Toplam 22,921 Hadis
Konular

Taharet Kategorisi

Ebu Ubeyde'nin Abdullah (b. Mes'ud) kanalıyla bildirdiğine göre

#13,200
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Şeytan bana rastladı. Onu tutup boğazından sıktım, öyle ki halen dilinin soğukluğunu elimde hissetmekteyim. Bana: «Canımı yaktın, canımı yaktın» dedi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1594 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup EbCı Ubeyde, babasından hadis işitmemiştir. Kalan ravileri ise Sahih'in ravileridir.

Enes' in naklettiğine göre

#13,199
Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) içine birkaç damla kan düşen hamurun hükmü soruldu. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) ise yenilmesini yasakladı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1593 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Süveyd b. Abdilaziz'i bir grup bilgin zayıf görürken Duhaym: "Güvenilir biridir. Ama hata yaptığı hadisleri de vardır" demiştir. Huşeym de onu hayırla anmıştır.1 1Süveyd metruktur. Bkz. 4, 604, 1176 ve 1593 nolu hadisler.

İbn Ömer bildiriyor:

#13,198
Resulullah' a (saLlallahu aleyhi vesellem) yağ içine düşen farenin hükmü sorulduğunda buyurdu ki: "Fareyi ve düştüğü yerin etrafinı alıp atın. Sonra eğer don yağ ise onu yiyin" buyurdu. "Ya Resulallah! Eğer sıvı yağ ise" diye sorduklarında ise "Ondan (başka amaçlar için) yararlanın" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1592 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdülcebbar b. Ömer hakkında Muhammed b. Sa'd: "Afrika'da yaşamış güvenilir biri idi" derken bir grup bilgin onu zayıf görmüştür.

Hz. Peygamber' in (sailallahu aleyhi vesellem) eşi Meymune Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) don yağlarının içine fare düşmesinin hükmünü sordu.

#13,196
Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem) de: "Fareyi ve düştüğü yerin civarinı alıp atın. Sonra yağınızı yiyin" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1590 *Ben derim ki: Hadis Sahlh'te geçmiştir. Fakat sıvı yağla ilgilidir. Buradaki şekliyle hadisi Ahmed b. Hanbel, Muhammed b. Mus'ab el-Karkasani'den rivayet etmiştir. Ahmed b. Hanbel bu zatı güvenilir görüp kendisinden rivayette bulunurken Yahya b. Main ile bir grup bilgin onu zayıf görmüşlerdir.

Ebu'z-Zübeyr bildiriyor:

#13,195
Cabir'e içine farenin düşüp öldüğü yiyecek ve içeceği kullanıp kullanamayacağımı sordum. "Olmaz, kullanamazsın. Çünkü Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bundan sakındırdı" karşılığını verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1589 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İbn Lehia zayıftır.

İbn Abbas bildiriyor:

#13,194
Ben, Ya' fur adlı bir eşek üzerinde Hz. Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellem) terkisinde idim. Derken eşek terledi ve bu yüzden Peygamber (sallallahualeyhivesellem) bana yıkanmamı emretti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1588 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Dahhak'ı Ahmed b. Hanbel, Yahya ve Ebu Zür'a güvenilir kabul ederken başkaları zayıf görmüşlerdir.1 1Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 12648. Dahhak, İbn Abbas'dan hadis işitmemiştir.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#13,193
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Köpek sizden birinizin kabını yalarsa, onu yedi kere yıkasın" buyurdu. Sanırım "Biri toprakla olsun" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1587 *Ben derim ki: Sanırım "Biri toprakla olsun, buyurdu" kısmı müstesna, hadis Sahih ''te geçmiştir. Hadisi buradaki şekliyle Bezzar rivayet etmiş olup Bezzar'ın hocası hariç, ravileri Sahih'in ravileridir.

İbn Abbas' ın bildirdiğine göre

#13,192
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Köpek bir kabı yalarsa, o kap yedi kere yıkanır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1586 *Hadisi Taberani ve benzerini Bezzar rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İbrahim b. İsmail b. Ebi Habibe'yi Ahmed b. Hanbel güvenilir görmekle birlikte onunla ihticac konusu tartışmalıdır.1 1Heysemi, İbrahim b. İsmail hakkında "metrılktur" demiştir. (iV, 326)

Ebu Hureyre bildiriyor:

#13,191
Peygamber (sallalJahu aleyhi vesellem) Ensar' dan bir topluluğun evlerine gider, onların alt yanındaki bir evi bırakırdı. Bu ise o ev halkının ağırına gitti ve: "Ya Resulallah! Falan kimsenin evine gidiyorsun, ama bizim evimize gelmiyorsun" dediler. Bunun üzerine Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Çünkü sizin evinizde bir köpek var" buyurdu. Onlar da: "Ama onların evinde de kedi var" deyince Peygamber (sallallahualeyhi vesellem): "Kedi yırtıcıdır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1585 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İsa b. elMüseyyeb zayıftır. Kedi artığıyla abdest konusu daha önce geçmişti.

Hz. Ali'nin bildirdiğine göre

#13,190
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Eğer köpekler topluluklardan bir topluluk olmasalardı, öldürülmelerini emrederdim. Onlardan bulduğunuz her tam siyah köpeği öldürün. Kim avcılık, tarla bekçiliği ya da koyun koruyuculuğu dışında bir amaçla köpek beslerse, her gün Uhut dağı misali bir kırat günah kazanır. Eğer köpek sizden birinizin kabını yalarsa, onu yedi kere yıkasın. Bunlardan biri toprakla olsun."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1584 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta Carud an İsrail tarikiyle rivayet etmiştir ki Carud'u tanımıyorum.

Sa'd b. Ebi Vakkas'ın bildirdiğine göre

#13,189
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Avlularinızı temizleyin; zira Yahudiler avlularinı temizlemezler" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1583 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup Taberani'nin hocası hariç, ravileri Sahlh'in ravileridir.

Hz. Ali (İbn Ebi Talib)'in bildirdiğine göre

#13,188
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle demiştir: "Bana Cebrail (~) geldi, fakat yanıma girmedi." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "İçeri girmene mani olan nedir?" diye sorduğunda Cebrail: "Bizler içinde resim ya da idrar bulunan eve girmeyiz" diye cevap verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1582 *Bunu Abdullah b. Ahmed rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Amr b. Halid'in zayıflığı konusunda alimler icma etmişlerdir.2 Ben derim ki: Mescidde küçük abdest bozan adamla ilgili hadisler Namaz bölümünde gelecektir. ı Heysem!, Ahmed b. Hanbel, İbn Main ve Darekutnl'nin Amr b. Halid'i yalanalıkla itham ettiklerini belirtmiştir.

Nafi bildiriyor:

#13,187
İbn Ömer' e içinde insan dışkıları ve idrarlarıyla hayvan terslerinin bulunduğu bostanların hükmü sorulduğunda Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) dayandırarak "Üzerine yağmur yağıp, rüzgarlarda kuruduğu zaman oralarda namaz kılmakta bir beis yoktur" diye cevap verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1581 *Rivayeti Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta nakletmiş olup senedinde ismi geçen Amr b. Osman el-Kilabi er-Rakki'yi Ebu Hatim ve Ezdi zayıf görürlerken, Ebu Hatim b. Hibban güvenilir kabul etmiştir. İbn Adi ise "Uygun hadisleri bulunmaktadır" demiştir. Taberani'nin hocası dışında kalan ravileri ise Sahih'in ravileridir.1 1 Taberiini'nin el-Mu'cemu'l-evsat'ta (no. 1203) belirttiğine göre Amr, hadisin rivayetinde teferrüd etmiştir.

Abdullah (İbn Mes'ud) bildiriyor:

#13,186
Bir bedevi gelerek Mescid'de küçük abdest bozdu. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) de küçük abdest bozduğu yerin kazınmasını emretti. Sonra üzerine bir kova su döküldü. Sonra Bedevi: "Ya Resftlallah! Bir insan bir kavmi seviyor; ama onların yaphğını yapmıyorsa, nasıl olur?" diye sordu. Resulullah (sallallahualeyhivesellem) de: "Kişi sevdiğiyle beraberdir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1579-1580 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Sem'an b. Malik hakkında Ebu Zür'a "Sağlam değildir" derken İbn Hiraş ise "meçhuldür" demiştir. Kalan ravileri ise Sahlh'in ravileridir. 1580. Ebu Ya'la hadisin son kısmını, Sahih'in ravilerinden oluşan bir senetle, Enes kanalıyla Hz. Peygamber' den benzer ifadelerle nakletmiştir.

Abdullah (İbn Mes'ud) bildiriyor:

#13,185
Bir bedevi gelerek Mescid'de küçük abdest bozdu. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) de küçük abdest bozduğu yerin kazınmasını emretti. Sonra üzerine bir kova su döküldü. Sonra Bedevi: "Ya Resftlallah! Bir insan bir kavmi seviyor; ama onların yaphğını yapmıyorsa, nasıl olur?" diye sordu. Resulullah (sallallahualeyhivesellem) de: "Kişi sevdiğiyle beraberdir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1579 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Sem'an b. Malik hakkında Ebu Zür'a "Sağlam değildir" derken İbn Hiraş ise "meçhuldür" demiştir. Kalan ravileri ise Sahlh'in ravileridir.

Ebu Umame demiştir ki:

#13,184
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) yerdeki pisliklere basmaktan dolayı abdest almazdı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1578 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Ebu Kays Muhammed b. Said el-MaslCıb zayıftır.1 1Muhammed b. Said el-Maslub hakkında Heysemi (VIII, 83) "Hadis uydururdu" demiştir.

Abdullah (İbn Mes'ud) demiştir ki:

#13,183
Biz, Peygamber (sallallahualeyhi vesellem) ile beraber namaz kılardık. Ama yerdeki pisliklere basmaktan dolayı abdest almazdık.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1577 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.1 1 Bunu Ebu Davud (204) rivayet etmiştir ki onun metni daha uzundur.

Hasan'ın naklettiğine göre

#13,182
Ömer b. el-Hattab, hacc-ı temettüyü yasaklamak isteyince Ubey ona: "Senin bunu yapmaya hakkın yoktur. Çünkü biz, Resulullah'la (sallallahu aleyhi vesellem) beraber hacc-ı temettü yaphk" dedi. Yine Ömer, Yemen elbiselerini yasaklamak istedi. Çünkü onlar (imalat esnasında) idrarla boyanırdı. Bu defa Ubey ona: "Bunu yapmaya hakkın yoktur. Çünkü Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) böyle elbiseleri giydiği gibi, onun döneminde biz de giydik" diyerek itiraz etti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1576 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup Hasan, ne Ömer'den, ne de Ubey'den hadis işitmiştir.

Ümmü Seleme'nin bildirdiğine göre

#13,181
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Erkek çocuğu henüz yemek yememişse idrari üzerine su dökülür. Kız çocuğunun ise idrari yıkanır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1575 *Ben derim ki: Bunu Ebu Davud, Ümmü Seleme'den kendi sözü olarak rivayet etmiştir. Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İsmail b. Müslim el-Mekki zayıftır.1 ı Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat, 2763; (Mil.naca benzeri için bkz) el-Mu'cemu'l-kebfr, XXIII, 366; Ebu Ya'la no. 6921. Ebu Ya'la, hadisi son derece zayıf bir senetle nakletmiştir. Yine senedinde İsmail b. Ayyaş'ın Hicazlılardan nakli ve Hasan el-Basri'nin "an-an" sıygasıyla rivayeti söz konusudur.

Ümmü Seleme'nin anlatiğına göre

#13,180
Hasan veya Hüseyin Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) karnı üzerine işeyince Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Rahatsız etmeyin oğlumu veya acele ettirmeyin!" buyurmuş. Böylece çocuk işemesini bitirinceye kadar onu rahat bırakmış. Sonra su isteyerek sidiği üzerine dökmüş.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1574 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedi, inşallah hasendir. Çünkü rivayet tarikinde "vicade" vardır.

Abdullah b. Amr' ın bildirdiğine göre

#13,179
Resülullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) bir erkek çocuk getirilmiş. Derken çocuk üzerine işemiş ve Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) onun sidiği üzerine su serpmiş. Sonra kız çocuğu getirilmiş. O da işemiş; ama onunkini yıkamış.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1573 Hadi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedi hasendir.

Zeyneb bin ti Cahş' ın naklettiğine göre

#13,178
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) onun yanında uyurken Hasan evde emekleyerek dolaşıyordu. Zeynep anlahyor: Dalmışım. Çocuk da emekleyerek Resülullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanına kadar gidip karnının üzerine çıkmış. Sonra pipisini onun göbeğine koyup işemiş. Sonra Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) uyandı. Ben de hemen gidip çocuğu kamından indirdim. Bunu gören Resftlullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Bırak oğlumu!" buyurdu. Sonra işemesini bitirince bir kap su alarak (sidiğinin) üzerine döktü. Sonra da: "Erkek çocuğunun sidiğine su dökülür, kız çocuğunun sidiği ise yıkanır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1572 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Leys b. Ebi Süleym'de zayıflık vardır.

Ebu Umame'nin naklettiğine göre

#13,177
Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellern) huzuruna Hüseyin getirildi. Hemen onu [kucağına] alıp öpmeye başladı. Derken çocuk üzerine işedi. İnsanlar gidip onu almak istediler. Ama Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Onu bırakın" buyurdu. Böylece işemesini bitirinceye kadar onu rahatsız etmedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1571 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Ufeyr b. Ma'dan'ın zayıflığı konusunda alimler icma etmişlerdir.

Enes b. Malik bildiriyor:

#13,176
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) evlerinin birinde sırt üstü yatarken Hasan emekleyerek gelip Resulullah' ın (sallallahu aleyhi vesellern) göğsü üzerine oturdu. Derken göğsüne işedi. Tam ben çocuğun idrarını temizlemeye başladım ki Resulullah (sallallalnıaleyhi vesellern) uyanarak: "Yazıklar olsun sana Enes! Bırak oğlumu! O benim kalbimin meyvesidir. Kim buna eziyet ederse, bana eziyet etmiş olur. Kim de bana eziyet ederse, Allah'a eziyet etmiş olur'' buyurdu. Sonra Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellern) su istedi ve suyu idrarın üzerine bir kere döktü. Sonra: "Erkek çocuğunun idran üzerine su dökülür, kız çocuğun idran ise yıkanır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1570 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Nafi b. Ebi Hürmüz'ün zayıflığı konusunda alimler icma etmişlerdir.

İbn Abbas bildiriyor:

#13,175
Ümmü'l-Fadl binti'l-Haris, Ümmü Habibe binti Abbas'ı getirip Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellem) kucağına koydu. Derken çocuk (Peygamber'in kucağına) işedi. Ümmü'l-Fadl hemen onu çekip iki omuzu arasına bir tokat vurdu. Sonra çocuğu sarstı. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Bana bir tas su verin" dedi ve suyu çocuğun işediği yere döktü. Sonra: "İdrann geçtiği yerlere su dökün" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1569 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Hüseyin b. Abdillah'ı Ahmed b. Hanbel, Ebu Zür'a, Ebu Hatim, Nesai ve bir rivayete göre İbn Main zayıf görürlerken diğer bir rivayete göre İbn Main güvenilir kabul etmiştir.2 2 Ayrıca bkz. Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr, XXV, 92-93.

Ebu Leyla bildiriyor:

#13,174
Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanındaydım. Göğsünde ya da kolunun altında Hasan veya Hüseyin vardı. Derken çocuk işedi. Öyle ki sidiğinin yol yol aktığını gördüm. Acele edip onu almaya kalkınca Allah Resülü (sallallahualeyhiveselleın): "Bırakın oğlumu. Korkutmayın da işemesini bitirsin" buyurdu. Sonra üzerine su döktü. Sonra kalkıp çocukla beraber zekat/ sadaka hurmalarının bulunduğu mahzene girdi. Bu esnada çocuk bir hurma alıp ağzına götürdü. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) derhal onu (ağzından) çıkararak: "Zekat bize helal değildir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1568 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.1 ı Ahmed b. Hanbel, IV, 348. Taberaru ise el-Mu'cemu'l-kebir'de (no. 6418) hadisin yalnız zekatla ilgili kısmını benzer ifadelerle rivayet etmiştir.

Ebu Said el-Hudri bildiriyor:

#13,173
Hz. Ali bir adamı mezinin hükmünü sorması için Resulullah' a (sallallahu aleyhi veselleın) gönderdi. Fatıma sebebiyle bunu bizzat kendisi sormak istemedi. Gönderdiği adam: "Ya Resulallah! Bir erkek yolda bir kadın görüp de mezisi akarsa gusletmesi gerekir mi?" diye sordu. Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) de: "Onu erkeklerin erkeklikleri dışan atmaktadır. Bu durumda abdest alman yeterlidir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1567 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup alimler senedinde ismi geçen EbO HarOn el-Abdi'nin zayıflığı konusunda İcma etmişlerdir.1 1Ebu Harun el-Abdi hakkında Heysemi (V, 326) "metruktur" demiştir.

Ma'kil b. Yesar' ın naklettiğine göre

#13,172
Osman b. Affan meziden çok çekerdi. Bunun üzerine bir zatı Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) göndererek (bunun hükmünü sordurdu). Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) de: "O mezidir ve her erkekten mezi gelebilir. Onu su ile yıkadıktan sonra abdest alıp namazını kıl" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1566 *Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-keblr'de, alimlerin zayıflığı konusunda görüş birliği ettikleri Ata b. Aclan kanalıyla nakletmiştir.1 ı Taberaru, el-Mucemu'l-keblr XX, 219. Yine senedinde ismi geçen İsmail b. Ayyaş da Şamlı olmayanlardan yaphğı rivayetlerinde zayıfhr. Ata b. Aclan hakkında da Heysemi "Yalancılıkla itham edilmiş olup metruktur" değerlendirmesini yapmıştir. Bkz. no. 1897.

Bezzar'ın naklettiğine göre yine Ammar şöyle anlatmıştir:

#13,171
Ben bir kuyunun başında tulumuma su çekerken Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) beni gördü ve: "Ne yapıyorsun?" diye sordu. "Ya Resulallah! Cenabet bulaşan elbisemi yıkayacağım" deyince "Ammar! Elbise ancak dışkı, idrar, kan ve kusmuktan ötürü yıkanır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1565 *Bütün kaynaklarına göre hadisin tariklerinin ekseninde son derece zayıf biri olan Sabit b. Hammad bulunmaktadır. Doğrusunu Allah bilir.

Ammar b. Yasir bildiriyor:

#13,170
Ben önümdeki bir tulumla iki kişiye su verirken Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) gördü. Sonra balgam attım ve balgam elbiseme bulaşti. Ben aceleyle elbisemi önümdeki tulumdan yıkamaya yeltenince Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Ey Ammar! Kendi balgamın ve gözyaşlarin senin şu tulumundaki su mesabesindedir. Elbisenden ancak idrar, dışkı, meni, kan ve kusmuk gibi necasetleri yıkarsın" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1564 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta ve benzerini el-Mu'cemu'l-kebir'de, ayrıca Ebu Ya'la rivayet etmiştir.1 ı Darekutni, Sünen, I, 127; Beyhaki, Sünen, I, 14; İbnü'l-Cevzi, el-İlelü'l-mutenahiye, no. 542. Beyhaki demiştir ki: "Bu hadis batıl ve asılsızdır. Onu sadece hadis uydurmakla itham edilen sabit b. Hammad rivayet etmiştir. Aynca senedinde ismi geçen Ali b. Zeyd b. Ced'an hakkında da Ahmed b. Hanbel ve Yahya b. Maın "hiçbir değeri yoktur" değerlendirmesini yapmıştır. Hammad b. Zeyd de: "Hadisleri değiştirirdi" demiştir. bkz. Telhisu'l-habir, I, 11; Nasbu'r-Rfiye, 1, 211; Mizan, 1, 31.

Katade Ebu Haşim bildiriyor:

#13,169
Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanına gittiğimde bana: 1 Katade! Su ve sidirle yıkan, küfür kıllarinı tıraş et" buyurdu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Müslüman olan kimseye, seksen yaşında bile olsa sünnet olmasını emrederdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1563 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.3 3 Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, 1, 127. Senedinde ismi geçen Hişiim b. Katade er-Rehavi tanınmamaktadır.

Vasile b. el-Eska' bildiriyor

#13,168
Ben, Müslüman olduğumda Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) bana: "Su ve sidirle yıkan. Üzerinden küfür kıllarını atıver" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1562 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Mansur b. Ammar el-Vaiz zayıftır.2 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir, XXII, 82; el-Mu'cemu's-sağir, no. 880; Haakim, III, 750; Ebu Nuaym, Hilye, IX, 329. Senedinde Ma'ruf Ebu'l-Hattab'ın ismi de geçmiştir. Ama hadis, şahitlerinin desteğiyle hasendir. Sidir o dönemde sabun amaayla kullanılan bir nesnedir.

Yine Ebu Hureyre'den Ebu Ya'la'run naklettiğine göre

#13,167
Sümame b. Usal Müslüman olduğunda Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) kendisine yıkanıp iki rekat namaz kılmasını emretti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1561 *Ahmed b. Han bel ve Bezzar'ın senedinde ismi geçen Abdullahı b. Ömer el-Umri'yi İbn Main ve Ebu Ahmed b. Adi güvenilir kabul ederlerken, başkaları kendisine yönelik herhangi bir yalancılık isnadında/ithamında bulunmaksızın onu zayıf görmüşlerdir. Diğer yandan Ebu Ya'la rivayetinde "Bir zat kanalıyla Said el-Makburi'den" ifadesi geçmiştir ki, eğer bu zattan maksat el-Umeri ise hadis hasen derecesindedir. Doğrusunu Allah bilir. ı Bezzar'ın (no. 333) rivayetinde Ubeydullah ismiyle geçmiştir ki, bu Ahmed b. Hanbel'in Müsned'deki (II, 304) rivayetine muhaliftir.

Yine Ebu Hureyre'den Ebu Ya'la'run naklettiğine göre

#13,166
Sümame b. Usal Müslüman olduğunda Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) kendisine yıkanıp iki rekat namaz kılmasını emretti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1561 *Ahmed b. Han bel ve Bezzar'ın senedinde ismi geçen Abdullahı b. Ömer el-Umri'yi İbn Main ve Ebu Ahmed b. Adi güvenilir kabul ederlerken, başkaları kendisine yönelik herhangi bir yalancılık isnadında/ithamında bulunmaksızın onu zayıf görmüşlerdir. Diğer yandan Ebu Ya'la rivayetinde "Bir zat kanalıyla Said el-Makburi'den" ifadesi geçmiştir ki, eğer bu zattan maksat el-Umeri ise hadis hasen derecesindedir. Doğrusunu Allah bilir.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#13,165
Sümame b. Usal -veya Usale Müslüman olunca Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Onu falan kimsenin bahçesine götürüp, yıkanmasını/gusletmesini söyleyin" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1560 *Bunu Ahmed ve "Su ve sidr ile yıkayın" ilavesiyle Bezzar rivayet etmişlerdir.

Ebu Bekre'nin bildirdiğine göre

#13,164
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) hizmetçisine: "Bana Mescid' den seccadeyi ver" buyurdu. Hizmetçisi: "Ben hayızlıyım" dediği halde Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Seccadeyi ver!" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1559 •Bunu Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir görülmüşlerdir.

Enes' in bildirdiğine göre

#13,163
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi veseIIem) Aişe'ye: "Bana seccadeyi alıver!" buyurdu. Aişe: "Ben hayızlıyım" deyince "Hayız elinde değildir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1558 •Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravileri güvenilir görülmüşlerdir.

Ümmü Seleme bildiriyor:

#13,161
Bizden birisi elbise üzerinde iken hayız olurdu da sonra temizlik dönemi gelince kanın bulaşhğı yeri yıkar, aynı elbiseyle namazını kılardı. Şimdilerde ise sizden biriniz temizlik dönemi gelince hizmetçisini elbisesini yıkamakla vazifelendiriyor.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1556 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.2 2 Taberanl, el-Mu'cemu'l-kebir, XXIII, 39 (Muhtasar olarak)

Havle binti Hakim bildiriyor:

#13,160
"Ya Resulallah! Ben hayız oluyorum ve benim tek bir elbiseden başka elbisem de yoktur (ne yapayım?)" dedim. Şöyle buyurdu: "Onu yıkayıp namazını kıl." Ben: "Ya Resulallah! Ama kan lekesi çıkmıyor" deyince "Zaran olmaz" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1555 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Vazi' b. Nafi' zayıftır.1 1 Taberani, el-Mu' cemu '/-kebir, XXIV, 241.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#11,987
Havle binti Yesar, Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem) gelerek şöyle dedi: "Ya Resulallah! Benim yalnız bir elbisem var ve ben o üzerimdeyken hayız oluyorum. (Ne yapayım?)" Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) de: "Temizlik dönemin geldiğinde kanın değdiği yeri yıkayarak onunla namazını kıl" buyurdu. Havle: "Ya Resulallah! Ya lekesi çıkmazsa?" deyince de; "Suyla yıkaman yeterlidir. Lekesinin kalması zarar vermez" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1554 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İbn Lehi'a zayıftır.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#11,986
Havle binti Yesar, Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem) gelerek şöyle dedi: "Ya Resulallah! Benim yalnız bir elbisem var ve ben o üzerimdeyken hayız oluyorum. (Ne yapayım?)" Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) de: "Temizlik dönemin geldiğinde kanın değdiği yeri yıkayarak onunla namazını kıl" buyurdu. Havle: "Ya Resulallah! Ya lekesi çıkmazsa?" deyince de; "Suyla yıkaman yeterlidir. Lekesinin kalması zarar vermez" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1554 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İbn Lehi'a zayıftır.

Ümmü Seleme'nin bildirdiğine göre

#11,985
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) üç gün yoğun kan akışından korunur, sonra (hanımıyla) bedensel temasta (mübaşerette) bulunurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1553 *Ben derim ki: İbn Mace ve başka kaynaklarda Ümmü Seleme'nin, "Üç gün yoğun kan akışından korunur" kısmını içermeyen bir hadisi geçmiştir. Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Said b. Beşir'le ihticac konusu, Şu'be kendisini güvenilir görmekle birlikte tartışmalıdır.1 ı Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr, XXIII, 365; a.mlf., Müsnedu'ş-Şamiyyfn, no. 2674. Ancak bu rivayette ifade "korunurdu" yerine "hoş görmezdi" şeklindedir.

Ümmü Seleme'nin bildirdiğine göre

#11,984
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) üç gün yoğun kan akışından korunur, sonra (hanımıyla) bedensel temasta (mübaşerette) bulunurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1553 *Ben derim ki: İbn Mace ve başka kaynaklarda Ümmü Seleme'nin, "Üç gün yoğun kan akışından korunur" kısmını içermeyen bir hadisi geçmiştir.

İbn Abbas bildiriyor:

#11,983
Ümmü Seleme bir gece Resulullah (sallallahu aleyhi veseilem) ile beraber yatarken ürkmüşçesine birden kalkb. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Neyin var? Hayız mı oldun?" diye sordu. "Evet" deyince; "Sakıncası yoktur. Abdestini alıp yerine geri dön" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1552 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr'de rivayet etmiş olup Sendediode ismi geçen Hüseyin b. İsa el-Hanefı'yi Buhari ve başkaları zayıf görürlerken İbn Hibban güvenilir kabul etmiştir.2 2Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr, no.11602.

İbn Abbas'ın anlattığına göre

#11,982
bir adam Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem) gelerek: "Ya Resulallah! Ben hayız halinde iken hanımımla ilişkiye girdim" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellern) de ona bir canlı/köle azat etmesini emretti. O zaman bir canlının değeri bir dinar idi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1551 *Ben derim ki: Canlı/köle azadı kısmı hariç hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. Geçen hadisi ise Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdurrahman b. Yezid b. Temim zayıftır.1 ı Hadisi el-İlelu'l-mütenahiye'de (no. 644) rivayet eden İbnü'l-Cevzi: "Münker bir hadis olup onu Abdurrahman b. Yezid tek başına rivayet etmiştir" açıklamasını yapmışhr. Abdurrahman hakkında ise Ahmed b. Hanbel: "Meşhurların hadislerini değiştirip Zühri'nin hadisi haline getirmiştir" diyerek onu bu yüzden zayıf saymışhr. Nesai de metriik olduğunu belirtmiştir. Bkz. İbn Hibban el-Mecruhln, il, 57; İbn Hacer, Mizanu'li'tidal, il, 598; Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 1256.

Ubade' nin bildirdiğine göre

#11,981
Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellern), erkeğe hayız gören hanımının neresinin helal olacağı sorulduğunda; "İzarinın üstü. İzarının altı ise haramdır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1550 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İshak b. Yahya'dan, Musa b. Ukbe dışında kimse rivayette bulunmamıştır. Ayrıca Ubade'ye de yetişmemiştir.

İbn Abbas' ın bildirdiğine göre bir adam:

#11,980
"Ya Resulallah! Bana hayızlı hanımımın neresi helal olur?" diye sordu. Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) de: "Hanımın izarinı (donunu) bağladıktan sonra onunla dileğini yap" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1549 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Ebu Nuaym Dırar b. Surad zayıftır.

Asım b. Ömer' in bildirdiğine göre Hz. ômer demiştir ki

#11,979
Ben, Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) "Erkeğe, hayızlı kansının neresi helal olur?" diye sordum. "İzarinın üstü" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1548 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir.

Asım b. Ömer' in bildirdiğine göre Hz. ômer demiştir ki

#11,978
Ben, ResUlullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) "Erkeğe, hayızlı kansının neresi helal olur?" diye sordum. "İzannın üstü" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1548 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir.

(Rıdvan) ağacın altında Resulullah' a (sallallahu aleyhi veselleın) biat eden sahabelerden biri olan Aiz b. Amr'ın anlattığına göre

#11,977
onun hanımı loğusa oldu ve yirmi gün sonra temizlik dönemi yaşadı. Bunun üzerine yıkandı. Sonra Aiz'le beraber çarşafın altına girmek için yatağa geldiğinde Aiz onun temasını hissedince "Kim bu?" diye sordu. Hanımı: "Ben falancayım" dedi. "Niçin geldin?" diye sordu. Hanımı: "Temizlenip yıkandım" deyince ayağıyla ona vurup yatağın dışına atarak: "Üzerinden kırk gün geçinceye kadar beni dinimden saptırma" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1547 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Salih b. Beşir el-Murri zayıftır. Kimse kendisini güvenilir kabul etmemiştir. Sadece Abbas, Yahya b. Main'den bu şahsın sakıncasız olduğuna dair bir görüş naklederken başkaları, İbn Main ve başka alimlerden onun zayıf ve metruk olduğuna dair görüşler nakletmişlerdir.