Toplam 23,448 Hadis
Konular

Edeb Kategorisi

Enes b. Malik bildiriyor:

#23,464
Resulullah'ın biri Habeşistanlı, diğeri de Kıpti (Mısırlı) olan iki azatlı kölesi vardı. Bir gün söz dalaşına girdiler. Biri diğerine, "Ey Habeşi" dedi. O da, "Ey Kıpti" diye seslendi. Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın) onlara "Birbirinize öyle demeyiniz. Siz ancak Muhammed (sav) ailesinden olan iki kişisiniz" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13060 *Bunu M. es-Sağlr'de Taberani rivayet etmiştir.2 Senedinde Yezid b. Ebi Ziyad vardır ki leyyin biridir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. Hadisin aynısı Ebu Ya'la rivayet etmiştir. 2 931. hadisin mükerreri.

Nevvas b. Sem' an dedi ki: ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,463
"Her yalan, Ademoğluna günah olarak yazılır; ancak üç şey hariç: Kişi harpte yalan söyler; çünkü savaş, hiledir. Yine kişi hanımına yalan söyleyip onu razı eder. Bir de insan iki kişinin arasını bulmak üzere yalan söyler" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13059 *Taberani rivayet etmiştir. 1 Senedinde Muhammed b. Cami' el-Attar vardır ki zayıf bir ravidir. Bu hadis, Hükümler kitabının sulh bölümünde geçmişti. 1 Bunu Tehzlbu'l-Asiir'da Ebu Cafer et-Taberi rivayet etmiştir. Aynca Ali Müsnedi'nde 206. hadiste başka bir kanaldan zayıf olarak benzer bir şekilde verilmiştir.

Resulullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) azatlısı Sevban' ın bildirdiğine göre

#23,462
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Yalan, bir müslümanın kendisinden faydalandınlması veya ondan bir zarann savuşturulması dışında günah olarak yazılır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13058 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. 2 Senedinde zayıf ravilerden Rişdin ve başkaları vardır. 2 Bezzar (2061). Bezzar demiştir ki: "Bu ibareyle hadisin sadece bu isnadla geldiğini biliyoruz. Rişdin ile Abdurrahman, hafızası iyi kimseler değillerdir. Onlardan biri bir hadiste tek kaldığı zaman o hadisle ihticac edilmez. Abdurrahman'ın münker rivayetleri vardır."

Şeddad b. Evs, Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,461
"Hayır söyleyen veya hayn artıran kimse yalancı değildir" buyurduğunu bildirdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13057 *Hadisi el-Mu'cemu'l-keblr ile el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. 1 Senedinde Yahya b. Curce vardır ki İbn Hibban ve başkası onu güvenilir görmüştür. Ondan rivayette bulunan ise, Kaz'a b. Süveyd'dir. İbn Main ve başkaları onu güvenilir görmüştür. İki kanaldan birinin diğer ravileri, Sahih ricalidir. yalan, Ademoğluna günah olarak yazılır; ancak üç şey hariç: Kişi harpte yalan 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (7169).

Ebu Kahil anlahyor:

#23,460
Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) ashabından iki kişi arasında sataşma oldu, derken birbirleriye kavgaya başladılar. Ben hemen birine yetişip dedim ki: "Sen filandan ne istiyorsun ki? Ben onun senden iyi bahsettiğini ve sana çok dua ettiğini işittim." Sonra diğerine gidip benzer şeyler söyledim. Bir ona bir buna gittim geldim ve sonunda banşhlar. Ancak kendi kendime dedim ki: "Ben ne yaphm? Onların arasını düzelttim; ancak kendimi mahvettim!" Hemen gidip bu durumu Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi veselleın) haber vererek dedim ki:"Ya Rest11allah! Seni hak ile gönderen zata and olsun ki aslında ikisinden de hiçbir şey işitmedim." ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem) ise şöyle buyurdu: "Ey Ebu Kahil! Böyle de olsa insanların arasını düzelt." Ben "böyle" kelimesinden ne kastettiğini anlamadım ve "Onunla ne kastetti?" diye sordum. "Yalanı kastetti" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13056 * Taberani rivayet etmiştir. 2 Senedinde Ebu Davud el-A'ma vardır ki hadis uyduran biridir. 2 Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr (18/361).

Abdullah b. Amr, Resulullah'ın (sallallahualeyhi veıellem):

#23,459
"En faziletli sadaka, insanların arasını bulmaktır" buyurduğunu nakletmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13055 *Taberani ve Bezzar rivayet etmiştir. 1 Senedinde Abdurrahman b. Ziyad b. En'um vardır ki zayıf bir ravidir. 1 Bezzar (2059).

Enes b. Malik anlatıyor:

#23,458
Evs ve Hazrec, Ensar' dan iki kabileydi. Cahiliye devrinde aralarında düşmanlık vardı. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Medine'ye hicret ettiğinde o düşmanlık gitti. Allah onların kalplerini birbirine ısındırdı. Bir defasında bu iki kabile mensupları bir mecliste otururlarken Evs'ten birisi okuduğu şiirle Hazreclileri hicvetti. Ardından Hazreçli birisi de okuduğu şiirle Evslileri hicvetti. Bu hicivleşme karşılıklı olarak devam etti. Öyle ki birbirlerine ağır laflar söylemeye başladılar. Silahlarına sarılarak vuruşmak için kalktılar. Bu olay Peygamberimize (sallallahualeyhivesellem) ulaştığında ve durum hakkında vahiy indiğinde Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) süratli bir şekilde paçalarını sıyırmış olarak oraya geldi. Onları görünce kendilerine seslenerek şu ayeti okudu: "Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öylece korkun. Ve son nefesinize kadar hakda sebat edin de Müslümanlar olarak ölün." (Al-i İmran Sur. 102) Ayet bittiğinde her iki taraf da silahlarını bırakarak yaşlı gözlerle birbirlerine sarıldılar.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13054 *Bunu M. es-Sağir'de Taberani rivayet etmiştir. 1 Senedinde Gassan b. er-Rebi' vardır ki zayıf bir ravidir. 1 Taberani, M. es-Sağir (602). Taberani demiştir ki: "Sabit el-Bünani ile Humeyd ct- Tavil' den bunu sadece Yusuf b. Ahde rivayet etmiştir. Gassan b. er-Rabi' rivayetinde tek kalmıştır."

Ebu Eyyub dedi ki:

#23,457
Resulullah (sallallahu aleyhi ve9cllem) bana: "Ey Ebu Eyyub! Allah'ın ve Resulü'nün hoşnut olduğu amelin ne olduğunu sana söyleyeyim mi?" dedi. O da: "Buyurun söyleyin ya Resülallah" deyince: "Bozuştuklan zaman insanlann arasını bulman ve birbirlerinden uzaklaştıklan zaman onları yaklaştırmandır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13053 *Taberani rivayet etmiştir. 3 Senedinde Ebu Umame'nin arkadaşı Abdullah b. Hafs vardır ki onu tanımıyorum. Diğer ravileri güvenilir kimselerdir. 3 Taberanl, el-Mu'cemu'l-kebir (7999).

Enes'in bildirdiğine göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)

#23,456
Ebu Eyyub'a: "Sana kazançlı bir ticaret göstereyim mi?" dedi. O da: "Olur" deyince: "Aralan bozulduğu zaman insanlann aralarını düzelt ve birbirlerinden uzaklaştıkları zaman onları yakınlaştır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13052 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. 2 Senedinde Abdurrahman b. Abdillah el-Umeri vardır ki metruk bir ravidir. 2 Bezzar (2060). Bezzar demiştir ki: "Enes' den hadisin sadece bu kanaldan rivayet edildiğini biliyoruz. Humeyd'den bu hadisi tahdis yoluyla alanın sadece Abdullah b. Ömer olduğunu, ondan alanın oğlu Abdurrahman olduğunu biliyoruz. Abdurrahman, hadisi "gevşek" olan biridir. Kendisine mutabaat edilmeyen bir takım hadisler rivayet etmiştir."

Ebu Eyyub bildiriyor:

#23,455
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bana: "Allah'ın ve ResUlünün sevdiği bir sadakayı sana öğreteyim mi? Birbirlerinden nefret ettikleri ve bozuştuklan zaman insanlann aralannı bulmandır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13051 *Taberani rivayet etmiştir. 1 Senedinde Musab. Ubeyde vardır ki metruk bir ravidir. 1 Taberanl, el-Mu'cemıı'l-kebir (3922).

Enes, Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi veseJlem) şöyle buyurduğunu haber vermiştir:

#23,454
"Cennetliklerin ekserisi saf kimselerdir." Yine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Nice zayıf ve düşkün görülen kimse vardır ki Allah adına yemin etse, Allalı onu gerçekleştirir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13050 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. 1 Senedinde Selame b. Ravh vardır ki İbn Hibban ve daha başkası onu güvenilir görürken Ahmed b. Salih ve başkaları zayıf addetmiştir. Ukayl'den rivayeti ise vicade yoluyladır. Bu hadislerin geri kalanı Zühd bölümündedir. 1 Bezzar (1983). Bezzar demiştir ki: "Bunun bir kısmı birtakım kanallardan merfü olarak rivayet edilmiştir. Bir kısmını da sadece bu kanaldan biliyoruz. Selame b. Ravh ise Akil'in erkek kardeşinin oğludur. Onun "Cennet ahalisinin ekserisi saf kimselerdir" hadisine mutabaat olunmamışhr; çünkü hadis sahih olsaydı, bir anlamı olurdu."

İbn Ômer'in haber verdiğine göre, Hz. Peygamber (sallallahualeyhi vesellem)

#23,453
"Yanınıza cennet ahalisinden bir adam gelecek!" dedi, bunun ardından Sa' d içeri girdi. Resul-i Ekrem (sallallalıu aleyhi vesellem) bunu üç gün boyunca söyledi; her defasında Sa' d içeri girdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13049 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. 2 Senedinde Abdullah b. Kays er-Rakkaşi vardır ki Ukayli "Onun hadisine mutabaat edilmez" demiştir. Ben derim ki: "Hangi hadisi kastettiğini bilmiyorum; bunu mu, yoksa başkasını mı?" Diğer ravileri, Sahih ravileridir. 2 Bezzar (1982). Bezzar demiştir ki: "Bunu Eyyfıb'dan sadece Abdullah b. Kays'ın rivayet ettiğini biliyoruz."

Enes b. Malik anlatıyor:

#23,452
ResUlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanında oturuyorduk "Şu anda yanınıza cennet ahalisinden olan bir adam geliyor" buyurdu. Derken Ensar' dan bir adam çıkageldi. Adamın beyaz yüzünden dolayı sanki sakalı damlar gibiydi, ayakkabılarını da sol eline almıştı. Ertesi gün Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve9cllem) yine aynı sözü söyledi. İlk defasındaki gibi yine o adam geldi. Üçüncü gün Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) yine aynı sözü söyledi. İlk haliyle yine aynı adam geldi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) kalkıp gidince Abdullah b. Amr adamın peşine takıldı. Ona dedi ki: "Babamla bozuştum ve üç gün onun yanına girmemeye yemin ettim. Bu süre geçinceye kadar sana sığınmamı uygun görürsen, bunu yaparım." O da "Olur!" dedi. Enes der ki: "Abdullah onun yanında o üç gün boyunca kaldığını anlatırdı. Geceleyin hiçbir şey için onun kalktığını görmedi. Ancak sabah namazına kadar uykusundan uyandığı ve yatağında döndüğü zaman Yüce Allah'ı zikretti ve tekbir getirdi." Abdullah: "Ancak şu var ki ben onun hayırdan başka bir şey dediğini işitmedim" dedi. Nihayet üç gece geçince onun amelini basit görecek oldum ve dedim ki: "Ey Allah'ın kulu! Benim babamla aramda kızgınlık ta, dargınlık ta yok. Ancak ben, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) bize üç defa «Şu anda yanınıza cennet ahalisinden olan bir adam geliyor» dediğini işittim ve üç defasında da sen geldin. Ben de sana sığınıp amelinin ne olduğunu görmek ve seni örnek almak istedim. Ancak senin pek fazla bir amel işlediğini görmedim. O halde seni Resulullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) bahsettiği şeye ulaştıran husus nedir?" Adam dedi ki: "Hepsi bu gördüğün kadar." Yanından ayrılırken bana dua etti ve: "Hepsi bu gördüğün kadar. Ancak ben Müslümanlardan hiç birine karşı içimde kin duymam, Allah'ın kendisine verdiği hayırdan dolayı kimseye de haset etmem" dedi. Bunları duyan Abdullah da: "Seni o dereceye ulaştıran işte bu yönündür. Bizim de yapamadığımız budur" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13048 *Hadisi Ahmed ve -benzer şekilde- Bezzar rivayet etmiştir. 1 Ancak Bezzar, "Bir adam çık-ageldi" ifadesi yerine "Sa'd çıkageldi" demiştir. Sonunda ise şöyle demiştir: "Sa'd dedi ki: Yeğenim! Hepsi bu gördüğün kadar. Ancak ben hiçbir müslümana kin besleyerek geceyi geçirmedim." Sa'd böyle dedi veya buna benzer bir ifade kullandı. Ahmed'in ricali ile Bezzar'ın iki isnadından birinin ravileri Sahih ricalidir. Ancak hadisin buradaki anlatımı İbn Lehia'ya aittir. 1 Ahmed (3/166); Bezzar (1981).

Ebu Hazım anlatıyor:

#23,451
İbn Ömer' den bir ev satın aldık. O sırada kapıya oturunca tozlar havaya kalktı. Bunun üzerine biz dedik ki: "Ey Ebu Abdirrahman! Biz ancak hakkımız olanı alırız ve sana hıyanet etmeyiz." O da: "Doğrusu ben zandan korkuyorum" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13047 *Taberani rivayet etmiştir. 3 Ravileri güvenilir kimselerdir. 3 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (13073).

Harise b. en-Nu'man bildiriyor: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#23,450
"Üç şey vardır ki onlar ümmetimden ayrılmaz: Uğursuzluk, haset ve kötü zan yürütmek." Bunun üzerine bir adam: "Ya Resulallah! Kendisinde bunlar olan kimseden bunları gideren şey nedir?" diye sordu. Efendimiz (sailallahu aleyhi vesellem) de: "Haset ettiğin vakit Allah'tan mağfiret dile, zan yürüttüğün zaman onu gerçekleştirme, sana bir uğursuzluk hissi geldiğinde de onu geç" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13046 *Taberani rivayet etmiştir. 2 Senedinde İsmail b. Kays el-Ensari vardır ki zayıf bir ravidir. 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (3227).

Damra b. Sa'lebe dedi ki: Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem):

#23,449
"İnsanlar birbirine haset etmediği müddetçe hayır içinde olmaya devam ederler" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13045 *Taberani rivayet etmiştir. 1 Ravileri güvenilir kimselerdir. 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (8157).

Enes b. Malik, Hz. Peygamber' in (sailallahu aleyhi vesellem):

#23,448
"Haset az kalsın kaderi geçecekti, ihtiyaç ise az kalsın küfar olacaktı" buyurduğunu bildirdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13044 *Bu hadisi e/-Mu'cemu'l-evsılt'ta Taberani rivayet etmiştir. 1 Senedinde Ömer b. Osman el-Kilabi vardır ki metruk bir ravi olduğu halde İbn Hibban onu güvenılir görmüştür. 1 İbnü'l-Cevzl de bunu e/-İlelü'l-Mütenılhiye'de irad etmiştir (1346). Onun ifadesi şöyledir: "Fakirlik neredeyse küfür olacaktı, haset neredeyse kaderi yenecekti." İbnü'l-Cevzi demiştir ki: "Bu, Resulullah (sallallaluı aleyhi ve sellem)' den geldiği sahih olmayan bir hadistir." Yezid er-Rakkaşi ise rivayet ettiği hadislerde dürüstlük sıfatına sahip değildir. Şu'be demiştir ki: "Yezid er-Rakkaşi'den rivayette bulunmaktansa zina ederim daha iyidir."

Hz. Ali anlatıyor:

#23,447
Bir yerde konaklamıştık, pireler bizi rahatsız etti, biz de pirelere sövdük. Bunun üzerine Resulullah (sailallahualeyhiv~em): "Onlara sövmeyin! Onlar çok güzel hayvanlardır, çünkü Allah'ı zikretmek üzere sizi uyandırmışlardır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13043 *Bu hadisi e/-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. Senedinde Sa'd b. Tar'if vardır ki metruk bir ravidir.

Enes bildiriyor:

#23,446
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi veellem), kendisini ısıran bir pireye söven adama: "Ona sövme! Çünkü o, peygamberlerden birini namaza uyandırmıştır" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13042 *Hadisi Ebu Ya'la ve Bezzar rivayet etmişlerdir. 2 Bezzar hadisi şu ifadeyle vermiştir: "Ona sövme! Çünkü o, peygamberlerden birini sabah namazına uyandırmıştır" Bu hadisi el-Mu'cemu'l-evsılt'ta Taberani de rivayet etmiştir. Onun ifadesi şöyledir: Resulullah'ın (sallallatıu aleyhi vesellem) yanında pirelerden söz edilince şöyle buyurdu: "Doğrusu o, namaza uyandırır". Taberanrnin ricali, güvenilir ravilerdir. Güvenilir bir ravi olan Said b. Beşir'de kimilerince zayıflık vardır. 2 Ebu Ya'Ia (2959); Bezzar (2042); İbnü'l-Cevzl, el-Ilelii'l-Müteııılhiye (1189 ve 1190). Ebu Ya'Ia'nın isnadında Ammar b. Harun el-Müstemll vardır ki zayıf bir ravidir.

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre ResUlullah'ın (sallallahualeyhi veellem)

#23,445
yakınlarında bir horoz öttü. Bunun üzerine biri: "Allahım, ona lanet et" diye beddua etti. Bunun üzerine Resülullah (sallallahu aleyhi veellern) onu: "Hayır, bunu yapma! Çünkü o, namaza uyandırır" diye ikaz etti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13041 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. 1 Senedinde Abbad b. Mansur vardır ki Yahya el- Kattan ile daha başkaları onu onu güvenilir, İbn Main ile daha bazıları da zayıf görmüştür. Diğer ravileri, Sahih ravileridir 1 Bezzar (2041). Bezzar demiştir ki: "Bunun İbn Abbas' dan ancak bu isnadla rivayet edildiğini biliyoruz. Abbad b. Mansuur'a gelince, İkrime ondan bazı hadisler rivayet etmiştir; ancak ondan hadis işittiğini bilmiyoruz."

Abdullah b. Mes' ud' dan:

#23,444
Resülullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanında bir horoz öttü. Bunun üzerine bir adam ona sövdü. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) ise horoza sövmeyi yasakladı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13040 *Bu hadisi Bezzar ve Taberani rivayet etmiştir. 3 Taberani şu ifadeyle hadisi vermiştir: "Ona lanet etme, ona sövme! Çünkü o, namaza çağırır." Bezzar'ın isnadında Müslim b. Halid ez-Zenci vardır ki İbn Hibban ile başkaları, kendisinde zayıflık olduğu halde onu güvenilir görmüşlerdir; diğer ricali güvenilir ravilerdir. 3 Bezzar (2040); Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr (9796).

Abdullah b. Mes' ud' dan:

#23,443
Resülullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanında bir horoz öttü. Bunun üzerine bir adam ona sövdü. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) ise horoza sövmeyi yasakladı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13039 * Bu hadisi, hocası Abdullah b. Şebib'den -ki zayıf bir ravidir- Bezzar rivayet etmiştir. 2 2 Bezzar (2039). Bezzar demiştir ki: "Bunun İbn Ömer' den ancak bu isnadla rivayet edildiğini biliyoruz." Diğer taraftan Bezzar'daki rivayet "devenin kesilmesini emretti" şeklindedir.

Enes b. Malik anlatıyor:

#23,442
Bir adam Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) yanında giderken devesine lanet etti. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Ey Allah'ın kulu! Lanet edilmiş bir devenın üzerinde bizimle yol alma!" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13038 * Hadisi Ebu Ya'la ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta benzer şekilde Taberani rivayet etmiştir. 1 Ebu Ya'la'nın ricali, Sahih ricalidir. 1 Ebu Ya'Ia (3622).

Ebu Hureyre der ki:

#23,441
Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem), bir yolculukta ilerliyordu, bir adam devesine lanet etti. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Nerede devenin sahibi?" diye sordu. Adam: "Buradayım, ey Allah'ın Resulü!" deyince, ona: "Onu geriye bırak! Zira senin bu konudaki (bedduan) kabul edildi" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13037 *Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. 3 Ravileri Sahih ravileridir. 3 Ahmed (2/428).

Yine ondan rivayet edildiğine göre

#23,440
O, bir deveye binmiş ve lanet etmiş, bunun üzerine Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ona "Ona binme (artık)" buyurmuş.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13036 *Hadisi Ahmed ve Ebu Ya'la rivayet etmiştir. 2 Ravileri güvenilir kimselerdir; ancak Yahya b. Vessab, her ne kadar tabii ise de Hz. Aişe'den hadis işitmemiştir. 2 Ahmed (6/138); Ebu Ya'la (4735).

Hz. Aişe'den:

#23,439
O, bir yolculuk esnasında ResUlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanındaydı. Bir devesine lanet okudu. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) onun (devenin yolculuktan) geri çevrilmesini emretti ve: "Lanetli bir şey bana eşlik etmesin" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13035 *Hadisi Ahmed ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. 1 Ravileri, güvenilir bir ravi olan Amr b. Malik el-Bekri hariç, Sahih ravileridir. 1 Ahmed (6/72, 258).

İbn Abbas dedi ki:

#23,438
Resulullah (sa1Iallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Ölü sebebiyle diriyi incitmeyin!."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13034 *Bu hadisi el-Mu'cemu'l-evsıit'ta Taberani rivayet etmiştir. 1 Senedinde Salih b. Nebhan vardır ki zayıf bir ravidir. Ben derim ki: Ebu Leheb'in kızı Müslüman olduğunda Peygamberimiz'e (sallallahu aleyhi vesellem) insanların "Bu, Allah'ın düşmanının kızıdır!" dediklerinden şikayet ettiği vakit ona sövme yasağını belirten kıssayı içeren hadis ileride gelecektir. ResGl-i Ekrem o zaman şöyle demiştir: 'Ölülerimize sövmeyin; yoksa diri/erimizi incitirsiniz." 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-evsıit (92). Taberani demiştir ki: "Bunu Said b. Ehi Eyyub'den sadece Ravh b. Salah'ın rivayet ettiğini biliyoruz."

Abdullah b. Amr' ın bildirdiğine göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,437
"Ölüye -bir defasında da "ölülere" demiştir-sövmek, helak olmaya yaklaşan kimsenin durumu gibidir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13033 •Taberani rivayet etmiştir. Ravileri, Sahih ravileridir .

Sahr -ki bu zat,

#23,436
Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) yetişmiş biridir- dedi ki: Resıllullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Ölülere sövmeyin; yoksa dirileri incitirsiniz" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13032 *Bunu M. es-Sağlr ile el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani rivayet etmiş2 ve şöyle demiştir: Hz. Peygamber (sallatlahu aleyhi lleSellem) bu sözüyle, çocukları Müslüman olmuş kafirleri kastetmiştir. Senedinde Abdullah b. Said b. Ebi Meryem vardır ki zayıf bir ravidir. 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr (7278) ve M. es-Sağir (590). Taberani demiştir ki: Bunda İbn Ebi Meryem tek kalmışhr. Zevaid' den buraya alınması gereken bir hadis: İbn Abbas anlahyor: Ensar' dan bir adam Abbas'ın Cahiliye devrindeki atalarından birine dil uzatb; Abbas da onu tokatladı. Bunun üzerine adamın kavmi gelip: "Vallahi o nasıl bunu tokatladıysa, biz de onu tokatlayacağız!" dediler ve silahlarına sarıldılar. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bu durumu haber alınca minbere çıkh ve: "Ey insanlar! Yeryüzü halkının hangisi Allah nazarında daha değerlidir?" diye sordu. "Sen, ya Resı1lallah!" dediler. Bunun üzerine şöyle buyurdu: "Doğrusu Abbiis bendendir, ben de ondanım. Ölülerimize sövmeyin, yoksa diri/erimizi incitirsiniz." Bunu duyan kavmi gelip Peygamberimiz' den özür dilediler ve: "Seni öfkelendirmekten Allah'a sığınırız!" dediler. Ahmed bu hadisi rivayet etmiştir (2734). Senedinde Abdu'l-A'la es-Sa'lebi vardır ki zayıf bir ravidir.

Ziyad b. Ilaka dedi ki:

#23,435
Mugire b. Şube'nin yanında bir adamın:"Resıllullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: «Ölülere sövmeyin; zira bu sebeple dirilere eziyet etmiş olursunuz»" dediğini işittim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13031 *Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. 1 Ravileri, Sahih ravileridir. 1 Ahmed (4/252).

İbn Abbcis bildiriyor: Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,434
"Tubba'ya sövmeyin! Çünkü o, müslüman olmuştur" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13030 *Bunu el-Mu'cemu'l-evsfit'ta Taberani rivayet etmiştir. 3 Senedinde Ahmed b. Ebi Bezze el-Mekki vardır ki onu tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 3 Taberanl, el-Mu'cemu'l-evsat (1441); Taberanl, el-Mu'cemu'l-kebir (11790). Taberanl demiştir ki: "Bu hadisi Süfyan'dan sadece Müemmil rivayet etmiştir. İbn Ebl Bezze ise rivayette tek kalmışhr."

Sehl b. Sa'd dedi ki: ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,433
"(Yemen kralı) Tubba'ya sövmeyin! Çünkü o, müslüman olmuştur" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13029 *Bunu el-Mu'cemu'l-kebir ile el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. 2 Senedinde Amr b. Cabir vardır ki hadis uyduran bir ravidir. 2 Taberanl, el-Mu'cemu'l-kebir (6013).

ZiyAd b. İlcika anlatıyor:

#23,432
Mugire b. Şube, Hz. Ali'ye dil uzattı. Bunun üzerine Zeyd b. Erkam: "Ey Muğire! Bilmiyor musun ki Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ölülere sövmekten bizi men ederdi. Allah ona rahmet etsin, ölmüş olduğu halde Ali'ye neden dil uzatıyorsun?" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13028 *Bunu iki isnadla Taberani rivayet etmiştir. 1 Taberani'nin iki isnadlarından birinin ravileri, güvenilir ravilerdir. 1 Taberanl, el-Mu'cemu'l-kebir (4973 ve 4974 ve 4975).

Ebu Hureyre, Hz. Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,431
"Komşusu şerrinden emin olmadıkça bir kul iman etmiş olmaz. Bir kimse Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin. Yine bir kimse Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin, ya da sussun. Şüphesiz Yüce Allah, hilim sahibi iffetli zengini sever; ağzı bozuk, mütemadiyen el açan, yani ısrarla dilencilik yapan kimseye buğz eder" dediğini bildiriyor.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13027 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. 2 Senedinde Muhammed b. Kesir vardır ki çok zayıf bir ravidir. 2 Bezzar (2031). Bunun senedinde de Leys b. Ehi Süleym vardır ki zayıf bir ravidir.

Ali b. Ebi Talib bildiriyor: Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellern):

#23,430
"Allah, çok cahil (ahlaksız) ihtiyan sevmez, çok zalim zengini de, böbürlenen fakiri de (sevmez)" buyurduğunu işittim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13026 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. 1 Senedinde Haris vardır ki çok zayıf bir ravidir. 1 Bezzar (2030). Bezzar demiştir ki: "Bunun sadece Hz. Ali hadisinden merfu olarak geldiğini biliyoruz. Şuayb ise tanınan biri değildir."

İbn Abbas dedi ki: Resulullah (saJlallahu aleyhi ve!l!!lem):

#23,429
"İnsanlarla bozuşmaktan sakın! Zira bu, izzeti yere gömer, kusuru ortaya döker" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13025 * Bunu, M. es-Sağlr'de hocası Muhammed b. Hasan b. Huzeym'den Taberani rivayet etmiştir. 3 Ben onu tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 3 11963. hadisin mükerreri.

Enes, Resul ullah' ın (saJlallahu aleyhi vesellem):

#23,428
"Birbirine söven iki kimsenin vebali, onlardan ilk başlayanın üzerine olur. Haksızlığa uğrayan aynıyla karşılık venneye başlayana kadar bu böyledir" buyurduğunu rivayet etti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13024 *Bunu, hocası Ebu Ali'den Ebü Ya'la rivayet etmiştir. 2 Ben onu tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir görülmüştür. 2 Ebu Ya'Ja (4259). Bunun senedinde Said b. Sinan el-Kindi vardır ki hadisi hasrn biridir. Ebu Ya'Ja'nın hocası Ebu Ali Hasan b. İsa b. Sercis de güvenilir bir ravidir.

Iyad'dan gelen başka rivayet ise şöyledir: Der ki:

#23,427
"Ya Resulallah! Kabilemden bir adam benden aşağı olduğu halde bana hep sövüyor. Ondan öç almamın sakıncası olur mu?" diye sordum ... Hadisin devamı yukarıdakine benzer.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13023 *Bu hadisi Ahmed, Bezzar ve el-Mu'cemu'l-keblr ile el-Mu'cemu'l-evsiit'ta Taberani rivayet etmiştir. 1 Ahmed'in ravileri, Sahih ravileridir. 1 Ahmed (4/266).

Iyad b. Hımar, ResUlullah'ın (sallallahu aleyhi veseliem):

#23,426
"Sövüşen iki kişinin günahı, onlardan ilk başlayanın üzerine olur. Bu hususta haksızlığa uğrayan (aynıyla) karşılık vermedikçe durum böyledir. Haddi zatında karşılıklı olarak birbirine söven iki kişi, asılsız şeyler iddia ederek yalan söyleyen iki şeytandır" buyurduğunu bildirmiştir. 2

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13022 2 Ahmed (4/162); Bezzar (2032); Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr (17/365-366).

Nu'man b. Mukarrin el-Muzeni anlatıyor:

#23,425
Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanında bir adam başka bir adama sövdü. Kendisine sövülen adam da "Selam olsun sana" dedi. Resulullah da (sallallahualeyhivesellem): "Bu sana sövdükçe aranızda bir melek sürekli «Bilakis sen! Sen ona daha layıksın» diyerek senden onu uzaklaştırıyordu. Ona «Selam olsun sana» dediğinde de melek dedi ki: «Hayır, bilakis sen ona daha layıksın»" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13021 *Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. 1 Ravileri, Güvenilir bir ravi olan Ebu Halid el-Valibi hariç, Sahih ravileridir. 1 Ahmed (5/445). Bak: el-Camius-Sagfr (1330).

Ebu Musa bildiriyor: Hz. Peygamber'in (sallal1ahu aleyhi vesellemı:

#23,424
"Hiç bir şeye lanet etmemeye gücün yetiyorsa bunu yap. Zira lanet, sahibinden çıktığı zaman, eğer lanet edilen kimse ona layıksa onda kalır. O layık değilse ve lanet eden layık ise ona geri döner. O da değilse, bir Yahudiye veya bir Hıristiyana veya bir Mecusi'ye gider. Gücün yeterse asla kimseye lanet etmemeye çalış" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13020 •Taberani rivayet etmiştir. Senedinde Ali b. el-Ca'd vardır ki İbn Hibban onu güvenilir görürken İbn Main şöyle demiştir: "Hadis uyduran biridir." Onu (İbn Main) dışındaki biri de onu hadis uydurmakla suçlamıştır." Aynı şekilde bunun senedinde de tanımadığım bir ravi vardır.

Ayzar b. Cervel, kendi kavminden Ebu Umeyr künyeli birinden naklediyor:

#23,423
Bu zat, Abdullah b. Mes'ud'un arkadaşıydı. Abdullah b. Mes'üd onu ailesinin yanında ziyaret etti, ancak onu evinde bulamadı. Ravi diyor ki: Bunun üzerine onun ailesinden izin isteyerek selam verdi ve içecek bir şey istedi. Ailesi hemen bir cariyeyi komşularından içecek getirmeye yolladı. Ancak cariye gecikti. O da kalkıp cariyeye lanet okudu. Abdullah bundan sonra dışarı çıktı. O sırada Ebu Umeyr gelip dedi ki: "Ey Ebu Abdirrahman! Senin gibi birisi kıskanılmaz. Kardeşinin ailesine (hanımıma) selam verip otursaydın ve içecek alsaydın ya!" O da şöyle dedi: Ben bunu yaphm. Ancak aile(n), cariyeyi gönderdi; ancak o gecikti. Ya onların yanında içecek yoktu; ya da yanlanndakini vermekten imtina ettiler. Hizmetçi gecikince de (hanımın) ona lanet okudum. Resulullah'ın (sallal1ahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu işittim: "Şüphesiz lant't yönlendirildiği yere yönlendirildiği zaman eğer onun üzerinde bir yol bulabilirse yolu tutar veya giriş yeri bulabilirse girer. Aksi takdirde şöyle der: «Ya Rabbi! Ben filana gönderildim; ancak ona giriş yeri bulamadım. Onun üzerinde bir yol da bulamadım.» Bunun üzerine ona: «Geldiğin yere geri dön!» denir." İşte bu yüzden hizmetçinin mazur olup da lanetin dönmesinden ve onun yolunun benim yolum olmasından (lanetin bana dönmesinden) korktum.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13019 *Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. 1 Ebu Umeyr'i tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. Ancak öyle görünüyor ki İbn Mes'Cıd'u ziyaret eden arkadaşı güvenilir biridir. En doğrusunu Allah bilir. 1 Ahmed (3876). Onun hadisinde cariye yerine (erkek) "hizmetçi" ifadesi geçer.

Semure b. Cundub dedi ki:

#23,422
ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem) bizi sövmekten men etti ve şöyle buyurdu: "Sizden biriniz arkadaşına çaresiz fena bir söz söyleyecekse ona iftirada bulunmasın, ana babasına sövmesin ve kavmine de kötü söz söylemesin. Öyle olduğunu biliyorsa, en azından «Sen cimrisin, sen korkaksın, sen yalancısın» veya «sen alçaksın» desin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13018 *Taberani ve Bezzar rivayet etmiştir. 1 Bezzar'ın isnadında metrük bir ravi vardır. Taberani'nin isnadında ise meçhul raviler vardır. 1 Taberam, el-Mu'cemu'l-keblr (7030); Bezzar (2038).

Kays b. Sa' d anlatıyor: Resulullah (sal1allahu aleyhi vesellem):

#23,421
"Faizin en beteri, kişinin kardeşine söverek onun onuruna dil uzatmasıdır. Günahlamı en büyüğü de kişinin anne babasına sövmesidir" buyurdu. "Ya ResUlallah! İnsan nasıl onlara söver?" dediler, "Bir kimsenin babasına söver, o da kalkıp onlara söver( ek karşılık verir)" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13017 •Taberani rivayet etmiştir. 1 Ravileri, gevşekliği yanında güvenilir bir ravi olan Tahir b. Halid b. Nizar hariç, Sahih ravileridir. 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr (18/353).

İmran b. Husayn dedi ki: Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,420
"Kişi kardeşine «Ey kflfir» derse onu öldürmüş gibi olur" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13016 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. 3 Ravileri güvenilir kimselerdir. 3 Bezzar (2074). Bezzar demiştir ki: "Hadisin bu anlatımla sadece İmran' dan geldiğini biliyoruz. İshak [b. İdris] ise kendisine mutabaat edilmeyen birtakım hadisler rivayet etmiştir."

Ebu Zer,

#23,419
Hz. Peygamber (sallal1ahu · aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Bir kimse birini günahkflrlıkla suçlarsa, kafirlikle suçlarsa, arkadaşı eğer öyle değilse mutlaka bu suçlaması kendine döner."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13015 *Hadisi Ahmed ve Bezzar rivayet etmiştir. 2 Ravileri Sahih ravileridir. 2 Ahmed (5/181); Bezzar (2033). Bezzar demiştir ki: "Bu isnad dışında sahabeden kimsenin bu anlatımla hadisi rivayet ettiğini bilmiyoruz."

İbn Mes'O.d bildiriyor: ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,418
"İki Müslüman yoktur ki aralannda Allah tarafından konulmuş bir perde bulunmasın. Onlardan biri arkadaşına darılacağı bir söz söyleyince Allah'ın perdesini yırtmış olur. «Ey kafir» deyince de onlardan biri kafir olur" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13014 *Hadisi Taberani ve -kısa metinle- Bezzar rivayet etmiştir. 1 Senedinde Yezid b. Ebi Ziyad vardır ki, kendisinde ihtilaf olmakla birlikte hadisi hasen biridir. Bezzar'ın kalan ravileri, güvenilir ravilerdir. 1 Taberan'i, el-Mu'cemu'l-kebir (18/193-194); Bezzar (2047). Taberani'nin hadisinin senedinde İshak b. İdris vardır ki metruk bir ravidir. 12966, hadise bak.

Abdullah b. Muğaffel dedi ki:

#23,417
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Müslümana sövmek günah, onunla savaşmak ise küfürdür" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13013 *Bu hadisi el-Mıı'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. 3 Senedinde Kesir b. Yahya vardır ki zayıf bir ravidir. 3 Taberani, el-Mu' cemu 'l-evsat (738); Taberani demiştir ki: "Bunun senedinde Kesir b. Yahya tek kalmıştır."

Amr b. en-Nu'man b. Mukarrin anlatıyor:

#23,416
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Ensar' ın meclislerinden birine geldi. Orada ağzı bozuk
olmakla tanınan biri vardı. Bu vesileyle Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Müslümana sövmek günah, onunla savaşmak ise küfürdür" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13012 *Taberani rivayet etmiştir. 2 Güvenilir bir ravi olan Ebü Halid el-Valibi hariç, ravileri, Sahih ravileridir. 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr (17/39).

Abdullah b. Amr'ın bildirdiğine göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,413
"Müslümana söven kimse, felakete yaklaşmış kimseye benzer" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13011 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. 1 Ravileri güvenilir kimselerdir. 1 Bezzar (2036). Bezzar demiştir ki: "Bu hadisin bu anlabmla sadece Abdullah b. Amr' dan rivayet edildiğini biliyoruz." Bak: es-Sahlha (1878).