Toplam 23,319 Hadis
Konular

Nikah Evlenmek Kategorisi

Enes b. Malik anlabyor:

#18,106
Ebu Talha'nın evine girdim. Kapıyı Ümmü Süleym'in üzerine kapatmış onu dövüyordu. Bu kadın, Enes b. Malik'in annesidir. Kapının ardından: "Bu yaşlı kadını ne diye dövüyorsun?" diye seslennice Ümmü Süleym bana kapının ardından şöyle cevap verdi: "Bana yaşlı kadın diyorsun ha! Allah senin boyunu devirsin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7747 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Muhammed b. Havvât b. Şu'be'yi tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (703)

Hz. Aişe'den rivayet edildiğine göre

#18,105
Bir grup erkek, eşlerini Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e şikayet etti. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), onlara kadınları dövmeleri hususunda izin verdi. O gece kadınlardan birçoğu (şikayet için) ziyaret ettiler. Dediler ki: "Müslüman kadınlarının başına neler geldi!" Bunun üzerine Resulullah (sav): "Kadınlan dövün, ama asla hayırlı olanlannız dövmez" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7746 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup, ravilerden Ali b. el-Fudayl metruk biridir.2 2 Bezzar, Müsned (1496)

Hz. Ali'den rivayet edildiğine göre Velid b. Ukbe'nin hanımı Res11lullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e gelerek şöyle dedi:

#18,104
"Ya Resulallah! Velid beni dövüyor. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), ona: "Ona de ki: Resulullah, beni korumasına aldı" buyurdu. Kadın çok geçmeden geri döndü ve; "Bu sözüm sadece onun bana atığı dayağı attırdır" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bunun üzerine elbisesinin küçük püskülünü alıp ona verip şöyle buyurdu: "Ona de ki: Resulullah, beni korumasına aldı." Kadının gitmesinden sonra Ç'ok geçmemişti ki geri geldi ve şöyle dedi: "Bu sözüm sadece onun bana attığı dayağı arthrdı." Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), ellerini kaldırıp şöyle dua etti: "Allahım! Velid'i sana havale ediyorum. Bana karşı iki kere asi oldu."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7745 *Hadisi Abdullah b. Ahmed, Bezzar ve Ebu Ya'la rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (1303, 1304), Bezzar, Müsned (1227), Ebû. Ya'la, Müsned (294, 351)

İbn Ömer'in bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#18,103
"İpek giyen ve gümüş kaptan içen bizden değildir; kadın ile kocası arasını bozan ve köle ile efendileri arasını bozan bizden değildir. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7744 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Muhammed b. Abdillah er-Rezi'yi tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir kabul edilen kimselerdir.2 2 Taberâni, M. es-Sağır (698)

İbn Abbâs'm naklettiğine göre

#18,102
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Kadın ile kocası arasını bozan bizden değildir; köle ile efendisinin arasını bozan bizden değildir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7743 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Osman b. Mutarrif zayıftır. 1 1 Taberâni, M. el-Evsat (1824)

A'şâ el-Mâzini diyor ki:

#18,100
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in huzuruna varıp şu şiiri okudum. Ey insanların Maliki ve Arablar hesaba çeken Kadınlardan kötü bir kadınla karşılaştım. Receb ayında onun için erzak aramaya çıkmıştım. Husumet ve kaçışla beraber beni yüzüstü brraktı Sözünde durmadı, fercini benden gizledi. Onlar, yeneni bile alt edebilen en kötü galiplerdir. Bu esnada Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şu mısrayı tekrarladı: "Onlar, yeneni bile alt edebilen en kötü galiplerdir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7741 *Hadisi Abdullah b. Ahmed rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir. 2 2 İmam Ahmed, Müsned (6885, oğlu Ahmed'in zevadindendir), Ebu Ya'la, Müsned (6871)

Nadle b. Tarif'den rivayet edildiğine göre

#18,099
Kendisine A'şa denilen Abdullah b. E'var isminde bir adamın yanında Muaze isminde bir kadın yaşıyordu. A' şa, Receb ayında ailesi için erzak toplamak üzere Hecer' den yola çıkh. Sonrasında karısı, kocasına baş kaldırarak kaçh ve kocasının kabilesinden olan Mutarrif b. Buhsul b. Ka'b b. Kumeyşa' b. Dülef b. Ehsam b. Abdillah b. el-Hirınaz adında bir adama sığındı. Mutarrif kadını yanında alıkoydu. A' şa, eve döndüğünde kadını evde bulamadı. Kocasına baş kaldırdığı ve Mutarrif b. Buhsul' a sığındığı kendisine haber verilince, onun yanına giderek: "Ey amcamın oğlu! Karım Muaze senin yanındadır. Onu bana geri ver" dedi. Mutarrif: "Muhe yanımda değil. Hem olsa da, onu sana geri vermem" dedi. Mutarrif, A' şa' dan daha saygın bir insandı. A' şa çıkb ve Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına giderek ona sığındı ve şu şiiri okudu: Ey insanlann efendisi ve Arablan hesaba çeken Kadınlardan kötü birini sana şikayet ediyorum İnin gölgesindeki karanlrk dişi bir kurt gibi Receb ayında drşan çrktrm; ona erzak temini için Husumet ve kaçrşla beraber beni arleasında bıraktı. Süzünde durmadr, fercini benden gizledi. Beni girift ağaçlar arasına attı. Onlar, yeneni bile ah edebilen en kötü galiplerdir. Bu esnada Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Onlar yeneni bile alt edebilen en kötü galiplerdir" mısrasını tekrarladı. A' şa, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e eşini ve yapbklarıru, kendi kabilesinden bir adamın yanına kaçbğını şikayet etti. Adamın isminin Mutarrif b. Buhsul olduğunu söyledi. Resftlullah (sallallahu aleyhi vesellem), Mutarrif' e yazdığı mektupta ona şöyle buyurdu: "Şu adamın kansı Muaze'yi bul ve kocasına geri gönder." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' in mektubu Mutarrif' e ulaştı.· Mektup ona okundu. Muaze'ye: "Ey Muaze! Bu, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in mektubu. Mektup senin hakkında. Seni kocana geri göndereceğim" dedi. Muaze şöyle dedi: "Benim için ondan söz al, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' in koruması sözünü al. Yaptığım şeylerden dolayı beni cezalandırmasın." Mutarrif gitti ve kocasından Muaze için bu sözü aldı ve ona teslim etti. Bunun üzerine Mutarrif şu şiiri okudu: Ömrüme yemin olsun ki, benim Muaze 'ye olan sevgimi, Ne arabozan biri, ne de sevginin kıdemi değiştirebilir. Ne de azgın adamlar benden sonra, ona seslendiklerinde Onu götürdükleri zaman yaptığı kötü bir şey değiştirebilir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7740 *Hadisi Abdullah b. Ahmed ve Taberani rivayet etmiş olup, senedinde tanımadığım 620 Nikâh (Evlillk) Kitabi bir grup ravi bulunmaktadır. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (6886)

İbn Abbâs'ın naklettiğine göre

#18,098
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Kadınlann yanına gece vakti girmeyin." Yani sizden biri seferden döndüğünde ailesinin yanına sadece gündüz vakti gitsin. Ravi der ki: Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), kafile olarak seferden döndü. İki adam, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in bu emrinden sonra adeta yarışırcasına evlerine gittiler. Ailelerinin yanlarına vardıklarında her biri, ailesiyle beraber bir adam buldu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7739 *Hadisi Taberani ve kısa metniyle Bezzar rivayet etmiştir. Ravilerden Zem'a b. Salih güvenilir kabul edilen biridir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (11626), Bezzar, Müsned (1487)

Abdullah b. Revâha' dan rivayet edildiğine göre

#18,097
Kendisi, bir yolculuktan döndü ve hanımına gitmekte acele etti. Bir de bakb ki evinde bir kandil yanıyor. Bir de ne görsün eşinin yanında biri var. Hemen kılıcını aldı. Kadın: "Benden uzak dur, falan kadın saçımı tarıyor" dedi. Bunun üzerine Abdullah, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına gelerek olanları ona anlabnca, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), kişinin ailesinin yanına gece vakti girmesini yasakladı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7738 *Hadisi Ahmed ve kısa metniyle Taberani rivayet etmiştir. Hadisin ravileri Sahlh'in ravileridir. Ancak Ebu Seleme, İbn Revaha ile karşılaşmamıştır.

Sa' d b. Ebi Vakkâs diyor ki:

#18,096
"Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem), kişinin (yolculuktan döndüğünde) ailesinin yanına yatsı namazından sonra gece vakti girmesini yasakladı."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7737 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olu..,, ravileri Sahih'in ravileridir. Ancak Zühri, Sa'd'a yetişmemiştir.

İbn Ömer anlatıyor:

#18,095
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem),(Medine'ye yakın) Akik vadisinde konakladı ve geldikleri o gece kadınların yanına girilmesini yasakladı. İki adam bu hususta Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e asi oldu. Her ikisi de (evlerinde) hoşlanmadığı manzaralar ile karşılaştılar.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7736 *Hadisi Ahmed, Bezzar ve Taberani rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir.1 1 İmam Ahmed, Müsned (5814), Bezzar, Müsned (1485)

Enes b. Mâlik'in naklettiğine göre

#18,094
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), ailesinin yanına gece vakti girmezdi. Ya sabah vakti ya da akşamla yatsı arası girerdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7735 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, ravileri Sahlh'in ravileridir. Ancak ben, Abdüssamed b. Abdilvaris'in, İshak b. Abdillah b. Ebi Talha'dan hadis işittiği bilgisine hiçbir yerde rastlamadım. 2 2 İmam Ahmed, Müsned (3/125)

Ukbe b. Amir el-Cuheni'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#18,093
"İki kıskançlık vardır ki birini yüce Allah sever, diğerini ise sevmez: Şüphe bulunan yerdeki kıskançlık ki Allah, bu kıskançlığı sevmez. İkincisi ise şüphe bulunmayan yerdeki kıskançlık ki Allah bunu da sevmez." İki zan vardır ki birini Allah sever, diğerini ise sevmez: Adamın tasaddukta bulunduğu zamandaki zannı. Allah bu zannı sever. (Diğeri) ise Yüce Allah'ın sevmediği kibirdeki zannı. "Üç kişi vardır ki dualan makbuldür: Yolcu, baba ve zulme uğrayan kişi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7734 *Hadisi Ahmed ve Taberani rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (4/154), Taberâni, M. el-Kebir (17/340-1)

Enes b. Malik anlatıyor:

#18,092
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in cariyesi olan Mariye' den, oğlu İbrahim doğunca Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in kalbine bir şüphe düştü. Nihayet kendisine Cebrail gelip şöyle demiştir. "Ey İbrahim'in babası! Sana selam olsun."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7733 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Ravilerden İbn Lehia'nın hadisi hasendir.2 2 Bezzar, Müsned (1492)

Ali b. Ebi Tâlib anlatıyor:

#18,091
İbrahim'in annesi Mariye'yi ziyarete gelip giden amcasının oğlu olan Kıpti hakkında çokça ileri geri konuşulunca Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bana şöyle buyurdu: "Şu kılıcı al ve git. Onu, Mariye'nin yanında bulursan öldür." Ben dedim ki: "Ya Resulullah! Beni gönderdiğinde zıpkın gibi emrini yerine getiririm. Bana emrettiğin şeyi infaz edinceye kadar, hiçbir şey senin emrini yerine getirmekten beni alıkoymaz. Şahit olan, orada bulunmayanın görmediğini görür mü (demek istiyorsun)?" Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Elbette şahit olan, gaibin (orada bulunmayanın) görmediğini görür." Ben de kılıcımı kuşanarak adamı takip ettim. Onu, MAriye'nin yanında buldum. Kılıcımı gizlice kınından çıkardım. Adam, benim ona doğru yöneldiğimi görünce ona kastettiğimi anladı. Hemen bir hurma ağcının yanına gidip tepesine brmandı. Daha sonra kendisini sırt üstü yere atb. Ardınqan bacaklarından birini kaldırdı. Bir de bakbm ki adamın cinsel organı yerinden kesilmiş (hadım edilmiş). Ne az, ne çok hiçbir şeyi yok. Bunun üzerine ben de kılıcı kınına soktum. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına gelerek olanları ona anlahnca şöyle buyurdu: "Ehl-i beyt'i bize döndüren Allah'a hamdolsun."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7732 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup, ravilerden İbn İshak tedlis yapan biridir. Bununla beraber güvenilir biridir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. Diyau'l-Makdisi, Muhtare'sinde bu hadisi rivayet etmiştir (sahihtir). 1 1 Bezzar, Müsned (1491)

Amr b. Şurahbil b. Said b. Sa' d b. Ubade, babasından, o da dedesinden naklediyor:

#18,090
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), Sa' d b. Ubade'nin yanında bulunuyordu. Ona: "Ya Resulullah! Karımın karnının üzerinde bir adam bulsam başını kılıcımla vurayım mı?" diye sorunca, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Hangi delil, kılıçtan daha açıktır ki?" Sa' d b. Ubade: "Allah'ın Kitabı" cevabını verdi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), daha soma bu sözünden döndü ve şöyle buyurdu: "Allah'ın Kitabı ve şahitler (gerekir)." Sa'd dedi ki: "Ya Resulallah! Hangi delil kılıçtan daha açıktır?" Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bunun üzerine şöyle buyurdu: "Allah'ın Kitabı ve şahitler! Ey Ensar topluluğu! Bu (zat) sizin efendinizdir. Kıskançlık ona galip geldi. En sonunda Allah'ın Kitabı'na bile muhalif düştü." Bir adam: "Ya Resulallah! Sa' d kıskanç biridir. Bizden biri onun boşadığı bir kadınla kıskaçlığından dolayı evlenmeye asla güç yetiremez" deyince, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Sa'd kıskanç biridir. Ben ondan kıskancım. Allah ise benden daha kıskançtır." Bir adam: "Allah hangi şey üzerine kıskanır?" diye sordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle cevap verdi: "Allah yolunda cihada çıkan (kocası yannıda olmayan hanımını kıskanır)."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7731 *Hadisi Ahmed ve Taberani rivayet etmiş olup, Ahmed'in ravileri güvenilir kimselerdir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (2080), Taberâni, M. el-Kebir (5394)

İbn Abbâs anlatıyor:

#18,089
"Namuslu kadınlara zina suçlamasında bulunup sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitli!iini hiçbir zaman kabul etmeyin"t ayeti inince, Ensar' ın lideri olan Sa' d b. Ubade: "Bu ayet bu şekilde mi indi, ya Resulullah?" diye sorunca, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Ey Ensar topluluğu! Efendinizin ne dediğini duyuyor musunuz?" Dediler ki: "Ya Resulallah! Onu kınama! Çünkü o kıskanç bir adamdır. Vallahi o, bakire dışında hiçbir kadınla evlenmez. Hatta bizden biri, onun boşadığı bir kadınla, aşırı kıskanç olmasından dolayı asla evlenmeye bile cüret edemez." Bunun üzerine Sa'd şöyle dedi: "Ya Resulallah! Hiç şüphesiz biliyorum ki kıskançlık haktır ve Allah'tandır. Ancak ben şuna hayret ettim: Alçak bir kadını, bir adamın zaptettiğini görürsem dört şahit getirmeden o adama dokunmam ve adamı yerinden kıpırdatmam benim için caiz olmaz (ha!). Vallahi adam işini görünceye kadar dört şahidi getiremem." Ravi hadisin devamını zikretti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7730 *Hadisi Ahmed ve Ebu Ya'la bundan daha uzun bir metinle rivayet 'etmiştir. Ben bu hadisi Lian bölümünde de inşallah zikredeceğim. Hadisin tartışmalı kişisi olan Abbad b. Mansur zayıftır. 1 1 Nur Sur. 4. 1 İmam Ahmed, Müsned (1/238-9), Ebu Ya'la, Müsned (2740)

Ebû Hureyre anlatıyor:

#18,088
"Namuslu kadınlara zina iftirasında bulunup sonra dört şahit getiremeyenlere ••• " 2 ayeti inince Sa' d b. Ubade: "Ben bir adamı, ailemle beraber bulsam, dört şahit getirinceye kadar bekleyecek miyim?" diye sorunca Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Evet" buyurdu. Sa'd: "Olmaz! Seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki, adamı görsem başını kılıçla uçururum" demesi üzerine, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Ey Ensar topluluğu! Bakın efendiniz ne diyor? Hiç şüphesiz Sa'd kıskanç biridir. Ben ondan daha kıskancım, Allah ise benden daha kıskançhr."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7729 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, raviler Sahih'in ravilerdir. 2 Nur Sur. 4.

Ebû Hureyre anlatıyor:

#18,087
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e: "Ya Resulullah! Sen kıskanmıyor musun?" diye sorulunca, şöyle buyurdu: "Vallahi ben kıskanınm. Allah ise benden daha fazla kıskançhr. Kıskanç olmasından dolayıdır ki, bütün hayasızlıklan yasaklamıştır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7728 *Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. Ravilerden Kamil Ebu'l-Ala hakkında bir takım tenkitler yapılmışsa da bu, zarar verecek düzeyde değildir. Bununla beraber güvenilir biridir. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned {2/326)

Ebû Hureyre' den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#18,086
"Ömer kıskançtır, ben ondan daha kıskancım. Allah ise bizden daha kıskançtır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7727 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Mikdam b. Davûd zayıftır.

Ali b. Ebi Tâlib' den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#18,085
"Ben, kıskanç biriyim, Allah benden daha kıskançtır. Hiç şüphesiz Allah, kullan içerisinde kıskanç olanlan sever. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7726 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Muhammed b. el-Fadl b. Atiyye metruk biridir.

Ebû Said'in bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#18,084
"Kıskanmak imandandır, miza ise münaftklıktandır. "Ben:"Miza nedir?" diye sorunca, şöyle buyurdu: "(Karısını) kıskanmayan erkek (in huyudur.) "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7725 *Hadisi Bezzâr rivayet etmiş olup, ravilerden Ebu Merhûm'u, Nesâi ve başkalan güvenilir kabul etmiş, İbn Main zayıf görmüştür. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir.1 1 Bezzar, Müsned (1490), Ebû Merhum'un kimliği belirsizdir. Burada kimin hangisi olduğu belli değildir.

Abdullah b. Mes'ûd'un bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#18,083
"Hiç şüphesiz Allah, mümin kulu için kıskanır.
öyleyse o (mümin) de kendisi için (eşini) kıskansın."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7724 *Hadisi EbQ Ya'lli ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberlini rivayet etmiştir. Ravilerden Abdüla'la b. Amir es-Sa'lebi zayıfttr. 2 2 Ebu Ya'la, Müsned (5087), Kudâi, M. eş-Şihâb (1091)

Mdlik b. Uhaymir diyor ki:

#18,082
Ben, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim: "Allah, sakkurdan kıyamet gününde ne nafile, ne de farz (hiçbir ibadeti) kabul etmeyecektir." Dedik ki: "Ya Resulallah! Sakktlr kimdir?" Buyurdular ki: "Ailesinin yanına, (yabancı) erkekleri sokan kimsedir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7723 *Hadisi · Bezzar ve Taberâni rivayet etmiş olup, ravilerden Ebû Rezin el-Blihili'yi tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdr.1 1 7723. Bezzar, Müsned (1489), Taberâmi, M. el-Kebir (19/294)

Abdullah b. Amr'ın bildirdiğine göre

#18,080
Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Üç kimse vardır ki yüce Allah onlara cenneti haram kılmıştır: Devamlı şarap içen kimse, anne babasına asi olan kimse ve ailesini çirkin işlere sokan deyyus kimse."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7721 *Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. Senedde isimsiz bir ravi bulunmaktadır. Geri kalan kimseler güvenilir kimelerdir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (5372)

Said b. Zeyd diyor ki:

#18,079
"Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), vefat ettiği zaman Fatıma'nın yanına çocuk girdiğinde başını açıyor, adam girdiğinde ise kapabyordu."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7720 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Amr b. Sabit el-Bekri metruk biridir.

Enes b. Mâlik bildiriyor:

#18,078
Büluğa erdiğim günün sabahı olunca, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına gidip bunu ona haber verdim. Bunun üzerine şöyle buyurdu: "(Artık bundan böyle) kadınların yanına girme!" Bana o günden daha ağır gelen hiçbir gün olmamıştı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7719 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Zafir b. Süleyman güvenilir biridir. Kendisinde zayıflık bulunsa da bu, zarar verecek düzeyde değildir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.2 2 Taberâni M. es-Sağır (259)

Ma'kil b. Yesarın bildirdiğine göre

#18,077
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Sizden birinizin başına, demirden bir iğne batırılması, hiç şüphesiz kendisine helal olmayan bir kadına dokunmasından daha hayırlıdır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7718 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir.1 1 Taberâni, M. el-Kebir (20/211), es-Silsiletu's-sahiha(226)

Ebû Umâme'den rivayet edildiğine göre

#18,076
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Kadınlarla baş başa kalmaktan sakın. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki hiçbir erkek, hiçbir kadınla baş başa kalmış olmaz ki beraberlerinde şeytan bulunmuş olmasın. Hiç şüphesiz bir erkeğin çamura ya da balçığa bulanmış bir domuzu sıkıştırması, onun için kendisine helal olmayan bir kadının omzunu kendi omzuyla sıkıştırmasından daha hayırlıdır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7717 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Ali b. Yezid el-Elhani oldukça zayıf biridir. Güvenilir kabul edenler de olmuştur. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (7830), Ubeydullah b. Zahr, zayıftır.

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre

#18,075
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Hiçbir erkek, bir kadının bulunduğu yere, yanında mahrem birisi bulunmadığı halde girmesin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7716 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden İbn Lehia'nın hadisi hasendir. Kendisinde zayıflık bulunmaktadır. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.

İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre

#18,074
Bir adam yolculuktan döndü. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem),: · "Falan kadının yanında konaklayıp da kapıyı üzerine kapattın mı?" diye sorup ta adam: "Evet" deyince, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bu hareketini hoş karşılamadı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7715 *Hadisi Bezzar ve el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet emiştir. Ancak Taberani'nin ibaresi şöyİedir: Resûlullah (sav), bir adama: "Nerede konakladn? "diye sordu. Bezzar'ın ravileri Sahih'in ravileridir. 2 2 Bezzar, Müsned (1488), Taberâni, M. el-Kebir (11638-9)

İbn Abbâs' tan rivayet edildiğine göre

#18,073
Bir adam kansını boşadı. Hanımı, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e gelince ona şöyle buyurdu: "Senin için nafaka ve bannma (ikamet masrafı) yoktur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7714 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup, ravilerden İbrahim b. İsmail b. Ebi Habibe metruk biridir. 1 1 Bezzar, Müsned (1508)

İbn Ômer'e hamile (olarak boşanan) ve kocası ölmüş kadının durumu sorulduğunda şöyle demiştir:

#18,071
"Bizler onların nafakalarını karşılardık."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7713 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimseledir. 1 Taberâni, M. el-Kebir (9700)

Hz. Ömer ve İbn Mes' ûd diyorlar ki:

#18,070
"Kendisine üç defa talak verilen kadın için (iddet süresi boyunca), barınma ve nafaka (masraflarının karşılanması) hakkı vardır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7712 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, isnadı munkatıdır. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (9700)

Abdulhamid Ebû Amr'ın naklettiğine göre

#18,068
Fatıma binti Kays' ı nikahı alhnda iken boşadı. Bunun üzerine Fahma, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e gidince o: "Onun için nafaka yoktur" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7711 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Muhammed b. Halid b. Abdillah zayıftır. İbn Hibban bu zatı güvenilir kabul etmiş ve şöyle demiştir: "Bazen hata eder, bazen de muhalif rivayetlerde bulunur."

Enes b. Mâlik'in bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#18,066
"Anne babasının ihtiyaçlannı gidermek ya da insanlara muhtaç bırakmamak için çalışan kişi, Allah yolundadır. Hanımı veya çocuğunun ihtiyaçlannı gidermek için ya da onlan insanlara muhtaç bırakmamak için çalışan kişi, Allah yolundadır. Kendi ihtiyaçlannı gidermek ya da kendini insanlara muhtaç bırakmamak için çalışan kişi, Allah yolundadır. Çok malla övünmek için çalışan kişi ise, şeytanın yolundadır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7710 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden İshak b. Useyd zayıftır. Ebu Hureyre'nin hadisi, Anne Babaya İyilik ve Sıla-i Rahim bölümünde geçmişti. Çocuklar ve kardeşler için çalışmak da böyledir.

Ka'b b. Ucre anlatıyor:

#18,065
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanından bir adam geçti. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'in ashabı adamın canlılık ve dayanıklılığını görünce, şöyle dediler: "Ya Resulallah! Şu adam bir de Allah yolunda olsa." Bunun üzerine Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Eğer küçük çocuklanna (harcama yapmak için) çalışmak üzere çıktıysa o zaman o kişi, Allah yolundadır. Eğer yaşlı ana babasına (bakmak için) çalış1Jtak üzere çıktıysa o zaman o kişi, Allah yolundadır. Kendi iffet ve namusunu muhafaza etmek için çalışmak üzere çıktıysa o kişi, Allah yolundadır. Gösteriş ve övünmek için çalışmak üzere çıktıysa o kişi, şeytanın yolundadır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7709 *Hadisi Taberani üç Mu'cem'inde rivayet etmiştir. el-Mu'cemu'l-kebir'in ravileri, Sahih'in ravileridir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (19/129), Taberâni, M. el-Evsat (252, M. el-Bahreyn), Taberaru, M. es-Sağir (940)

İbn Ömer'in bildirdiğine göre

#18,061
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Kişinin doyurduğu (bakmakla yükümlü olduğu) kişiyi ihmal etmesi, ona günah olarak yeter."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7708 *Hadisi Taberani, İsmail b. Ayyaş kanalıyla Musa b. Utbe'den rivayet etmiştir. ismail'in, Hicaz'hlardan yaptığı rivayetler zayıftır.

İrbâd b. sariye diyor ki:

#18,059
Ben, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim: "Kişi hanımının su ihtiyacını karşıladığı. zaman( da bile) sevap kazanır." İrbad ekledi: "Hanımımın yanına gittim ve ona su içirdim ve Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in buyurduğu hadisi ona bildirdim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7707 *Hadisi Ahmed ve el-Mu'cemu'l-evsat ile el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Süfyan b. Hüseyn'in, Zühri'den hadis rivayet etmesinde zayıflık bulunmaktadır. Bu hadisi de ondan rivayet etmiştir. Aileye çocuklara ve diğer kimselere harcama yapma hakkındaki hadisler, Zekat kitabının sonlannda geçmişti. 1 1 Taberani, M. el-Kebir (13414)

Câbir'in bildirdiğine göre Resûullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#18,058
"Kulun Mizan'ına konulacak ilk şey ailesine yaptığı harcamasıdzr. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7706 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Senedinde tanımadığım bir ravi bulunmamaktadır.2 2 Daha önce geçti: 47

Amr b. Ümmeyye' den rivayet edildiğine göre

#18,053
Hz. Ömer, Amr'ın yanına gelmişti. Amr pazarda (çizgisiz düz bir kıyafet/ peştemal olan) murt için pazarlık yapıyordu. Hz. Ömer: "Bu nedir ey Amr?" diye sorunca Amr: "Murt. Bunu satın aldım ve tasadduk edeceğim" dedi. Ömer: "O halde sen bilirsin" dedi. Bir süre sonra ômer yine Amr'ın yanına geldi ve: "Ey Amr! Murt'u ne yaptın?" diye sordu. Amr: "Onu tasadduk ettim" deyince Ömer: "Kime?" diye sordu. Amr: "Küçük hanımıma" karşılığını verdi. Hz. Ömer: "Peki elbiseyi kendisine tasadduk ettiğini bilmiyor mu?" diye sorunca, Amr şöyle dedi: "Evet, biliyor; ama ben Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim: "Onlara verdiğiniz şey, sizin için sadakadır." Hz. Ömer: "Ey Amr! Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) adına yalan söyleme" deyince Amr: "Vallahi müminlerin annesi Aişe'ye gitmeden senden ayrılmam" dedi. Ömer yine: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), adına yalan söyleme!" dedi. Beraberce gidip Aişe' den izin istediler. Amr: "Allah için söyle Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittin mi? «Kadınlara verdiğiniz şey, sizin için sadakadır»" diye sorunca, Aişe şöyle dedi: "Allah' a yemin ederim ki evet kesinlikle doğru, Allah' a yemin ederim ki evet kesinlikle doğru." Bunun üzerine Ömer: "O esnada ben nerede idim? (Sanırım) pazarlardaki alışveriş beni oyaladı" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7704 *Hadisi Bezzâr rivayet etmiştir. Ahmed'in rivayeti şöyledir: "Kişinin eşine verdiği şey, sadakadır. " İkisinin de senedinde geçen Muhammed b. Ebi Humeyd zayıftır. 1 1 Bezzar, Müsned (1507), İmam Ahmed, Müsned (4/179), es-Silsiletu's-sahihıı (1024)

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#18,052
"Çekilen sıkıntı kadar, Allah'tan yardım gelir. Bela miktan kadar, Allah'tan sabır gelir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7703 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup, ravilerden Tarık b. Ammar hakkında Buhari: "Hadisine mutabaat yapılmaz" demiştir. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir.2 2 Bezzar, Müsned (1506)

İbn Abbâs anlatıyor:

#18,050
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), Mekke' den çıkınca· Hz. Ali, Hamza'nın kızını şehirden çıkardı. (Daha sonra Medine'de) Hz. Ali, Cafer, ve Zeyd anlaşmazlığa düştüler ve bu ihtilafı çözmesi için Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e başvurdular. Hz. Ali dedi ki: "Amcamın kızıdır; onu ben (evinden) çıkardım." Cafer: "Amcamın kızıdır; üstelik teyzesi yanımda kalıyor" dedi. Zeyd ise: "O kardeşimin kızıdır" dedi. Zeyd, Hamza'yla kardeş gibiydi. Nitekim Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), aralarında kardeşlik tesis etmişti. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), Zeyd'e: "Sen benim ve onun (kızın) mevlasısın;" Ali'ye: "Sen, benim kardeşim ve arkadaşımsın;" Cafer'e ise: "Senin ahlakın ve yaradılışın bana benziyor, kız teyzesine daha yakındır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7702 *Hadisi Ahmed ve Ebû Ya'la rivayet etmiş olup, ravilerden Haccâc b. Ertât tedlis yapan biridir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (2040), Ebu Ya'la, Müsned (2379), Taberâni, M. el-Kebir (4661)

Abdullah b. Arnr'dan rivayet edildiğine göre bir kadın, Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e gelerek:

#18,049
"Ya Resülallah! Şu oğlum var ya, benim karnım onun kabı, kucağım onun yuvası ve göğüslerim
onun süt tulumudur. Babası ise onu benden koparacağını ileri sürüyor" deyince, Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Evlenmediğin müddetçe sen ona (babasından) daha ziyade hak sahibisin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7701 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (6707), Sünen-i Ebi Davud (2276)

Ebu Mes'ûd'un bildirdiğine göre

#18,048
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Teyze, annedir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7700 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Kays b. er-Rebi'yi, Şu'be ve Sevri güvenilir kabul etmiş, bir grup alim ise zayıf görmüştür. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 3 3 Taberâni, M. el-Kebir (17/243)

Sevde binti Zem'a'dan rivayet edildiğine göre

#18,047
Kendisi, gününü Aişe' ye hibe etmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7699 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir. Safiyye binti Huyey'in hadisi bundan önceki bölümde geçmişti. 2 2 Taberâni, M. el-Kebir (24/32),; bak: Bûhâri (5212), Müslim 1463)

Ebu Hureyre' den rivayet edildiğine göre

#18,046
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), yolculuğa çıkmak istediği zaman hanımları arasında kura çekerdi. Beni Mustalik gazvesinde kura Aişe'ye çıktı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7698 *Hadisi Ebu Ya'la ve Taberani muhtasar olarak rivayet etmiş olup, ravilerden Muhammed b. Amr b. Alkame'nin hadisi hasendir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 1 1 Ebu Ya'la, Müsned (6125)

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre

#18,044
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "(Başka hanımlan varken evlenen erkek için, yeni evlendiği) bakire kızın yanında yedi, dulun yanında ise üç gece (kalma hakkı) vardır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7697 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Abdullah b. Amir el-Eslemi zayıftır. 2 2 Taberâni, M. el-Kebir (11404)

Abdullah b. Amr' dan rivayet edildiğine göre

#18,043
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Kişi (başka hanımlan varsa) bir kızla evlendiğinde üç gün onun yanında kalır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7696 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, ravilerden Haccac b. Ertat tedlis yapan biridir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (6665), Darakutni, Sünen (409)

Hz. Aişe anlatıyor:

#18,042
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bir yolculuktaydı. Biz de onunla beraberdik. Safiyye'nin devesi hastalandı. Zeyneb' de fazla olan bir deve vardı. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "Safiyye'nin devesi hastalandı. Bir deveni ona versen" diye buyurunca, Zeyneb: "Şu Yahudi kıza mı vereceğim" diye karşı çıkh. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), çok kızdı. Onu, Zilhicce'nin geri kalan günlerinde, Muharrem, Safer aylarıyla Rebiyülevvel ayının ilk günlerinde terk etti. Zeyneb en sonunda eşyalarını ve yatağını kaldırdı. Artık Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in kendisine bir ihtiyacının kalmadığını düşünüyordu. Zeyneb bir gün gündüz ortasında bir gölge gördü, bakh ki gölge kendisine doğru geliyor. (Gelen kişinin Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) olduğunu anlayarak) yatağını ve eşyalarını eski yerine yerleştirdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7695 Ben derim ki: Ebu Davûd hadisi kısa metniyle rivayet etmiştir. *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ravileri arasında görüldüğü gibi Sümeyye vardır. Onun rivayetlerine Ebu Davûd ve başkaları yer vermiş; hiç bir kimse onu cerh etmemiştir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.