Toplam 25,098 Hadis
Konular

Ölçülü Hareket Etmek Kategorisi

Sehl b. Sad es Sadi r.a'dan rivayet edildiğine göre, Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#758 الْأَنَاةُ مِنَ اللَّهِ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ
“Düşünerek ölçülü hareket etmek, Allah’tan; acelecilik ise, şeytandandır.”

Tirmizi, Birr ve Sıla 66 Hn: 2012; Taberani, Mucemül Kebir Hn: 5702; Haraiti, Mekarimul Ahlak Hn: 27; Ebu Naim, Marifetüs Sahabe Hn: 3318; Rüveyti, Müsned Hn: 1096; Bağavi, Şerhus Sünne Hn: 3598; El-Kamil fi Zuafaur Rical Hn: 6484 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadis garibtir. Bazı hadisçiler bu hadisin râvîlerinden Abdulmuheymin b. Abbâs b. Sehl hakkında söz etmişler ve onun hafızası yönünden zayıf olduğunu söylemişlerdir. Eşec b. Abdulkays’ın ismi: Münzir b. Aiz’dir.

Abdullah b. Sercis el Müzeni r.a'den: Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#756 السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالِاقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ
“Güzel hal ve ölçülü hareket etmek Peygamber (s.a.v.)’in yirmi dört parçasından bir parçadır.”

Tirmizi, Birr ve Sıla 66 Hn: 2010; İbn Ebid Dünya, Islahul Mal Hn: 323; İbn Hibban, Sikkat Hn: 355; Ebu Naim, Ahbaul İsbehan Hn: 238 ve diğerleri. Bu konuda İbn Abbâs’tan da hadis rivâyet edilmiştir. Bu hadis hasen garibtir. Kuteybe, Nuh b. Kays vasıtasıyla Abdullah b. Imrân’dan, Abdullah b. Sercis’den bu hadisin bir benzerini rivâyet etmiş olup senedinde “Âsım’dan” dememiştir. Sahih olan Nasr b. Ali’nin rivâyetidir.