Toplam 25,104 Hadis
Konular

Abdest Nasıl Alınır Kategorisi

Hz. Aişe bildiriyor:

#24,678
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) minberde etrafındaki halka hitaben şöyle dedi: "Ey insanlar! Allah'tan gerektiği gibi haya ediniz. " Bir kişi: "Ya Resulallah! Biz Allah' tan haya ederiz" deyince, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Sizden kim Allah' tan haya ediyorsa; hiç bir gece, ölümü gözünün önündeymiş gibi gönneden yatmasın. Karnını haram lokmadan korusun. Dilini, gözünü ve kulağını haramdan korusun. Ölümü ve öldükten sonra çürüyeceğini düşünsün. Dünyanın süsüne aldanmasın" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18041 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden İbrahim b. İsmail b. Ebi Habibe metruktur.

Ebft Kirsafe, Res1llullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#24,667
"Kim bir topluluğu severse, Allah o kişiyi onlarla birlikte diriltir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18031 *Taberani rivayet etti. Ravilerden tanımadıklarım vardır.3 3 Taberaru, M. el-Kebfr'inde (2519) rivayet etti.

Abdurrahmful b. Safvan b. Kudame bildiriyor:

#24,663
Babam, Resftlullah'ın (sailallahu aleyhi vesellem) yanına hicret edip İslam üzere biat ederek O'na (sallallahu aleyhi vesellem.) elini uzattı (musafaha etti.) Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) onun elini sıvazlayınca, Safvan: "Ya Resftlallah! Seni seviyorum" dedi. Resftlullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Kişi, sevdiğiyle beraberdir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18027 *Taberani M. es-Sağlr, el-Mu'cemu'l-keblr ve el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden Musa b. Meymun el-Murar zayıftır.1 1 Taberani, M. el-Kebir (7400) ve M. es-Sağir'de (133) rivayet etti ve şöyle dedi: "Bu hadis, Safvan b. Kudame'den, sadece bu isnadla rivayet edilmiştir. Musab. Meymiln bunu rivayette tek kalmışhr."

Enes, bildiriyor:

#24,613
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) namazda şöyle dua eden bir bedeviye rastladı: "Ey gözlerin kendisini görmediği, zanların karışmadığı, hiç kimsenin kendisini vasfedemediği, hiçbir şeyin kendisini değiştiremeyeceği, hiçbir şeyin kendisini korkutamayacağı, dağların ağırlığını, denizlerin büyüklüğünü, yağmur damlalarının sayısını, ağaçların yapraklarının sayısını, üzerine karanlık çöken ve gün doğanların sayısını bilen, hiçbir göğün semayı ve yerin kendisinden bir yerini gizleyemediği, hiçbir denizin dibindekini, hiçbir dağın üzerinde bulunanı (madenleri) kendisinden gizleyemediği, Allahım! Ömrümün en hayırlı anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en hayırlısını ise, Sana kavuştuğum gün olmasını nasip et." Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), bedevinin yanına bir adam bıraktı ve: "Namazı bitirince bunu yanıma getir" dedi. Namaz bitince bedevi Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanına gitti. O zaman, ResUlullah' a (sallallahu aleyhi veElem) altın ve bazı madenler hediye edilmişti. Resulullah (sallallahu aleyhi vOO!em), bedeviye altın verdi ve: "Ey bedevi! Sen kimlerdensin?" diye sordu. Bedevi: "Amir b. Sa'sa'a oğullarındanım" dedi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Altınları sana neden verdiğimi biliyor musun?" diye sorunca, bedevi: "Aramızda olan akrabalık sebebiyle" karşılığını verdi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Akrabalığın hakkı vardır. Sana altınları veriş asıl sebebim ise; Allah'a çok güzel sena etmendir." buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn 17267 Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Güvenilir bir ravi olan Abdullah b. Muhammed b. Ebi Abdirrahman el-Ezremi dışındaki ravileri Sahih'in ravileridir.

Haris b. Umeyre bildiriyor:

#24,550
Medfün'e gittiğim zaman, yanındaki kırmızı bir deriyi işleyen eski giysili birisiyle karşılaştım. Dönüp bana baktı ve eliyle işaret ederek: "Bekle ey Allah'ın kulu!" dedi. Ben, yanımdaki birine: "Kim bu adam?" diye sorunca: "Bu, Selm!n' dır" dediler. Selman evine girip beyaz elbiseler giydi, sonra yanıma gelerek elimi benimle musafaha edip hal hatır sordu. Ben: "Ey Ebu Abdillah! Daha önce, ne sen beni gördün, ne de ben seni gördüm" dedim. Selm!n: "Nefsim elinde olana yemin ederim ki, evet (doğru söylüyorsun, ama) Seni gördüğüm zaman, ruhum, senin ruhunu tanıdı. Sen Haris b. Umeyre değil misin?" diye sordu. Ben: "Evet" karşılığını verince dedi ki: "Resulullah'ın (sallallahualeyhiveselleın) şöyle buyurduğunu duydum: "Ruhlar, muntazam bir ordudurlar. (Ruhlar aleminde) Allah için birbiriyle tanışıp anlaşanlar, (dünyada da) birbirine yanaşır. Anlaşamayanlar ise birbirinden aynlırlar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 17972 *Taberani zayıf isnadlarla rivayet etti. 1 1 Taberaru, M. el-Kebir'inde (6172) ve kısa metinle M. el-Evsat'ta (1600) rivayet etti. Daha önce geçen 13101. hadise bakınız.

Zeyd b. H~lid, Resulullah' ın (saJJallahu aleyhi wsellem):

#24,120
"Kim Allah' a ve iihiret gününe iman ediyorsa, misafirine ikram etsin. Kim Allah'a ve iihiret gününe iman ediyorsa, ya hayır söylesin, ya sussun. Misafirlik üç gündür. Bundan fazla olanı sadakadır" buyurduğunu bildirmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13619 * Bezzar ve Taberani rivayet etmiştir. 1 Bezzar'ın ricali Sahih ricalidir. 1 Bezzar (1925); Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr (5187) -muhtasar olarak-.

Ka'b b. Malik bildiriyor:

#24,033
Bir adam Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi veselleın) yanına gelip şöyle dedi: "Ya ResUlallah! Ben Filan oğullarının mahallesinde konakladım. Onların içinde bana en şiddetli sıkıntıyı veren bana en yakın komşum oldu." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellern) hemen Ebu Bekir, Ömer ve Ali'yi Mescid' e gidip kapısında şöyle seslenmeleri için gönderdi: "Dikkat edin! Kırk ev komşu sayılır. Komşusu şerrinden korkan kimse cennete giremez!"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13566 * Taberani rivayet etmiştir. 2 Senedinde Yusuf b. es-Sefer vardır ki metruk bir ravidir. 2 Taberani, el-Mıı'cemıı'l-kebir (19/73).

Ebu Hureyre dedi ki:

#24,030
Resulullah (sallallahu aleyhi ve;ellem) "Vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz!" dedi. "Kimdir o ya Resulallah!" dediler; "Komşusu kendisinin bevıiikinden emin olmayan kimse" buyurdu. "Ya ResUlallah! Bevaiki nedir?" diye sordular; "Kötülüğü" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13563 * Ben derim ki: Sahih'te Ebu Hureyre'ye ait şu hadis vardır: "Komşusu kendisinin eziyetinden emin olmayan kimse Cennete giremez." Ahmed rivayet etmiştir. 1 Ricali, Sahih ricalidir. 1 Ahmed (7865). Buhari'de de buna yakın bir anlahmla verilmiştir (Feth, 10/372).

Zürare b. Evfa, kavminden kendisine Ebu Malik veya İbn Malik denen bir adamdan bildiriyor ki o, Hz. Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,980
"Kim kendisini kurtanncaya kadar bir yetimi iki Müslüman (kan- kocanın) arasında yediğine ve içtiğine katarsa elbette cennet ona vacip olur. Kim anne babasına veya onlardan birine yetişir de onlara iyilik etmeyip cehenneme girerse Allah onu rahmetinden uzak tutsun. Hangi Müslüman bir Müslüman köleyi azat ederse bu, onun cehennemden azadı olur" dediğini işitmiş.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13516 * Ebu Ya'la rivayet etmiştir. 1 Lafız, ona aittir. Ahmed de hadisi kısaltarak vermiştir. Taberani de bunu rivayet etmiştir. İsnadı hasendir. 1 Ebu Ya'ıa (926). Bak: Ahmed (4/344 ve 5/29). Ebu Ya'la'nın isnadında Ali b. Zeyd b. Cüd'an vardır ki zayıf bir ravidir.

Cabir b. Abdillah dedi ki:

#23,881
Biz bir araya toplanmış bir halde iken Resulullah (sallallahu aleyhi vesellern) çıkageldi ve: "Ey Müslüman topluluğu! Allah'tan sakının ve akrabalarla ilişkilerinizi (sıla-i rahmi) devam ettirin; zira karşılığı sıla-i rahimden daha hızlı verilen bir amel yoktur. Anne babaya karşı gelmekten sakının; zira Cennetin kokusu bin yıllık mesafeden duyulur. Ancak onun kokusunu anne ve babasına karşı gelen, akrabasıyla ilişkisini kesen ve başkasına zulmeden kimse duyamaz. Zulümden daha çabuk cezası verilen bir şey yoktur. Akraba ile ilişkiyi kesmek de öyledir. İhtiyar zinakar ile elbisesini kibir için uzat(ıp sürüyen) kimsenin de cezası böyledir; hemen verilir. Büyüklük ancak alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Yalan, günah sözdür; ancak bir mümine fayda verirse ve onunla bir günah de/edilirse hariç. Cennette öyle bir çarşı vardır ki orada alışveriş olmaz; orada sadece suretler (modeller) vardır. Kim bir erkeğin veya kadının modelinden hoşlanırsa o kalıba girer" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13436 * Bu hadisi el-Mu'cemu'l-evsat'ta Muhammed b. Kesir-Cabir el-Cu'fı kanalıyla Taberani rivayet etmiştir. 2 Her iki ravi de gerçekten zayıf ravilerdir. 2 8533. hadisin tekrarı.

Abdullah b. Amr dedi ki:

#23,821
"Melekler nurdan yaratılmıştır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13376 * Bunu Bezzar rivayet etmiştir. 2 Ricali Sahih ricalidir. 2 Bezzar (2084).

İbn Abbas dedi ki: Resulullah (sallallahu aleyhi vese.Uem):

#23,662
"Kırbacı ev halkının görebileceği bir yere asın. Zira bu, onlar için bir terbiyedir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13217 *Hadisi el-Mu'cemu'l-keblr ile benzer şekilde el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. 2 Bezzar da bunu rivayet t!tmiş, "Kırbacı, hizmetçinin görebileceği bir yere asın" ifadesini kullanmıştır. İki hadiste de Taberanrnin isnadı hasendir. 2 Taberanl (10671); Bezzar (2077). Bezzar demiştir ki: "İbn Abbas' dan bunun sadece bu isnadla rivayet edildiğini biliyoruz. el-Mıı'cemıı'l-kebfr'in isnadında ise Selam b. Süleyman vardır ki o kuvvetli bir ravi değildir. Harun er-Reşid'in babası Mehdi de Tiirlhu Bağdiid'da (12/203) geçtiği gibi bunu rivayette ona mütabaat etmiştir." Bak: es-Sahiha (1447).

cahir'in bildirdiğine göre

#23,628
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), kişinin otururken bir ayağını diğerinin üzerine atmasını yasaklamıştır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13183 * Bu hadisi el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. Ravileri güvenilir kimselerdir.

Semura b. Cundub der ki:

#23,600
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) yolculuğa çıkıp daha sonra Medine'ye döndüğünde: "Rabbimize yönelir, Ona hamd eder ve Ona ibadet ederiz" derdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17089 *Taberani rivayet etti. Ravilerden tanımadıklarım vardır. Bezzar zayıf 2 2 Taberaru, M. el-Keblr'inde (7092) ve Bezzar (3132) rivayet etti. bir isnadla rivayet etti.

Enes b. Malik dedi ki: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellern):

#23,514
"İnsanlar(ın bilhassa kötülerin)e karşı su-i zan ederek tetikte olun" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13110 * Bu hadisi el-Mu'cemu'l-evsılt'ta Taberani rivayet etmiştir. 1 Senedinde Bakiyye b. el- Velid vardır ki müdellis bir ravidir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. ı Taberani, el-Mu'cemu'I-evsılt (602). Bunun senedinde de Muaviye b. Yahya es-Sadefi vardır ki zayıf bir ravidir. Taberani demiştir ki: "Bu hadis Enes'den sadece bu isnadla rivayet edilmiştir. Bakiyye de rivayetinde tek kalmışhr." Bak: ed-Daife (156).

Ubeydullah b. Abdillah b. Utbe anlatıyor:

#23,129
Usame b. Zeyd'i Hz. Aişe'nin odasının yanında dua ederken gördüm. O sırada Mervan gelip ona bir şeyler söyledi. Usame de: "Ben, Resıllullah'ın (sallallahualeyhiveellem): «Yüce Allah, çirkin söz ve davranışta bulunan ve ağzı bozuk olan kimseden hoşlanmaz» buyurduğunu işittim" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12955 *Taberani rivayet etmiştir. 1 Ravileri güvenilir kimselerdir. 1 Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr (405).

Sehl b. Sa'd anlatıyor:

#23,022
Amir b. et-Tufeyl, Medine'de Hz. Peygamber' in (saJlallahualeyhivcsellem) yanına gelerek Resulullah'ı (sallallahualeyhi vesellem) soruşturdu. Bu sırada sesi yükseldi. Sabit b. Kays kılıcıyla Hz. Peygamber'in (sallallahualeyhi vesellem) başında bekliyordu. Dedi ki: "Ey Amir, Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) huzurunda sesini kıs!" O ıse: "Ondan sana ne ki?" dedi. Sabit ise şöyle karşılık verdi: "Ona değer veren zata and olsun ki eğer Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) hoşlanmayacağı bir şey olmasaydı bu kılıcı senin başına vururdum!" Bu sırada Amir baktı ki, Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) oturuyor, Sabit ise başında bekliyor. Dedi ki: "Ey Sabit! Vallahi kendini bana arz etsen, elbette ki benden tardedileceksin." Sabit dedi ki: "Vallahi ey Amir, kendini benim dilime arz etsen, elbette ki hayatımı zehir edeceksin!" Bu sırada Amir b. et-Tufeyl'in yeğeni aksırdı, Allah'a hamd etti, Hz. Peygamber de (sallallahu aleyhi vesellem) ona teşmitte bulundu. Sonra Amir b. et-Tufeyl aksırdı, ancak Allah'a hamd etmedi, Hz. Peyşamber de (sallallahu aleyhi vesellem) ona teşmitte bulunmadı. Bunun üzerine Amir dedi ki: "Şu çocuğa teşmitte bulundun da beni bıraktın!" Hz. Peygamber (sallallahualeyhi vesellem) ise: "Doğrusu bu (adam), Allah'a hamd etti" karşılığını verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12911 *Ben derim ki: Bu hadis, Bi'r-i MaCıne Gazvesi bahsinde uzunca yer alır. Bunu Taberani rivayet etmiştir. 1 Senedinde Abdulmüheymin b. Ayyaş vardır ki zayıf bir ravidir. 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr (7524). Daha önce geçen 10126. hadise bakın.

Ebu Zür'a b. Amr b. Cerir anlatıyor:

#22,691
Müslümanlardan üç kişi Medine'de Mervan'ın yanında oturup kıyamet alametlerini anlatırken onu dinlediler. Diyordu ki: "Bunların ilki, Deccal'ın çıkışıdır." Bu kişiler oradan ayrılınca Abdullah b. Amr'ın yanına gittiler ve kıyamet alametleri hususunda Mervan' dan işittiklerini ona söylediler. Abdullah da: "Mervan, bu gibi konularda Resulullah'tan (sallallahu aleyhi vesellem) ezberleyip henüz unutmadığım bir hadisi söylememiş. Resülullah'm (sallallahu aleyhi vesellem): "Kıyamet alametlerinin çıkış itibariyle ilki, güneşin battığı yerden doğması ve kuşluk vakti Dıibbe'nin çıkışıdır. Bu ikisinden hangisi arkadaşından önce gelirse, diğeri onu takip eder" buyurduğunu işittim. Sonra Abdullah devam etti -ki kendisi kutsal kitapları okuyan biriydi-: "Zannedersem çıkış itibariyle bu alametlerin ilki, güneşin battığı yerden doğmasıdır. Bu şöyle olur: Güneş her battığında Arş'ın altına gelip secde eder ve dönmek için izin ister; onun dönüşüne izin verilir. Bu, Allah'm, güneşi battığı yerden doğdurmasma kadar devam eder. Battığı yerden doğunca yine daha önce yaptığı gibi Arş'ın altına gelip secde eder ve dönmek için izin ister; ancak ondan hiçbir şey geri çevrilmez. Nihayet Allah' ın geçmesini dilediği kadar geceler geçince ve güneş, dönüşüne izin verilse de doğuya yetişemeyeceğini anlayınca: «Ey Rabbim! Doğu ne kadar da uzak! İnsanları bana kim getirebilir?» der ve gidip ufukta yer alır, gerdanlığı andıran bir hale gelir ve dönmek için izin ister. Ona denir ki: «Bulunduğun yerden doğ!» İşte bu şekilde insanların üzerine battığı yerden doğar. Sonra Abdullah şu ayeti okudu: " ... Rabbinin bazı alametleri geldiği gün, önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz." (En'&m Sur. 158)

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12579 * Ben derim ki: Bunun baş tarafından bir bölümü, Sahlh'te mevcuttur. Bu hadisi Ahmed, Bezzar ve M. el-Keblr'de Taberani rivayet etmiştir.ı Taberanrnin ravileri, Sahih ravileridir 1 Ahmed 2/201; Bezzar no. 3401 (kısaltarak).

Ebu Hureyre bildiriyor:

#22,688
Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) iki veya üç defa: "Ciyad ne kötü bir vadidir" buyurdu. "Neden ey Allah'ın Resulü?" diye sorduklarında: "Çünkü oradan Dabbe çıkıp üç kere haykıracak; doğu ile batı arasında yaşayan kimseler o sesi duyacak" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12577 * Taberani bunu el-Mu'cemu'l-evsıit'ta rivayet etmiştir. 1 Senedinde Riyah b. Ubeydillah b. Ömer vardır ki zayıf bir ravidir. 1 Tabeani, el-Mu'cemu'l-evsıit no. 1657.

Cabir b. Abdillah'ın bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#22,636
"Deccal, dini yaşantının zayıfladığı, ilmin gerilediği bir dönemde çıkar ve kırk gece yeryüzünde dolaşır. Onun bir günü bir sene, bir günü bir ay, bir günü bir hafta gibidir. Kalan günleri ise sizin şu günleriniz gibidir. Onun bindiği bir eşeği vardır ki iki kulağının arası, kırk arşın genişliğindedir. İnsanlara ((Ben sizin Rabbinizim» der ve bir gözü kördür. Oysaki sizin Yüce Rabbiniz kör değildir. Yine Deccıll'in iki gözü arasında ".J......; .;!! " şeklinde harf harf «kafir» yazar ki okuma yazma bilsin veya bilmesin her mümin onu okur. Her su ve kaynağa ulaşır. Sadece Medine ve Mekke'ye giremez. Çünkü Yüce Allah onun bu iki şehre girmesini yasaklamıştır. Melekler oraların kapılarında nöbet tutarlar. Kendisine tabi olanlar dışındaki insanlar darlık/kıtlık yaşarken onun yanında dağlar kadar ekmek bulunur. Yine onun yanında iki nehir vardır ki ben onların mahiyetini ondan daha iyi bilirim. Fakat o bir nehri cennet diye, diğerini de cehennem diye tanıtır. Onun cennet diye isimlendirdiği nehre giren (bilsin ki) o cehennemdir. Onun cehennem diye isimlendirdiği nehre giren de (bilsin) ki o cennettir." Yine şöyle buyurdu: "Onunla beraber şeytanlar da gönderilir. Bunlar insanlarla konuşurlar. Deccal olayı büyük bir sınavdır. O, insanların gözleri önünde göğe emreder, yağmur yağdınr. Sonra insanlara: «Ey insanlar! Bunu Rabden başkası yapabilir mi?» der." Yine şöyle buyurdu: "İnsanlar Şam' daki Duhan dağına kaçarlar. Deccal onları kuşatır ve kuşatmayı daraltır. Sonra onları şiddetli açlığa mahkum eder. Sonra Hz. İsa inerek seher vakti: «Ey insanlar! Niçin bu iğrenç yalancının üzerine yürümüyorsunuz?» diye seslenir. İnsanlar (sesin sahibi hakkında): «Bu, cinlerden biridir» derler. Sonra yanına çıktıklarında bakarlar ki Hz. İsa. Hemen namaz için kamet getirilir. Kendisine «Öne geç ey Ruhullah» denir. O da:

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12525 * Hadisi Ahmed b. Hanbel iki ayrı isnadla rivayet etmiş olup ikisinin de ravileri Sahlh'in ravileridirler. Ben derim ki: Hac bölümünde Medine'nin faziletine dair Cabir'den bir hadis nakledilmişti.

Abdullah b. Muğaffel'in bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi veselleın) şöyle buyurmuştur:

#22,611
"Yüce Allah, Adem'i yarattığından beri yeryüzüne Deccal fitnesinden daha büyük bir fitne indirmemiş ve kıyamet kopuncaya kadar da indirmeyecektir. Ben, onunla ilgili daha önce hiç kimsenin söylemediklerini söyledim. Deccal son derece esmer, kıvırcık saçlı, sol gözü kör ve bir gözünde gözün tamamını saran kalın bir et tabakası bulunan biridir. Amayı ve alacalıyı iyileştirir ve «Ben sizin Rabbinizim» der. İşte o vakit «Benim Rabbim Allah» diyen, fitneye kapılmamış; «Sen benim Rabbimsin» diyen ise fitneye kapılmış olur. Deccal, Allah'ın dilediği bir vakte kadar aranızda kalır. Sonra İsa b. Meryem iner ve Muhammed'i (sav) tasdik edip onun dini üzere hidayet sahibi bir lider ve adil bir yönetici olarak hareket ederek Deccal'i öldürür." Hasan derdi ki: Biz bunun kıyamete yakın bir zaman olacağını düşünmekteyiz.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn:12501 * Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-keblr ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri güvenilirdir. Bazısında zayıflık bulunsa da bu zarar vermez.

Hz. Aişe anlahyor:

#22,610
Bir gün Allah' ın Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) Deccal' in çıkmasına yakın yaşanacak zorluklardan bahsetti. İnsanlar: "O gün hangi mal daha yararlıdır?" diye sordular. "Güçlü kuvvetli bir delikanlı ki ailesinin su ihtiyacını karşılar. Fakat yiyecek ihtiyacını karşılayamaz" buyurdu. "O gün müminlerin yiyecekleri nedir?" diye sordular. "Tesbih, tekbir ve tehlildir" buyurdu. Aişe: "O gün Araplar nerede olacaklar?" diye sordu. ResuIullah (sallallahu aleyhi vesellem): "O gün Araplann sayısı azdır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn:12500 * Hadisi Ahmed b. Hanbel ve Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravileri, Sahlh'in ravileridirler. Deccal öncesi yaşanacak sıkıntılara dair birazdan uzun hadisler gelecektir. 2 * Hadisi Ahmed b. Hanbel ve Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravileri, Sahlh'in ravileridirler. Deccal öncesi yaşanacak sıkıntılara dair birazdan uzun hadisler gelecektir. 2 2 Ahmed b. Hanbel (6/125); Ebu Ya'la (4607). Her iki rivayetin senedinde yer alan Ali b. Zeyd b. Cud'an zayıftır. Hasan el-Basri de müdellis olup rivayetinde "an-an" sıygasını kullanmıştır. Ayrıca kendisi Aişe' den hadis işitmemiştir. Allah bilir.

Mürre el-Behzi, Allah'ın Resftlü'nü (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyururken işitmiş:

#22,368
"Ümmetimden bir grup kendileriyle mücadele edenlere üstünlük sağlayarak hep hakkı savunmaya devam edeceklerdir. Bununla beraber her zaman, açlann önünde duran yemek kabı mesabesinde olacaklardır. Onlar bu halde mücadelelerini sürdürürlerken Allah'ın emri gelecektir (Kıyamet kopacaktır)." "Ya Resulallah, onlar o vakit nerede olacaklar?" diye sorduk. "Kudüs civannda" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 12254 * Hadisi Taber3ni rivayet etmiş olup ravileri arasında tanımadığım bir grup ravi bulunmaktadır. 1 1 Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir (20/317). Senetteki bütün ravilerin biyografileri, kendilerinden rivayette bulunanlann adlan da zikredilerek yazılmış olmakla beraber içlerinden birini sadece İbn Hibban güvenilir olarak değerlendinniştir. Bak. Silsiletu'l- ehiidisi's-sahiha (1957).

Enes' in bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahualeyhivesellem):

#22,343
"Çirkin söz ve davranışlann yayılması, akrabalık ilişkilerinin kopması, güvenilir kimsenin hain görülmesine karşın hain kimseye itimat edilmesi kıyamet alametlerindendir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 12229 * Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri, bir kısmı tartışmalı da olsa güvenilirdir.

Ebû Câfer el-Hatmi'nin bildirdiğine göre

#22,245
Dedesi Uıneyr b. Habib b. Humaşe -ki ergenlik çağında iken Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi veıellem) yetişmişti- çocuğuna şu tavsiyede bulunmuş: Oğlum! Sakın ahmaklarla birlikte olma. Zira onlarla beraber olmak, bir hastalıktır. Ahmak karşısında susan sevinir; ona karşılık veren ise pişmanlık duyar. Ahmak kimsenin yaptığı edepsiZlerin azına razı olmayan, sonra çoğuna razı olmak zorunda kalır. Sizden biri iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak isterse kendisini eziyetlere karşı sabretmeye alıştırsın, Yüce Allah'ın sevabından emin olsun. Zira Yüce Allah'ın sevabından emin olan kimse, maruz kaldığı/kalacağı eziyetten zarar görmez."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 12131 * Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri güvenilirdir .

Ebû Said el-Hudri, Resûlullah'tan (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle nakletti:

#21,887
"Kim Ômer'e buğzederse, bana buğzehniş gibidir. Kim Ômer'i severse beni sevmiş gibidir. Yüce Allah, Arefe akşamı meleklere karşı bütün insanlarla genel olarak, Ômer ile özel olarak iftihar ehniştir. Yüce Allah hiçbir peygamber göndermemiştir ki, ümmetinden kendisine (ilham türü) konuşulan biri olmasın. Eğer ümmetimden onlardan birisi olacaksa o, Ômer' dir." "Ya Resulallah! Nasıl kendisine konuşulur?" diye sorduklarında: "Melekler onun diliyle konuşur" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14439 *Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etmiştir. Ravilerden Hasan el-Basri'nin hizmetçisi Sa'd'ı tanımıyorum. Diğer ravileri güvenilirdir.

Kâsım b. Muhammed der ki:

#21,731
Âişe'ye, Ebu Bekr'in ismini sorduğumda: "Abdullah" dedi. "Ona neden Atik diyorlar?" diye sorduğumda ise şöyle cevap verdi: "Ebu Kuhafe'nin üç oğlu vardı. Birisinin adını Atik, diğerlerini ise Mu'aytik ve Mu' tak koydu."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14293 *Taberâni rivayet etmiştir. Ravileri içinde bulunan Kays b. Ebi Kays el-Buhari güvenilir ise de isnâdı hasendir. 2 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (6) rivayet etmiştir. Ravilerden İbn Lema zayıftır.

İbn Abbâs dedi ki:

#21,679
İza cae suresi nazil olduğu zaman Resulullah (sallailaluı aleyhi vesellem) Fatıma'yı çağırıp: "Bana vefat edeceğim bildirildi" dedi. Fatıma bunu duyunca ağladı. Bu defa ona: "Ağlama! Çünkü ailemden bana ilk kavuşacak olan sensin!" dedi. Bunun üzerine Hz. Fatıma güldü. Bunu Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'in hanımlarından biri gördü ve: "Senin hem ağladığını, hem de güldüğünü gördüm! Bu ne ola ki?" diye ona sorunca o da şöyle açıkladı: O bana: "Bana öleceğim bildirildi" dedi; ben ağladım. Bunun üzerine: "Ağlama! Çünkü ailemden bana ilk kavuşacak olan sensin!" buyurdu; bu defa güldüm.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14242 *Hadisi M. el-Kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberâni rivayet etmiştir.1 Ravileri Sahih ravileridir. Hilal b. Habbab hariç ki o da güvenilirdir; ancak kendisinde zayıflık olan bir ravidir. 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (11907) ve el-Mu'cemu'l-evsat (887).

İbn Abbâs Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu haber veriyor:

#21,414
"Kurban bana farz kılındı. Size farz kılınmadı." 2

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 13977 2 Ahmed (2920), Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (11803).

Abdurrahman b. Avf anlatıyor:

#21,318
Misvak ağacının meyvesini devşirirken Resulullah (sallallahualeyhivesellem) yanımıza uğradı ve bize: "Ben size onun kararmış olanını tavsiye ederim. Ben çobanlık yaparken bunlardan yerdim" dedi. Biz de "Yel Resülallah! Sen de koyun güttün mü?" diye sorunca, Peygamberimiz (sallallahu aleyhivesellem) "Evet, koyun giitmeyen hiçbir peygamber yoktur!" diye karşılık verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 13881 *Taberâni bunu el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Senedinde Seleme vardır ki o, babasından hadis işitmemiştir

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın) şöyle buyurmuştur:

#20,997
"Allah, Musab. İmran'a tecelli edince, yedi dağ havada uçuşarak sağa sola dağıldılar. Bunlardan beşi Hicaz'a, ikisi de Yemen'e kondu. Hicaz'daki dağlar şunlardır: Uhud, Sebir, Hirıi, Sevr ve Verkan. Yemen'deki dağlar ise Hasiir ile Sabir' dir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 11017; dağlar ise Hasiir ile Sabir' dir." * Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup raviJerinderı Talha b. Amr el-Mekki metruktur.

İbn Ömer'in bildirdiğine göre :

#20,884
Resülullah (sallaUahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Her kim şu etten bir şey yerse, etin pis kokusundan dolayı elini yıkasın, yanındaki kişiye (kokusuyla) eziyet etmesin."

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cİlt 8 Hn : 7953 *Hadisi Taberani ve EbQ Ya'la rivayet etmiş olup, senedinde yer alan Vazi' b. Nafi' metruktur.33 Ebu Ya'Ia, Müsned (5567); ravilerinden Vazi', hadis uydurmakla töhmetlidir.

Misver b. Mahrame anlatıyor:

#20,806
Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın), ashabına gelerek şöyle buyurdu: "Hiç şüphesiz yüce Allah, beni bütün insanlara rahmet olarak gönderdi. Öyleyse bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, Allalı da size rahmet etsin. Havarilerin, İsa'ya karşı ihtilaf ettikleri gibı ihtilafa düşmeyin. Çünkü o, onlan benim sizi çağırdığım şeylere çağırmıştı. Mekanı yakın olanlar, icabet edip Müslüman oldular. Mekanlan uzak olanlar ise Müslüman olmak istemediler. Bunun üzerine İsa b. Meryem, bu durumu yüce Allah'a şikayet etti. Sabahleyin her bir adam, kendilerine yönlendirilen (gelen) kavmin lisanıyla konuşmaya başladı. İsa b. Meryem, onlara: «Bu, Allah'ın sizin için kesin karar verdiği şeydir, öyleyse bunu yapın» dedi." Bunun üzerine Hz. Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellem) ashabı: "Biz, ya Resuulllah! Sana verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Bizi dilediğin yere gönder" dediler. Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem), Abdullah b. Huzafe'yi Kisra'ya, Süleyt b. Amr'ı Yemame'nin lideri Hevze b. Ali'ye, Ala b. el-Hadrami'yi Hecer'in lideri Münzir b. Sava'ya, Amr b. el-As'ı Ceyfer'e, Abbad b. Celenda'yı Umman'ın iki kralına, Dihye el-Kelbryi Kayser'e, Şuca' b. Vehb el-Esedryi Münzir b. el-Haris b. Ebi Şimr el-Gassant'ye, Amr b. Ümeyye ed-Damri'yi Necaşrye gönderdi. Hepsi Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem) vefatından önce geri döndüler. Ala b. el-Hadrami bundan müstesnadır. Bu zat Bahreyn'deyken Hz. Peygamber (sallallahualeyhivesellem) vefat etmişti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9586 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, ravilerden Muhammed b. İsmail b. Ayyaş zayıftır. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (20/8) ve Taberâni, el-Ehadisu't-tivâl (23)

Ğaziyye b. el-Hâris, Resülullah'ın (sallallahu aleyhi ve.sellem) şöyle buyurduğunu işitmiştir:

#20,276
"Fetihten sonra hicret yoktur. Hicret (artık) sadece iman ve niyettir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9278 *İki hadisi de farklı isnadlarla Taberâni rivayet etmiş olup, isnadlardan birinin ravileri Sahih'in ravileridir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (18/262; no. 657)

İbn Abbas anlatıyor:

#20,160
Resulullah (sallallahu aJeyhi vesellem), Ensar' dan birinin hurma bahçesine girdi. Hurmalardan toplayıp yemeye başladı. O yürürken ben de onunla beraberdim. Bana yönelerek: "Ey İbn Abbas! İki parmakla yeme! Çünkü o, şeytanın yeme tarzıdır. Üç parmakla ye!" buyurdu.

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn : 7922 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, senedinde yer alan İbn Lehi'a'nın hadisi hasendir. Diğer ravileri ise Sahih'in ravileridir.

Hirmâs b. Ziyad anlatıyor:

#19,993
Resulullah'ı (sav), devesi üzerinde hutbe verirken gördüm. Şöyle buyuruyordu: "Hainlikten sakının. Çünkü hainlik gizli bir haslettir. Zulümden sakının. Çünkü zulüm kıyamet gününde karanlıklardır. Cimrilikten sakının. Çünkü sizden önceki kavimleri helak eden şey cimriliktir. Nihayet (bu sebeple) insanlann kanlannı döktüler ve akrabalık bağlarını kestiler."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9189 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Abdullah b. Abdirrahman b. Muleyha zayıftır. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (22/204)

Ubade b. es-Samit'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#19,783
"İtiraf eden kişiye vacip olan diyetten akile'ye (diyet ödemekle mükellef olan baba akrabalarına) bir şey yüklemeyin" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10794; * Hadisi Taberani rivayet etmiştir. Senedinde bulunan Haris b. Nebhan metruktur.

Ebû Said'in bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi veıellem) şöyle buyurmuştur:

#19,570
"Kıyamet gününde insanlardan en şiddetli azap görecek olanı, zalim devlet başkanıdır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 9 Hn: 9004 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup, ravilerden Atiyye zayıftır. 3 3 İleride gelecektir: 9200. Taberâni, M. el-Evsat (1618), Taberâni, M .es-Sağir (663) ve Ebû Ya'lâ, Müsned (1088)

Câbir' in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#18,928
"Mucize istemeyin veya Peygamberinizden mucize istemeyin! Salih'in kavmi peygamberlerin' den mucize getirmesini istediler. Yüce Allah onlara deveyi gönderdi. Deve su içme gününde şu yoldan gelip sularını içtikten sonra şu yoldan giderdi. Sonra Rablerinin emrine karşı gelip deveyi kestiler. Onlara: «Yurdunuzda üç gün daha yaşayın. (Sonra helak olacaksınaz)» (Hud Sur. 65) denildi. Ya da onlara: «Üç gün sonra azap size gelmiş olacak» denildi. Sonra korkunç bir ses onlan yakalayıverdi. Yüce Allah bu korkunç sesle onlardan yeryüzünün doğusunda ve bahsında bulunan herkesi helak etti. Sadece Allah'ın haram kıldığı yer olan Kabe' de bulunan bir kişi kurtuldu. Kabe onu Allah'ın azabından kurtardı." Sahabi: "Bu adam kimdir?" diye sorunca: "Ebu Riğal" buyurdu. "Ebu Riğal kimdir?" diye sorulunca: "Sakif'in atasıdır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 10 Hn: 10326 *Hadisi Bezzâr ve Taberâni el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Hadisin lafzı, Hüd süresinde (tekrar) gelecektir. Hadisi Ahmed buna benzer bir lafızla rivayet etmiş olup ravileri, Sahih'in ravileridir. 1 1 Hadisi Bezzâr (no. 1844) ve Ahmed (3/296) rivayet etmiştir.

Muhammed b. Ebi Kebşe el-Enmari, babasından bildiriyor:

#18,925
Tebuk seferi esnasında insanlar (bir zamanlar Semud kavminin yaşadığı) Hicr diyarına girmek için koşuştular. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) bu durumu haber alınca: "Namaz için toplanın!" diyeseslendi. Resulullah' ın (sav) yanına vardım. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) devesinin yularını tutup: "Allah'ın gazap ettiği bir kavmin evlerine neden giriyorsunuz?" buyuruyordu. Bir adam: "Ya Resulallah! Onların (maruz kaldıkları bu) durumlarına hayret ediyoruz!" deyince: "Sizi daha fazla hayret içinde bırakacak bir şeyi size haber vereyim mi? Sizden bir adam; sizden önce meydana gelmiş hadiseleri ve sizden sonra olacak (büyük olaylan) size haber veriyor! Doğru olun ve mutedil davranın! Şüphesiz Yüce Allah size azap etmemek için bir şeyden çekinmez! (Daha sonra) bir kavim gelecektir ki; (bu insanlar) kendi canlarını savunmak için bir şey yapmazlar!" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 10 Hn: 10325 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup senedinde Abdurrahman b. Abdillah el·Mes'ûdi bulunmaktadır ki; bu ravinin ahir ömründe ezberi bozulmuştur .

Ebu'ş-Şümus el-Belevi bildiriyor:

#18,919
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Hicr gününde (Tebuk seferi esnasında Hicr bölgesine uğrayınca yerel halkın) kuyusundan su kullanılmasını yasaklamıştı. Bundan dolayı (kuyu suyunu kullanarak) hamur yapan hamurunu ve (yağ, hurma ve undan yapılan bir çeşit yemek olan) hays yapan da hays'ım döktü.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 10 Hn: 10320 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup senedinde zayıf sayılan Ya'kûb b. Humeyd bulunmaktadır. Ancak bu raviyi İbn Hibbân güvenilir saymış ve: "Bazen hata eder demiştir.

Ebû' t-Tufayl anlatıyor:

#18,711
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Mekke'yi fethedince Halid b. el-Velid'i Nahle vadisine gönderdi. Müşriklerin bir putu olan "Uzza" bu vadide bulunuyordu. Halid, ağaç üzerinde olan bu üç putun yanına geldi. Ağaçları kesip onun için yapılmış olan evi de yıktı. Sonra Resulullah'ın (sallallahualeyhivesellem) yanına gelip yaptıklarını haber verdi. Resulullah (sallallahualeyhi vesellem): "Geri dön! Çünkü sen daha bir şey yapmamışsın!" buyurdu. Bunun üzerine Halid geri döndü. Uzza'run bakıcıları -ki bunlar kapısının bekçileriydi- Halid'in geldiğini görünce: "Ey Uzza! Onu delirt! Ey Uzza! Onu körelt!" diyerek dağa çekildiler. O sırada, çırılçıplak, saçı başı darmadağınık, başına toprak saçan bir kadın Halid'in karsına çıkıverdi. Halid onu kılıçla vurup öldürdü. Sonra Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanına dönüp Uzza'yı öldürdüğünü bildirince, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Evet! İşte o (öldürdüğün kadın), Uzza'dır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 10 Hn: 10255 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup senedinde zayıf sayılan Yahya b. el-Münzir bulunmaktadır. 1

Ebû Berze el-Eslerni demiştir ki:

#18,672
"Kabe örtüsüne tutunmuş olduğu halde Abdüluzza b. Hatal'ı öldürdüm."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 10 Hn: 10249 *Hadisi Ahmed uzun bir hadiste ve Taberani rivayet etmiş olup Ahmed'in ravileri, güvenilir kimselerdir. 1 1 Hadisi Ahmed (4/424) rivayet etmiştir.

İbn Ömer anlatıyor:

#18,664
Mekke fethinde Ebu Bekir, gözleri görmez olmuş bir ihtiyar olan babası Ebu Kuhafe'yi elinden tutarak Resuullah' ın (sallallahu aleyhi veıellem) yanına getirdi. Restllullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Yaşlı adamı evinde bıraksan da biz onun yanına gelsek olmaz mıydı?" buyurdu. Ebu Bekir: "Onun sevap kazanmasını istedim! Vallahi Ebu Talib' in Müslüman olmasına babamın Müslüman olmasından daha fazla sevinirdim! Bununla senin memnuniyetini dilerim!" dedi. Resulullah (sallallahualeyhivesellem): "Doğru söylüyorsun" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 10 Hn: 10244 *Hadisi Taberâni ve Bezzâr rivayet etmiş olup senedinde zayıf sayılan Mûsâ b. Ubeyde bulunmaktadır. 1 1 Hadisi Taberâni el-Mu'cemu'l-keb'ir'de (no. 8323) ve Bezzâr (no. 1823) rivayet etmiş olup: "Hadisin bu lafızla ve bu ravi zincirinden başka bir senedle rivayet edildiğini bilmiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla Mûsâ b. Ubeyde ibadetle meşgul olduğundan dolayı hadis hafızı değildi. Allah daha iyisini bilir" demiştir.

Câbir b. Abdillah der ki:

#18,306
Bedir savaşında Abbas esir alındı, kendisine olabilecek bir gömlek (elbise) bulunamadı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 10 Hn: 10004 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-Evsât'ta rivayet etmiş olup senedinde zayıf sayılan Müslim b. Halid bulunmaktadır. Bu ravi (daha sonra) güvenilir sayılmıştır.

Ka'b b. Malik anlatıyor:

#18,203
Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) biat ettiğimiz o hacda Akabe tepesine çıkhk. Züreyk oğullarının temsilcisi Rafi b. Malik b. el-Aclan; Saide oğullarının temsilcisi ise Sa' d b. Ubade ile Münzir b. Amr'dı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 10 Hn: 9901 *Bu iki sözüde Taberani rivayet etmiş olup ikisinin de isnadları aynıdır. Ravileri güvenilir kimselerdir.

Cabir b. Abdillah alatıyor:

#18,155
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) kendisini Müzdelife'de insanlara sunarak: "Beni kavmine götürecek birisi yok mu? Zira Kureyş benim Rabbimin kelamını tebliğ etmeme mani oluyor" diyordu. Nihayet Hemdan' dan birisi geldi. Allah'ın Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "Sen kimlerdensin?" diye sordu. Adam: "Hemdan kabilesindenim" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Kavminde (benim davetime) mani olacak insanlar var mı?" diye sordu. Adam: "Evet var" dedi. Sonra adam kavminin kendisini dışlayacağından korktu. Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) gelip: "Onlara gideyim ve haber vereyim. Sonra sana gelirim" dedi. Resulullah da: "Olur" dedi. Adam gitti. Sonra Recep ayında Ensar'ın heyeti geldi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 10 Hn: 9853 *Bu hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir.

Bureyde'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#18,101
"Emanete yemin eden bizden değildir. Bir kimse ile kölesinin ya da kansının arasını bozan bizden değildir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7742 Ben derim ki: Ebu Dâvûd bu hadisden sadece emanete yemin etmenin yasak oluşunu rivayet etmiştir. *Hadisi Ahmed ve Bezzâr rivayet etmiş olup, ravileri Sahüı'in ravileridir. Velid b. Sa'lebe, Sahih ravisi olmamakla beraber güvenilir biridir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (5/352), Bezzar, Müsned (1500)

Ammâr b. Yasir'in naklettiğine göre Resalullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#18,081
"Üç kimse vardır ki asla cennete giremezler: Deyyus, erkekleşen kadınlar ve devamlı şarap içen (ayyaş) kimse." Dediler ki: "Ya Resalallah! Devamlı şarap içen kimseyi bildik. Peki deyyil.s kimdir?" Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Ailesinin yanına, kimin girip çıktığına aldınş etmeyen kimsedir" karşılığını verdi. "Erkekleşen kadınlar kimlerdir?" diye sorduğumuzda Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Erkeklere benzeyen kadınlardır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7722 *Hadis Taberani rivayet etmiş olup, senedinde mestur kimseler bulunmaktadır. Bunlar içerisinde zayıf kabul edilen hiç kimse yoktur.

İbn Abbâs'ın naklettiğine göre

#17,966
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), kadınlan dövmeye izin verdi. O gece yüksek bir ses işitince: "Bir ses duyuyorum" buyurdu. Bunun üzerine: "Ya Resulullah! Kadınları dövineye izin verdiniz ya!" dediler. Resfilullah (sallallahu aleyhi vesellem), bu olay üzerine şöyle buyurdu: "En hayırlınız, ailesine karşı en iyi davrananızdır. Ailesine karşı en hayırlı olanınız ise benim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7621 Ben derim ki: İbn Mace hadisin bir bölümünü rivayet etmiştir. *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup, ravilerden Cafer b. Yahya b. Sevban mestur biridir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. Ebû Davûd, Cafer'in bu hadisini rivayet etmiş hakkında bir yorum yapmayıp susmuştur. Dolayısıyla hadisi hasen olan bir zattır. 1 1 Bezzar, Müsned (1483)