boşar, sussam muallakta bırakılınm (ne kocasız, ne de dul). Bir diğerine: "Sen ey falan (anlat)" denilince şöyle anlattı: (Benim kocam) iktidarsızdır, delil karşısında susar, ne kadar dert varsa ondadır. Ya başını yarar, ya kemiklerini kırar, ya da bunlann hepsini sana yapar." Bir diğerine: "Sen ey falan (anlat)" denilince şöyle anlattı: Ben Ebu Zer' ile evlendim. Ebu Zer ne adam ama! Kulaklanmı küpe ile sallandırdı. Pazulanmı yağla doldurdu. Beni sevindirdi, sevincini bana izhar etti. Beni Şıkk denilen dağdaki koyun sürüsü olan bir ailenin kızı olarak buldu da koyun, at ve deve sesleri arasına, harman döken bir aile arasına beni kattı. Onun yanında uyuyorum ve sabahlıyorum. İçerim ve kananm, konuşurum ama asla bana "Allah seni çirkin kılsın" denmez (dediğim şeyler kabul edilir.) Ebu Zer'in oğlu, Ebu Zer'in oğlu ne oğuldur ama! Yatağı kılıcın sıyırdığı yer gibidir. Onu bir kuzu budu doyurur (az yer). Ebu Zer'in cariyesi, Ebu Zer'in cariyesi, ne cariyedir ama! Hiçbir sözümüzü ifşa edip yaymaz, azıklanmızı alıp başkalanna vermez." Bir gün Ebu Zer' süt tulumlan çalkalamakta iken (yani bolluğun yaşandığı bir dönemde) yanımdan aynldı. Fişek gibi çevik iki çocuğun annesi bir kadınla karşılaştı. Ebu Zer' beni boşayıp onunla evlendi, ben de değiştirilmiş oldum. Her bedelin tek gözü kördür. Bunun üzerine ben de şeref sahibi bir gençle evlendim. Durmadan, yorulmadan en güzem bir ata binerdi. Hatt yapımı mızraklar alıp (akşam üzeri) bana bir çok deve ile gelirdi. (Beni mala boğdu) (Getirdiği) her hayvandan bana bir çift verdi. Bana: «Ey Ümmü Zer! İstediğin gibi ye iç ve akrabana da ihsan et." Bana verdiği mallan topladım ama, Ebu Zer' in en küçük kabını bile doldurmadı." Aişe dedi ki: "Ya Resulallah! Sen benim için Ebu Zer' den daha hayırlısın."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7687 Ben derim ki: Aişe'nin, Ebu Zer' hadisi Sahih'te mevkuf (yani Aişe'nin sözü) olarak yer almaktadır. Merfu hiçbir ifade orada yoktur. Sadece şu ifade vardır. "Ben senin için Ebu Zer'in, Ümmü Zer' karşısmdaki durumu gibiyim (ey Aişe). " *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden bazıları Sahih'in ravileridir. Geri kalan ravileri İbn Hibban ve başkaları güvenilir kabul etmiştir. Bazıları hakkında tenkit bulunsa da zarar verecek düzeyde değildir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (23/173)

Amr b. Hureys diyor ki:

#18,031
"Zenciler, Medine'de (çalgı eşliğinde)oynuyorlardı. Hz. Aişe omzunu, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in omzunun üzerine koyar ve onları izlerdi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7686 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, hadisin senedi hasendir.

Ümmü Seleme' den rivayet edildiğine göre

#18,030
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), her sabah eşlerinin yanlarına giderek onlara selam verirdi. Onlardan birinin yanında bal vardı. Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem), onun yanına uğradığında ona baldan ikram ederdi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) de onun yanında kalırdı. Aişe ve Hafsa bu sebeble (o kadına) çok kızmışlardı. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), yanlarına geldiğinde ona: "Ya Resulullah! Senden meğafir (kötü kokan acı ılgın sakızı) kokusu alıyoruz" dediler. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), o balı yemeyi bıraktı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7685 *Hadisi Ebû Ya'la rivayet etmiş olup, ravilerden Musa b. Ya'kûb ez-Zem'i'yi, İbn Main ve başkaları güvenilir saymış. İbnu'l-Medini ise zayıf görmüştür. Diğer ravileri. güvenilir kimselerdir. 2 2 Ebu Ya'la, Müsned (6929), Taberani, M. el-Kebir (23/310, 397)

Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in azatlısı Ruzeyne anlatıyor:

#18,029
Yemen'li Sevde, Aişe'yi ziyaret için yanına gelmişti. Aişe'nin yanında Ömer'in kızı Hafsa da vardı. Sevde gayet güzel bir şekilde (süslenerek) gelmişti, üzerinde Yemen hırkalarından yapılmış güzel bir elbise ve aynı güzellikteki bir baş örtüsü vardı. Elbisenin üzerinde iki tane mercimek misali sansabırdan iki nokta, gözünün pınarında ise zafiran vardı. (Ravi) Uleyle ekledi: "(Bazı) kadınların (halen) bununla süslendiklerini idrak ettim." Hafsa, Aişe'ye dedi ki: "Ey müminlerin annesi! Şimdi Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), sevinçli bir şekilde gelir, bu da aramızda süslenmiş vaziyette duruyor." Bunun üzerine müminlerin annesi: "Allah' tan kork ey Hafsa!" diye çıkışınca Hafsa: "Ben onun süsünü bozacağım" dedi. Sevde biraz ağır işittiği için: "Kadınlar ne konuşuyor?" diye sordu. Hafsa ona: "Sevde! Tek gözlü (Deccal) çıkmış!" deyince Sevde: "öyle mi?!" diyerek korkuya kapıldı, titremeye başladı ve: "Nereye gizleneyim?" diye sordu. Hafsa: "Şu çadıra saklan" dedi. Bu çadır, yemek pişirdikleri, hurma dallarından yapılmış bir çadırdı. Gitti ve oraya gizlendi. Çadırda pislik/ toz ve örümcek ağları vardı. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), o esnada çıkageldi. İkisi gülüyorlardı. O kadar ki, gülmekten konuşmaya güçleri kalmamıştı. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Niçin gülüyorsunuz?" diye sordu. Bunu üç kere tekrarladı. Elleriyle çadırı işaret ettiler. Resftlullah (sallallahu aleyhi vesellem), çadırın yanına gitti. Bir de ne görsün, içeride Sevde korkudan titriyor. Ona: "Sevde! Ne oldu sana böyle?" diye sordu. Sevde: "Ya Resulallah! Tek gözlü (Deccal) çıkmış" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Henüz çıkmadı, ama mutlaka çıkacak, henüz çıkmadı, ama mutlaka çıkacak" buyurdu. Sonra çadırın içine girip Sevde'yi oradan çıkardı. Üzerindeki toz ve örümcek ağlarını silkeledi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7684 *Hadisi Ebû Ya'la ve şi ibare ile Taberani rivayet etmiştir: Hafsa, Aişe'ye dedi ki: "Birazdan Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem), yanımıza gelir. Bizi kaba, giyim kuşamdan yoksun bir halde görecek. Bu ise aramızda süslenmiş bir halde duruyor!" Senedinde tanımadığım raviler bulunmaktadır. 1 1 Ebu Ya'la, Müsned (7160), Taberani, M. el-Kebir (24/278-9)

Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in azatlısı Ruzeyne anlatıyor:

#18,028
Yemen'li Sevde, Aişe'yi ziyaret için yanına gelmişti. Aişe'nin yanında Ömer'in kızı Hafsa da vardı. Sevde gayet güzel bir şekilde (süslenerek) gelmişti, üzerinde Yemen hırkalarından yapılmış güzel bir elbise ve aynı güzellikteki bir baş örtüsü vardı. Elbisenin üzerinde iki tane mercimek misali sansabırdan iki nokta, gözünün pınarında ise zafiran vardı. (Ravi) Uleyle ekledi: "(Bazı) kadınların (halen) bununla süslendiklerini idrak ettim." Hafsa, Aişe'ye dedi ki: "Ey müminlerin annesi! Şimdi Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), sevinçli bir şekilde gelir, bu da aramızda süslenmiş vaziyette duruyor." Bunun üzerine müminlerin annesi: "Allah' tan kork ey Hafsa!" diye çıkışınca Hafsa: "Ben onun süsünü bozacağım" dedi. Sevde biraz ağır işittiği için: "Kadınlar ne konuşuyor?" diye sordu. Hafsa ona: "Sevde! Tek gözlü (Deccal) çıkmış!" deyince Sevde: "öyle mi?!" diyerek korkuya kapıldı, titremeye başladı ve: "Nereye gizleneyim?" diye sordu. Hafsa: "Şu çadıra saklan" dedi. Bu çadır, yemek pişirdikleri, hurma dallarından yapılmış bir çadırdı. Gitti ve oraya gizlendi. Çadırda pislik/ toz ve örümcek ağları vardı. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), o esnada çıkageldi. İkisi gülüyorlardı. O kadar ki, gülmekten konuşmaya güçleri kalmamıştı. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):"Niçin gülüyorsunuz?" diye sordu. Bunu üç kere tekrarladı. Elleriyle çadırı işaret ettiler. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), çadırın yanına gitti. Bir de ne görsün, içeride Sevde korkudan titriyor. Ona: "Sevde! Ne oldu sana böyle?" diye sordu. Sevde: "Ya Resulallah! Tek gözlü (Deccal) çıkmış" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Henüz çıkmadı, ama mutlaka çıkacak, henüz çıkmadı, ama mutlaka çıkacak" buyurdu. Sonra çadırın içine girip Sevde'yi oradan çıkardı. Üzerindeki toz ve örümcek ağlarını silkeledi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7683 *Hadisi Ebû Ya'la ve şi ibare ile Taberani rivayet etmiştir: Hafsa, Aişe'ye dedi ki: "Birazdan Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem), yanımıza gelir. Bizi kaba, giyim kuşamdan yoksun bir halde görecek. Bu ise aramızda süslenmiş bir halde duruyor!" Senedinde tanımadığım raviler bulunmaktadır. 1 1 Ebu Ya'la, Müsned (7160), Taberani, M. el-Kebir (24/278-9)

Hz. Aişe' den rivayet edildiğine göre

#18,027
Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem), onunla bir yorganın altında birlikte iken bir hikaye anlatınca, Aişe ona şöyle dedi: "Anam,. babam sana feda olsun ya Resulullah! Eğer bu hikayeyi bana anlatmasaydın onun Hurafe hikaye olduğunu zannedecektim." Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem), bunun üzerine "Hurafe hilaiyesi nedir ey Aişe?" diye sorunca, Aişe şöyle cevap verdi: "Olmayan bir olay (anlatılınca) buna Hurafe hikaye denilir." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Aişe'nin bu sözü üz.erine şöyle buyurdu: "En doğru hikaye Hurafe hikayesidir. Hurafe, Uzre oğullarından bir adamdı. Cinler onu esir etti. O da (bir süre) onlarla beraber yaşadı. Cinler (semadan) kulak hırsızlığı yaptıklarında bunu Hurafe'ye bildirirler, o da bunu insanlara. anlatırdı. İnsanlar da Hurafe'nin dediklerini aynı anlattığı gibi gerçek bulurlardı."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7682 * Ahmed'in ravileri güvenilir kimselerdir. Bazıları haktanda bir takım tenkitler yapılsa da bu, zarar verecek. düzeyde değildir. Taberâni'nin senedinde geçen Ali b. Ehi Sâre zayıftır.1 1 Ebû Ya'lâ, Müsned(4476)

Hz. Aişe anlatıyor:

#18,026
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bir gece hanımlarına bir hikaye anlatıyordu, içlerinden biri şöyle dedi: "Ya Resulullah! Sanki bu hikaye Hurafe hikayesi gibi." Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Hurafe'nin ne olduğunu biliyor musunuz? Hurafe, Uzre ahalisinden bir adamdı. Cahiliye döneminde cinler onu esir etti. Aralannda bir süre kaldı. Sonra onu insanlara geri yolladılar. O da insanlara, cinler arasında gördüğü ilginç şeyleri anlattı. İnsanlar da «Bu, Hurafe hikayesidir» dediler."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7681 *Hadisi Ahmed, Ebu Ya'lâ ve Bezzâr rivayet etmiştir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned ( 61157), EbU Ya'li, Müsned (4443), isnadı Mücâlid sebebiyle zayıtır.

Vasile b. el-Eska'nın bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#18,025
"Kocası namusunu koruduğu sürece bir kadın, kocasının izni olmadan kendi malından harcamada bulunamaz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7680 *Hadisi Taberâni rivayet etmiştir. Senedinde tanımadığım bir grup ravi bulunmaktadır. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir ('12/83, 85), zayıf ravileri vardır.

Ubâde b. es-Samit'ten rivayet edildiğine göre

#18,024
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), kocasının izni olmadan kadının evinden hiçbir şey veremeyeceği doğrultusunda hüküm vermiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7679 *Hadisi Taberani ve Ahmed uzun bir hadiste rivayet etmiştir. Ravilerden İshak b. Vahyi, Ubâde'ye yetişememiştir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.

İbn Abbâs anlatıyor:

#18,023
Bir kadın: "Ya Resulallah! Kadının (kocasının cefasına karşı) sabrının karşılığı (ödülü) nedir?" diye sorunca, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Kocasına itaat etmiş olmak ve onun hakkını itiraf etmek."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7678 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, ravilerden Kasım b. Feyyâd zayıftır. Güvenilir kabul edenler de olmuştur. Senedinde tanımadığım bir ravi bulunmaktadır. 2 2 Taberâni, M. el-Kebir (10703)

Ebû Umâme' den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem), iki parmağını birleştirerek şöyle buyurdu:

#18,022
"Çocuğunun bakımını yaparak efendisine (kocasına) itaat edip namusunu muhafaza etmek için çalışıp ta (bu uğraşı içinde) yanaklan kararan kadınla ben, cennette mutlaka şu ikisi gibi olacağız."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7677 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, ravilerden Ali b. Yezid el-Elhâni metruk biridir. Güvenilir kabul edenler de olmuştur. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (7836)

Esma binti Ebi Bekr' den rivayet edildiğine göre

#18,021
O, bir gün kızkardeşi Hz. Aişe'yi ziyarete gitmişti. Kocası Zübeyr de yoktu (şehir dışında idi). O esnada Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), içeri girdi ve hoş bir koku sezerek şöyle buyurdu: "Kadının kocası yokken, koku sürünmesi onun için caiz değildir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7676 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Mûsa b. Ubeyde zayıftır. 2 2 Taberani, M. el-Kebir (24/105)

Hakim b. Hizâm anlatıyor:

#18,020
Bir gün Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), kadınlara hitap veriyordu. Onlara vaaz etti. Allah'tan korkmalarım ve kocalarına itaat etmelerini ve tasaddukta bulunmalarını emrettikten sonra parmaklarını bir araya getirerek şöyle buyurdu: "Sizden cennete girecek olan kadınlar (şu kadardır)." Sonra "Pek çoğunuz ise cehennem odunusunuz." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), parmaklarım ayırdı. Bunun üzerine bir kadın: "Niçin ya Resulallah!" diye sorunca, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle cevap verdi: "Çünkü sizler, çok lanet okuyorsunuz, kocalannıza nankörlük ediyorsunuzve hayn da erteliyorsunuz. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7675 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Zeyd b. Rufey' zayıftır. 1 1 Taberani, M. el-Kebir (3109)

Temim ed-Dâri'den rivayet edildiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#18,019
"Kocanın kansı üzerindeki haklan, yatağını terk etmemesi, kocasının (yeminini bozmak zorunda bırakmayarak) yeminine bağlı kalmasına (yardımcı olması), emrine itaat etmesi, kocasından izin almadan dışan çıkmaması ve kocasının istemediği kişileri evine sokmamasıdır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7674 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Dırâr İbn Amr zayıftır. 2 2 Taberâni, M. el-Kebir (1258)

Ebû Umâme'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#18,018
"Cehennem sehifler için yaratıldı. Sehifler de, kocalarına itaat edenleri müstesna kadınlardır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7673 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Ali b. Yezid el-Elhani metruk biridir. Bu zatın salih bit zat olduğu da söylenmiştir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.1 1 Taberâni M. el-Kebir (7794)

Abdurrahman b. Şibl'in bildirdiğine göre kendisi Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işitti:

#18,017
"Kur'an okuyun. Onu okuduğunuz zaman onu vesile ederek mal ve servet edinmeye kalkışmayın ve Kur'an'da aşın gitmeyin, Kur'an'dan uzaklaşmayın, Kur'an'ı vasıta kılarak yemek yemeyin." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) devamla şöyle buyurdu: "Kadınlar cehennemliktir." Bir adam: "Ya Resulullah! Onlar bizim annelerimiz, bacılarımız ve kızlanmız değiller mi?" diye sorunca, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), (cehennemlik olmalarının sebebi olarak) kocalarının haklarına karşı nankörlük etmeleri ve onların hakkını zayi etmelerini zikretti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7672 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, hadisi Ahmed ve diğerlerinin rivayet etmiş olduğu farklı tarikleri bulunmaktadır. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.

İbn Ömer' den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#18,016
"Kadın avrettir. Kadın evden çıktığında şeytan ona dikkat kesilir. Kadın evinin içinde olduğu zaman, Allah'a en yakın olduğu zamandır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7671 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir.

Ümmü Seleme'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#18,015
"Hiç şüphesiz ben eteğini sürüyüp kocasına şikayetlenerek evden çıkan kadından nefret ederim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7670 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Yahya b. Ya'la zayıftır. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (23/323)

İbn Ömer diyor ki:

#18,014
Ben, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim: "Kadın, kocası istemediği halde evden çıktığı zaman semadaki bütün melekler, cinler ve insanlardan başka yanından geçtiği her şey evine dönünceye kadar o kadına lanet eder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7669 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Süveyd b. Abdilaziz metruk biridir. Duhaym ve başkalan bu zatı güvenilir kabul etmiştir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.2 2 Taberâni, M. el-Evsat (517)

İbn Ömer'in bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#18,013
"İki kişi vardır ki namazlan başlarından öteye geçmez. Onlara geri dönünceye kadar efendilerinden kaçan köle ve ta ki (tekrar itaate) dönünceye kadar kocasına isyan eden kadın."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7668 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir.1 1 Taberâni, M. es-Sağir (478), İbr. b. Muhacir oldukça zayıftır.

Câbir b. Abdillah'ın bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#18,012
"Üç kişi vardır ki, ne namazları kabul edilir, ne de kendileri için Allah'a bir hasene yükselir: Ayılıncaya kadar sarhoş, kocasının kendisine kızgın olduğu kadın, geri dönünceye ve elini efendilerinin eline koyuncaya kadar kaçak köle."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7667 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Abdullah b. Muhammed b. Akil'in hadisi hasendir. Kendisinde zayıflık bulunmaktadır. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.

Enes b. Mâlik'ten rivayet edildiğine göre

#18,011
Bir adam evden çıkmış, kansına da evden çıkmamasını emretmişti. Babası evin aşağı tarafında, kadın ise evin üst tarafında idi. Babası hastalandı. Kadın, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e birini gönderip, durumu ona anlabnca Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Kocana itaat et" buyurdu. Kadının babası öldü. Kadın, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e yine birini gönderdi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Allah, kocana itaat etmen sebebiyle babanı bağışladı."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7666 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden İsmet b. el- Mütevekkil zayıftır. 1 1 Taberâni, M. el-Evsat (9385), es-Silsiletu'd-Daife (1075)

Mûâz b. Cebel' den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#18,010
"Hiçbir kadın için, kocası istemediği halde kocasının evinde (başka birine) izin vermesi helal değildir. Kocası istemediği halde (evden) dışarı çıkmasın. Kocasının evinde (onun hilafına olarak) başkasına itimat etmesin, onun kalbini gücendirmesin, onun yatağından uzak durmasın ve onu (kocasını) dövmesin. Kocasıdan zulüm görmüş olsa bile onu hoşnut etmeye çalışsın. Şayet kocası ondan razı olursa, bu güzel bir şey olur. Allah da kadının özrünü kabul eder ve böylece kadın (isyana düşmekten) kurtulmuş olduğundan kadın üzerinde hiçbir günah da terettüp etmez. Eğer adam, kadindan hoşnut olmaz ve bunu kabul etmezse (haklı olduğu halde kadın) özrünü ifa etmiş (yani yapması gerekeni yapmış) olur. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7665 *Hadisi Taberâni iki isnâdla rivayet etmiştir. Birinin ravileri güvenilir kimselerdir.2 2 Taberâni, M. el-Kebir (20/62, 107)

İbn Abbâs' tan rivayet edildiğine göre

#18,009
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Size cennetteki dünya ahalisinin erkeklerini bildireyim mi?" sorunca sahabe: "Olur, ya Resülallah!" dediler. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Peygamber cennettedir, sıddik cennettedir, şehid cennettedir, İslam fıtratı üzere doğan cennettedir, şehrin bir yakasında oturan (din) kardeşini sırf Allah için ziyaret eden adam cennettedir. Size cennet ahalisinin kadınlarını bildireyim mi?" Biz: "Olur, ya Resulallah!" deyince, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Kocasını seven kadın, doğurgan kadın, kızdığında ya da kızdırıldığında şöyle diyen kadın: "Benim elim senin elindedir. Gözüme uykuyu sürme çekmem (uyumam)."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7664 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, ravilerden Amr b. Hâld el-Vâsiti hadis uyduran biridir.1 1 Taberâni, M. el-Kebir (12467)

Ka'b b. Ucre'nin bildirdiğine göre

#18,008
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Size cennet ahalisinin erkeklerini haber vereyim mi?" diye sorup ta sahabe: "Olur, ya Resulallah!" deyince, Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Peygamber cennettedir, şehid cennettedir, sıddık cennettedir, doğan bebek cennettedir, şehrin bir yakasında oturan (din) kardeşini sadece Allah için ziyaret eden adam cennettedir. Size cennet ahalisinin kadınlannı haber vereyim mi?" Sahabe bunun üzerine: "Olur, ya Resulullah!" deyince, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Kocasını seven kadın, doğurgan kadın ve bir kadın ki zulmettiğinde ya da zulme uğradığında şöyle der: «İşte bu alnım, senin elindedir. Benden hoşnut olmadıkça hiçbir uyku tatmam.»"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7663 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Seri b. İsmâil metruk biridir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (190/140)

Enes b. Malik'in bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#18,007
"Size cennet erkeklerinizi haber vereyim mi?" Biz: "Olur, ya Resulallah!" deyince, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Peygamber cennettedir, sıddık cennettedir, şehit cennettedir, doğan bebek cennettedir, şehrin bir yakasında oturan (din) kardeşini sadece Allah için ziyaret eden adam cennettedir. Size cennetteki kadınlannızı haber vereyim mi?" Biz yine: "Olur, ya Resulullah!" deyince, şöyle buyurdu: "Kocasını seven her kadın, doğurgan kadın ve bir kadın ki kızdığında, ya da kocası kötülük ettiğinde ya da ona kızdığında: «Bu elim, senin elindedir, benden hoşnut olmadıkça gözüme uykuyu sürme çekmem (uyumam)» der."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7662 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiş olup, ravilerden İbrahim b. Ziyad el-Kuraşi hakkında Buhari: "Hadisi sahih değildir" demektedir. Eğer bununla onu zayıf gördüğünü ifade etmek istiyorsa, hiçbir söz bunun üzerine söylenemez. Eğer özel bir hadisi kastediyorsa, onu zikretmemiştir. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir.1 1 Taberâni, M. el-Evsat (1764), Taberâni, M. es-Sağır (118)

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#18,006
"Kadının iki örtüsü vardır." Denildi ki: "Onlar nedir?" Şöyle buyurdu: "Koca ve mezar." Denildi ki: "Hangisi daha iyi örter?" Buyurdu ki: "Mezar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7661 *Hadisi Taberani üç Mu'cem'inde de rivayet etmiştir. Ravilerden Halid b. Yezid el- Kasri hakkında Ebu Hatim "Kavi değildir" değerlendirmesinde bulunmuştur.3 3 Taberâni, M. es-Sağır (7078), Taberâni M. el-Kebir (12657), uydurma hadistir; bale: İbnü'l-Cevzi, Mevduat

Zeyd b. Erkam'ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#18,005
"Kişi kansını yatağına çağırdığı zaman, deve sırtında (ilişki) olsa bile kansı ona icabet etsin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7660 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup, ravileri Muhammed b. Sa'lebe b. Seva hariç Sahih'in ravileridir. Muhammed'den bir grup alim rivayette bulunmuştur. Zayıf kabul eden hiç kimse olmamıştır. Taberani, buna benzer lafızlarla hadisi el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri Muğire b. Müslim hariç Sahih'in ravileridir. Muğire ise güvenilir biridir. Daha önce geçmişti. 2 2 Bezzar, Müsned (1472), es-Silsiletu's-sahiha (1203)

Selmi binti Kays anlatıyor:

#18,004
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Ensar' dan bir grup kadınla biat etmişti. Bizden aldığı sözlerden biri de şuydu: "Kocalarınızı aldatmayın." Geri döneceğimiz zaman dedik ki: "Vallahi keşke Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e kocalanınızı aldatmanın ne demek olduğunu sorsaydık." Hemen geri döndük ve Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e bunu sorduk. Şöyle buyurdu: "Onun malıyla başkasına yardım etmeniz ya da hediye vermenizdir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7659 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, ravilerden birinin ismi belirtilmemiştir. İbn İshak tedlis yapan biridir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (6/422), Ebu Ya'la, Müsned (7070)

Esmâ binti Yezid' den rivayet edildiğine göre

#18,003
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Mescid'in bir tarafında bulunan kadınların yanına çıktı. O esnada ben de kadınlarla beraberdim. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), kadınların sesini duydu ve şöyle buyurdu: "Ey kadınlar topluluğu! Sizler cehennem odununun en çoğusunuz." Bu konuşması üzerine cüret ederek Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e seslenerek dedim ki: "Ya Resulallah! Neden peki?" Şöyle buyurdu: "Sizlere, bir şeyler verildiğinde şükretmezsiniz, sıkınhya maruz kaldığınızda sabretmezsiniz ve size verilenler bol bol verilmediğinde şikayet edersiniz. O halde size nimet verenlere karşı nankörlük etmekten sakının." Bunun üzerine ben: "Ya Resulullah! Nimet verenlere nankörlük etmek ne demektir?" diye sordum. Şöyle buyurdu: "Kadın kocasının yanında bulunur, kocası için iki, üç çocuk doğurur da nihayet şöyle der: «Ben senden hiç hayır görmedim ki!>>"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7658 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, ravilerden Şehr b. Havşeb zayıftır. Güvenilir kabul edenler de vardır. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (24/168), İmam Ahmed, Müsned (6/452)

Esma binti Yezid el-Ensariyye haber veriyor:

#18,002
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), bir gün Mescid' den geçti. Kadınlardan bir topluluk orada oturuyordu. Kadınlara eliyle işaret ederek selam verdi ve şöyle buyurdu: "Nimet verenlere nankörlük etmekten sakının." Aralarından birisi: "Ey Allah' ın Peygamberi! Allah' ın nimetlerine karşı nankörlük etmekten Allah' a sığınırım." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), şöyle buyurdu: "Evet, onlardan birinin dulluğu uzar, kız olanın da evlenme çağı gecikip evde kalır da sonra yüce Allah ona koca ihsan eder, çocuk verir ve gözünün aydın olacağı şeyler ihsan eder. Sonra öfkelenir, Allah'a yemin ederek kocasından bir an bile hiçbir hayır görmediğini söyler.İşte bu, Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etmek demektir. İşte bu, nimet verenlere nankörlük etmek demektir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7657 Ben derim ki: Ebu Dâvûd bu hadisten kadınlara selam verme kısmını rivayet etmiştir. *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, ravilerden Şehr b. Havşeb zayıftır .. Güvenilir kabul edenler de vardır. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (6/458)

Ğaylan b. Seleme anlatıyor:

#18,001
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), ile beraber bir yolculukta idik. Şöyle buyurdu: "Birinin, birine secde etmesini emredecek olsaydım, hiç şüphesiz kadının kocasına secde etmesini emrederdim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7656 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, ravilerden Şebib b. Şeybe'nin zayıf kabul edilmesi hususunda görüş birliği bulunmaktadır. Sâlih Cezere ve başkaları kendisini güvenilir kabul etmiştir.2 2 Taberâni, M. el-Kebir (18/263)

İsmet anlatıyor:

#18,000
Ensar' dan bir yetime ait olan bir deve yanımızdan kaçtı. Onu yakalayamadık. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e gidip durumu anlathk. Bizimle beraber kalkıp, devenin bulunduğu bahçeye kadar geldi. Deve, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'i görünce ona doğru yürüdü ve secde etti. Dedik ki: "Ya Resulallah! Emretsen de, kırallara secde edildiği gibi sana da secde etsek?" Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Bu (davranış) benim ümmetimde yoktur. Bunu yapacak olsaydım, hiç şüphesiz kadınlann kocalanna secde etmesini emrederdim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7655 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, ravilerden Fadl b. el-Muhtar zayıftır. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (17/183)

Hz. Aişe' den rivayet edildiğine göre

#17,999
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Ensar ve Muhacirlerden bir grupla beraberdi. Bir deve gelip Resuullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e secde etti. Bunu gören ashabı: "Ya Resulullah! Hayvan ve ağaçlar sana secde ediyor. Biz sana secde etmeye daha layıkız" deyince, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Rabbinize kulluk edi.n, (din) kardeşinize ikramda bulunun. Birinin, birine secde etmesini emredecek olsaydım, hiç şüphesiz kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Kocası, kansına san dağdan siyah dağa, siyah dağdan da beyaz dağa taşınmasını emretse, bunu onun için yapması gerekir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7654 *Ben derim ki: İbn Mâce farklı bir metinle bu hadisin bir kısmını rivayet etmiştir. Hadisi Ahmed rivayet etmiı otup. ravilerden Ali b. Zeyd'in hadisi hasendir. Zaytf kabul edenler de olmuştur. Peygamber Mucizeleri kitabında bunun c:hıanda bu türden hadisler bulunmaktadır. 2 2 İmam Ahmed, Müsned (6176)

Süraka b. Malik'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#17,998
"Birinin, birine secde etmesini emredecek olsaydım, hiç şüphesiz kadının kocasına secde etmesini emrederdim.;,

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7653 *Hadisi Taberani, Vehb b. Ali kanalıyla babasından rivayet etmiştir. İkisini de tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.1 1Taberani,. M. el-Kebir (6590)

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#17,997
"Birinin, birine secde etmesini emretseydim, hiç şüphesiz kadının, kocasına secde etmesini emrederdim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7652 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup, ravilerden Hakem b. Tahman Ebu izze ed- Debbağ zayıftır. 2 2 Bezzar, Müsned (1467)

Zeyd b. Erkam anlatıyor:

#17,996
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Muaz b. Cebel'i Şam'a gönderdi. Şam'dan dönünce: "Ya Resulallah! Ehl-i kitabın piskopos ve patriklerine secde ettiklerini gördüm. Sana da secde etsek, olmaz mı?" diye sordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Hayır, birine secde etmesini emretseydim, hiç şüphesiz kadının kocasına secde etmesini emrederdim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7651 *Hadisi Bezzar ve el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup, Taberani'nin isnadından birinin ravileri Sahih'in ravileridir. Sadaka b. Abdillah es- Semin, Sahih'in ravisi olamamakla birlikte Ebu Hatim ve bir grup alim kendisini güvenilir görmüş, Buhari ve başka bir grup alim ise zayıf kabul etmiştir. 1 1 Bezzar, Müsned (1468-9), Taberâni, M. el-Kebir (5117)

Suheyb'den rivayet edildiğine göre

#17,995
Muaz b. Cebel, Şam'a gidince Yahudilerin filime ve hamamlarına secde ettiklerini gördü. Hristiyanların da piskopos, rahip ve bilginlerine secde ettiklerini gördü. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına gelince O'na secde etti. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), ona: "Bu nedir ey Muaz?" diye sordu. Muaz şöyle anlattı: "Şam'a gittiğimde Yahudilerin filim ve hahamlarına secde ettiklerini gördüm. Hristiyanların da piskopos, fakih ve rahiplerine secde ettiklerini gördüm. «Bu nedir?» diye sordum. Dediler ki: «Bu, peygamberleri selamlamadır.»" Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Onlar peygamberlerine yalan isnad ediyorlar. Nitekim kitaplannı da böyle tahrif etmişlerdir. Birinin, birine secde etmesini emretseydim, hiç şüphesiz kadının, kocasına secde etmesini emrederdim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7650 *Hadisi Bezzir ve TaberAni rivayet etmişlerdir. Ravilerden Nehhis b. Kahm zayıftır. 1 1 Bezzar, Müsned (1470), Taberâni, M. el-Kebir (7294)

Mûâz b. Cebel'den rivayet edildiğine göre

#17,994
Kendisi, Şam'a gittiğinde Hristiyanların rahip, piskopos ve patriklerine; Yahudilerin de haham, bilgin ve fakihlerine secde ettiklerini gördü. "Bunu niçin yapıyorsunuz?" diye sorduğunda, "Bu, peygamberleri selamlamadır" dediler. Bunun üzerine biz: "Bunu kendi Peygamberimize (sallallahu aleyhi vesellem) yapmaya sizden daha layıkız" dedik. Muaz, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına gelince, ona secde etti. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Bu nedir ey Muaz?" diye sordu. Muaz şöyle anlattı: "Şam'a gittiğimde Hristiyanların piskopos, rahip ve patriklerine secde ettiklerini gördüm. Yahudilerin de hamam, bilgin ve fakihlerine secde ettiklerini gördüm. «Bunu niçin yapıyorsunuz?» diye sorduğumda onlar: "Bu, peygamberleri selamlamadır" dediler. Ben de dedim ki: «Biz bunu Peygamberimize yapmaya daha layıkız»." Bunun üzerine Resfilullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Onlar peygamberlerine yalan isnad ediyorlar. Nitekim kitaplannı da böyle tahrif etmişlerdi. Birinin birine secde etmesini emretseydim, hiç şüphesiz kadının, kocasına, kendisi üzerindeki hakkı çok olduğundan dolayı secde etmesini emrederdim. Hiç bir kadın kocasının hakkını ödemedikçe, imanın tadını bulamaz. Hatta deve sırtında olduğu halde, kocası onun nefsini arzulasa bile (kadının kocasına itaat etmesi gerekir)."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7649 *Hadisi tamamıyla Bezzâr ve ihtisar ederek Ahmed rivayet etmiştir. Bezzar'ın ravileri Sahih'in ravileridir. Ahmed'in tariklerinden biri de böyledir. Taberani de bu hadisin bir bölümünü rivayet etmiştir. 1 1 Bezzar, Müsned (1461), Taberâni, M. el-Kebir (20/52), İmam Ahmed, Müsned (5/227)

Abdullah b. Amr'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#17,993
"Yüce Allah, kocasına ihtiyacı olduğu halde, ona teşekkür etmeyen kadına rahmet nazanyla bakmaz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7648 *Hadisi iki isnadla beraber Bezzar ve Taberani rivayet etmiştir. Bezzar'ın iki isnadından birinin ravileri Sahih'in ravileridir.2 2 Bezzar, Müsned (1460), Nesâi, S. el-Kübra (3/168)

Mûâz b. Cebel'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#17,992
"Şayet kadın kocasının hakkını bilmiş olsa, kocasının sabah ve akşam yemeği hazır olduğu sürece yemekten kalkmadıkça asla oturmazdı."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7647 *Hadisi Bezzar ve Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Ubeyd b. Süleyman el- Eğar'ı tanımıyorum. Babasının, Muaz'dan hadis işittiğini de bilmiyorum. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 1 1 Bezzar, Müsned (1471), Taberani, M. el-Kebir (20/160)

Hz. Ali'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#17,991
"Ey kadınlar topluluğu! Allah'tan korkun, kocalarınızın rızasını talep edin. Çünkü kadın, kocasının kendi üzerindeki hakkını bilseydi, kocasının sabah ve akşam yemeği hazır olduğu sürece yanında dikilmeye devam ederdi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7646 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup, ravilerden Hakem b. Ya'la b. Ata el-Muharibi metruktur. 3 3 Bezzar, Müsned (1459)

Hz. Aişe anlatıyor:

#17,990
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e: "Hangi insanların, kadın üzerinde hakkı daha çoktur?" diye sordum. "Kocası" cevabını verdi. Ben: "Peki insanların hangisinin, erkeğin üzerindeki hakkı daha çoktur?" diye sordum. "Annesi" cevabını verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7645 *Ravilerden olan Ebu Utbe'den, Mis'ar'dan başkası rivayette bulunmamıştır. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir.2 2 Bezzar, Müsned (1462), Nesâi, S. el-Kübra (3/174)