Toplam 19,439 Hadis
Konular

Taharet Kategorisi

Ebu Ubeyde'nin Abdullah (b. Mes'ud) kanalıyla bildirdiğine göre

#13,200
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Şeytan bana rastladı. Onu tutup boğazından sıktım, öyle ki halen dilinin soğukluğunu elimde hissetmekteyim. Bana: «Canımı yaktın, canımı yaktın» dedi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1594 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup EbCı Ubeyde, babasından hadis işitmemiştir. Kalan ravileri ise Sahih'in ravileridir.

Enes' in naklettiğine göre

#13,199
Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) içine birkaç damla kan düşen hamurun hükmü soruldu. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) ise yenilmesini yasakladı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1593 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Süveyd b. Abdilaziz'i bir grup bilgin zayıf görürken Duhaym: "Güvenilir biridir. Ama hata yaptığı hadisleri de vardır" demiştir. Huşeym de onu hayırla anmıştır.1 1Süveyd metruktur. Bkz. 4, 604, 1176 ve 1593 nolu hadisler.

İbn Ömer bildiriyor:

#13,198
Resulullah' a (saLlallahu aleyhi vesellem) yağ içine düşen farenin hükmü sorulduğunda buyurdu ki: "Fareyi ve düştüğü yerin etrafinı alıp atın. Sonra eğer don yağ ise onu yiyin" buyurdu. "Ya Resulallah! Eğer sıvı yağ ise" diye sorduklarında ise "Ondan (başka amaçlar için) yararlanın" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1592 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdülcebbar b. Ömer hakkında Muhammed b. Sa'd: "Afrika'da yaşamış güvenilir biri idi" derken bir grup bilgin onu zayıf görmüştür.

Hz. Peygamber' in (sailallahu aleyhi vesellem) eşi Meymune Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) don yağlarının içine fare düşmesinin hükmünü sordu.

#13,196
Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem) de: "Fareyi ve düştüğü yerin civarinı alıp atın. Sonra yağınızı yiyin" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1590 *Ben derim ki: Hadis Sahlh'te geçmiştir. Fakat sıvı yağla ilgilidir. Buradaki şekliyle hadisi Ahmed b. Hanbel, Muhammed b. Mus'ab el-Karkasani'den rivayet etmiştir. Ahmed b. Hanbel bu zatı güvenilir görüp kendisinden rivayette bulunurken Yahya b. Main ile bir grup bilgin onu zayıf görmüşlerdir.

Ebu'z-Zübeyr bildiriyor:

#13,195
Cabir'e içine farenin düşüp öldüğü yiyecek ve içeceği kullanıp kullanamayacağımı sordum. "Olmaz, kullanamazsın. Çünkü Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bundan sakındırdı" karşılığını verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1589 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İbn Lehia zayıftır.

İbn Abbas bildiriyor:

#13,194
Ben, Ya' fur adlı bir eşek üzerinde Hz. Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellem) terkisinde idim. Derken eşek terledi ve bu yüzden Peygamber (sallallahualeyhivesellem) bana yıkanmamı emretti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1588 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Dahhak'ı Ahmed b. Hanbel, Yahya ve Ebu Zür'a güvenilir kabul ederken başkaları zayıf görmüşlerdir.1 1Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 12648. Dahhak, İbn Abbas'dan hadis işitmemiştir.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#13,193
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Köpek sizden birinizin kabını yalarsa, onu yedi kere yıkasın" buyurdu. Sanırım "Biri toprakla olsun" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1587 *Ben derim ki: Sanırım "Biri toprakla olsun, buyurdu" kısmı müstesna, hadis Sahih ''te geçmiştir. Hadisi buradaki şekliyle Bezzar rivayet etmiş olup Bezzar'ın hocası hariç, ravileri Sahih'in ravileridir.

İbn Abbas' ın bildirdiğine göre

#13,192
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Köpek bir kabı yalarsa, o kap yedi kere yıkanır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1586 *Hadisi Taberani ve benzerini Bezzar rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İbrahim b. İsmail b. Ebi Habibe'yi Ahmed b. Hanbel güvenilir görmekle birlikte onunla ihticac konusu tartışmalıdır.1 1Heysemi, İbrahim b. İsmail hakkında "metrılktur" demiştir. (iV, 326)

Ebu Hureyre bildiriyor:

#13,191
Peygamber (sallalJahu aleyhi vesellem) Ensar' dan bir topluluğun evlerine gider, onların alt yanındaki bir evi bırakırdı. Bu ise o ev halkının ağırına gitti ve: "Ya Resulallah! Falan kimsenin evine gidiyorsun, ama bizim evimize gelmiyorsun" dediler. Bunun üzerine Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Çünkü sizin evinizde bir köpek var" buyurdu. Onlar da: "Ama onların evinde de kedi var" deyince Peygamber (sallallahualeyhi vesellem): "Kedi yırtıcıdır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1585 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İsa b. elMüseyyeb zayıftır. Kedi artığıyla abdest konusu daha önce geçmişti.

Hz. Ali'nin bildirdiğine göre

#13,190
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Eğer köpekler topluluklardan bir topluluk olmasalardı, öldürülmelerini emrederdim. Onlardan bulduğunuz her tam siyah köpeği öldürün. Kim avcılık, tarla bekçiliği ya da koyun koruyuculuğu dışında bir amaçla köpek beslerse, her gün Uhut dağı misali bir kırat günah kazanır. Eğer köpek sizden birinizin kabını yalarsa, onu yedi kere yıkasın. Bunlardan biri toprakla olsun."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1584 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta Carud an İsrail tarikiyle rivayet etmiştir ki Carud'u tanımıyorum.

Sa'd b. Ebi Vakkas'ın bildirdiğine göre

#13,189
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Avlularinızı temizleyin; zira Yahudiler avlularinı temizlemezler" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1583 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup Taberani'nin hocası hariç, ravileri Sahlh'in ravileridir.

Hz. Ali (İbn Ebi Talib)'in bildirdiğine göre

#13,188
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle demiştir: "Bana Cebrail (~) geldi, fakat yanıma girmedi." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "İçeri girmene mani olan nedir?" diye sorduğunda Cebrail: "Bizler içinde resim ya da idrar bulunan eve girmeyiz" diye cevap verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1582 *Bunu Abdullah b. Ahmed rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Amr b. Halid'in zayıflığı konusunda alimler icma etmişlerdir.2 Ben derim ki: Mescidde küçük abdest bozan adamla ilgili hadisler Namaz bölümünde gelecektir. ı Heysem!, Ahmed b. Hanbel, İbn Main ve Darekutnl'nin Amr b. Halid'i yalanalıkla itham ettiklerini belirtmiştir.

Nafi bildiriyor:

#13,187
İbn Ömer' e içinde insan dışkıları ve idrarlarıyla hayvan terslerinin bulunduğu bostanların hükmü sorulduğunda Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) dayandırarak "Üzerine yağmur yağıp, rüzgarlarda kuruduğu zaman oralarda namaz kılmakta bir beis yoktur" diye cevap verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1581 *Rivayeti Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta nakletmiş olup senedinde ismi geçen Amr b. Osman el-Kilabi er-Rakki'yi Ebu Hatim ve Ezdi zayıf görürlerken, Ebu Hatim b. Hibban güvenilir kabul etmiştir. İbn Adi ise "Uygun hadisleri bulunmaktadır" demiştir. Taberani'nin hocası dışında kalan ravileri ise Sahih'in ravileridir.1 1 Taberiini'nin el-Mu'cemu'l-evsat'ta (no. 1203) belirttiğine göre Amr, hadisin rivayetinde teferrüd etmiştir.

Abdullah (İbn Mes'ud) bildiriyor:

#13,186
Bir bedevi gelerek Mescid'de küçük abdest bozdu. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) de küçük abdest bozduğu yerin kazınmasını emretti. Sonra üzerine bir kova su döküldü. Sonra Bedevi: "Ya Resftlallah! Bir insan bir kavmi seviyor; ama onların yaphğını yapmıyorsa, nasıl olur?" diye sordu. Resulullah (sallallahualeyhivesellem) de: "Kişi sevdiğiyle beraberdir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1579-1580 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Sem'an b. Malik hakkında Ebu Zür'a "Sağlam değildir" derken İbn Hiraş ise "meçhuldür" demiştir. Kalan ravileri ise Sahlh'in ravileridir. 1580. Ebu Ya'la hadisin son kısmını, Sahih'in ravilerinden oluşan bir senetle, Enes kanalıyla Hz. Peygamber' den benzer ifadelerle nakletmiştir.

Abdullah (İbn Mes'ud) bildiriyor:

#13,185
Bir bedevi gelerek Mescid'de küçük abdest bozdu. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) de küçük abdest bozduğu yerin kazınmasını emretti. Sonra üzerine bir kova su döküldü. Sonra Bedevi: "Ya Resftlallah! Bir insan bir kavmi seviyor; ama onların yaphğını yapmıyorsa, nasıl olur?" diye sordu. Resulullah (sallallahualeyhivesellem) de: "Kişi sevdiğiyle beraberdir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1579 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Sem'an b. Malik hakkında Ebu Zür'a "Sağlam değildir" derken İbn Hiraş ise "meçhuldür" demiştir. Kalan ravileri ise Sahlh'in ravileridir.

Ebu Umame demiştir ki:

#13,184
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) yerdeki pisliklere basmaktan dolayı abdest almazdı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1578 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Ebu Kays Muhammed b. Said el-MaslCıb zayıftır.1 1Muhammed b. Said el-Maslub hakkında Heysemi (VIII, 83) "Hadis uydururdu" demiştir.

Abdullah (İbn Mes'ud) demiştir ki:

#13,183
Biz, Peygamber (sallallahualeyhi vesellem) ile beraber namaz kılardık. Ama yerdeki pisliklere basmaktan dolayı abdest almazdık.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1577 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.1 1 Bunu Ebu Davud (204) rivayet etmiştir ki onun metni daha uzundur.

Hasan'ın naklettiğine göre

#13,182
Ömer b. el-Hattab, hacc-ı temettüyü yasaklamak isteyince Ubey ona: "Senin bunu yapmaya hakkın yoktur. Çünkü biz, Resulullah'la (sallallahu aleyhi vesellem) beraber hacc-ı temettü yaphk" dedi. Yine Ömer, Yemen elbiselerini yasaklamak istedi. Çünkü onlar (imalat esnasında) idrarla boyanırdı. Bu defa Ubey ona: "Bunu yapmaya hakkın yoktur. Çünkü Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) böyle elbiseleri giydiği gibi, onun döneminde biz de giydik" diyerek itiraz etti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1576 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup Hasan, ne Ömer'den, ne de Ubey'den hadis işitmiştir.

Ümmü Seleme'nin bildirdiğine göre

#13,181
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Erkek çocuğu henüz yemek yememişse idrari üzerine su dökülür. Kız çocuğunun ise idrari yıkanır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1575 *Ben derim ki: Bunu Ebu Davud, Ümmü Seleme'den kendi sözü olarak rivayet etmiştir. Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İsmail b. Müslim el-Mekki zayıftır.1 ı Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat, 2763; (Mil.naca benzeri için bkz) el-Mu'cemu'l-kebfr, XXIII, 366; Ebu Ya'la no. 6921. Ebu Ya'la, hadisi son derece zayıf bir senetle nakletmiştir. Yine senedinde İsmail b. Ayyaş'ın Hicazlılardan nakli ve Hasan el-Basri'nin "an-an" sıygasıyla rivayeti söz konusudur.

Ümmü Seleme'nin anlatiğına göre

#13,180
Hasan veya Hüseyin Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) karnı üzerine işeyince Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Rahatsız etmeyin oğlumu veya acele ettirmeyin!" buyurmuş. Böylece çocuk işemesini bitirinceye kadar onu rahat bırakmış. Sonra su isteyerek sidiği üzerine dökmüş.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1574 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedi, inşallah hasendir. Çünkü rivayet tarikinde "vicade" vardır.

Abdullah b. Amr' ın bildirdiğine göre

#13,179
Resülullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) bir erkek çocuk getirilmiş. Derken çocuk üzerine işemiş ve Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) onun sidiği üzerine su serpmiş. Sonra kız çocuğu getirilmiş. O da işemiş; ama onunkini yıkamış.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1573 Hadi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedi hasendir.

Zeyneb bin ti Cahş' ın naklettiğine göre

#13,178
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) onun yanında uyurken Hasan evde emekleyerek dolaşıyordu. Zeynep anlahyor: Dalmışım. Çocuk da emekleyerek Resülullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanına kadar gidip karnının üzerine çıkmış. Sonra pipisini onun göbeğine koyup işemiş. Sonra Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) uyandı. Ben de hemen gidip çocuğu kamından indirdim. Bunu gören Resftlullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Bırak oğlumu!" buyurdu. Sonra işemesini bitirince bir kap su alarak (sidiğinin) üzerine döktü. Sonra da: "Erkek çocuğunun sidiğine su dökülür, kız çocuğunun sidiği ise yıkanır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1572 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Leys b. Ebi Süleym'de zayıflık vardır.

Ebu Umame'nin naklettiğine göre

#13,177
Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellern) huzuruna Hüseyin getirildi. Hemen onu [kucağına] alıp öpmeye başladı. Derken çocuk üzerine işedi. İnsanlar gidip onu almak istediler. Ama Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Onu bırakın" buyurdu. Böylece işemesini bitirinceye kadar onu rahatsız etmedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1571 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Ufeyr b. Ma'dan'ın zayıflığı konusunda alimler icma etmişlerdir.

Enes b. Malik bildiriyor:

#13,176
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) evlerinin birinde sırt üstü yatarken Hasan emekleyerek gelip Resulullah' ın (sallallahu aleyhi vesellern) göğsü üzerine oturdu. Derken göğsüne işedi. Tam ben çocuğun idrarını temizlemeye başladım ki Resulullah (sallallalnıaleyhi vesellern) uyanarak: "Yazıklar olsun sana Enes! Bırak oğlumu! O benim kalbimin meyvesidir. Kim buna eziyet ederse, bana eziyet etmiş olur. Kim de bana eziyet ederse, Allah'a eziyet etmiş olur'' buyurdu. Sonra Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellern) su istedi ve suyu idrarın üzerine bir kere döktü. Sonra: "Erkek çocuğunun idran üzerine su dökülür, kız çocuğun idran ise yıkanır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1570 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Nafi b. Ebi Hürmüz'ün zayıflığı konusunda alimler icma etmişlerdir.

İbn Abbas bildiriyor:

#13,175
Ümmü'l-Fadl binti'l-Haris, Ümmü Habibe binti Abbas'ı getirip Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellem) kucağına koydu. Derken çocuk (Peygamber'in kucağına) işedi. Ümmü'l-Fadl hemen onu çekip iki omuzu arasına bir tokat vurdu. Sonra çocuğu sarstı. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Bana bir tas su verin" dedi ve suyu çocuğun işediği yere döktü. Sonra: "İdrann geçtiği yerlere su dökün" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1569 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Hüseyin b. Abdillah'ı Ahmed b. Hanbel, Ebu Zür'a, Ebu Hatim, Nesai ve bir rivayete göre İbn Main zayıf görürlerken diğer bir rivayete göre İbn Main güvenilir kabul etmiştir.2 2 Ayrıca bkz. Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr, XXV, 92-93.

Ebu Leyla bildiriyor:

#13,174
Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanındaydım. Göğsünde ya da kolunun altında Hasan veya Hüseyin vardı. Derken çocuk işedi. Öyle ki sidiğinin yol yol aktığını gördüm. Acele edip onu almaya kalkınca Allah Resülü (sallallahualeyhiveselleın): "Bırakın oğlumu. Korkutmayın da işemesini bitirsin" buyurdu. Sonra üzerine su döktü. Sonra kalkıp çocukla beraber zekat/ sadaka hurmalarının bulunduğu mahzene girdi. Bu esnada çocuk bir hurma alıp ağzına götürdü. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) derhal onu (ağzından) çıkararak: "Zekat bize helal değildir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1568 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.1 ı Ahmed b. Hanbel, IV, 348. Taberaru ise el-Mu'cemu'l-kebir'de (no. 6418) hadisin yalnız zekatla ilgili kısmını benzer ifadelerle rivayet etmiştir.

Ebu Said el-Hudri bildiriyor:

#13,173
Hz. Ali bir adamı mezinin hükmünü sorması için Resulullah' a (sallallahu aleyhi veselleın) gönderdi. Fatıma sebebiyle bunu bizzat kendisi sormak istemedi. Gönderdiği adam: "Ya Resulallah! Bir erkek yolda bir kadın görüp de mezisi akarsa gusletmesi gerekir mi?" diye sordu. Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) de: "Onu erkeklerin erkeklikleri dışan atmaktadır. Bu durumda abdest alman yeterlidir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1567 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup alimler senedinde ismi geçen EbO HarOn el-Abdi'nin zayıflığı konusunda İcma etmişlerdir.1 1Ebu Harun el-Abdi hakkında Heysemi (V, 326) "metruktur" demiştir.

Ma'kil b. Yesar' ın naklettiğine göre

#13,172
Osman b. Affan meziden çok çekerdi. Bunun üzerine bir zatı Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) göndererek (bunun hükmünü sordurdu). Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) de: "O mezidir ve her erkekten mezi gelebilir. Onu su ile yıkadıktan sonra abdest alıp namazını kıl" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1566 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-keblr'de, alimlerin zayıflığı konusunda görüş birliği ettikleri Ata b. Aclan kanalıyla nakletmiştir.1 ı Taberaru, el-Mucemu'l-keblr XX, 219. Yine senedinde ismi geçen İsmail b. Ayyaş da Şamlı olmayanlardan yaphğı rivayetlerinde zayıfhr. Ata b. Aclan hakkında da Heysemi "Yalancılıkla itham edilmiş olup metruktur" değerlendirmesini yapmıştir. Bkz. no. 1897.

Bezzar'ın naklettiğine göre yine Ammar şöyle anlatmıştir:

#13,171
Ben bir kuyunun başında tulumuma su çekerken Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) beni gördü ve: "Ne yapıyorsun?" diye sordu. "Ya Resulallah! Cenabet bulaşan elbisemi yıkayacağım" deyince "Ammar! Elbise ancak dışkı, idrar, kan ve kusmuktan ötürü yıkanır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1565 *Bütün kaynaklarına göre hadisin tariklerinin ekseninde son derece zayıf biri olan Sabit b. Hammad bulunmaktadır. Doğrusunu Allah bilir.

Ammar b. Yasir bildiriyor:

#13,170
Ben önümdeki bir tulumla iki kişiye su verirken Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) gördü. Sonra balgam attım ve balgam elbiseme bulaşti. Ben aceleyle elbisemi önümdeki tulumdan yıkamaya yeltenince Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Ey Ammar! Kendi balgamın ve gözyaşlarin senin şu tulumundaki su mesabesindedir. Elbisenden ancak idrar, dışkı, meni, kan ve kusmuk gibi necasetleri yıkarsın" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1564 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta ve benzerini el-Mu'cemu'l-kebir'de, ayrıca Ebu Ya'la rivayet etmiştir.1 ı Darekutni, Sünen, I, 127; Beyhaki, Sünen, I, 14; İbnü'l-Cevzi, el-İlelü'l-mutenahiye, no. 542. Beyhaki demiştir ki: "Bu hadis batıl ve asılsızdır. Onu sadece hadis uydurmakla itham edilen sabit b. Hammad rivayet etmiştir. Aynca senedinde ismi geçen Ali b. Zeyd b. Ced'an hakkında da Ahmed b. Hanbel ve Yahya b. Maın "hiçbir değeri yoktur" değerlendirmesini yapmıştır. Hammad b. Zeyd de: "Hadisleri değiştirirdi" demiştir. bkz. Telhisu'l-habir, I, 11; Nasbu'r-Rfiye, 1, 211; Mizan, 1, 31.

Katade Ebu Haşim bildiriyor:

#13,169
Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanına gittiğimde bana: 1 Katade! Su ve sidirle yıkan, küfür kıllarinı tıraş et" buyurdu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Müslüman olan kimseye, seksen yaşında bile olsa sünnet olmasını emrederdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1563 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.3 3 Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, 1, 127. Senedinde ismi geçen Hişiim b. Katade er-Rehavi tanınmamaktadır.

Vasile b. el-Eska' bildiriyor

#13,168
Ben, Müslüman olduğumda Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) bana: "Su ve sidirle yıkan. Üzerinden küfür kıllarını atıver" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1562 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Mansur b. Ammar el-Vaiz zayıftır.2 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir, XXII, 82; el-Mu'cemu's-sağir, no. 880; Haakim, III, 750; Ebu Nuaym, Hilye, IX, 329. Senedinde Ma'ruf Ebu'l-Hattab'ın ismi de geçmiştir. Ama hadis, şahitlerinin desteğiyle hasendir. Sidir o dönemde sabun amaayla kullanılan bir nesnedir.

Yine Ebu Hureyre'den Ebu Ya'la'run naklettiğine göre

#13,167
Sümame b. Usal Müslüman olduğunda Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) kendisine yıkanıp iki rekat namaz kılmasını emretti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1561 *Ahmed b. Han bel ve Bezzar'ın senedinde ismi geçen Abdullahı b. Ömer el-Umri'yi İbn Main ve Ebu Ahmed b. Adi güvenilir kabul ederlerken, başkaları kendisine yönelik herhangi bir yalancılık isnadında/ithamında bulunmaksızın onu zayıf görmüşlerdir. Diğer yandan Ebu Ya'la rivayetinde "Bir zat kanalıyla Said el-Makburi'den" ifadesi geçmiştir ki, eğer bu zattan maksat el-Umeri ise hadis hasen derecesindedir. Doğrusunu Allah bilir. ı Bezzar'ın (no. 333) rivayetinde Ubeydullah ismiyle geçmiştir ki, bu Ahmed b. Hanbel'in Müsned'deki (II, 304) rivayetine muhaliftir.

Yine Ebu Hureyre'den Ebu Ya'la'run naklettiğine göre

#13,166
Sümame b. Usal Müslüman olduğunda Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) kendisine yıkanıp iki rekat namaz kılmasını emretti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1561 *Ahmed b. Han bel ve Bezzar'ın senedinde ismi geçen Abdullahı b. Ömer el-Umri'yi İbn Main ve Ebu Ahmed b. Adi güvenilir kabul ederlerken, başkaları kendisine yönelik herhangi bir yalancılık isnadında/ithamında bulunmaksızın onu zayıf görmüşlerdir. Diğer yandan Ebu Ya'la rivayetinde "Bir zat kanalıyla Said el-Makburi'den" ifadesi geçmiştir ki, eğer bu zattan maksat el-Umeri ise hadis hasen derecesindedir. Doğrusunu Allah bilir.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#13,165
Sümame b. Usal -veya Usale Müslüman olunca Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Onu falan kimsenin bahçesine götürüp, yıkanmasını/gusletmesini söyleyin" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1560 *Bunu Ahmed ve "Su ve sidr ile yıkayın" ilavesiyle Bezzar rivayet etmişlerdir.

Ebu Bekre'nin bildirdiğine göre

#13,164
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) hizmetçisine: "Bana Mescid' den seccadeyi ver" buyurdu. Hizmetçisi: "Ben hayızlıyım" dediği halde Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Seccadeyi ver!" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1559 •Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir görülmüşlerdir.

Enes' in bildirdiğine göre

#13,163
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi veseIIem) Aişe'ye: "Bana seccadeyi alıver!" buyurdu. Aişe: "Ben hayızlıyım" deyince "Hayız elinde değildir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1558 •Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravileri güvenilir görülmüşlerdir.

Ümmü Seleme bildiriyor:

#13,161
Bizden birisi elbise üzerinde iken hayız olurdu da sonra temizlik dönemi gelince kanın bulaşhğı yeri yıkar, aynı elbiseyle namazını kılardı. Şimdilerde ise sizden biriniz temizlik dönemi gelince hizmetçisini elbisesini yıkamakla vazifelendiriyor.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1556 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.2 2 Taberanl, el-Mu'cemu'l-kebir, XXIII, 39 (Muhtasar olarak)

Havle binti Hakim bildiriyor:

#13,160
"Ya Resulallah! Ben hayız oluyorum ve benim tek bir elbiseden başka elbisem de yoktur (ne yapayım?)" dedim. Şöyle buyurdu: "Onu yıkayıp namazını kıl." Ben: "Ya Resulallah! Ama kan lekesi çıkmıyor" deyince "Zaran olmaz" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1555 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Vazi' b. Nafi' zayıftır.1 1 Taberani, el-Mu' cemu '/-kebir, XXIV, 241.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#11,987
Havle binti Yesar, Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem) gelerek şöyle dedi: "Ya Resulallah! Benim yalnız bir elbisem var ve ben o üzerimdeyken hayız oluyorum. (Ne yapayım?)" Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) de: "Temizlik dönemin geldiğinde kanın değdiği yeri yıkayarak onunla namazını kıl" buyurdu. Havle: "Ya Resulallah! Ya lekesi çıkmazsa?" deyince de; "Suyla yıkaman yeterlidir. Lekesinin kalması zarar vermez" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1554 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İbn Lehi'a zayıftır.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#11,986
Havle binti Yesar, Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem) gelerek şöyle dedi: "Ya Resulallah! Benim yalnız bir elbisem var ve ben o üzerimdeyken hayız oluyorum. (Ne yapayım?)" Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) de: "Temizlik dönemin geldiğinde kanın değdiği yeri yıkayarak onunla namazını kıl" buyurdu. Havle: "Ya Resulallah! Ya lekesi çıkmazsa?" deyince de; "Suyla yıkaman yeterlidir. Lekesinin kalması zarar vermez" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1554 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İbn Lehi'a zayıftır.

Ümmü Seleme'nin bildirdiğine göre

#11,985
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) üç gün yoğun kan akışından korunur, sonra (hanımıyla) bedensel temasta (mübaşerette) bulunurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1553 *Ben derim ki: İbn Mace ve başka kaynaklarda Ümmü Seleme'nin, "Üç gün yoğun kan akışından korunur" kısmını içermeyen bir hadisi geçmiştir. Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Said b. Beşir'le ihticac konusu, Şu'be kendisini güvenilir görmekle birlikte tartışmalıdır.1 ı Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr, XXIII, 365; a.mlf., Müsnedu'ş-Şamiyyfn, no. 2674. Ancak bu rivayette ifade "korunurdu" yerine "hoş görmezdi" şeklindedir.

Ümmü Seleme'nin bildirdiğine göre

#11,984
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) üç gün yoğun kan akışından korunur, sonra (hanımıyla) bedensel temasta (mübaşerette) bulunurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1553 *Ben derim ki: İbn Mace ve başka kaynaklarda Ümmü Seleme'nin, "Üç gün yoğun kan akışından korunur" kısmını içermeyen bir hadisi geçmiştir.

İbn Abbas bildiriyor:

#11,983
Ümmü Seleme bir gece Resulullah (sallallahu aleyhi veseilem) ile beraber yatarken ürkmüşçesine birden kalkb. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Neyin var? Hayız mı oldun?" diye sordu. "Evet" deyince; "Sakıncası yoktur. Abdestini alıp yerine geri dön" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1552 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiş olup Sendediode ismi geçen Hüseyin b. İsa el-Hanefı'yi Buhari ve başkaları zayıf görürlerken İbn Hibban güvenilir kabul etmiştir.2 2Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr, no.11602.

İbn Abbas'ın anlattığına göre

#11,982
bir adam Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem) gelerek: "Ya Resulallah! Ben hayız halinde iken hanımımla ilişkiye girdim" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellern) de ona bir canlı/köle azat etmesini emretti. O zaman bir canlının değeri bir dinar idi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1551 *Ben derim ki: Canlı/köle azadı kısmı hariç hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. Geçen hadisi ise Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdurrahman b. Yezid b. Temim zayıftır.1 ı Hadisi el-İlelu'l-mütenahiye'de (no. 644) rivayet eden İbnü'l-Cevzi: "Münker bir hadis olup onu Abdurrahman b. Yezid tek başına rivayet etmiştir" açıklamasını yapmışhr. Abdurrahman hakkında ise Ahmed b. Hanbel: "Meşhurların hadislerini değiştirip Zühri'nin hadisi haline getirmiştir" diyerek onu bu yüzden zayıf saymışhr. Nesai de metriik olduğunu belirtmiştir. Bkz. İbn Hibban el-Mecruhln, il, 57; İbn Hacer, Mizanu'li'tidal, il, 598; Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 1256.

Ubade' nin bildirdiğine göre

#11,981
Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellern), erkeğe hayız gören hanımının neresinin helal olacağı sorulduğunda; "İzarinın üstü. İzarının altı ise haramdır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1550 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İshak b. Yahya'dan, Musa b. Ukbe dışında kimse rivayette bulunmamıştır. Ayrıca Ubade'ye de yetişmemiştir.

İbn Abbas' ın bildirdiğine göre bir adam:

#11,980
"Ya Resulallah! Bana hayızlı hanımımın neresi helal olur?" diye sordu. Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) de: "Hanımın izarinı (donunu) bağladıktan sonra onunla dileğini yap" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1549 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Ebu Nuaym Dırar b. Surad zayıftır.

Asım b. Ömer' in bildirdiğine göre Hz. ômer demiştir ki

#11,979
Ben, Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) "Erkeğe, hayızlı kansının neresi helal olur?" diye sordum. "İzarinın üstü" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1548 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir.

Asım b. Ömer' in bildirdiğine göre Hz. ômer demiştir ki

#11,978
Ben, ResUlullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) "Erkeğe, hayızlı kansının neresi helal olur?" diye sordum. "İzannın üstü" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1548 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir.

(Rıdvan) ağacın altında Resulullah' a (sallallahu aleyhi veselleın) biat eden sahabelerden biri olan Aiz b. Amr'ın anlattığına göre

#11,977
onun hanımı loğusa oldu ve yirmi gün sonra temizlik dönemi yaşadı. Bunun üzerine yıkandı. Sonra Aiz'le beraber çarşafın altına girmek için yatağa geldiğinde Aiz onun temasını hissedince "Kim bu?" diye sordu. Hanımı: "Ben falancayım" dedi. "Niçin geldin?" diye sordu. Hanımı: "Temizlenip yıkandım" deyince ayağıyla ona vurup yatağın dışına atarak: "Üzerinden kırk gün geçinceye kadar beni dinimden saptırma" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1547 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Salih b. Beşir el-Murri zayıftır. Kimse kendisini güvenilir kabul etmemiştir. Sadece Abbas, Yahya b. Main'den bu şahsın sakıncasız olduğuna dair bir görüş naklederken başkaları, İbn Main ve başka alimlerden onun zayıf ve metruk olduğuna dair görüşler nakletmişlerdir.

Osman b. Ebi'l-As'ın belirttiğine göre

#11,835
loğusa kadın için kırk gün tayin edilmiştir.3

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1546 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İsmail b. Müslim el-Mekki zayıftır. 3 el-Mu' cemu '/-kebir, no. 8383.

Cabir' in bildirdiğine göre

#11,834
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) loğusa için kırk gün belirlemiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1545 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Eş'as b. Sewar'ı İbn Main güvenilir kabul etmiş olmasına rağmen, kendisiyle ihticac konusu ihtilaflıdır.

Abdullah b. Amr'ın bildirdiğine göre

#11,833
Resulullah (saIlallahu aleyhi vesellem): "İstihaza kanı gören kadın her kur1 döneminde yıkanır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1544 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu's-sağlr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Bakıyye b. el-Velid müdellistir.2 1 Kur' kelimesi, (kadınlarda) hem temizlik, hem de hayız dönemini ifade etmektedir. Bu konuda gözden kaçırılan zevaidden biri de şu hadistir: Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre Gaylan'ın kızı, Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem) gelerek "Ben temizlenemiyorum. Namazı terke devam edeyim mi?" diye sordu. Peygamber (sailallahu aleyhi vesellem) de: "O hayız dönemi değildir. O yalnız bir damardır. Hayız dönemin geçince, kanını temizleyip yıkan ve namazını kıl" buyurdu. Bunu Taberaru el-Mu'cemu'l-evsat'ta (no. 792), onun kanalıyla da Ebu Nuaym ve İbn Mende rivayet etmişlerdir. Senedinde ismi geçen Muhammed b. İshak güvenilir olmakla beraber müdellistir ve burada "an-an" sıygasını kullanmıştır. Bkz. el-İsıibe, IV, 242. ı Taberani'nin el-Mu'cemu'l-evsat (no. 428) ve el-Mu'cemü's-sağlr'de (no. 971) belirttiği gibi Bakıyye hadiste teferrüd etmiştir.

Sevde binti Zem'a'nın bildirdiğine göre

#11,832
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "İstihaza kanı gören kadın oturduğu hayız dönemlerinde namazı bırakır. Sonra bir kere gusül alır. Sonra da her namaz için abdest alır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1543 *Taberani tarafından el-Mu'cemu'l-evsat'ta nakledilen bu hadisi Sevde'den nakleden Cafer'i tanımıyorum.

el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberaninin Cabir kanalıyla naklettiği bir hadise göre

#11,831
Resulullah (sallallahu aleyhi veseilem) istihaza kanı gören kadına her namaz için abdest almasını emretmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1542 *Birinci hadisin ravileri Sahih'in ravileri iken el-Mu'cemu'l-evsat'ın ravileri arasında zikredilen Abdullah b. Muhammed b. Akil ile ihticac tartışmalıdır.

Cabir'in naklettiğine göre

#11,830
Fatıma binti Kays, Resulullah'a (sallallahu aleyhi vesellem) istihaza kanı gören kadının durumunu sordu. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) de: "Hayız dönemi sırasında oturur. Sonra her temizlik döneminde yıkanır. Sonra (fercine) bez bağlayıp namaz kılar" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1541 *Bunu Taberani el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiştir.1 1 Busiri demiştir ki: Bunu Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir. Bkz. el-Metalibu 'l-aliye, no. 215.

İbn Abbas bildiriyor:

#11,829
Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) istihaza kanı gören kadının durumu sorulduğunda: "Bu, şeytanın onun rahmine attığı tekmelerden bir tekmedir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1540 *Hadisi Bezzar ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup ravileri güvenilir görülmüşlerdir.

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre

#11,828
Fatıma binti Ehi Hubeyş, Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) soru sordu ve "Ben istihaza kanı görüyorum" dedi. Peygamber (sallallahu aleyhi veselleın) de: "Hayızlı olduğun vakitlerde namaz kılmayı bırak. Sonra her namaz vakti yıkanıp abdest al, isterse kanın hasıra damlasın" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1539 *Ben derim ki: Hadis "İsterse kanın hasıra damlasın" kısmı hariç, Sahih'de geçmiştir. Hadisi Ahmed b. Hanbel, Urve tarikiyle rivayet etmiş, ama nesebini belirtmemiştir. Bundan maksadın meçhul biri olan Urve el-Müzeni olduğu söylendiği gibi Urve b. ezZübeyr olduğu da söylenmiştir. Fakat Habib, Urve b. ez-Zübeyr'den hadis işitmemiştir. Ayrıca Habib'in kendisi de müdellis olup hadisi "an-an" sıygasıyla nakletmiştir.

İbn Abbas' ın bildirdiğine göre

#11,827
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Hayız gören kadının (kanının) patlama anlan ve hayız kanının tanınan bir kokusu vardır. Sizden birinizin hayız dönemi bitince, yıkansın. Sonra kanını (leke ve kirlerini) yıkasın" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1538 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Hüseyin b. Abdillah b. Ubeydillah b. Abbas zayıftır. İbn Adi onun hakkında "Hadisi yazılanlardandır" demiştir.

Enes b. Malik demiştir ki:

#11,826
"Hayızlı kadın beş, yedi, sekiz, dokuz ve on gün beklesin. On günü geçerse, istihaza kanı görüyor demektir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1537 *Bunu Ebu Ya'la rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Celed b. Eyyub zayıftır.

Abdullah b. Amr'ın bildirdiğine göre

#11,825
Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın) şöyle buyurmuştur: "Hayızlı kadın on güne kadar bekler. Eğer temizlik görürse, o temizdir. Şayet hayız dönemi on günü geçerse, istihaza kanı görüyor demektir. Bu durumda yıkanıp namazını kılar. Eğer kanıyla baş edemiyorsa, (fercine) pamuk ve yün bir bez bağlayarak kanı durdurmaya çalışır. Sonra her namaz için abdest alır. Loğusa kadın ise kırk güne kadar bekler. Eğer daha önce temizlik görürse, temizdir. Şayet loğusalık dönemi kırk günü geçerse, o istihaza kanı gören kadın hükmündedir. Yıkanıp namazını kılar. Şayet kanıyla baş edemezse, (fercine) pamuk ve yün bir bez bağlayarak kanı durdurmaya çalışır ve her namaz için abdest alır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1536 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Amr b. Husayn zayıftır.

Ebu Umame'nin bildirdiğine göre

#11,824
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Hayız dönemi en az üç, en çok on gündür" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1535 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-keblr ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup hadisi Ala b. Kesirden nakleden Abdülmelik el-KOfı'nin kim olduğunu bilmiyorum.1 ı Hadisi el-İlelu'l-mütenahiye'de (no. 642) nakleden İbnü'l-Cevzi şu açıklamayı yapmışhr: Darekutni der ki: "Burada sözü edilen Abdülmelik meçhul, Ala b. Kesir ise hadisi zayıf biridir. Mekhı11 de Ebu Umame'den hadis işitmemiştir. Doğrusunu Allah bilir." Ahmed b. Hanbel de "Ala b. Kesir'in hiçbir değeri yoktur" derken Ebu Zür'a "Hadisi çürüktür", İbn Hibban da "Sağlam ravilerden uydurma hadisler rivayet etmektedir" açıklamasını yapmışhr. Taberaru hadisi el-Mu'cemu'l-evsat'ta Hassan b. İbrahim-Abdülmelik isimlerine kadar varan sahih bir senetle rivayet etmiş, yine el-Mu'cemu'l-evsat'ta (no. 603): "Bu hadisi Mekhul'den Ala b. Kesir'den başkası rivayet etmemiştir" açıklamasını yapmışhr. Yine elMu'cemu'l-keblr'de (no. 7586) de Hassan b. İbrahim-Abdülmelik isimlerine kadar zayıf bir senetle rivayet etmiştir. Bunun senedinde ismi geçen Ala b. el-Haris, bin Kesir değil ise güvenilir ravidir. Bkz. es-Silsiletu 'z-zaife, no. 1414.

İbn Abbas der ki:

#11,823
"Biz meniyi izhır otu ve yünle silerdik."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1534 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.

Ümmü Seleme der ki:

#11,822
Ben, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) elbisesinden meniyi çitileyerek temizlerdim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1533 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Ebu Bekir el-Hüzeli zayıftır.

İbn Abbas bildiriyor:

#11,821
Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) elbiseye bulaşan meninin hükmü soruldu. "Bu sümük ya da tükürük hükmündedir. Bir bez parçasıyla ya da izhir 1 otuyla onu temizle" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1532 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Muhammed b. Ubeydillah el-Arzemi'nin2 zayıflığı konusunda icma edilmiştir.3 ı İzhır, hoş kokulu bir ot olup kereste üzerinden evlerin çatılarına döşenir. O dönemde sabun amacıyla kullanılmakta idi. 2 Taberani'nin el-Mu' cemu '1-kebir'deki senedinde el-Arzemi geçmemiştir. 3 Darekutni, Sünen, I, 124; Beyhaki, Sünen, II, 418. Beyhaki hadisin İbn Abbas sözü olmasının sahih olduğunu söylemiştir. Bkz. no. 769.

Velid b. Müslim bildiriyor:

#11,820
Evza'i'yi şöyle derken işittim: "Mescitte uyluk avret sayılır; ama hamamda avret sayılmaz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1531 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ben derim ki: Bu hadisten önce, Hamam bölümünde: "Evlerin en şerlisi/zararlısı hamamdır; zira orada edep yerleri açılır" ifadesiyle İbn Abbas hadisi ve İbn Ömer'in kendisini hamam otuyla keseleyen zata, peştamal bağlama bölgesine ulaşınca, "Sen dışarı çık" sözü geçmişti. Doğrusunu Allah bilir. Rivayeti Evza'i'den nakleden raviler güvenilir kimselerdir.

Sukeyn b. Abdilaziz, babasından şu sözünü nakletmiştir:

#11,819
Abdullah b. Ömer'in yanına girdim. Bir cariye kıllarını tıraş ediyordu. O zaman İbn Ömer: "Şüphesiz ki hamam otu cildi yumuşahr" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1530 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir görülmüşlerdir.

Yine İbn Ömer'in anlattiğına göre,

#11,818
kendisi hamama girer ve hamamcı onu hamam otuyla keselermiş/temizlermiş. Peştamalını bağladığı bölgesine ulaşınca hamamcıya "Sen dışarı çık" dermiş.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1529 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir.3 3 Bu konuda gözden kaçan zevaidden biri de şu hadistir: Cabir'in bildirdiğine göre Resfılullah (sallallaluıaleytıi veillan) şöyle buyurmuştur: "Allah' a ve ahiret gününe inanan, hamama peştamalsız girmesin. Allah'a ve ahiret gününe inanan, sakın helalini hamama sokmasın." Bkz. Bezzar, no. 320; Ahmed b. Hanbel, III, 393. Tirmizi (no. 2802) ve Nesai (1, 198) ise hadisin bir kısmını rivayet etmişlerdir. Fakat burada ifade mutlak olup hadis hasendir.

İbn Ömer' in bildirdiğine göre

#11,817
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Allah' a ve ahiret gününe inanan, hamama peştamalsız girmesin" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1528 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Malik'in katibi Habib zayıf biridir.2 2 Habib hakkında Heysemi "Metruktur" demiştir. Bkz. IX, 74; X, 15.

Ebu Rafi' bildiriyor:

#11,816
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bir yere uğradı ve: "Burası ne güzel hamam yeridir" buyurdu ve sonra oraya bir hamam inşa edildi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1527 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Yahya b. Ya'la zayıftır.1 1 Yahya b. Ali hakkında Heysemi "Metn'.'ı.ktur" demiştir. Bkz. IX, 209.

Ebu Musa'nin naklettiğine göre

#11,815
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Kendisi için ilk defa hamam otu yapılan ve ilk defa hamama giren Davud oğlu Süleyman' dır. Hz. Süleyman hamama girip de oranın sıcağını ve sıkıntısını hissedince şöyle dedi: «Eyvah Allah'ın azabı. Eyvah, eyvah, eyvahın fayda venneyeceği gün gelmeden eyvah, eyvah»"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1526 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İsmail b. Abdirrahman el-Evedi zayıftır.

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre

#11,580
Hz. Peygamber (sallalJahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Allah'a ve ahiret gününe inanan hamama peştamalsız ginnesin. Allah'a ve ahiret gününe inanan, içki içmesin. Allah' a ve ahiret gününe inanan, üzerinde içki içilen sofraya otunnasın. Allah'a ve ahiret gününe inan, hiçbir kadınla mahremi olmadan baş başa kalmasın. "1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1525 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Yahya b. Süleyman el-Meden~yi Buhari ve EbCı Hatim zayıf sayarken, İbn Hibban güvenilir kabul etmiştir. 1 Taberani, el-Mu' cemu 'l-kebir no. 11462.

İbn Abbas' ın bildirdiğine göre

#11,579
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Evlerin en zararlısı, hamamdır. Zira orada sesler yükseltilir, avret mahalleri açılır" buyurdu. Bir adam: "Ya Resullallah! Ama orada hasta tedavi olur ve kirini giderir" deyince; "O zaman oraya giren ancak örtülü olarak girsin" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1524 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Yahya b. Osman es-Simtfyi Buhari ve Nesai zayıf görürken, Ebu Hatim ve İbn Hibban güvenilir kabul etmişlerdir. Kalan ravileri ise Sahlh'in ravileridir.

Mikdam b. Ma'dikerib'in bildirdiğine göre

#11,578
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Sizler birtakım ülkeler fethedeceksiniz ve oralarda adına hamam denilen evler olacaktır ki oralara girmek ümmetime haramdır." Ashabı: "Ya Resulallah! Oralar yorgunluğu/hastalığı giderir, kirleri temizler" deyince; "O zaman ümmetimin erkeklerine peştamalla olmak şartıyla helal, kadınlanna ise haramdır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1523 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Mesleme b. Ali elHuşeni nin zayıflığı konusunda alimler icma etmişlerdir. 1 Hafız İbn Hacer et-Takrib'de Meslerne'nin rnetrllk olduğunu belirtmiştir.

Hz. Aişe' den nakledildiğine göre

#11,577
o, Resftlullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) hamamın hükmünü sordu. Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) de: "Benden sonra bir takım hamamlar zuhur edecektir. Kadınlar için hamamlarda hayır yoktur" buyurdu. Hz. Aişe: "Ya Resulallah! Ama kadın oraya peştamalle giriyor" dediğinde ise: "Hayır. İsterse peştamal, entari/fistan ve başörtüsüyle girsin, olmaz. Hangi kadın kocasının evi dışında başörtüsünü çıkanrsa, muhakkak Rabbi ile arasındaki haya perdesini açmış olur" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1522 *Ben derim ki: Bunu EbCı Davud daha kısa metinle rivayet etmiştir. Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde yer alan İbn Lehi'a zayıftır.

Ebu Eyyub el-Ensari'nin naklettiğine göre

#11,576
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Kim Allah ve ahiret gününe inanıyorsa, misafirine ikram etsin. Kim Allah' a ve ahiret gününe inanıyorsa, komşusuna ikram etsin. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, hamama peştamalsız girmesin. Kadınlannızdan Allah'a ve ahiret gününe inanan, hamama girmesin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1521 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Leys'in katibi Abdullah b. Salih'i Ahmed b. Hanbel ve başkaları zayıf görürken, Abdülmelik b. Şuayb b. Leys onun hakkında: "Güvenilir ve emin" demiştir.

Ebu Said'in bildirdiğine göre

#11,575
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, hamama peştamalsız girmesin. Kim Allah' a ve ahiret gününe inanıyorsa, helalini hamama sokmasın. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, Cuma'ya koşsun. Kim bir eğlence ya da ticaret sebebiyle Cuma' dan istiğna ederse, Allah da ondan istiğna eder. Allah zengindir, hamde layıktır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1520 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta ve Bezzar, Cumayla ilgili kısım olmaksızın rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Ali b. Yezid el-Elhani'yi Ebu Hatim ve İbn Adi zayıf görürlerken, Ahmed b. Hanbel ve İbn Hibban güvenilir kabul etmişlerdir.1 ı Bezzar'ın rivayetinde (no. 318) el-Elharu nisbesi geçmemiş, bilakis Ali b. Yezid esSadai ismi geçmiş olup onun hakkında da Ahmed b. Hanbel: "Sakıncasızdır" derken, İbn Adi: "Rivayet ettiklerinin hiçbirine mutabaat yapılmadı" değerlendirmesinde bulunmuştur.

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre

#11,574
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Hamam diye anılan evden uzak durun" buyurmuştur. Ashap: "Ya Resulallah! Ama orası kiri temizliyor" deyince; "Öyleyse örtünün" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1519 *Hadisi Bezzar ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani rivayet etmiştir. Fakat Taberani'nin rivayetinde ifade "Ya Resulallah! Orası kiri temizleyip hastaya fayda verir" dediler" şeklindedir. Ravileri Sahlh'in ravileridir. Bezzar "Bunu raviler, Tavus'tan mürsel olarak rivayet etmişlerdir" açıklamasını yapmıştır.2 ı Hakim, Müstedrek, iV, 488. Aynca hadisin Müslim'in şarhna göre sahih olduğunu belirtmiş, Zehebi de muvafakat etmiştir.

Ümmü Seleme'nin azatlısı Saib'in naklettiğine göre

#11,573
Humus halkından bazı kadınlar Ümmü Seleme'nin yanına girdiler. Ümmü Seleme: "Kimlerdensiniz?" diye sordu. "Humus halkındanız" dediler. Bunun üzerine Ümmü Seleme dedi ki: Ben, Resulullah'ı (sa1lallahu aleyhi vesellem) şöyle buyururken işittim: "Hangi kadın kendi evi dışında örtüsünü çıkanrsa, Allah ondan (haya) perdesini yırtar atar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1518 *Hadisi Ahmed b. Hanbel, el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani ve ayrıca Ebu Ya'la rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İbn Lehi'a zayıftır.1 1 Hakim, Müstedrek, iV, 289. Senedinde yer alan Derrac Ebu's-Semh de zayıftır.

Ümmü'd-Derda bildiriyor:

#11,572
(Bir gün) hamamdan çıkhm, Peygamber'le (sallallahu aleyhi vesellem) karşılaşhm. Bana: "Ümmü'd-Derdti! Nereden geliyorsun?" diye sordu. "Hamamdan" dedim. Bunun üzerinde: "Nefsim kudret elinde bulunana yemin ederim ki, hangi bir kadın kendi annelerine ait olmayan bir evde elbisesini çıkarırsa, aziz ve celil olan Rahman'la arasındaki bütün (haya) perdeleri (ni) yırtmış sayılır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1517 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani birkaç senetle rivayet etmiş olup senetlerden birinin ravileri Sahlh'in ravileridir.3 3 Bkz. Dfılabi, el-Kuna, il, 134; İbnü'l-Cevzi, el-İlelü '1-mütenahiye, I, 340-341. İbnü'lCevzi "Bu hadis sahih değildir" değerlendirmesini yapmıştir.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#11,571
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Erkek olsun, kadın olsun Allah'a ve ahiret gününe inanan, peştamalsız hamama girmesin. Ümmetimin kadınlarından Allah' a ve ahiret gününe inanan, hamama girmesin."1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1516 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde yer alan Ebu Hayre2 hakkında Zehebi "Tanınmamaktadır" demiştir. ı Ahmed b. Hanbel, il, 321. ı Ebfı Hayre'nin ismi Muhib b. Hazlem olup Mısırlılar arasında zikredilir. Biyografisi için bkz. Hüseyni, el-İkmal, no. 1018. Aynca Ta'cilu'l-menfe'a'ya da bakılabilir ki, orada ismi geçen ravilerin hepsi bilinen ravilerdir. Bkz. el-Metalibu'l-aliye, no. 186.

İstanbul orduları kadısı/kıssacısınin bildirdiğine göre Ömer b. el-Hattab şöyle demiştir:

#11,570
Ey insanlar! Ben, Allah Resulü' nü (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyururken işittim: ´´ Kim Allah ve ahiret gününe inanıyorsa, içki servisi yapılan sofraya sakın oturmasın. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, hamama peştamalsız girmesin. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, helalini hamama sokmasın."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1515 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde ismi zikredilmeyen bir ravi vardır.

Muğire b. Şu'be bildiriyor:

#11,569
Henüz genç yaşta bulunan Osman b. Ebi'l-As dedi ki: Biz heyet olarak Resulullah'ın (sallallahualeyhivesellem)yanına vardığımızda, heyet içinde benim Kur'an'ı en iyi bilen kimse olduğumu gördüler. Diğerlerine göre Kur'an'dan bir sfue fazla biliyordum. Bunun üzerine Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): ´´ Seni, içlerinde en küçükleri olmana rağmen arkadaşlanna emir tayin ettim. Sakın Kur'an'a abdestsiz dokunma" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1514 *Ben derim ki: Bunu Taberan'i el-Mu'cemu'l-keblr'de zekatı gereken mallarla ilgili uzunca bir hadis içerisinde zikretmiş olup senedinde ismi geçen İsmail b. Rafi'yi Yahya b. Main ve Nesa'i zayıf görürken, Buhar! "Güvenilir olup mukfiribu'l-hadistir" demiştir.

Hakim b. Hizam bildiriyor:

#11,568
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellern) beni Yemen'e gönderirken: "Ancak temiz/abdestli olarak Kur'an'a dokun" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1513 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Süveyd Ebu Hatim'i Nesai ve bir rivayete göre İbn Main zayıf görürken, diğer bir rivayete göre İbn Main güvenilir kabul etmiştir. Ebu Zür'a ise: "Sağlam değildir. Ama hadisi doğru kimselerin hadisi gibidir" demiştir.

Abdullah b. Ömer'in bildirdiğine göre

#11,567
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Kur'an'a ancak temiz/abdestli olan dokunabilir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1512 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kabul edilmişlerdir.

İbrahim (en-Nehai)'nin bildirdiğine göre

#11,566
İbn Mes'ud bir adama Kur'an okutuyordu. Fırat kenarına varınca küçük abdest bozdu ve bunun üzerine adam kendisinden uzaklaşti. "Bunu niçin yaptin?" diye sorunca; "Abdestin bozuldu!" diye karşılık verdi. O da adama: "Oku!" dedi ve adam okumaya, İbn Mes'ud da onu düzeltmeye devam etti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1511 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.

Alkame b. Feğva bildiriyor:

#11,565
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) su dökünürken biz kendisiyle konuşsak da o bizimle konuşmazdı. Kendisine selam verirdik, ama selamımızı almazdı. Ta ki evine gider, namaz abdesti gibi abdest alıncaya dek. Biz: "Ya Resulallah! Biz sana sesleniyoruz, sen ise bize cevap vermiyorsun. Sana selam veriyoruz, selamımızı almıyorsun (Niçin?)" diye sorduk. Sonunda şu ruhsat ayeti indi: "Ey iman edenler namaz kılmaya kalktığınızda .... "1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1510 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Cabir el-Cu'fi zayıftır. 2 1 Maide 5/6. 2 Taberaru, el-Mu' cemu 'l-kebir (XVIII, 6)

Ebu Ya'la, yine Hz. Ali' den şu sözünü nakletmiştir:

#11,564
Resulullah'ı (sallallahu aleyhi vesellem) gördüm. Abdest aldıktan sonra Kur' an' dan bazı yerler okudu. Sonra "Cünüp olmayan kimse böyle yapabilir. Cünüp ise bir ayet bile okuyamaz!" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1509 *Rivayetin ravileri güvenilir görülmüşlerdir.1 1 Ahmed b. Hanbel, I, 110; Beyhaki, Sünen, I, 79; Ebu Ya'Ia no. 365.

Ali b. Ehi Talib ve Ebu Musa el-Eş'ari'nin bildirdiklerine göre

#11,563
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Cünüp halde Kur'an okuma!" buyurdu. (Ravi der ki) Ben de Ali'ye: "Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) cünüplük hali dışında her durumda Kur' an okurdu" dedim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1508 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Ebu Malik en-Neha~'nin zayıflığı konusunda alimler icma etmişlerdir.

Ebu Selam bildiriyor:

#11,562
Hz. Peygamber'i (sallallahualeyhivesellem) gören biri bana anlattı. Dediğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) küçük abdest bozduktan sonra suya hiç dokunmadan (abdest almadan) Kur' an' dan ayetler okumuş.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1507 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.

Cabir b. Semure bildiriyor:

#11,561
Resulullah'ın (sallallahu aleyhi veselleın) yanına girdim. Küçük abdest bozuyordu. Kendisine selam verdim. Selamımı almadı. Sonra evine girip abdest aldı. Sonra dışarı çıkarak "ve aleykümselam" dedi.1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1506 *Hadisi el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet eden Taberani: "Ebu'l-Fadl b. Ebi Hassan teferrüd etti" demiştir. Ben derim ki: Bu zatı zikredeni görmedim. 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 1945. İfade "ve aleyküm selam ve aleyküm selam" şeklindedir.

Bera (b. Azib)'in naklettiğine göre

#11,560
bir adam, küçük abdest bozmakta olan Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) selam verdi. Fakat Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) işini bitirinceye kadar onun selamını almadı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1505 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde tanımadığım kimse vardır.

Abdullah b. Hanzala'nin bildirdiğine göre

#11,559
küçük abdest bozmuş bir adam Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi veselleın) selam verince Resülullah (sallallahualeyhivesellem) selamını almayıp eliyle duvara doğru işaret etti. Yani, teyemmüm et, demek istedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1504 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde ismi zikredilmeyen bir adam vardır.

Hakem b. Umeyr'in bildirdiğine göre

#11,558
Resulullah (sallallahı aleyhi vesellem): "Sizden biriniz yıkandıktan sonra cinsel organından (içinde kalan) bir şey çıkarsa, abdest alsın" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1503 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Bakıyye b. el-Velid müdellistir ve burada hadisi "an-an" sıygasıyla rivayet etmiştir. 1 ı Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 3185. Ayrıca senedinde yer alan Süleyman elHabfüri ile İsa b. İbrahim de metrukturlar.

İbn Cüreyc bildiriyor:

#11,557
Bana bildirildiğine göre İbn Mes'ud kışın kendisi yıkanmış olduğu halde cünüp olan hanımının koynuna girerek ısınırdı. Yazın da aynı şekilde onun serinliğinden istifade ederdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1502 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedi munkatıdır.

Huzeyfe demiştir ki:

#11,556
Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ben cünüp iken benimle tokalaştı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1501 *Bunu Bezzar rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Mindel b. Ali'yi Ahmed b. Hanbel ve bir rivayete göre Yahya b. Main zayıf görürlerken, diğer rivayete göre İbn Main ve ayrıca Muaz b. Muaz güvenilir kabul etmiştir.1 ı Bezzar (no. 322) demiştir ki: "Bunu A'meş'ten, Mindel'den başkasının rivayet ettiğini bilmiyoruz." Heysem! der ki: "Sahih'te onun, kendisiyle tokalaşmadan önce gidip yıkandığı bildirilmiştir."

Ebu Musa (el-Eş'ari) bildiriyor:

#11,555
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) dışarı çıktığında ashabından birini görürse, yüzünü sıvazlar ve ona dua ederdi. Yine bir gün dışarı çıkrnışh. Yolda Huzeyfe'yle karşılaşh ve Huzeyfe ondan gizlendi. Yanına geldiğinde Resulullah (sallallahı aleyhi vesellem): "Huzeyfe! Ben seni görünce, çekip gittin, niçin?" diye sordu. Huzeyfe: "Çünkü cünüptüm" deyince Resulullah (sallallalnı aleyhi vesellem) "Müslüman pis olmaz" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1500 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup, hocası dışındaki ravileri Sahih'in ravileridir.

Ümmü Seleme'nin bildirmesine göre

#11,554
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) cünüp olur, sonra uyur, sonra uyanır, sonra tekrar uyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1499 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridir.

Meymune binti Sa'd bildiriyor:

#11,553
"Ya Resulallah! Bizden birimiz cünüp halde yemek yiyebilir mi?" diye sordum. "Abdest almadıkça yiyemez" buyurdu. "Ya Resulallah! Cünüp yatabilir mi?" diye sordum. "Bir kimsenin abdest almadan ve abdestini eksiksiz sevmem. Çünkü vefat edip, vefatında Cebrail'in bulunmamasından endişe ederim" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1498 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen ve Abdulhamid b. Yezid'den rivayette bulunan Osman b. Abdirrahman'dan maksat elHarrani et-Taraiki olup kendisini Yahya b. Main güvenilir kabul ederken, Ebu Hatim de hakkında: "Saduk/dürüst" değerlendirmesini yapmıştır. Diğer yandan hakkında Ebu Arube ve İbn Adi: "Sakıncasız olmakla birlikte meçhul kişilerden rivayette bulunur"; Buhari ve Ebu Ahmed el-Hakim de: "Zayıf kimselerden rivayette bulunur" demişlerdir. Yine Ebu Hatim onun hakkında: "Zayıf ravilerden rivayet konusunda Bakiyye gibidir" demiştir. 1 ı bkz. Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr, XXV, 36-37. Bu konuda gözden kaçırılan zevaidden biri de şu hadistir: Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resfüullah (sallallataı aleyhi veıellem): "Ben Müslümanın cünüp halde uyumasını istemem. (Çünkü) ölmesinde11 ve cenazesine meleklerin katılmamasından endişe ederim" buyurmuştur. Bkz. Ebu Ya'la, no. 6348. Senedi son derece zayıfhr. Bkz. Mlzanu '1-i' tidlll, iV, 437-438.

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre

#11,552
Hz. Peygamber (sallallalu aleyhi vesellem) cünüp kimsenin, isterse abdest aldıktan sonra yemek yemesine veya uyumasına ruhsat vermiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1496 - 1497 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Yusuf b. Halid es-Simti hakkında İbn Main: "İğrenç bir yalancı ve Allah düşmanıdır" demiştir . Yine aynı senetle İbn Abbas'dan nakledildiğine göre Hz. Peygamber (sailallaluı aleyhi vesellem): "Melekler, yıkanmadıkça ne cünüp, ne de aşın koku sürmüş kişinin yanına vanrlar" buyurmuştur. *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup hakkında yine bir önceki tenkidin aynısı geçerlidir.