Toplam 19,439 Hadis
Konular

Nafile Namazlar Kategorisi

Hz. Aişe' den rivayet edildiğine göre

#17,748
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), ihramlıyken evlenmiş ve ihramlıyken hacamat olmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7405 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. 2 2 Bezzâr, Müsned (1443)

Ebû Said el-Hudri'nin bildirdiğine göre

#13,425
Resulullah (sav) gece kalkhğında namazına tekbir alarak başlar ve sonra şu duayı okurdu: "Allahım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka tann yoktur" Sonra üç kere "La ilahe illallah" der ve ardından şöyle dua ederdi: Rahmetten kovulmuş şeytanın şerrinden, onun ayartmasından, vesvesesinden ve üfürüğünden her şeyi işiten ve bilen Allah' a siğınınm."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3593 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.

İbn Abbas' dan nakledildiğine göre

#13,387
Resiilullah (sallallalnı aleyhi vesellem): "Bir kadın (yabancı erkeğin) kocasının evine (ginnesine) ancak onun izniyle müsaade eder. Yine kocasının yatağından ancak onun izniyle kalkıp nafile namaz kılar" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3592 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiş. olup ·ravileri güvenilir kimselerdir. ¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 12144. Senedinde simi geçen Yezid b. Ehi Ziyad tenkit edilmiştir.

Abdullah b. Mes'ud der ki:

#13,321
"Kim ki kıldığı namaz kendisini iyiliğe sevk etmez, kötülükten alıkoymazsa, o kimse Allah' tan daha da uzaklaşır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3558 *Hadisi Taberanl, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridirler.

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre

#13,320
Resullullah (sallallahualeyhivesellem'): "Kim ki kıldığı namaz kendisini kötülüklerden ve çirkefliklerden alıkoymazsa, o kimse Allah' tan daha da uzaklaşır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3557 *Hadisi Taberanl, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravilerinden Leys b. Ebi Süleym güvenilir olmakla beraber müdellistir.

Cabir bildiriyor:

#13,319
Bir adam Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) "Falan kimse gece namaz kılıyor. Sonra sabah olunca da çalıyor!!" diye yakındı. Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) de: "Söylediği şey onu bundan alıkoyacaktır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3556 *Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.

Ali b. Ebi Hamele ¹ ve Evzâi' den nakledildiğine göre

#13,317
Abdullah b. Abbas her gün bin kere secde ederdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3554 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedi kopuktur. Asıl nüshada "İbn Ebi Cemile" diye geçmiştir. Tashih için bkz. el-Mu'cemu'l-kebir, no. 10647; İbn Ebi Hatim, el-Cerh ve't-Ta'dil, VI, 183-184.

Şa'bi demiştir ki:

#13,316
İbn Mes' ud kuşluk namazı kılmazdı. Öğle ile ikindi arasında bir namaz kılardı ve bir de gece uzun bir ibadeti vardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3553 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri arasında ismi zikredilmeyen biri vardır.

Yine Taberaru İbn Mes'ud' dan şu sözünü nakletmiştir:

#13,315
"Namaza devam eden kimsenin durumu, kapı çalan kimsenin durumuna benzer. Kim devamlı biçimde bir kapıyı çalarsa, çok geçmez o kapı kendisine açılır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3552

Abdullah b. Mes'ûd der ki:

#13,314
"Sen namazda olduğun sürece, melik/ hükümdarın kapısını çalıyorsun demektir. Kim sık sık melikin kapısını çalarsa, bir gün muhakkak kapının kendisine açılacağı umulur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3551 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

İbn Mes'ud der ki:

#13,313
"Namazı oruçtan daha çok severim" Yine ondan nakledildiğine göre kuşluk namazı da kılmazıruş. ³

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3550 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravilerinden Bükeyr b. Amir'i Ahmed b. Hanbel güvenilir olarak değerlendirirken ⁴, İbn Main ve bir grup bilgin zayıf görmüşlerdir. Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr, no. 8871. Senedinde yer alan Ebu Nuaym Dırar b. Sured da zayıfbr. ⁴ Heysemi demiştir ki (iV, 111): İmamların çoğu bu kişiyi zayıf görürken Ahmed b. Hanbel' den, onu güvenilir kabul ettiği nakledilmiştir. Doğrusu Ahmed b. Hanbel de onu zayıf olarak değerlendirmiştir. Doğrusunu Allah bilir.

Şa'bi amcasından şu sözü nakletmiştir:

#13,312
Bir yıl İbn Mes'ud'un yanına gidip geldim. Onun Ramazan dışında oruç tuttuğunu görmedim. Aynca yeşil küpler içinde imal edilmiş sert şıra içerdi. ²

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3549 *Senedinde yer alan ismet b. Süleyman ile Şa'bi'nin amcasının biyografisini yazanı görmedim. ² Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 8876.

Ebu Ubeyde annesinden şu sözünü nakletmiştir:

#13,311
Abdullah (b. Mes'ud)'un, Ramazan dışında yalnız· iki gün oruç tuttuğunu gördüm. O iki günün özelliği de nedir? Bilmiyorum."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3548 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup ravileri arasında ismi zikredilmeyenler vardır. ¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 8874.

Abdullah b. Mes'ud, kendisinden nakledildiğine göre,

#13,310
neredeyse hiç (nafile) oruç tutmaz ve: "Eğer oruç tutarsam, namaz kılamam. Ben nal!lazı oruçtan daha fazla severim" derdi. Eğer oruç tutarsa, her ay üç gün oruç tutardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3547 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler. Hadisin tariklerinden birinde "Kuşluk namazı kılmazdı" ifadesi geçmiştir.

Ebû Umame bildiriyor:

#13,309
Ensar' dan bir adam, yanında Ebu Bekir ve ômer'in de bulunduğu bir sırada Restllullah'a (sallailalnı aleyhi vesellem) gelerek: "Falan kimse bir ekin ekti, iki kah ürün aldı" veya bunun gibi bir şey dedi. Restllullah (sallallahu aleyhi vesellem) de: "O ne ki?! Kısa iki rekat namaz, senin için bütün onlardan; dünya ve dünya üzerindekilerden daha hayırlıdır. Eğer sizler, size emredilenlerin hepsini yapsaydınız, zahmetsiz ve külfetsiz yerdiniz" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3546 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerinden Ubeydullah b. Zahr ve Ali b. Yezid zayıftırlar.

Ebû Said'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi veseilem) şöyle buyurmuştur:

#13,308
"Ancak şu iki insana haset/gıpta edilebilir: Biri, Allah'ın kendisine Kur'an bilgisi verdiği ve Kur'an'ı gece ve gündüz saatlerinde okuyan kimse. Bir kimse onun hakkında: «Bana da ona verildiği gibi Kur' an bilgisi verilse, ben de onun yaptığı gibi yapanm» diyebilir. Diğeri ise, Allah'ın mal verdiği ve malını meşru yoİlarda harcayan kimsedir. Bir kimse onun hakkında da: «Bana da buna verildiği gibi mal verilse, ben de onun yaptığı gibi yapanm» diyebilir. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3545 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler. Ayrıca Bezzar da benzerini rivayet etmiştir.

Sahabeden Yezid b. el-Ahnes'in naklettiğine göre Resullullah (sallallahualeyhiveseilem) şöyle buyurmuştur:

#13,295
"Ancak şu iki kişi hususunda aranızda rekabet/yanş olabilir: Biri, Allah'ın kendisine Kur'an öğrettiği ve öğrendiği; Kur'an'ı gece gündüz yaşayıp yaşatan; içindekilere uyan kimse. Bir kimse onu görünce «Allah falan kimseye verdiği gibi bana da Kur' an bilgisi verse de onun yaptığı gibi ben de yapsam» diyebilir. Diğeri ise, Allah'ın kendisine mal verdiği ve malını infak ve tasadduk eden kimse. Onun hakkında da bir kimse, biraz öncekinin dediği gibi diyebilir. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3544 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.

Sahabeden Yezid b. el-Ahnes'in naklettiğine göre Resullullah (sallallahualeyhiveseilem) şöyle buyurmuştur:

#13,280
"Ancak şu iki kişi hususunda aranızda rekabet/yanş olabilir: Biri, Allah'ın kendisine Kur'an öğrettiği ve öğrendiği; Kur'an'ı gece gündüz yaşayıp yaşatan; içindekilere uyan kimse. Bir kimse onu görünce «Allah falan kimseye verdiği gibi bana da Kur' an bilgisi verse de onun yaptığı gibi ben de yapsam» diyebilir. Diğeri ise, Allah'ın kendisine mal verdiği ve malını infak ve tasadduk eden kimse. Onun hakkında da bir kimse, biraz öncekinin dediği gibi diyebilir. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3544 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.

Semure b. Cündeb demiştir ki: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bize şöyle buyururdu:

#13,279
"Dünyada ancak şu iki sınıf insana haset/gıpta edilir: Bir kimse, Allah'ın başka bir kimseye mal vermesine, onun da o malından çokça infakta bulunmasına gıpta ederek şöyle diyebilir: «Benim de malım olursa, ben de şu kişinin infak ettiği gibi infak ederim.» Böyle söyleyen kimse, haset etmekle beraber iyilik düşünmüştür. Diğeri ise Kur' an okuyan ve gece kalkıp namaza duran ve yanına Kur'an bilmeyen bir adamın durduğu kimsedir. Yanına duran bu adam, onun gece ibadetine ve -aziz ve celil olan- Allah'ın ona öğrettiği Kur'an'a haset/gıpta ederek şöyle diyebilir: «Allah bana da buna öğrettiği gibi öğretirse, ben de onun yaptığı gibi yapanm»."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3543 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde biraz zayıflık vardır. Aynı hadisi Bezzar da zayıf bir senetle rivayet etmiştir.

Abdullah b. Amr b. el-As'ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallalnıaleyhivesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,278
"Ancak şu iki sınıf kimseye haset/ gıpta edilir: Biri, Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve Kur'an'ın gereklerini yerine getiren; helalini helal, haramını haram kabul eden kimse .. İkincisi de, Allah'ın kendisine mal verdiği ve o mal ile uzak ve yakın akrabalarıyla ilişkilerini devam ettiren ve Allah'a itaatten aynlmayan kimse."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3542 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerinden Ravh b. Salah'ı İbn Adi zayıf görürken, İbn Hibban güvenilir kabul etmiştir. Hakim de: "Güvenilir bir ravidir" demiştir. ¹ ¹ İbnü'l-Mübarek, ez-Zühd, no. 1204. Senedinde yer alan ravileri Sahlh'in ravileridirler.

Ebu Said'in naklettiğine göre Resulullah (sallallhu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,277
"Muhakkak ki Allah, şu üç sınıf insana bakıp güler: Biri, gecenin ortasında kalkıp güzelce abdest aldıktan sonra namaz kılan kimse. İkincisi, secde ederken · uyuyan kimse. Diğeri de -sanırım şöyle dedi- askeri bir birlik içinde iken birlik hezimete uğradığı halde atı üzerinde sebat edip direnen o kimse ki gitmek isteseydi, kaçıp gidebilirdi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3541 *Ben derim ki: Hadisi İbn Mace ve başka kaynaklar farklı ifadelerle nakletmişlerdir. Bu şekliyle ise Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Muhammed b. Ebi Leyla hakkında, hafızasının zayıflığı ve yalan konuşması cihetlerinden bir çok tenkit vardır. ¹ ¹ Ahmed b. Hanbel, m, 80; Ebu Ya'la, no.1004.

Abdullah b. Mes'üd der ki:

#13,276
Dikkat edin. Muhakkak ki Allah, şu iki adama bakıp güler: Biri, soğuk bir gecede döşeğini, yorganını ve örtüsünü bırakıp kalkan, abdest alıp namaza duran adam. Onun için - aziz ve celil olan- Allah meleklerine: "Kulumu bunu yapmaya iten sebep nedir?" diye sorar. Melekler: "Ey Rabbimiz! Senin sevabını ummak ve azabından emin olmak" derler?! Bunun üzerine Allah: "Öyleyse ben de kuluma umduğunu verdim, onu korktuğundan emin kıldım" buyurur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3540 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedi hasendir.

Yine İbn Mes'üd'dan benzerini Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de ¹ şu farkla (mevkûf olarak) nakletmiştir:

#13,275
"Diğeri ise, gece hiç kimse fark etmeden kalkıp güzel bir şekilde abdest alan, sonra Muhammed'e (sav) salat getirip Allah' a hamd ettikten sonra Kur' an okumaya başlayan adam. Allah, onu görüp gülerek «Şu kuluma bakın, onu benden başka kimse görmüyor» der."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3539 *Senedinde ismi geçen Ebu Ubeyde, babasından hadis işitmemiştir ¹ İlave için bkz. el-Mu'cemu'l-keblr, rio. 8798.

İbn Mes' ûd' un naklettiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,269
- 'Rtıbbimiz şu iki adamdan memnun kalır: Biri, ailesi ve sevgilisinin yanında iken döşeği ve yorganını atıp namaza koşan kimse. Rabbimiz der ki: «Ey meleklerim! Şu kuluma bakın. Sevgilisi ve ailesinin yanında yatağını yorganını bırakıp benin mükafatımı umup azabımdan korkarak bana kulluk için namaza kalktı» der." .... Devamı, sadakayla ilgili kısım hariç, bir önceki hadisin benzeridir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3538 *Hadisi Ahmed b. Hanbel, Ebu Ya'la ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani rivayet etmiş olup senedi hasendir.

Abdullah b. Mes'ûd'un bildirdiğine göre Hz. Peygamber (sallallahualeyhiveselleın) şöyle buyurmuştur:

#13,268
"Üç sınıf insan vardır ki, -aziz ve celil olan- Allah onlan sever; biri gece kalkıp Allah'ın Kitab'ını okuyan, ikincisi sadaka veren ve sağ eliyle verdiği ·sadakayı sol elinden gizleyen, üçüncüsü de askeri bir birlik içerisinde bulunurken arkadaşlan hezimete uğradığı halde düşman üzerine hamle yapan kimsedir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3537 *Ben derim ki: Ebû Davud hadisten yalnız "Askeri bir birlik içerisinde ... " kısmını nakletmiştir. Bu şekliyle ise Taberani rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridirler. ¹ 1 Tirmizi, no. 2693. Hadis, bu kitabın şartlanna uygun değildir. Bkz. el-Mu'cemu'l- kebir, no. 10486.

Ebu' d-Derda'nın naklettiğine göre

#13,267
Hz. Peygamber (sallallahualeyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Üç sınıf insan vardır ki Allah anlan sever, onlara bakıp güler ve onlarla övünür. Biri o kimsedir ki savaşta çepeçevre kuşatıldığında yüce Allah için canıyla savaşır. Bu haldeyken ya öldürülür, ya da Allah kendisine yardım edip zafer verir ve (Mele-i ıilıi'da): «Şu kuluma bakın. Benim için nasıl da sabretti!?» der. İkincisi, güzel bir hanıma ve yumuşak rahat bir yatağa sahipken gece kalkıp· ibadet eden kimsedir. Onun için de Allah: «Şehvetini bırakıp beni anıyor. Eğer isteseydi, yatıp uyurdu» der. Üçüncüsü ise bir kervan içinde yolculuğa çıkan, kervandakiler gece boyunca uykusuz kaldıktan sonra yatıp uykuya daldıklan zaman seher vakti kalkıp gizlice ibadet eden kimsedir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3536 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.

İbn Abbas' ın bildirdiğine göre

#13,266
Resulullah (sailallahu aleyhi veıellem): "Kim hafif yemek ve içecekle geceyi namaz kılarak geçirirse, sabaha kadar etrafı hurilerle sanlır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3535 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerinden Esram b. Havşeb metrûktur. ¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 11891. Senedinde ismi geçen Abbad b. Mansur da tenkit edilmiştir.

Ebu Malik el-Eş' ari' den nakledildiğine göre Resulullah (saIlallahu aleyhi veıellem) şöyle buyurmuştur:

#13,265
"Cennette öyle odalar vardır ki içlerinden dışlan, dışlanndan da içleri görünür. -Aziz ve celil olan- Allah bu odalan, yemek yediren, yumuşak söz söyleyen, devamlı oruç tutan ve insanlar uykuda iken gece kalkıp namaz kılan kimseler için hazırlamıştır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3534 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler. Fakat Ebu Muanik sahabi değildir. İbn Hibban onu tabiinin güvenilirler arasında zikretmiştir. Aynı kişi Darekutni'ye sorulduğunda ise "Meçhuldür, bir değer ifade etmez" demiştir.

Ebu Malik el-Eş'ari'nin bildirdiğine göre

#13,264
Resulullah (sallailalnıaleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Cennette öyle odalar vardır ki dışlanndan içleri, içlerinden de dışlan görünür. -Aziz ve celil olan- Allah bu odalan, yemek yediren, yumuşak söz söyleyen, aralıksız oruç tutan ve insanlar uykuda iken gece kalkıp ibadet eden kimseler için hazırlamışhr."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3533 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.¹

Abdullah b. Amr bildiriyor:

#13,263
Resulullah (sallallahu aleyhivesellem): "Cennette öyle bir oda vardır ki içinden dışı, dışından da içi görünür" buyurdu. Ebu Malik el-Eş' ari: "Bu, kimler içindir ya Resulallah?" diye sordu. "Güzel söz söyleyen, yemek yediren ve insanlar uyurken geceyi ibadetle geçiren kimseler içindir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3532 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-kebtr'de Taberani rivayet etmiş olup senedi hasendir. Buradaki metin Taberani'ye aittir. Ahmed b. Hanbel'in rivayetinde ise soruyu soran kişi Ebu Musa el-Eş'ari'dir.

Abdullah b. Mes'ûd'un bildirdiğine göre

#13,262
Resülullah (sallallalnı aleyhi veselleın): "Allah, gecenin ortasında kalkıp Bakara ve Al-i İmran sureleriyle ibadet eden bir kimsenin gayretlerini asla boşa çıkarmaz" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3531 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Leys b. Ebi Süleym, hakkında tenkit bulunmakla beraber güvenilir kimsedir, fakat aynı zamanda müdellistir. ¹ ¹ Leys b. Ebi Süleym bunadığından dolayı zayıf olsa da müdellisler arasında zikredilmemiştir.

Muaz b. Cebel'in bildirdiğine göre

#13,261
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Sizden kim gece namaz kılarsa, kıraati açıktan okusun; zira melekler onun namazına uyarak namaz kılarlar, onun kıraatini dinlerler. Yine havadaki/uzaydaki cinlerin müminleri ve meskeninde onunla beraber bulunan (görünmeyen) komşulan onun namazına uyarak namaz kılarlar, kıraatini dinlerler. Kıraati açıktan okumakla hem kendi evinden, hem de civanndaki evlerden cinlerin fasıklannı ve şeytanlann azgınlannı defeder. İçinde Kur' an okunan evin üzerinde nurdan bir çadır vardır. Karanlık denizlerde ve çöllerde parlak yıldızla yön bulunduğu gibi gök ehli de o çadırla gidecekleri yeri bulurlar. Kur' an okuyucusu ölünce, o çadır semaya çıkanlır. Sonra gök ahalisinden melekler bakarlar, ama nuru göremezler. Sonra bir semadan diğerine melekler onu karşılarlar ve ruhlar aleminde onun ruhu için salat getirirler. Sonra melekler onunla beraber bulunan hafızlan karşılarlar. Sonra kıyamet gününe değin melekler o kimse için istiğfarda bulunurlar. Her kim Allah'ın kitabını öğrenir, sonra gecenin bir saatinde namaz kılarsa, muhakkak o gece onu aynı saatte uyanabilmesi için ertesi geceye havale eder ve böylece gece kalkması kolay olur. O kimse bu halde öldüğünde, ailesi kefin işlemleriyle meşgul olurken, Kur' an güzel ve hoş bir suretle gelir, bedeni · kefenlerine sanlıncaya kadar başucunda durur. Sonra Kur' an kefenin altına, göğsüne iner. Kabrine konup, üzeri tesviye edilince arkadaşlan ondan aynlır, yanına münker ve nekir melekleri gelir. Onu kabri içinde oturturlar, o sırada hemen Kur'an gelerek o iki melekle onun arasına girer. Melekler: "Kenara çekil de onu sorguya çekelim" derler. Kur'an buna şu yanıtı verir: "Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki, asla olmaz. O benim dostum ve arkadaşımdır. Onu hiçbir halde yalnız bırakmam. Eğer bir emir ile gönderildiyseniz, emrolunduğunuzu yerine getirin ve benim yerimden uzaklaşın; çünkü ben kendisini cennete sokuncaya kadar ondan aynlmayacağım." Sonra Kur' an, dostuna bakar ve "Ben senin kah açıktan, kah gizli okuduğun ve sevdiğin Kur'an'ım. Ben senin sevgilinim. Ben kimi seversem, onu Allah da sever. Senin için münker ve nekirin suallerinden sonra başka keder ve hüzün olmayacaktır" ·der. Sonra münker ve nekir melekleri sorgulannı tamamlayıp (semaya) yükselirler ve ölü, Kur'an ile baş başa kalır. Kur'an: "Gece uykusuz kalman, gündüz yorgun düşmene karşılık senin için muhakkak yumuşak bir döşek sereceğim, sana güzel ve hoş kıyafetler giydireceğim" der. Sonra Kur' an göz açıp kapamadan semaya yükselir ve onun için bunlan Allah' tan ister. Allah da istediklerini verir. Altıncı kat semanın mukarreb (Allah'a yakın bir makamda bulunan) meleklerinden bir milyon (1000x1000) melek anlan indirir. Sonra Kur'an gelir, kendisini selamladıktan sonra der ki: "Özledin mi? Senden aynldıktan sonra sadece -yüce ve ulu- Allah'la konuştum. Başka bir şey yapmadım. Sonunda senin için bir döşek, bir örtü ve bir anahtar verdi. Onlan sana getirdim. Kalk da melekler döşeğini sersinler." Sonra melekler onu kibarca kaldınrlar, onun için kabrinde 400 yıllık bir yol açarlar. Sonra onun için, örtüsü yeşil ipekten, dolgu maddesi son derece kaliteli misk olan bir döşek serilir. Ayaklan ve başucuna yeşil ipek ve atlastan üretilmiş yastıklar konur. Biri başucunda, diğeri ayak kısmında olmak üzere onun için cennet ışıklanndan iki kandil yakılır ve bunlar kıyamet gününe kadar aydınlatmaya devam ederler. Sonra melekler onu kıbleye doğru sağ yanı üzerine yatınrlar. Sonra cennet yasemini getirilir ve melekler semaya yükselirler. Böylece Kur'an'la baş başa kalır. Kur' an yasemini alıp nazikçe onun burnu üzerine koyar ve o kişi yeniden dirilinceye kadar onu koklar. Sonra Kur' an onun ailesinin yanına döner, her gün ve gece onlara onun haberini götürür. Şefkatli bir babanın kendi evladıyla ilgilendiği gibi onunla ilgilenir. Eğer çocuklanndan biri Kur'an öğrenirse, bunu ona müjdeler. Eğer nesli kötü bir nesil çıkmışsa, onlann ıslahı ve izanı için dua eder" ya da yakın bir şey söyledi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3530 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Halid der ki: İbn Ma'dan, Muaz'dan hadis işitmemiştir. Hadisin manası "Kur'an'ın sevabı gelir" demektir. Aynen Allah Resulü (sav) "Bir lokma (sadaka) kıymet günü Uhud dağı büyüklüğünde gelir" buyurduğu gibi. Maksat; sevabı gelir, demektir. Ben derim ki: Hadisin senedinde biyografisini bulamadığım raviler vardır.

Sehl b. Sa' d anlabyor:

#13,260
Cebrail, Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) gelerek: "Ya Muhammed! Dilediğin kadar yaşa, mutlaka bir gün öleceksin. Dilediğin kadar çalış, muhakkak onun karşılığını görürsün. Dilediğini sev, mutlaka bir gün ondan ayrılacaksın. Bil ki, müminin şerefi geceyi ihya etmesi; izzeti ise insanlara ihtiyaç duymamasıdır" · dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3529 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Zafir b. Süleyman'ı Ahmed b. Hanbel, İbn Main ve Ebu Davud güvenilir olarak değerlendirirlerken, İbn Adi ve İbn Hibban kendisini güvenirliğine halel getirmeyecek bir tenkitle eleştirmişlerdir.

Ubeyde el-Müleyki'nin naklettiğine göre Resullullah (sailallahu aleyhivesellem) şöyle buyururdu:

#13,259
- Ey Kur'an ehli! Kur'an okumadan uyumayın. Kur'an'ı gece ve gündüz saatlerinde gerektiği gibi okuyun, içindekilerden ibret alın ki kurtuluşa erebilesiniz. Onun sevabı konusunda aceleci olmayın. (Unutmayın ki) onun muhakkak bir sevabı olacakhr." ·

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3528 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravilerinden Ebu Bekir b. Ebi Meryem zayıftır.

. İbn Abbas der ki:

#13,256
Ben gece namazından bahsedince bir zat dedi ki: Resülullah (sallailahu aleyhi vesellem): "Gecenin yansı, üçte biri, dörtte biri ya da bir devenin iki sağım vakti arası veya bir koyunun iki sağım vakti arası kadar bir süre geçince (kılınır)" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3526 *Hadisi Ebû Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridirler. ¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr, no. 787. İyas zekasıyla meşhur bir kadı olup sahabi değildir. Yaşça küçük tabiilerdendir. ¹ Ebu Ya'la, no. 2677. Senedi kopuktur. Aynca Mahrame b. Bukeyr'in babasından rivayeti vicade yoluyla elde edilmiştir.

İyas b. Muaviye el-Muzeni' den nakledildiğine göre

#13,255
Resülullah (sallallahualeyhivesellem): "Bir koyun sağımlığı miktannca bile sürse gece muhakkak namaz kılınmalıdır ve yatsı namazından sonra kılınan namaz, gece namazı sayılır'' buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3525 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravilerinden Muhammed b. İshak müdellistir. Kalan ravileri ise güvenilir kimsedir. ¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr, no. 787. İyas zekasıyla meşhur bir kadı olup sahabi değildir. Yaşça küçük tabiilerdendir.

Cundeb b. Süfyan'ın bildirdiğine göre

#13,254
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) gece teheccüt namazı kılmaktan hoşlanırdı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3524 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravilerinden Ebu Bilal el-Eş'ari'yi Darekutni zayıf görmüştür.

CAbir'in naklettiğine göre

#13,253
Resulullah (sav): "Bir koyun sağımlığı miktannca bile sürse gece namazını (teheccüd) sakın bırakmayın" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3523 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Bakıyye b. el- Velid hakkında pek çok tenkit vardır.

Semure demiştir ki:

#13,252
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bize gece az ya da çok namaz kılmamızı ve son namazımızı tek rekatlı yapmamızı emretti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3522 *Hadisi Bezzar, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani ve ayrıca Ebû Ya'la rivayet etmiş olup Bezzar'ın bir rivayetinde ifade şöyledir: "Resullullah (sav) bize her gece farz namazdan sonra o kadar daha (nafile) namaz kılmamızı emrederdi." Fakat senedi zayıftır.

Enes'in naklettiğine göre

#13,251
Hz. Peygamber (sallallalnıaleyhiveıellem) bir kimsenin ibadete olan düşkünlüğü hoşuna giderse, ona namazı tavsiye ederdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3521 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup bunu Enes'ten rivayet eden Yahya b. Osman el- Kureşi el-Basri'yi tanımıyorum. Kalan ravileri ise Sahlh'in ravileridirler. Ben derim ki: İbn Hibban, es-Sikfit'ında Yahya b. Osman el-Kuraşi'yi zikretmiş, fakat onu üçüncü tabakada zikretmiştir. ¹ ¹ Bezzarın (no. 716) senedinde Yahya b. Osman el-Kuraşi'nin adı geçmemiştir. Bilakis orada zikri geçen Yahya b. Abbad Ebu Abbad el-Basri'dir, ki, o da dürüst ve idare edilir biridir. Hatib hadislerinin "düzgün" olduğunu belirtmiştir.

Selman el-Fârisi'nin bildirdiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

#13,230
"Gece namazını bırakmayın. Zira bu, sizden önceki erdemli kimselerin edindikleri bir adettir. Yine bu, sizi Allah'a yaklaştıracak olan bir ibadet, günahlann kefareti, günahlara karşı bir kalkan ve bedenden hastalığı defeden bir ameldir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3520 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravilerinden Abdurrahman b. Süleyman b. Ebi'l-Cevn'! Duhaym, İbn Hibban ve İbn Adi güvenilir kabul ederlerken, Ebû Davud ve Ebû Hatim zayıf görmüşlerdir. ² ² Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr, no. 6154. Senedinde ismi geçen Ebu'l-Ala el-Anezi de meçhuldür. Bu konuda ihmal edilmiş zevaidden biri de şöyledir: Mikdam b. Şureyh'in babasından naklen bildirdiğine göre Hz. Aişe babasına şöyle anlabnış: Kendisi hayız olunca Resullullah (sallailahu aleyhi vesellem) ona: "Ey Eba Bekir' in kızı! Belini sıkıca bağla!" buyururdu. Sonra Allah'ın dilediği kadar gece (yatakta) teni tenine temas ederdi. Namazı için tekbir alırdı. Allah: "Birazı hariç, geceyi ibadetle geçir" buyurduktan sonra gece pek az uyurdu. Bkz. Bezzar, 4939. Senedi sahihtir.

Ebu Umame el-Bahilrnin naklettiğine göre

#13,226
Resülullah (sallallahu aleyhivesellem) şöyle buyurmuştur: "Gece namazını bırakmayın. Zira bu, sizden önceki erdemli kimselerin edindikleri bir adettir. Yine bu, sizi Rabbinize yaklaştıracak olan bir ibadet, günahlann kefareti ve günahlara karşı bir kalkandır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3519 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Leys'in katibi Abdullah b. Salih hakkında Abdülmelik. b. Şuayb b. Leys "Güvenilir bir ravidir'' derken imamlardan bir grup onu zayıf olarak görmüştür. ¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr, no. 4766; el-Mu'cemu'l-evsat, no. (93 -Mecmau'l- Bahreyn). Tirmizi'de 1619 rakamıyla yer alan bu hadisi Haklın, Müstedrek'inde (1, 308) Buhari'nin şartlarına göre sahih olarak değerlendirmiş, Zehebi de onun bu görüşüne kablmışhr.

Abdullah (b. Mes'üd)'un bildirdiğine göre

#13,224
Resülullah (sallallahu aleyhivesellem): "Gündüz namazına göre gece namazının fazileti, açıktan verilen sadakaya göre gizli olarak verilen sadakanın fazileti gibidir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3518 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir. ² ² Hadisi Hz. Peygamber'e yalnız Mahled b. Yezid dayandınnışhr. Bu zat dürüst olmakla beraber vehimleri de vardır. Bkz. Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr, no. 10382; Ebu Nuaym, Hilyetü 'l-evliya, VII, 238.

Cabir demiştir ki:

#13,218
Bize gece namazı farz kılındı. Çünkü "Ey örtüsüne bürünüp yatan (ResOlüm). Birazı hariç bütün geceyi ibadetle ihya et" ² buyuruldu. Biz de kalkıp ayaklarımız şişene kadar ibadet ettik. Bunun üzerine Yüce ve ulu Allah "Allah bilmektedir ki aranızda hastalar olacak ... " ¹ diye başlayan ruhsat ayetini indirdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3517 *Hadisi Bezzar rivayet etmiŞ olup ravilerinden Ali b. Zeyd hakkında tenkit vardır. Bununla birlikte güvenilir kabul edilmiştir. ² Müzzemmil Sur. 73/1-2. ¹ Müzzemmil Sur. 73/20.

Ebu Umame el-Bahili demiştir ki:

#13,214
Allah Resulü (sailallalnıaleyhi vesellem) "Her tartışmanın kefareti iki rekfat namazdır" buyururken işittim

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3516 *Senedinde yer alan Mesleme b. Ali metruktur. ¹ ¹ Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr, no. 7651. Ben derim ki: Tamamını el-Fevdid'inde nakletmiştir. Ayrıca İbn Arabi de Mu'cem'inde hasen bir senetle Ebı.1 Hureyre'den nakletmiştir. Bkz. es-Silsiletü's-sahiha, no. 1789.

Malik b. Kays anlatmaktadır:

#13,208
Ukbe b. Amir, İliya' da Muaviye'nin yanına girdi. Çok geçmedi, çıkh. Sonra arandıysa da bulunamadı. -veya ravi: "Kendisini aradık, ama bulamadık" dedi- Daha sonra kendisini açık bir alanda namaz kılarken bulduk. Bize: "Niçin geldiniz?" diye sordu. Biz de: "Seninle görüşmek istedik veya hakkını ödeyelim dedik, onun için geldik" dedik. Bunun üzerine dedi ki: "Sizin aradığınız bende var. Bir gün Resulullah (sav) ile beraber bir yolculukta idik. Her birimizin develeri bir gün otlatması gerekiyordu.Develeri otlatma günü benim günümdü. Sabah develeri otlatmaları için salıverdim. Sonra doğruca Allah Resulü'nün (sallallahualeyhi vesellem) yanına gittim. Etrafında halka kurmuş ashabına konuşuyordu. Ben de develeri bırakıp yanına gittim. Yanına vardığımda şöyle diyordu: "Kim abdest alır, abdestini eksiksiz yapar, sonra Allah'ın nzasını kazanmak için iki rekat namaz kılarsa, Allah o kimsenin daha önceki günahlannı bağışlar." Bunu duyunca "Allahü ekber" dedim. Hemen bir adam omzuma vurdu. Dönüp bakbm ki Ebu Bekir. "Ey Amir'in oğlu! Bundan önce söylediği daha iyiydi" dedi. "Ondan önceki söylediği neydi?" diye sordum. Dedi ki: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) "Kim Allah'tan başka tann bulunmadığına şahadet eder, bu hususta kalbi de lisanını tasdik ederse, cennetin dilediği kapısından içeri girer" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3515 *Ben derim ki: Ukbe'nin konuyla ilgili bundan başka Sahlh'de bir hadisi daha vardır. Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravilerinden Malik b. Kays'ı zikredeni görmedim. Yine Abdurrahman b. Ziyad b. En'um hakkında da birçok tenkit bulunmakla beraber bazı kimselerce güvenilir kabul edilmiştir.

Ubade b. es-Samit' den nakledildiğine göre

#13,159
Hz. Peygamber (sallallahualeyhi vesellem): "İstikamet üzere devam edin, istikamet üzere olursanız ne iyi. (Bilin ki) amellerinizin en hayırlısı namazdır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3514 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de Muhammed b. Ubade kanalıyla babasından rivayet etmiştir. Ancak bu kişinin biyografisini yazana rastlamadım.

Seleme b. el-Ekva'run bildirdiğine göre

#13,158
Resullullah (sallallahualeyhivesellem): "İstikamet üzere devam edin. Ne var ki istikametin ruhuna asla eremezsiniz. Ancak unutmayın ki amellerinizin en üstünü namazdır ve namaza da sadece mümin olan devam eder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3513 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravilerinden Vakıdi zayıftır. ² ² Bkz. el-Mu'cemu'l-kebir, no. 6270.

Cübeyr b. Nüfeyr'in bildirdiğine göre

#13,157
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Allah bir kula iki veya daha fazla rekat namaz kılmaktan daha faziletli bir şey için müsaade etmemiştir. Kul namazda olduğu sürece iyilikler başından aşağı saçılır. Kul -aziz ve celil olan- Allah'a, hafızasından silinen -yani Kur'an' dan- daha üstün bir şeyle yaklaşamaz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3512 ur'an' dan- daha üstün bir şeyle yaklaşamaz." *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerinden Leys b. Ebi Süleym hakkında tenkit vardır. ¹ ¹ Ahmed b. Hanbel, V, 268; Tirmizi, il, 150 (Ebu Umame hadisi). Tirmizi hadisten, Cübeyr b. Nüfeyr'e kadar ulaşan mürsel ve merffi bir senetle yalnız son cümleyi nakletmiştir. Bkz. es-Silsiletü'z-zaife, no. 1957.

Ebu Reyhâne anlahyor:

#13,156
Resulullah'a (sav) giderek ona Kur'ful 'ın hafızamdan çarçabuk çıkıp gittiğinden ve onu muhafaza etmenin benim için zorluğundan yakındım. Allah Resulü (sallallahualeyhi vesellem) de:" Gücün yetmeyecek şeyleri kendine yük etme. Secde etmeyi de bırakma" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3511 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de hocası İbrahim b. Muhammed b. Irk b. el- Hımsi'den rivayet etmiştir ki Zehebi bu kişinin güvenilmez olduğunu belirtmiştir.

Abdullah -b. Mes'ud- demiştir ki:

#13,155
Allah'ın kulu görmek istediği en güzel hal, onu, yüzünü toprağa sürerken bulduğu (secde) halidir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3510 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Asım b. Ebi'n-Nücûd hakkında tenkit vardır. ¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 8569. Senedinde ismi geçen Ebu Nuaym b. Surad zayıfur.

Ebu' d-Derda'nın naklettiğine göre

#13,154
Resülullah (sallallahu aleyhivesellem): "(Mahşerde) başını kaldırmasına ilk izin verilen, ben olacağım ve başımı kaldırdığım zaman sağ ve solumda duran ümmetimi tanınm" buyurdu. "Onları nasıl tanırsın ya Resülallah ?" diye sorulduğunda ise: "Secde izinden alınlan, el ve ayaklan panldar. Yetiştirdikleri nesilleri de önlerinde bir ışık gibi durur" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3509 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İbn Lehi'a'nın hadisi hasendir. Kalan ravileri ise güvenilir kimselerdir. Hadisi Ahmed b. Hanbel tarafından rivayet edilmiş daha başka tarikleri de vardır ki ben onları Yeniden Dirilme bahsinde zikrettim.

Rabi'a b. Ka'b anlahyor:

#13,153
Ben gündüzleri Hz. Peygamber'in (sailallahu aleyhi vesellem) hizmetini görürdüm. Gece olunca Resülullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) kapısında durur, geceyi orada geçirirdim. Onu hep şöyle söylerken işitirdim: "Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhane Rabbi"Nihayet yorulur ya da gözlerime uyku basar da o zaman uyurdum. Bir gün Allah Resülü (sallallahu aleyhi vesellem): "Rabf'a! İste benden ne istersen, sana vereyim" buyurdu. "Müsaade et de bir düşüneyim"dedim. Sonra düşündüm ki dünya hayah fani ve geçicidir.Bu sebeple "Ya Resülallah! Senden beni cehennemden kurtarması ve cennete koyması için Allah' a dua etmeni diliyorum" dedim. Allah Resülü (sallallahualeyhi vesellem) sustu. Sonra "Sana bunu kim söyledi?" diye sordu. "Bana onu kimse söylemedi. Fakat anladım ki dünya hayah geçici ve fanidir. Sen Allah nezdinde sahip olduğun yere sahipsin. Bu yüzden Allah' a dua etmeni istedim" dedim. "Bunu yapacağım; ama sen de çokça secde ederek bu hususta bana yardımcı ol" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3508 *Ben derim ki: Hadisin bir kısmı Sahlh'de geçmiştir. Bu şekliyle ise onu Taberani. el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan İbn İshak güvenilir olmakla beraber müdellistir.

Câbir b. Semure'nin anlattığına göre

#13,152
Peygamber'in(sailallahualeyhi vesellem) hizmetini gören bir genç varmış ve pek ihtiyaç dile getirmezmiş. Bir gün Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem): "Bana ihtiyacını söyle?" demiş. Genç de: "Beni cennete koyması için Yüce Allah'a dua et" deyince Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) başını kaldırarak derin bir nefes alınış ve ''Tamam; ama sen de çokça secde ederek bu hususta bana yardımcı ol" buyurmuş.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3507 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Salih b. Abdillah et-Temimi son derece zayıf biridir.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#13,151
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bir kabre uğrar ve: "Bu kabirde yatan kimdir?" diye sorar. "Falan kimse" derler. "İki rekat namaz, onun için geri kalan dünya hayatından daha lüzumludur/sevimlidir" buyurur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3506 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir. ¹ ¹ Taberam hadisi, Müsliın'in şartlarına göre sahih bir senetle rivayet etmiştir. bkz. es- Silsiletü's-sahlha, no. 1388.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#13,150
Resulullah (sailallahu aleyhivesellem): "Namaz ortaya konmuş bir berekettir. Ondan çokça istifade edebilen etsin" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3505 *Hadisi TaberAni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Abdülmun'im b. Beşir zayıftır.

Ebu Fahma el-Ezdi veya el-Esedi demiştir ki:

#13,149
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bana: "Ey Ebu Fatıma! Eğer bana kavuşmak istersen, çokça secde et" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3504 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravilerinden İbn Lehi'a hakkında tenkit vardır.

Mahzûm oğullarının azatlısı Ziyad b. Ebi Ziyad' ın Hz. Peygamber'in (sailallahu aleyhi vesellem) hizmetçisi olan bir erkek veya kadından naklettiğine göre

#13,148
Resftlullah (salallahu aleyhi vesellem) hizmetçisine sürekli "Bir ihtiyacın var mı?" diye sorarmış. Bir gün hizmetçisi: "Ya Resülallah! Bir ihtiyacım var" demiş. Allah Resülü (sallallahu aleyhi vesellem) de: "Nedir ihtiyacın?" diye sorunca "Kıyamet günü bana şefaat etmene ihtiyacım var" demiş. Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem): "Sana bunu kim öğretti?" diye sormuş. "Aziz ve celil olan Rabbim" demiş. Bunun üzerine
Resulullah (sav): "Eğer şefaatimi istemekten vazgeçmeyeceksen, o zaman çokça secde ederek bu hususta bana yardımcı ol" buyurmuş.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3503 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridirler. ¹ ¹ Bkz. Ahmed b. Hanbel, III, 500.

Mutarrif bildiriyor:

#13,147
Kureyş'ten bir grubun yanına oturdum. Derken bir adam gelip namaz kılmaya, rüku ve secde etmeye başladı. Sonra kalkb ve yine rüku ve secde etti. Fakat bir türlü oturmuyordu. Dedim ki: "Vallahi, bence bu adam iki rekatta mı, tek rekatta mı namazı keseceğini bilmiyor?" "Yanına gidip bunu ona söylesen ya?" dediler. Bunun üzerine kalkıp yanına gittim ve "Ey Allah' ın kulu! Bence sen iki rekatta mı, 'tek rekatta mı namazı keseceğini bilmiyorsun?" dedim. "Ama Allah biliyor" dedi ve ekledi: "Ben Allah Resullü'nü (sallallahualeyhi vesellem) «Kim Allah için bir secde ederse, Allah ona karşılık kendisine bir sevap yazar, bir günahı siler ve bir kat derecesini artınr» buyururken işittim." "Sen kimsin?" diye sordum. "Ebu Zer" dedi. Hemen geriye arkadaşlarımın yanına döndüm ve "Allah sizin gibi kötü arkadaşların cezasını versin. Siz benden, Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellem) ashabından bir zata ilim öğretmemi istediniz" dedim. Diğer bir rivayet ise şöyledir: Kıyamı uzatbğıru, çokça rüku ve secde ettiğini gördüm. Bunu (niçin yapbğıru) kendisine söylediğimde "Namazımı hep güzel eda etmeye çalışırım.Çünkü Resülullah'ı (sallailahualeyhi vesellem) «Kim bir rüku veya bir secde ederse, ona karşılık mertebesi bir derece artınlır ve ondan bir günah silinir» buyururken işittim" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3502 *Rivayetlerin hepsini farklı senetlerle Ahmed b. Hanbel ve benzerini Bezzar rivayet etmiş olup bunlardan bir kısmının ravileri Sahlh'in ravileridirler. Aynı hadisi Taberani de el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir.

Ebu Zer bildiriyor:

#13,146
Bir gün Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) kış mevsiminde yaprakların dökülmeye başladığı bir zamanda dışarı çıkh ve bir ağaçtan bir dal kopardı. Daldaki yapraklar dökülmeye başladı. "Ebu Zer!" dedi. "Buyur, ya Resulallah!" dedim. "Müslüman bir kul Allah'ın nzasına ermek için namaz kılar da şu yapraklann şu ağaçtan döküldüğü gibi günahlan kendisinden dökülür" buyurdu

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3501 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir. ¹ ¹ Müsned, V, 179.

Yine Taberaru'nin Ebu Umame' den naklettiği bir diğer rivayete göre Peygamber (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,145
(Allah buyurur ki:) "Kim benim bir dostumu küçük düşürürse, bana düşmanlığını ilan etmiş olur. Ey Ademoğlu! Benim kahmdaki dereceye ancak. sana farz kıldığım ibadetleri yerine getirmekle ulaşabilirsin. Kulum nafile ibadetlerle kendini bana sevdirmeye devam eder, nihayet onu severim ...."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3500 *İki tarikte de zayıf biri olan Ali b. Yezid yer almıştır. ² ² Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr, no. 7880. Senedinde ismi geçen Osman b. Ebi'l-Atike de zayıfbr.

Umame'nin naklettiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,144
"Kuşkusuz Allah Teala buyurur ki: Kulum nafile ibadetlerle bana yaklaşmaya devam eder, öyle ki sonunda onu severim. Ondan sonra onun işiten kulağı, gören gözü, konuşan dili, akleden kalbi olurum. Bana dua ederse, kabul ederim. Benden bir şey dilerse, dileğini karşılanm. Benden yardım isterse, kendisine yardım ederim. Kulumun bana ibadet duygusunu en güzel ifade ettiği amel, benim için nasihat etmesidir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3499 *Bunu Tâbeani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. ¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr, no. 7833. Senedinde ismi geçen Ubeydullah b. Zahr zayıfbr.

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,143
"Allah buyurur ki: Kim benim bir dostuma eziyet ederse, bana savaş açmış demektir. Kulum bana farz namazlarla yaklıştığı gibi başka hiç bir şeyle yakın olmaz. Kul nafile ibadetlerle bana yaklaşmaya devam eder, sonunda kendisini severim. Artık ondan sonra benden bir şey dilerse, dileğini karşılanm. Bana dua ederse, kabul ederim. Onun ruhunu alırken gösterdiğim tereddüt gibi yapmak istediğim başka hiçbir şeyde tereddüt göstermem. Çünkü o ölmek istemez, ben de onu üzmek istemem."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3498 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravilerinden Urve'nin azatlısı Abdülvahid b. Kays'ı EbO Zür'a, leli ve iki rivayetten birine göre İbn Main güvenilir olarak değerlendirirlerken, diğer rivayete göre İbn Main ve daha başkalan zayıf görmüşlerdir. Kalan raviler ise Sahlh'in ravileridirler. Taberani ise aynı hadisi el-Mu'cemu'l-evsat'ta şu ilaveyle rivayet etmiştir: "Kendisini bir kere sevdim mi, onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. " Metnin kalanı ise aynıdır. Hocası Harun b. Kamil müstesna Taberani'nin ravileri Sahlh'in ravileridirler. Bezzar da aynı hadisin benzerini rivayet etmiştir. Ben derim ki: Hadisi diğer tarikleri Zühd bölümünün "Bir Veliye Eziyet Etmek" bölümünde gelecektir.

Hasan b. Ali b. Ebi Talib' in bildirdiğine göre

#13,142
Resulullah (sallallahu aleyhivesellem): Evlerinizde namaz kılınız, oralan kabirlere dönüştürmeyiniz. Benim evimi bayram yerine dönüştürmeyin. Ancak bana salat ve selam getirin.
Her nerede olursanız olun sizin salat ve selamınız bana ulaşır"buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3497 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravilerinden Abdullah b. Nafi zayıftır. ² ² Ebu Ya'Ia, Müsned, no. 6761. Bu konuda gözden kaçınlmış zevaidden biri de şöyledir: Ali b. Ebi Talib'in bildirdiğine göre Resulullah: "Benim kabrimi bayram yerine çevirmeyin, kendi evlerinizi de kabirlere dönüştürmeyin. Bana salıit ve selam okuyun. Zira sizin salıitınız bana ulaşır" buyurmuştur. Hadisi Bezzar zayıf bir senetle rivayet etmiş olup senedinde İsa b. Cafer b. İbrahim et-Talibi yer almışhr. (no. 707) Bezzar der ki: Hadisin Hz. Ali'den yalnız bu senetle nakledildiğini biliyoruz. Aynı senetle pek çok münker hadisin yanında sağlam hadisler de nakledilmiştir. Bu hadis de münker değildir. Nitekim "Kabrimi bayram yerine çevirmeyin, evlerinizi de kabirlere dönüştürmeyin" metni birden fazla tarikten rivayet edilmiştir.

İbn Ömer demiştir ki:

#13,094
Ben, Resülullah' ı (sailallahu aleyhi vesellem): "Kim kuşluk namazı kılar, her aydan üç gün oruç tutar ve yolculukta da normal durumda da vitir namazını terk etmezse, kendisine şehit sevabı yazılır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3448 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiş olup ravilerinden Eyyub b. Nuheyk'i Ebu Hatim ve başkaları zayıf görürlerken, İbn Hibban güvenilir kabul ederek bazen hata yaptığını belirtmiştir.

İbn Mes' ûd' un bildirdiğine göre

#13,092
Resülullah (sailallahualeyhivesellem.): "Vitir, Kur' iin ahalisine gerekli bir namazdır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3446 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu's-sağlr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İmran el-Hayyat ¹ hakkında Zehebi: ¹ el-Mu'cemu's-sağlr (no. 979). İbn Hacer, Lisan'da der ki: "Bu zah İbn Hibban es- Sikfit'ta İmran b. Kudame adıyla zikretmiştir.

Abdullah b. ômer'in bildirdiğine göre

#13,091
Resulullah (sallallahu aleyhivesellem): "Şüphesiz ki -aziz ve celil olan- Allah tektir, teki (vitri) sever." Nafi demiştir ki: İbn Ömer her şeyi tekli olarak yapardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3445 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve Bezzar rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir.

Yine, el-Mu'cemu'l-kebir'de

#13,090
Ebu Eyyub'dan "Vitir haktır. Kim isterse, yedi rekıit vitir kılsın .... ' ifadesiyle başlayan bir hadis rivayet edilmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3444

Ebu Eyyüb el-EnsAri, Hz. Peygamber' in (sailallahu aleyhi vesellem) şu sözünü bildiriyor:

#13,089
"Vitir namazı her Müslümana farzdır. Kim vitri beş rekat olarak kılabilirse, beş rekat kılsın. Kimin vitri beş rekat olarak kılmaya gücü yetmezse, üç rekat kılsın. Kimin vitri üç rekat olarak kılmaya gü.cü yetmezse, bir rekat kılsın. Kim de bir rekat bile vitir kılmaya gücü yetmezse, onu ima ile kılsın."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3443 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. Ben derim ki: Senedinde ismi geçen Eş'as b. Sewar'ı Ahmed b. Hanbel ve bir grup kimse zayıf görürlerken, İbn Main güvenilir kabul etmiştir. Hadisi "Kim de bir rekat bile vitir kılmaya gücü yetmezse, onu ima ile kılsın" kısmı hariç, Ebu Davud da rivayet etmiştir. Ayrıca Ahmed b. Hanbel'in rivayeti inşallah vitrin sayısına dair bahiste gelecektir.

Amr b. el-As ve Ukbe b. Amir el-Cüheni'nin naklettiklerine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#13,088
"Kuşkusuz -aziz ve celil olan- Allah size bir namaz daha arhrmıştır ki, o, sizin için kızıl develerden daha hayırlıdır. Bu, vitir namazı olup vakti yatsı namazı ile fecrin doğuşu arasındadır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3442 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Süveyd b. Abdilaziz metrûktur.

İbn Abbas demiştir ki:

#13,087
Bir gün Resulullah (sallallalnı aleyhi vesellem) dışarı çıktı. Sevinci yüzünden okunuyordu. "Kuşkusuz Allah size bir namaz daha arhrdı: Vitir namazı" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3441 *Hadisi Bezzar ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Nadr Ebu Ömer son derece zayıftır.

Abdullah b. Mes' ûd' dan nakledildiğine göre

#13,086
Hz. Peygamber (sallallahualeyhi vesellem): "Vitir her Müslümana farzdır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3440 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Cabir el-Cu'fi hakkında bir çok tenkit vardır. Bununla beraber Sevri tarafından güvenilir kabul edilmiştir.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#13,085
Resulullah (sallallahu aleyhivesellem): "Vitir namazını kılmayan, bizden değildir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3439 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Halil b. Murre'yi Buharı ve Ebu Hatim zayıf görürlerken, Ebu Zür'a "Salih bir şeyhtir" demiştir.

Yine Ahmed b. Hanbel tarafından Abdullah' tan nakledildiğine göre

#13,084
Resulullah (sallallahu aleyhivesellem): "Kuşkusuz -aziz ve celil olan-Allah ümmetime içki, kumar, şarap, (Habeş) tambur(unu) (veya Bizanlılara ait bir tür kumar oyunu) kınnfni haram kıldı. Aynca bana fazladan vitir namazını farz kıldı" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3438 *Hadisin iki tariki de sahih değildir. ¹ Çünkü birincisinde ismi geçen Müsenna b. es- Sabah zayıftır. İkincisinde yer alan İbrahim b. Abdirrahman b. Rafi de meçhuldür. ¹ Ahmed b. Hanbel, Müsned, no. 6547.

Abdullah b. Amr'ın bildirdiğine göre

#13,083
Resulullah (sallallahu aleyhivesellem): "Şüphesiz Allah size bir namaz arhrdı. Onu ihmal etmeyin. O vitirdir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3437 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiştir. ¹ ¹ Ahmed b. Hanbel, no. 6547, 6547, 6564, 6693, 6919, 6941. Hadisin Heyserni tarafından işaret edilmeyen üçüncü bir senedi daha vardır ki, içinde adı geçen Haccac b. Ertat zayıfbr.

Afrika kadısı Abdurrahman b. Râfii et-Tenhuni'den nakledildiğine göre

#13,082
Muaz b. Cebel, Şam' a geldiğinde Şam halkı vitir namazı kılmazlardı. Muaviye'ye: "Şam halkının vitir namazı kılmadıklarını görüyorum?" dedi. Muaviye de: "Bu onlara farz mıdır?" diye sordu. Muaz da şöyle cevap verdi: "Elbette. Ben, ResUlullah'ı (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyururken işittim: «-Aziz ve celil olan- Rabbim bana bir ilave etti. Bu vitir namazı olup yatsı ile fecrin doğuşu arasında kılınır»."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3436 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Ubeydullah b. Zahr itham edilmiş zayıf bir ravidir. Ayrıca Muaviye de Muaz hayatta iken henüz vali olmamıştı.

Ebu Temim el-Ceyşaru anlahyor:

#13,081
Amr b. el-As'ı şöyle derken işittim: Bana Hz. Peygamber' in (sailallahu aleyhi veselleın) ashabından bir zabn bildirdiğine göre Resulullah (sailallalnı aleyhi veselleın): "Kuşkusuz -aziz ve celil olan- Allah size bir namaz artırmıştır. Onu yatsı ile sabah namazı arasında kılın. Yani vitir, vitir" buyurmuştur. Dikkat edin, o zattan maksat Ebu Basra el-Gıfari'dir. Ebu Temim der ki: Ben ve Ebu Zer oturuyorduk. Ebft Zer elimden tutarak birlikte Ebu Basra'ya gittik. Onu Amr kapısının yanındaki kapıda bulduk. Ebft Zer "Ebu Basra! Sen Resulullah'ı (sallallahu aleyhi veselleın) «Kuşkusuz -aziz ve celil olan- Allah size bir namaz ilave etmiştir. Onu yatsı ile sabah namazı arasında kılın. Yani vitir, vitir» buyururken işittin mi?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sen bunu işittin mi?" diye tekrar sordu. Yine "Evet" karşılığım verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3435 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberini rivayet etmiş olup Ahmed b. Hanbel'in rivayetle ilgili iki senedi vardır. Bunlardan birinin ravileri, Ahmed b. Hanbel'in hocası Ali b. İshak es-Sülemi hariç, Sahlh'in ravileridirler. Ali b. İshak ise güvenilirdir.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#13,079
"Kuşkusuz cennette "Kuşluk vakti" adıyla bir kapı vardır. Kıyamet
kopunca, bir münadi «Kuşluk namazına devam edenler nerede? Bu sizin kapınızdır. Allah'ın rahmetiyle girin oradan» diye seslenir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3433 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Süleyman b. Davud el-Yemami Ebu Ahmed metruktur. ² ² bnü'l-Cevzi, el-İlelü'l-mutenahiye, no. 803. İbnü'l-Cevzi, Süleyman b. Davud sebebiyle hadisi illetli görmüştir. Bu zat hakkında İbn Main de: "Hiçbir değer ifade etmez" demiştir.

Ebu. Hureyre'nin bildirdiğine göre

#13,078
Resülullah (sallallahu aleyhivesellem): "Kuşluk namazına ancak (Allah'a) yönelen kimse devam eder" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3432 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Muhammed b. Amr hakkında tenkit vardır. Senette ayrıca tanımadığım raviler de bulunmaktadır ¹ ¹ Taberam, el-Mu'cemu'l-evsat, no. 4322 (Senedi hasendir). İbn Huzeyme, Sahih, no. 1224; Hakim, Müstedrek, I, 314. bkz. es-Silsiletü's-sahlha, no. 1994.

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre

#13,077
Resulllah (sailallahu aleyhi vesellem) kuşluk namazını ne yolculukta, ne de başka zamanda terk etmezdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3431 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Yusuf b. Halid es-Semti zayıftır.

İbn Abbas bildiriyor:

#13,076
"Akşam sabah (bi'l-aşiyy ve'l-işrak) .." ² ayetini okur, ne anlama geldiğini bilmezdim. Ta ki Ümmü Hani binti Ebi Talib bana Allah Resulü'nün (sallallahualeyhivesellem) yanına girdiğini ve "Hala hamur lekelerini içinde görür gibiyim" dediği bir leğen içinde abdest suyu isteyip abdest aldığını, sonra kuşluk namazı kılarak "Ey Ümmü Hani! İşte bu, işrak (kuşluk) namazıdır" buyurduğunu bildirdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3430 * Ben derim ki: Hadis Sahih'de farklı ifadelerle geçmiştir. Bu şekliyle ise Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Hacdc b. Nusayr'ı İbnü'l-Medini ve bir grup zayıf görürken, İbn Main ve İbn Hibban güvenilir kabul etmişlerdir. ³ ² sad Sur. 38/18. ³ Bkz. no. 11049. Aynca bkz. Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, XXIV, 405; el-Mu'cemu'l- evsat, 302- Mecmau'l-Bahreyn.

Yine Ümmü Hani'den nakledildiğine göre

#13,075
Resulullah (sallallahualeyhi veseilem) fetih günü onun yanına girerek dört rekat kuşluk namazı kılmıştır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3429 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedi hasendir. ümmü Hani'den, Sahih'de ise Resülullah'ın (sav)sekiz rekat namaz kıldığına dair bir rivayet nakledilmiştir.¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, XXIV, 435; el-Mu'cemu'l-evsat, no. 2748. (Muhammed b. Kays kanalıyla Ümmü Ham' den). Muhammed ile ilgili olarak daha önce geçen 3424 numaralı hadise bk.

Üınmü Hani bildiriyor:

#13,074
Mekke'nin fethi günü Resulullah (sailallahu aleyhi vedlem) su istedi. Ümmü Hani ve Ümmü Süleym, Enes b. Malik'in annesini bir çarşafla gizlediler. Sonra (Resulullah) Ümmü Hani'nin evine girdi ve kuşluk vakti dört rekat namaz kıldı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3428 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir. Aynca Sahih'de geçen bundan başka bir hadisi daha vardır .

Esed oğullarından Şa' sa isimli bir kadının bildirdiğine göre

#13,073
İbn Ebi Evfa'nın yanına girdiğimde o, iki rekat kuşluk namazı kılmıştı. Hanımı kendisine "Yalnız iki rekat mı kıldın?" deyince "Resulullah (sallallalhu aleyhi vesllem) fetihle müjdelendiğinde ve bir de Ebu Cehil' in kellesinin alınacağı müjdesini aldığında bu namazı iki rekat olarak kılmıştı" demiş.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3427 *Ben derim ki: İbn Mace kendisinden, yalnızca Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhi vesellem) Ebu Cehil'in kellesinin alınacağı müjdesini aldığında namaz kıldığı kısmını nakletmiştir. Hadisi Bezzar ve bir kısmını el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Şa'sa'yı güvenilir görene, ya da cerh edene rastlamadım.

Cübeyr b. Mut' im' den nakledildiğine göre

#13,072
O, Restllullah'ı (sav)) kuşluk namazı kılarken görmüş.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3426 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde tanınmayan bir grup ravi yer almıştır.

Ebu Musa'run bildirdiğine göre

#13,071
Resulullah (sallallahu aleyhivesellem): "Kim kuşluk vakti dört rekat ve öğle namazından önce dört rekat (nafile) namaz kılarsa, onun için cennette bir ev inşa edilir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3425 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde tanınmayan bir grup ravi yer almıştır.

Cabir b. Abdillah bildiriyor:

#13,069
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber (yolculuk yapar) iken takatsiz kaldım ve beni bir deveye bindirdiler. Sonra Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) yanıma uğradı. Ben insanların en gerisinde deveyi sürüyordum. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona kırbaçla vurdu ve ondan sonra devem hep insanların en ilerisinde oldu. Sonra Mekke'ye gelince deveyi iade etmeye gittiğimde Allah Resulü' nü (sallallahualeyhiveselleı:n) altı rekat namaz kılarken gördüm.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3423

Enes b. Malik demiştir ki:

#13,068
Ben, Allah Resülü'nü (sallallahu aleyhi vesellem) kuşluk namazını atlı rekat kılarken gördüm ve ondan sonra bu namazı hiç terk etmedim. Hasan da: "Onu ben de bir daha terk etmedim" demiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3422 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Said b. Meslemel el-Emevi'yi Buhari, İbn Main ve bir grup zayıf görürlerken, İbn Hibban es-Sikfâ'ta zikrederek hata yaptığını belirtmiştir. ² ¹ İbn Adi bu zat hakkında: "Umarım ki terk edilir" demiştir. ² Senedinde yer alan Hasan e ¹ -Basri de "an-an" sıygasını kullanmışhr.

Ebü Umame'nin bildirdiğine göre

#13,067
Resülullah (sallallahu aleyhivesellem): "Güneş doğduktan sonra batarken ikindi namazı vaktindeki konumu kadar doğduğu yerden yükseldiği vakitte (kuşluk vakti) bir kimse iki rüku ve dört secdeli bir namaz kılarsa, o günün ecrini kazanır" buyurmuştur. Sanının: "hatasını ve günahını da siler" diye de buyurmuştu. Yine sanırım: "Eğer o gün ölürse, cennete girer" diye de buyurmuştu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3421 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen MeymQn b. Zeyd hakkında Zehebi: "Kendisini Ebu Hatim gevşek bulmuştur" derken, İbn Hibban onu es-Sikfâ'ta zikrederek hata yaptığını belirtmiştir. Kalan ravileri ise güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir. Ancak Leys b. Ehi Süleym hakkında tenkit vardır

İbn Abbas' ın naklettiğine göre

#13,066
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Ademoğlunun her mafsalına karşılık her gün bir sadaka vermek gerekir. Bütün bunlar için kuşluk vakti kılınacak iki rekat namaz yeterlidir" buyurmuştur

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3420 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu's-sağir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden biyografisini bulmadığım vardır.

Ebub Derda'run bildirdiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

#13,065
"Kim kuşluk vakti iki rekat namaz kılarsa, artık gafillerden biri olarak yazılmaz. Dört rekiit namaz kılarsa abidlerden biri olarak yazılır. Kim altı rekat namaz kılarsa, o gün korunur. Kim sekiz rekat kılarsa, Allah onu kanaatkarlardan yazar. Kim on iki rekat kılarsa, Allah cennette onun için bir ev inşa eder. Hiçbir gün ve gece yoktur ki onda Allah kullanna bir lütufta bulunuyor, bir sadaka ihsan ediyor olmasın. Üstelik Allah hiçbir kuluna kendisini zikirden daha değerli bir şey lütfetmemiştir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3419 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Musa b. Ya'kub ez-Zema'i'yi İbn Main ve İbn Hibban güvenilir olarak değerlendirirken, İbnü'l-Medini ve başkalan zayıf görmüşlerdir. Kalan ravileri ise güvenilir kimselerdir.

İbn Ömer bildiriyor:

#13,064
Ebu. Zer' e "Amca, bana nasihat et!" dedim. Şöyle karşılık verdi: Sen benden, benim Allah Resulü'nden (sallallahualleyhiveselleın) istediğimi istedin. O zaman Allah Resulü (sailallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştu: "İki rekiit kuşluk namazı kılarsan, gafillerden biri olarak kaydedilmezsin.Ama dört rekiit kuşluk namazı kılarsan, abidlerden biri olarak yazılırsın. Eğer altı rekiit kılarsan, sana hiçbir günah bulaşmaz. Sekiz rekiit kılarsan, kanaatkarlardan yazılırsın. Eğer on iki rekat kılarsan, cennette senin için bir ev inşa edilir. Hiçbir gün, gece ya da an yoktur ki Allah onda kullanndan dilediğine bir sadaka ihsan ediyor olmasın. Hiçbir kuluna da zatını zikir duygusunu ilham etmesi gibi bir ihsanda bulunmamıştır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3418 Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Hüseyin b. Ata'yı Ebu Hatim ve başkaları zayıf görürlerken, İbn Hibban es-Sikât'ta zikrederek "Bazen yanılır ve tedlis yapardı" demiştir.

Enes b. Malik demiştir ki:

#13,063
Resulullah'ı (sailallahu aleyhi veıellem) bir sefer sırasında gördüm. Kuşluk namazını sekiz rekat olarak kıldı. Namazı bitirince de şöyle buyurdu: "Ben, bir korku ve umut namazı kıldım. Namazda Rabbimden üç şey istedim, ikisini verdi, birini vermedi. Ondan ümmetimi kıtlık yıllanyla imtihan etmemesini, düşmanlannı onlara galip getirmemesini diledim, kabul etti. Sonra onların firkalara bölünmesine firsat vermemesini diledim. Fakat bu dileğimi reddetti."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3417 *Ben derim ki: Konuyla ilgili Tirmizi tarafından Enes'ten bundan başka bir hadis rivayet edilmiştir. Hadisi Ahmed b. Hanbel ² rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir. ² Ahmed b. Hanbel, Müsned, IIl, 146, 156.

Ukbe b. Amir'in bildirdiğine göre

#13,062
kendisi bir gün Resülullah (sallallahu aleyhi veselleın) ile beraber Tebuk gazvesine çıkmış. Bir ara Resulullah (sailallahualeyhivesellem) oturup ashabına şöyle hitap etmiş: "Kim Güneş tam karşısına gelecek şekilde yükseldiğinde kalkıp abdest alır, abdestini eksiksiz alır, sonra iki rekat namaz kılarsa, o kimsenin günahlan bağışlanır ve aynen annesinden doğduğu günkü gibi olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3416 * Hadisi Ebü Ya'la rivayet etmiş olup ravileri arasında tanımadıklarım vardır. ¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr, VII, 331. Senedinde ismi geçen İbn Lehi'a hakkında tenkit vardır.

Sa' d b. Ebi Vakkas demiştir ki:

#13,061
Resulullah (sallailahu aleyhiveseli.em) Mekke' nin fethi günü Mekke' de kıraat ve rükuyu uzun tutarak sekiz rekat namaz kıldı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3415 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Abdullah b. Şebib zayıftır.

Ebu Umame'nin bildirdiğine göre

#13,060
Resulullah (sailallahu aleyhivesellem): "Muhakkak ki Allah buyurur ki: Ey Adem oğlu! Benim için sen gündüzün başında dört rekat nafile namaz kıl, sonunu da ben sana garanti edeyim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3414 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiş olup ravilerinden Süleyman b. Seleme el-Habairi metruktur.

Nevvas b. Sem'ân demiştir ki: Ben, Allah Resillü'nden (sallallahu aleyhivesellem) şöyle buyururken işittim:

#13,059
"-Aziz ve celil olan- Allah buyurdu ki: Ey Ademoğlu! Sakın benim için gündüzün başında dört rekat nafile namaz kılmayı ihmal etme ki, sonunu da ben sana garanti edeyim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3413 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.

İbn Ömer'in bildirdiğine göre

#13,058
Resulullah (saIlallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Allah buyurur ki ² : Ey Ademoğlu! Gündüzün başında sen benim için iki rekat nafile namaz kıl, gündüzün sonunun ecrini de ben sana garanti edeyim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3412 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravilerinden Leys b. Ebi Süleym müdellistir. ³ ² el-Mu' cemu 'l-keblr' de (no. 13500) "Allah buyurur ki" ifadesi yer almamıştır. ³ Leys b. Ebi Süleym bunaması sebebiyle zayıftır. Fakat müdellisler arasında zikredilmemiştir.

Ebû Murre et-Taifi anlabyor:

#13,057
Ben, Resulullah'ı (saIlallahu aleyhi vesellem) şöyle buyururken işittim: "-Aziz ve celil olan- Allah buyurdu ki: Ey Ademoğlu! Benim için gündüzün başında sen dört rekat nafile namaz kıl, sonunu da ben sana garanti edeyim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3411 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler

Ebu' d-Derda'nm bildirdiğine göre

#13,056
Resülullah (sallallhu aleyhi vesellem): "Muhakkak ki -aziz ve celil olan- Allah buyurur ki: Ey Ademoğlu! Gündüzün başında dört rekat nafile namazı kılmayı sakın ihmal etme ki, gündüzün sonunu da ben sana garanti edeyim." buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3410 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir. ¹ ¹ Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 451.