Toplam 23,448 Hadis
Konular

Av ve Avcılık Bölümü Kategorisi

İbn Büreyde, babasından bildiriyor:

#16,634
Hz. Ali, Hz. Fatima ile nişanlanınca Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Damada, düğün yemeği (hazırlaması ve misafirlere ikram etmesi) elbette lazımdır." Büreyde ekledi: Bunun üzerine Sa'd: "'Koç bana aittir"; falan kişi ise: "Şu kadar un bana aittir" dedi

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6137 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, isnAdmda geçen Abdülkerim b. Sefiri kimse cerh/tenkit etmemişür. Hali gizli olan biridir. Diğer ravtleri, 5mu1ı'in ravieridir. 2 2 Ahmed, Müsned (5/359)

Abdullah b. Cafer diyor ki:

#16,633
"'Evlerdeki yılanlarin öldürülmesi yasaklandı."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6136 *Hadisi Taberani, el-Mu'c.emu'l-kebir'de rivayet etmŞ olup ravileri, hocas. İbrihim b. Si1ih eş-Şir.izi hariç güveniür lcimselerdjr. ibramm~ tanımıyorum.

İbn ômer'den rivayet edildiğine göre

#16,632
bir adam, yeni evlenmişti. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bir grubu savaşa gönderdi. O adamı da onlarla beraber gönderdi. Savaştan döndüklerinde ailelerine gitme konusunda acele davrandılar. O adam kansının kapıda beklediğini gördü. Adamın kıskançlık duygusu kabardı. Kılıcını ona doğrulttu. Mızrağıyla kadına vuracakken kadın: "Acele etme evde ne olduğuna bir · bak" dedi. Adam içeri girince bir de ne görsün. Yatağı üzerine kıvrılmış duran bir yılan! Adam hemen mizrağıyla yılana vurdu. Yilan da, adam da öldü. Bu olay, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e ulaştığında şöyle buyurdu: "Bu evlerin, cinlerden olan mesken tutuculari vardır." Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), onların ( cinni yılanların) öldürülmesini yasakladı.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6135 *Hadisi Taberini, ~l-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu's-sllğir'de rivayet etmq olup, elMu'cemu'l-evstıt'ın ravieri güvenilir kimselerdir.1 1 Taberini, M. es-Sağir (1146)

Sehl b. Sa'd'dan rivayet edildiğine göre

#16,631
Ensar'dan yeni evlenmiş bir genç, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber bir savaşa çıktı. Yoldan döndü. Ailesine baktığında hanımının odada ayakta durduğunu gördü. Adam mızrağı kadına doğru doğrultunca kadın: "İçeri gir ve evde ne olduğuna bir bak!" dedi. Adam içeri girdi. Bir de ne görsün yılan yatağı üzerinde kıvrılmış bir şekilde duruyor. Mızrağı yılana sokup diğer tarafından çıkardı. Sonra mızrağı yere dikti. Yılan birden bire deprendi, adam da deprendi. Fakat adam da, yılan da öldü. Bu olay Resulullah (sallalla:hu aleyhi vesellem)' e anlatılınca şöyle buyurdu: "Medine'de müslüman cinler konaklamış." Ya da şöyle buyurdu: "Bu . evlerde, evleri mesken tutanlar konakladı. Onlardan birini gördüğünüzde ondan kaçının. Tekrar geri dönerse onlan öldürün."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6134 *Hadisi Taberan'i rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridir

Hz. Aise'den rivayet edildiğine göre

#16,630
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), evdeki yılanların öldürülmesini yasaklamış; bunlardan kısa kuyruklu ve kuyruğu kesik olan zararlı yılanları istisna etmiştir. Çünkü bu iki yılan, gözde körlüğe neden olur ve (sebep olduğu korku sebebiyle) kadınların karnındaki çocuğu düşürür. Bu yılanları öldürmeyip (de sağ bırakan) bizden değildir.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6133 *Hadisi Ahmed ve Ebu Ya'la ~ivayet etmiş olup Ahmed'in ravileri Sahlh'in ravileridir. Ben derim ki: Bu hadis kısa metniyle Sahm'te mevcuttur. 2 2 Ahmed, Müsned (6/29), Ebi'i Ya'la, Müsned (4776), Taberaru, M. el-Kebir (5935)

Ebu Umame diyor ki:

#16,629
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), evleri mesken tutan (zararsız) yılanların öldürülmesini yasakladı. Ancak kısa kuyruklu ve kuyruğu kes°ik olan habis yılanlar bu yasaktan müstesnadır. Çünkü bu iki tür yılan, gözü kör eder. Kadınlar onlar yüzünden yaradılışı tamamlanmadan önce bebeklerini düşürürler.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6132 *Hadisi Ahmed ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani rivayet etmiş olup ravilerinden Ferec b. Fadale zayıf olmasına rağmen güvenilir kabul edilmiştir.1 1 Ahmed, Müsned (5/262), Taberaru, M. el-Kebir (7726)

Nafi'nin bildirdiğine göre

#16,628
İbn Ömer, yılanların öldürülmesini emrederdi. Hatta bu yüzden Ebu Lubabe b. Abdilmünzir ona, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in evlerde yerleşmiş bulunan yılanların öldürülmesini yasakladığını haber verdi. İbn Ömer de şu hadisi ona nakletti: Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) Hacer-i Esved'i istilam etmeye giderken bir akrep onu soktu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona hitaben: "Sana ne oluyor? Allah sana lanet etsin. Eğer birini bırakmış olsaydın peygamberi bırakırdın" buyurdu.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6131 Ben derim ki: Yılanların öldürülmesi konusu Sahih'te mevcuttur. *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, raviler içerisinde tanımadığım biri vardır.

Hz. Aişe der ki:

#16,627
Ben, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim: "Her kim zehirli alaca kertenkeleyi öldürürse, Allah onun yedi günahını siler."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6130 *Hadisi Taberani, el-Mıı'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Abdülkerim b. Ebi'l-Muharik zayıftır .

Ukbe b. Fakih anlahyor:

#16,626
Zeyd b. sabit'in yanına vardım. Yanıma elinde mızrağıyla çıkageldi. "Ey Ebu Harice! Bu saatte mızrağın işi ne?'' dedim. Şu karşılğı verdi:" Allah'ın öldürülmesine karşılık sevap yazdığı, günahları sildiği habis hayvanı arıyordum." -O hayvan, zehirli alaca kertenkeledir.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6129 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-Tcebir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Abdurrahman b. Ukbe b. el-Fakih'den rivayette bulunan tek kalan kişi, Ebu Cafer el-Hatmrdir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 3 3 Taberaru, M. el-Kebir (4738)

İbn Abbas'ın naklettiğine göre

#16,625
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Zehirli alaca kertenkeleyi öldürün. Kılbe'nin içinde bile olsa. "

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6128 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Amr b. Kays el-Mekki zayıftır. 2 2 Daha önce geçti: 5440.

Osman b. Affan'ın bildirdiğine göre

#16,624
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Size yılanı öldürmek için bir kamçı darbesi yeter. İster ona isabet ettirin, isterse ıskalayın."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6127 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'-Evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Süleyman eşŞazekCıni zayıftır. 1 1 Taberaru, M. el-Evsat (2840)

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre

#16,623
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Yılanlarin hepsini öldürün. Özellikle kısa kuyruklu ve kuyruğu kesik olan cinni yılanlari öldürün. Çünkü bu ikisi, anne karnındaki çocuğu öldürürler. Gözleri de perdeler (kör ederler). Bunlari bırakıp (da öldürmeyen) kişi bizden değildir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6126 Ben derim ki: Bu hadisin bir bölümü Sahlh'te geçmektedir. *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, senedinde geçen ravi Leys b. Ebi Süleym güvenilir kişidir; ama tedlis yapmakla maruftur. Diğer ravileri Sahih'in ravileridir.1 1 Ahmed, Müsned (6/157)

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#16,622
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Yılanlar ile muharebe yaptığımızdan beri onlarla bariş yapmadık. Her kim onlardan birini görürse hemen öldürsün. Çünkü onlarin müslümanlari size gôrünmez. Onlardan birini korktuğu için (öldürmeyip de) bırakan bizden değildir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6125 Ben derim ki: Hadisi kısa bir metinle EbO DavOd rivayet etmiştir. *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Abdullah b. Muhammed b. Aclan zayıftır.

İbn Abbas' ın bildirdiğine göre

#16,621
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "İsrail oğullarindan bazılarinın domuz veya maymuna dönüştürüldüğü gibi, yılanlar da cinlerin dönüştürülmüş şeklidir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6124 *Hadisi Taber3ni, el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Bezz3r ihtisar edilmiş olarak rivayet etmiştir. Ravileri Sahlh'in ravileridir. 2 2 Taberaru, M. el-Kebir (11946), Bezzar, Müsned (1232)

İbn Örner'in bildirdiğine göre

#16,620
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Yılanlari öldürün. (Bilhassa) kısa kuyruklu ve kuyruğu kesik olan yılanlari öldürün. Çünkü bu ikisi gözleri kör eder ve hamile kadınlarin karnındaki bebeği düşürür. Bunlari öldürmeyen bizden değildir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6123 Ben derim ki: Bu hadis "Bun/an öldürmeyen bizden değildir" kısmı hariç Sahih'te mevcuttur. *Hadisi Taber~i, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir. 1 1 Taberini, M. el-Kebir (13205)

Abdurrahman b. Ebi Leyla nin babasından bildirdiğine göre

#16,619
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Yılanların hepsini öldürün. Her kim yılanin (eşinin daha sonra intikam için) kedisini arayacağı korkusundan dol.ayı onu öldürmezse o kişi, bizden değildir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6122 *Hadisi TaberAni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş <*ip, raWerden Muhammed b. Ebi leyfi hafızası kötü biridir. Gerj katan ravifer güvenilir kirmeferdir. 3 3 Taberıini, M. el-Kebir (4625)

Cerir'in bildirdiğine göre

#16,618
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Yılanlarin hepsini öldürün. Her kim onlarin kendisinden intikam alacağı korkusuyla onlari öldürmeyip (serbest) bırakırsa o kişi benden' değildir. ,,

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6121 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'Mcebir'de rivayet etmiş oklp, raviterden OOvud zayrftır. 2 2 Taberam, M. el~Kebir (2396)

Davud b. Abdilcebbar' anlatıyor:

#16,617
İbrahim b. Cerir ile beraber bir cenazeye (gitmek için) yola çıktık. O, bineği üzerindeydi. Kabristana varınca karşımıza bir yılan çıkıverdi. İbrahim bunun üzerine şöyle dedi: "Babam (Cerir b. Abdillah), Resulullah (sallallahu aleyhi vesellemf in şöyle buyurduğunu bana haber verdi: «Kim yılan görür de onu (intikamından) korktuğu için öldürmezse, o benden değildir.»"

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6120 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-labtr ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Davud oktuJcça zayıf biridir. 1 1 Taberini, M. eZ:-Kebir (2294), Taberini, M. el-Evsat (816)

Abdullah (b. Mes'üd)'un bildirdiğine göre

#16,616
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Yılanlari öldürün. Onlarin öç almasından korkan benden değildir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6119 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir. 3 3 Taberaru, M. el-Kebir (9747), Şerik zayıf bir ravidir.

Osman b. Ebi'l-As'ın bildirdiğine göre

#16,615
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), yılanlardan bahsederken şöyle buyurdu: "Kim yılanlarin intikamından korkar(da onlari serbest bırakır)sa o kişi bizden değildir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6118 *Hadisi Bezzar ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Abdurrahman b. İshak EbO Şeybe el-Vasıti zayıftır. 2 2 Bezzar, Müsned (1231), Taberaru, M. el-Kebir (8244)

Ebu'l-Ahvas el-Cuşemi anlahyor:

#16,614
İbn Mes'ud, bir gün vaaz ediyorken birden bire duvarda bir yılan beliriverdi. İbn Mes'ud vaazını kestikten sonra yılana asasıyla vura vura nihayet öldürdü. Sonra şöyle dedi: Ben, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim: "Her kim, bir yılan öldürse, kanı(nın akıtılması) helal olan müşrik bir adam öldürmüş gibidir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6117 *Hadisi Ahmed, Ebu Ya'la ve benzer lafızlarla Bezzar'ın yanısıra Taberani ise elMu'cemu'l-keblr'de merfu' ve mevkuf olarak rivayet etmiştir. Bezzar'ın merfCı olarak irad ettiği hadisinde: "Her kim yl!an veya akreb öldürürse ... " ifadesi geçmektedir. Bu hadis, ayrıca Taberani'de İbn Mes'Od'un sözü olarak yer almaktadır. Bezzar'ın ravileri Sahih'in ravileridir. 1 1 Ahmed, Müsned (3746), Ebu Ya'la, Müsned (5320), TaberfuU, M. el-Kebir (10109), Bezzar, Müsned (1229)

Serra binti Nebhan el-Ganeviyye anlahyor:

#16,613
Kölemiz Nusayb, Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e yılanlardan hangilerinin öldürülmesi gerektiğini sordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' in şöyle buyurduğunu işittim: "Yılanlardan meydana çıkanlari öldürün. Büyüğünü, küçüğünü, siyahını, beyazını (öldürün). Hiç şüphesiz benim ümmetimden her kim yılan öldürürse, bu onun için cehennemden bir kurtuluş olur. Yılanın öldürdüğü kişi ise şehit olur."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6116 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup, ravilerden Ahmed b. elHaris el-Gas~ni metruk biridir. 1 1 Taberaru, M. el-Kebir (24/308-309)

İbn Abbas bildiriyor:

#16,612
Resulullah (sallaJ).ahu aleyhi vesellem), yılandan bahsederken şöyle buyurdu: "O ve insan eşit olarak yaratılmıştır. İnsanı görse korkutur. Onu soksa canını yakar. Öyleyse onu nerede bulursanız öldürün."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6115 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden <;abir'in kimliği bilinmemektedir. Zahir olan o kişinin Cabir el-Cu'fı olduğudur. Bu durumda onu Sevri ve Şu'be güvenilir kabul ederken, Ahmed ve diğı:ır imamlar zayıf addetmektedir.

İbn Mes'ud'un bildirdiğine göre

#16,611
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Her kim, yılan öldürürse onun için yedi sevap, her kim zehirli alaca kertenkeleyi öldürürse onun için bir sevap vardır. Her kim de (öldürmeyip de) yılanın sokmasından korkup (serbest) bırakırsa o kişi, bizden değildir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6114 *Hadisi Ahmed ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup, Ahmed'in ravileri Sahih'in ravileridir. Ancak Müseyyeb b. Rafı', İbn Mes'Cıd'dan hadis işitmemiştir. Allah en iyisini bilendir. 2 2 Taberaru, M. el-Kebir (10492), Ahmed, Müsned (3984)

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#16,610
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Kedi, yırtıcı hayvandır."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6113 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, ravilerinden isa b. el-Müseyyeb'i Ebu Hatim güvenilir kabul ederken, başkaları ise zayıf addetmiştir. Aynı konuda bir önceki hadiste de bilgi mevcuttur. Taharet (Temizlik) kitabında kedinin artığıyla abdest alınabileceğine ve kedinin necis olmadığı bahsi geçmiştir. En doğrusunu bilen Allah'tır. 1 1 Ahmed, Müsned (2/442), Ebu Ya'la, Müsned (6090)

Ebu Hureyre anlatıyor:

#16,609
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Ensar'dan bir topluluğun evine girdi, başkalarının evine gitmezdi. Bu durum evlerine gidilmeyen kişilerin ağrına gidince: "Ya Resulallah! Sübhanallah, falanın evine gidiyorsun da bizim evimize gelmiyorsun!" dediler. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle cevap verdi: "Çünkü sizin evinizde köpek var." Dediler ki: "Ama onların evinde de kedi var." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), buna: "Kedi, yırtıcı hayvandır" diye karşılık verdi.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6112 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, ravilerden isa b. el-Müseyyeb'i Ebu Hatim güvenilir kabul ederken başkaları ise zayıf addetmiştir. 1 1 Ahmed, Müsned (2/327)

Abdullah b. Bureyde, babasından bildiriyor:

#16,608
Hz. Cibril, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına girmekten alıkonmuştu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "Seni alıkoyan şey nedir?" diye sorunca, Cibril şöyle: "Biz içerisinde köpek bulunan eve girmeyiz" cevabını verdi.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6111 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir.

Usame b. Zeyd anlabyor:

#16,607
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına girdim. Üzerinde üzüntülü bir hal vardı. Ona ne olduğunu sorunca; "Cibril üç günden beri yanıma gelmiyor" karşılığını verdi. Bir de baktim ki evlerinin (odalarının) arasında bir köpek yavrusu (enik) var. Hemen Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), onun öldürülmesini emretti. Enik öldürülünce, Hz. Cibril ona göründü. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), Cibril'i görünce rahatlayıp yüzü güldü. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "Bana (önceden) gelmemiştin (şimdi ne oldu da geldin)?" diye sorunca, Cibril: "Biz, içinde köpek ve suretler bulunan eve girmeyiz" cevabını verdi.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6110 *Hadisi Ahmed ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani buna benzer lafızlarla rivayet etmiştir. Ahmed'in ravileri Sııhlh'in ravileridir. Taberani'nin hadisi zayıf bir isnadla daha önce geçmişti. 2 2 Ahmed, Müsned (5/203)

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre

#16,606
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Simsiyah olan köpek, bir şeytandır.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6109 *Hadisi Ahmed ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Leys b. Ehi Süleym güvenilir kişidir. Ama tedlis yapardı. Ahmed'in diğer ravileri Sııhlh'in ravileridir. 1 1 Ahmed, Müsned (6/157), Leys şaibelidir.

Abdullad b. Mes'ud'un bildirdiğine göre

#16,605
Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: "Kim, davar(lar için olan çoban) köpeği ve av köpeği dışında (bir amaç için) bir köpek edinirse her gün sevabından iki kırat eksiltilir.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6108 *Hadisi EbO Ya'la rivayet etmiş olup, ravilerden Selam b. Ebi Hubze'nin hadis uydurduğu bilinmektedir. 2 2 EbU Ya'la, Müsned (5025)

Abdullad b. Amr' dan rivayet edildiğine göre

#16,604
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmaktadır: "Kim, av köpeği ve davar köpeği olmayan bir köpek edinirse, her gün sevabından bir kırat eksilir.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6107 *Hadisi Taber3ni. el-Mu'cemu'l-kebir ile el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Büceyr b. Ebi Büceyr hakkında Mizzi, onun kanalıyla gelen bir hadisin akabinde şöyle der: "Bu hadis, hasen bir hadistir." Diğer ravileri Sahih'in ravilerdir. Ben derim ki: EbO R3fi'nin (köpekler hakkında) rivayet ettiği: "Öldürülmesini emrettiğin bu ümmetten bizim için hangileri helaldir?" denilince, yüce Allah "Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar" ayetini inzal buyurdu" hadisi geride geçti. 1 1 Taberaru, M. el-Evsat (2808); daha önce geçti: 6096

İbn Amr'ın bildirdiğine göre

#16,603
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Kim, av köpeği ve davar(lar için tutulan çoban) köpeği olmayan bir köpek edinirse, her gün sevabından iki kırat eksilir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6106 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup, ravilerden Nadr b. Abdillah el-Ezdi meçhul biridir.

Abdullah b. Amr (b. el-As) bildiriyor:

#16,602
Ben, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim: "Melekler, içerisinde köpek bulunan eve girmezler."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6105 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Nadr b. Abdillah el-Ezdi meçhul biridir

Ebu Umame'nin bildirdiğine göre

#16,601
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Melekler, içerisinde köpek ve suret (resim) bulunan eve girmezler."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6104 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup, ravilerden Ebu Galib, şaibeli olmasına rağmen güvenilirdir.

UsAme b. Zeyd anlabyor:

#16,600
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına girdim. Üzerinde üzüntülü bir hal vardı. "Neyiniz var, ya Resulallah!" diye sorunca: "Cibril bana geleceğine dair söz vermişti. Fakat üç günden beri gelmedi" cevabını verdi. Usame der ki: Bir de baktım ki içeride bir köpek duruyor. Bunun üzerine elimi başımın üzerine koyarak (eyvah diyerek) bağırdım. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Sana ne oldu?" diye sorunca, "Köpek (var)" dedim. Res'ullullah (sallallahu aleyhi vesellem), köpeğin öldürülmesini emretti. Derhal köpek öldürüldü. Daha sonra Hz. Cibril gelince, Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), ona: "Sana ne oldu da bana gelmedin? Halbuki sen bana söz verdiğinde asla verdiğin sözü tutmamazlık etmezdin?" diye sorunca: "Ben, içinde köpeğin ve resimlerin bulunduğu eve girmem" karşılığını verdi.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6103 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Halid b. Yezid el-Ömeri oldukça zayıf biridir. Ben derim ki: Bu hadisin, Ahmed'in ceyyid bir isnadla rivayet ettiği başka bir varyantı vardır. İleride gelecektir. 1 1 İleride gelecektir: 6110

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre

#16,599
Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Köpekler, ümmetlerden bir ümmet olmasaydı, onlarin (tümüyle) öldürülmesini emrederdim. (Fakat buna rağmen) onlardan simsiyah olanlari öldürün."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6102 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Leys b. Ebi Süleym güvenilir kişidir; ama tedlis yapmaktadır. 1 1 Leys, şaibeli bir ravidir.

Ebu Hureyre nin naklettiğine göre

#16,598
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) "Köpekleri öldürün" buyurmuştur. Bunun üzerine Medine ahalisi: "Ya Resulallah! Onların bize yarari dokunur. Davarlarimızın ve ekinlerimizin bekçiliğini yaparlar" deyince, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "(O halde) köpeklerin simsiyah olanlarinı öldürün" buyurdu.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6101 Behim (denilen köpek), insanların kendisi için "Bu, cindir" dedikleri köpektir. *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir. Ancak Bezzar'ın hocası olan Said b. Bahr, Sahih'in ravilerinden değildir. Onun biyografisini zikredene rastlamadım. 2 2 Bezzar, Müsned (1228)

İbn AbbAs'ın bildirdiğine göre

#16,597
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Köpekler ümmetlerden bir ümmet olmasaydı onlardan simsiyah olanlarin öldürülmesini emrederdim. Köpeklerden gözünün siyahı büyük olanları öldürünüz. Çünkü onlar, cinlerden lanetlenmiş olanlardır. "

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6100 *Hadisi EbQ Ya'la ve Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, hadisin isnadı hasendir. 1 1 Ebu Ya'la, Müsned (2442), Taberaru, M. el-Kebir (11979)

Hz. Aişe diyor ki:

#16,596
ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem), gözleri iri ve kara olan köpeklerin öldürülmesini emretmiştir.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6099 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, ravileri Sahlh'in ravileridir. Ancak ravilerden İbr3him en-Nehai. her ne kadar Aişe'nin yanına gitmiş ise de ondan işitme yoluyla hadis aldığı sabit değildir. 3 3 Ahmed; Müsned (6/109)

cabir el-Ensari anlahyor:

#16,595
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Medine'deki köpeklerip öldürülmesini emretti. Bunun üzerine İbn Ümmi Mektum, ResülÜllah (sallallahu aleyhi vesellem)' e gelerek: "Benim evim uzakta ve üstelik bir de köpeğim var" deyince, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), ona günlerce serbestlik tanıdı. Fakat daha sonra köpeğini· öldürmesini emretti.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6098 Ben derim ki: Hadis, serbestlik kısmı hariç olmak üzere Siihlh'te mevcuttur. *Hadisi Ahmed, EbO Ya'l3 ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taber3ni rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir. 2 2 Ahmed, Müsned (3/326), Ebu Ya'la, Müsned (1804, 1806, 2072), İsa b. Cariye zayıftır.

Ubeydullah b. Ali'nin bildirdiğine göre ninesi Selma, ona şöyle haber vermiştir:

#16,594
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Ebu Rafi'yi köpekleri öldürmesi için Ümeyye b. Zeyd oğullari kabilesine gönderdi. Başka birini de köpekleri öldürmesi için yolladı.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6097 *Hadisi Taber3ni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir. 1 1 Taberaru, M. el-Kebir (24/299)

Ebu Rafi' anlahyor:

#16,593
Hz. Cibril gelerek Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' den (içeri girmek için) izin istedi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) izin verdi. Fakat Hz. Cibril içeri girmede gecikince, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), cübbesini alıp ayağa kalkarak ona doğru yöneldi. Cibril kapıda bekliyordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Sana izin verdik (neden gelmiyorsun)" buyurunca Cibril: "Evet ya ResuIallah! Ama biz suret ve köpeğin bulunduğu eve girmeyiz" dedi. Bunun üzerine (evlerde arama yaptılar ve) evlerin birinde köpek yavrusu buldular. Ebu Rafi' der ki: Sabah olduğunda Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bana bulduğum her köpeği öldürmemi emretti. (İşime koyuldum) nihayet uzakta havlayan köpeği olan bir kadın gördüm. Kadına acıyıp köpeği öldürmeden bıraktim. Geri döndüm. Resulullah (saııallahu aleyhi vesellem), bana (yine köpekleri öldürmemi) emretti. Bunun üzerine o köpeğin yanına giderek onu da öldürdüm. (Bu olayın akabinde) insanlar: "Ya ResuIallah! Öldürülmesini emrettiğin bu hayvanlar topluluğundan bizim için hangileri helaldir?" diye sordular. Yüce Allah şu ayeti inzal buyurdu: "Sana, kendileri için. nelerin helal oldugunu soruyorlar. De ki: Sizin için temiz olanlar helal kılındı." 1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6096 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Musa b. Ubeyde er-Rebezi zayıftır. 2 1 Maide Sur. 6. 2 Taberaru, M. el-Kebir (972), Hakim, Müstedrek (2/311, sahih)

Ebu Rafi' anlatıyor:

#16,592
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bana köpekleri öldürmemi emretti. Ben de köpekleri öldürmek için yola çıktım. Gördüğüm her köpeği öldürüyordum. Bir de baktım ki bir köpek bir evde dolaşıyor. Hemen onu da öldürmek isteyince evin içinde bir insan bana seslendi: "Ey Allah'ın kulu! Ne yapmak istiyorsun?" Ben: "Bu köpeği öldürmek istiyorum" deyince kadın şu karşılığı verdi: "Ben mahvolmuş bir kadınım. Bu köpek ise bana (ilişebilecek olan) yırtıcı hayvanları kovar ve birinin geldiğini bildirir. ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına git. Bu durumu ona söyle." Ben de Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına gittim. Bunu ona söyledim; fakat O, yine de bana köpeği öldürmemi emretti.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6095 *Hadisi Bezzar ve Ahmed farklı senedlerle rivayet etmiş olup, birinin ravileri Sahih'in ravileridir. Aynı zamanda el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiştir. 2 2 Ahmed, Müsned (6/391)

Ebu Rafi nin bildirdiğine göre

#16,591
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Ya Ebu Rafi'! Medine' deki her köpeği öldür." (Ebu Rafi) der ki: Baki' bölgesinin Savreyn denilen yerinde Ensar'dan bir grup kadın buldum. Köpekleri vardı. Dediler ki: "Ey Ebu Rafi'! Kocalarımızı, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) savaşa gönderdi. Bu köpek, Allah'tan sonra bizi (kötülüklerden ) korur. Vallahi (kötü niyetli) hiç kimse (bu köpekler sayesinde) yanımıza gelmeye cesaret edemez. Ta ki bizden bir kadın kalkıp onunla köpek arasına girinceye kadar. Bu durumu git Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e anlat." Ebu Rafi' gidip durumu anlattı. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Ey Ebu Rafi! Köpeği öldür! Çünkü o kadınlari (kötülüklerden) koruyan sadece yüce Allah'tır. "1

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6094 1 Ahmed, Müsned (6/9), Bezzar, Müsned (1227), Taberaru, M. el-Kebir (927)

Hasan(-ı Basri) diyor ki:

#16,590
"Hz. Osman ın, hutbesinde köpeklerin öldürülmesini ve güvercinlerin kesilmesini (insanlara) emretmesine şahid oldum."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6093 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, isnadı hasendir. Şu kadar var ki ravilerden Mübarek b. Fadale tedlis yapmaktadır. 1 1 Ahmed, Müsned (521, oğlu Abdullah'ın zevadindendir)

İbn AbbAs diyor ki:

#16,589
"Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), eziyet verenler hariç, can (ruh) sahibi olan bütün hayvanların öldürülmesini yasakladı."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6092 Ben derim ki: Sahlh'te İbn Abbas'tan rivayet edilen bu anlamda bir hadis mevcuttur. "Eziyet verenler hariç" sözü Sahlh'te yoktur . . *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup, ravilerden Cuveybir b. Said zayıftır 3 3 Taberaru, M. el-Kebir (12639)

Abdullah b. Amr der ki:

#16,588
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), kurbağayı öldürmeyi yasakladı ve şöyle buyurdu: "Onlarin çıkardığı ses, tesbihdir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6091 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu's-sağlr ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Müseyyeb b. Vadıh hakkında bazı eleştiriler yapılmıştır. Güvenilir kabul edenler de vardır. Diğer ravileri Sahlh'in ravileridir. 2 2 Taberaru, M. es-Sağlr (521)

İbn Abbas ın bildirdiğine göre

#16,587
Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Havada uçan böcek ve haşerelerden bal arisı hariç, hepsi cehennemdedir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6090 *Hadisi Taber3ni rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir. İbr3him b. Muhammed b. H3zım bundan müstesnadır. Ama güvenilir kişidir. 1 1 İleride gelecek: 17931

Enes b. Malik'in bildirdiğine göre

#16,586
Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Havada uçan böcek ve haşerelerin ömrü, kırk gecedir. Bunlardan bal arisı hariç, hepsi ateştedir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6089 *Hadisi Ebu Y3'13 rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir. 1 1 Ebu Ya'la, Müsned (4231)

İbn ômer´den rivayet edildiğine göre

#16,585
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Havada uçan böcek ve haşerelerden balarisı hariç hepsi ateştedir." Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), bal arilarının öldürülmesini ve düşman yurdundaki yiyeceklerin yakılmasını yasakladı.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6088 *Hadisi Taber3ni, el-Mu'cemu'l-keblr ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta farklı senedlerle rivayet etmiştir. Senedlerden birinin ravilerinin tamamı güvenilir kimselerdir. Aynı zamanda bu hadisi Bezz3r, kısa bir metinle rivayet etmiştir. Ben derim ki: Ebu Züheyr'in çekirgeleri öldürmenin yasak olması konusundaki hadisi, Çekirgeler bölümünde geçmiştir.