Toplam 23,319 Hadis
Konular

Namaz Kategorisi

Ahmed b. Hanbel kendi senediyle yine Bişr b. Harb'den şu sözünü nakletmiştir:

#14,297
Semure'yi şöyle derken işittim: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu ki: ....

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1799

Cübeyr b. Mut'im der ki:

#14,296
"Sabah namazı haricinde Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) için hiç bir yolculukta bir namaz için ezan okunmamışhr. Sadece kamet getirilmiştir. Sabah namazı için ise hem ezan, hem de kamet okunmuştur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 188

Utbe b. Abd'ın naklettiğine göre

#14,295
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Halifelik Kureyş'e, hüküm/yargı Ensar'a, davet de Habeşlilere aittir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1900

Ebu' d-Derda' dan nakledildiğine göre

#14,294
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)´´ Gece karanlığında mescide yürüyerek giden kimse, kıyamet günü aziz ve celil olan- Allah'ın huzuruna nurla çıkar" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2073 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir.

Abdullah b. Mes'ud der ki:

#14,293
"İsrail oğullarının erkekleri ile kadınları birlikte namaz kılarlardı. Eğer bir kadının dostu varsa, dostuna uzun gözükmek için ayaklarına tahta ayaklar takardı. Bu yüzden -aziz ve celil olan- Allah onları hayız hastalığına duçar etti." İbn Mes'ud derdi ki: "Kadınları, Allah'ın çıkardığı yerlerden siz de çıkarın."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2120 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri sahihi´in ravileridirler.

Ebu Amr eş-Şeybani'den nakledildiğine göre

#14,292
o, Cuma günü Abdullah (b. Mes'ud)'u kadınları mescitten çıkararak: "Evlerinize gidin. Bu sizin için daha hayırlıdır" derken görmüş.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2119 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir.

Abdullah b. Mes'ud demiştir ki:

#14,291
"Kadınlar ancak avrettirler. Bir kadın hiçbir ihtiyacı yokken evinden dışarı çıkarsa şeytan onun peşine takılır ve ona: «Sen her kimin yanından geçersen, muhakkak onun hoşuna gidersin» der. Sonra kadın elbiselerini giyinir. Kendisine «Nere gidiyorsun?» diye sorulduğu zaman «Hasta ziyaretine veya cenaze namazına veyahut mescitte namaz kılmaya» diye cevap verir. (Şunu bilin ki) Bir kadın evinde Rabbine yaptiğı ibadet kadar sevaplı hiçbir yerde ibadet yapamaz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2118 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir .

Meymune binti Sa' d'ın naklettiğine göre

#14,290
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem):´´Kokuya boyanarak dışan çıkan, erkeklerin bakışlarina hedef olan her kadın, evine dönünceye kadar Allah'ın gazabını üzerine çekmiş olur" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2117 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Musa b. Ubeyde zayıftır.

Abdullah b. Mes'üd'un naklettiğine göre

#14,289
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem):´´Kadın avrettir ve dışan çıktığında şeytan gözlerini ona diker. Bu sebeple kadının Allah'a en yakın olduğu yer, evinin içidir'' buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2116 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir.

Yine İbn Mes'üd demiştir ki:

#14,288
´´Allah nezdinde bir kadın, evinin en karanlık yerinde kıldığı namazından daha güzel bir namaz kılmamıştir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2115 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir.

Yine İbn Mes'ud kuvvetli yeminle derdi ki:

#14,287
"Hac ya da umreye gitme amacı dışında bir kadın için evinden daha hayırlı bir namazgah yoktur. Fakat kocadan umudunu kesmiş, mestli kadın müstesnadır." Ravi der ki: "Mestli kadın ne demektir?" diye sordum. "Artık adımları kısalmış yaşlı kadın" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2114 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir.

İbn Mes'ud demiştir ki:

#14,286
Bir kadın, Mescid-i Haram veya Mescidi Nebevi dışında, evinin içinden daha hayırlı bir mekanda namaz kılmış olmaz. Fakat artik mestlerini giyinip, dışarı çıkmış olan kadın müstesnadır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2113 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

Ürnmü Süleym binti Ehi Hakim demiştir ki:

#14,285
Ben, Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber namaz kılan (menapoz dönemine girmiş) yaşlı kadınlara yetiştim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2112 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdülkerim zayıftır .

Süleyman b. Ebi Hasme annesinden şu sözünü nakletmiştir:

#14,284
(Menapoz dönemine girmiş) Yaşlı kadınların mescitte Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber namaz kıldıklarını gördüm.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2110-2111 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdülkerim b. Ebi'l-Muharik zayıftır. 2111 Yine aynı kadından şu sözü nakledilmiştir: Ben (menapoz dönemine girmiş) bazı yaşlı kadınları Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber farz namazları kılarken gördüm. *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Muhammed b. Ebi Leyla ile ihticac konusu tartışmalıdır.1 1Bkz. no. 2102.

Süleyman b. Ebi Hasme annesinden şu sözünü nakletmiştir:

#14,283
(Menapoz dönemine girmiş) Yaşlı kadınların mescitte Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber namaz kıldıklarını gördüm.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2110 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdülkerim b. Ebi'l-Muharik zayıftır.

İbn Mes'ud demiştir ki:

#14,282
"Kadının evindeki namazı avlusundaki namazından daha faziletlidir. Avlusundaki namazı mahallesindeki namazından daha faziletlidir. Mahallesindeki namazı da başka yerde kılacağı namazdan daha faziletlidir." Sonra şunu ekledi: "Kadın dışarı çıkhğında, şeytan gözlerini ona çevirir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2109 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri Sahih' in ravileridirler.

Ümmü Seleme' den nakledildiğine göre

#14,280
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Kadının evinin içinde kıldığı namaz avlusunda kıldığı namazdan daha sevaplıdır. Avlusunda kıldığı namaz, mahallesinde kıldığı namazdan daha sevaplıdır. Mahallesinde kıldığı namaz da dışarıda kıldığı namazından daha sevaplıdır'' buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2108 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri, Zeyd b. el-Muhacir hariç, Sahlh'in ravileridirler. İbn Ebi Hatim, Zeyd b. el-Muhacir'in oğlu Muhammed b. Zeyd'den başka bir ravisinden söz etmemiştir.

Ümmü Humeyd bildiriyor:

#14,279
Dedim ki: "Ya Resulallah! Kocalarımız bizi senin arkanda namaz kılmaktan menediyorlar. Oysa ki biz seninle beraber namaz kılmak istiyoruz." Bunun üzerine Allah Resulü (sallallahu aleyhi veselleın) şöyle buyurdu: "Sizin evlerinizin içinde kıldığınız namazlar, avlularinizda kıldığınız namazlardan daha faziletlidir. Avlularda kıldığınız namazlar, kendi mahallenizde kıldığınız namazlardan daha faziletlidir. Mahallenizde kıldığınız namazlar da cemaat arasında kıldığınız namazlardan daha faziletlidir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2107 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İbn Lehi'a hakkında tenkit vardır.1 ı Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr, XXV, 148. Senedinde ismi geçen Abdullah b. Süveyd'i İbn Hibban' dan başkası güvenilir kabul etmemiştir. Ayrıca bkz. İbn Huzeyme, Sahih, no. 1689; Beyhaki, Sünen, III, 132-133.

Ebu Humeyd es-5aidi'nin kansı Ümmü Humeyd' den nakledildiğine göre

#14,277
o, Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) giderek: "Ya Resulallah! Ben senin arkanda namaz kılmak istiyorum" dedi. Allah Resulü (sal1a11ahualeyhivesellem) de şöyle buyurdu: "Senin benim arkamda namaz kılmak istediğini öğrendim. Fakat senin evinin içinde kılacağın namaz, avlusunda kılacağın namazdan dafıa fıayırlıdır/sevaplıdır. Avluda kılacağın namaz, mafıallende kılacağın namazdan dafıa fıayırlıdır/sevaplıdır. Mafıallende kılacağın namaz, kavminin mescidinde kılacağın namazdan dafıa fıayırlıdır/sevaplıdır. Kavminin mescidinde kılacağın namaz da, benim mescidimde kılacağın namazdan daha hayırlıdır." Bunun üzerine Ümmü Humeyd talimat verdi, onun için evinin en kuytu ve karanlık köşesine bir namaz odası yapıldı. Ondan sonra, ruhunu aziz ve celil olan Allah' a teslim edinceye kadar namazını hep orada kılardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2106 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup Abdullah b. Süveyd el-Ensan dışındaki ravileri Sahih'in ravileridirler. Abdullah'ı da İbn Hibban güvenilir kabul etmiştir.

Ümmü Seleme'nin naklettiğine göre

#14,276
Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem): "Kadınlar için en hayırlı mescit, evleridir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2105 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve ayrıca "Kadınlar için en hayırlı namaz, evlerinin içinde kıldıkları namazdır" ifadesiyle Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Yine Taberani de el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İbn Lehi'a hakkında tenkit vardır.1 ı Ahmed b. Hanbel, VI, 297; Ebu Ya'la, no. 7025. İkisİnlıl senedinde de Ebu's-Semh ve Ümmü Seleme'nin azatlısı Saib yer almışhr ki İbn Hibban kendisini güvenilir görmüştür. Aynca bkz. İbn Huzeyme, no. 1683; Hfild.m, Müstedrek, 1, 209.

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre

#14,275
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Mescit veya bir maktulün cenaze namazı dışında bir maksatla kadınlarin toplanmasında hiç hayır yoktur" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2104 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta "Cemaatle namaz kılınan cami dışında kadınların toplanmasında hayır yoktur" ifadesiyle Taberani rivayet etmiş olup senedinde yer alan İbn Lehi'a hakkında tenkit vardır.

Ebu Hureyre demiştir ki:

#14,274
Kadınlar, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber sabah namazını kılarlar, sonra şallarını başlarına atarak dönerlerdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2103 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta kendisiyle ihticac konusu tartışmalı olan Muhammed b. Amr b. Alkame kanalıyla rivayet etmiştir.

Ümmü Seleme binti Hakim demiştir ki:

#14,273
"Yaşlı kadınlara yetiştim. Onlar Resulullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) arkasında farz namazları kılarlardı."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2102 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdülkerim b. Ebi'l-Muharik zayıftır.1 ı Bkz. no. 2111. Aynı hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr, XXV, 130'da ise "farz namazlar" ifadesine yer vermeksizin nakletmiştir. Fakat bu rivayet de senedinde yer alan İbn Ebi Leyla ve İbn Ebi'l-Muharik sebebiyle zayıfhr. Bkz. İbn Hacer, İsabe.

Enes b. Malik'e yaşlı kadınların Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber namaza katılıp katılmadıkları sorulduğunda:

#14,272
"Evet, hem yaşlılar, hem de genç kızlar katılırlardı" diye cevap verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2101 *Hadisi Bezzar ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta "Bizim arkamızda ResOlullah'ın (sallallahı.ı aleyhi wıelleın) imamlığında namaz kılarlardı" ilavesiyle Taberani rivayet etmiştir. Fakat senedinde ismi geçen YOsuf b. Halid es-Simti zayıftır.

Ahmed b. Hanbel rivayet ediyor:

#14,231
Salim bildiriyor: Hz. ôm.er kıskanç bir adamdı. Namaza çıkınca, Atike binti Zeyd onun peşine takılırdı. Ancak Ömer, onun (mescide) gitmesini hoş görmediği gibi onu bundan menetmek de istemezdi. Derdi ki: Resulullah (sallallahualeyhivesellem):´´Kadınlarinız sizden namaza gitmek için izin istediklerinde, onlara mani olmayın" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2100 *Ne var ki Salim, Hz. Ömer'den hadis işitmemiştir.

Ömer b. el-Hattab'ın bildirdiğine göre

#14,230
Reslllullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Allah'ın kadın kullarinı Allah'ın mescitlerinden alıkoymayın" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2099 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

Zeyd b. Halid el-Cüheni'nin bildirdiğine göre

#14,229
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):´´Allah'ın kadın kullarinı camilere gitmekten alıkoymayın. Fakat camilere koku sürünmeden gitsinler" buyurmuştur.1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2098 *Hadisi Ahmed b. Hanbel, Bezzar ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup senedi hasendir. 1 İbn Hibban, el-İhsan, no. 2211.

İbn Ömer demiştir ki:

#14,228
Resulullah (sallailahu aleyhi vesellem) Hasan b. Ali'ye, Mescid' e girerken Hz. Peygamber' e (sailallahu aleyhi vesellem) salat okuyup "Allahım! Günahlanmızı bağışla, bize rahmetinin kapılannı aç", Mescid' den çıkarken ise "Allahım! Bize lütfunun kapılarını aç" diye dua etmesini öğretti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2097 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Salim b. Abdila'la metruktur.

Hz. Ali b. Ebi Talib'in naklettiğine göre

#14,227
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) Mescid' e girerken: "Allahım! Bana rahmetinin kapılarinı aç" diye, Mescid' den çıkarken ise: "Allahım! Bana lütfunun kapılarinı aç" diye dua ederdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2096 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Salih b. Musa hadisi metruk biridir.1 ı Ebu Ya'Ia, no. 486. Senedinde ismi geçen Süveyd b. Said, gözlerini kaybettikten sonra kendi hadisleri arasında bulunmayan kimi rivayetleri de telkin yoluyla almaya başlamıştır. Fakat hadis, başka tariklerle Ebu Useyd ve Ebu Hureyre'den gelen rivayetlerle kuvvetlenmektedir.

Seleme b. Kuheyl'den nakledildiğine göre

#14,225
bir gün İbn Mes'ud namaza koşarak gitti. Kendisine neden böyle yaptiğı sorulunca da: "Kendisine koşarak gitmenizi en çok hak eden, namaz değil midir?" diye cevap verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2094 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Fakat Seleme, İbn Mes'Cıd'dan hadis işitmemiştir.

Sabit bildiriyor:

#14,224
Enes b. Malik'le beraber caminin avlusunda yürüyordum. Derken ezan okunduğunu işitti ve hemen adımlarını kısaltarak mescide girdi. Sonra şunu anlattı: Bir gün Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) beni bu yürüyüşle yürüttü. Sonra: "Seni neden bu şekilde yürüttüğümü biliyor musun?" diye sordu. Ben: "Allah ve Resulü bilir" deyince, "Namaz yolunda adımların çok olsun diye" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2093 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinden Zeyd b. Sabit ismini düşürmüştür. Fakat hadisi Enes, Zeyd b. Sabit'ten nakletmiştir. Doğrusunu Allah bilir. Ayrıca senette ismi geçen Dahhak b. Nibras zayıftır.1 1 Bkz. el-Mu'cemu'l-kebir, no. 4798, 4799, 4800.

Zeyd b. Sabit bildiriyor:

#14,223
Namaza gitmek için Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile birlikte yürüyordum. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) adımlarını kısa atıyordu. Sonra: "Adımlarımı neden kısa attığımı biliyor musunuz?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedim. "Çünkü kul, namaz peşinde olduğu sürece namazdaymış gibi muamele görür" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2092 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Diğer bir rivayetinde ise ifade: "Bunu yapmamın tek nedeni, namaza giderken adımlarımı(ın sayısını) çoğaltmaktır" şeklindedir. Senedinde yer alan Dahhak b. Nibras zayıftır. Taberani aynı hadisi Zeyd b. Sabit'in sözü olarak da rivayet etmiş olup senedinde yer alan raviler Sahlh'in ravileridirler.

Ebu Katade bildiriyor:

#14,222
Biz, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) arkasında namaz kılıyorduk. Derken Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi veselleı:n) geride bazı kişilerin gürültü yaptığını işitti. Namazını bitirdiğinde onlara: "Neyiniz var?" diye sordu. Onlar da: "Namaza koştuk" deyince Allah Resulü (sallallahualeyhi vesellem): "Bir daha böyle yapmayın. Sizden herhangi biriniz yetiştiği rekatları (imamla beraber) kılsın, kaçırdıklarını da (peşinden) tamamlasın" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2091 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler. Hadis "Kaçırdıklarınızı tamamlayınız" ifadesiyle Buhari ve Müslim'in Sahih'lerinde geçmiştir.

Enes b. Malik'in bildirdiğine göre

#14,221
Resülullah (sallallahualeylıivesellem): "Namaza giderken sükunetle gidin; yetiştiğiniz rekatları kılın, kaçırdıklarınızı ise (peşinden) tamamlayın" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2090 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir. Hadisin bir tariki daha vardır ki ravileri Sahih'in ravileridirler. Ancak onda şu ilave bilgi yer almıştır. Hammad der ki: "Benim tek bildiğim odur ki ravi bunu Hz. Peygamber'e (sailallahualeyhi vesellem) dayandırmıştır."

Sa'd b. Ebi Vakkas'dan nakledildiğine göre

#14,220
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Namaza giderken vakar ve sükunetle git; yetiştiğin rekatları kıl, kaçırdıklarını ise (peşinden) tamamla" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2089 *Hadisi el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani, Ebu's-Serit kanalıyla Sa'd'dan rivayet etmiştir ki, bu zatı zikredeni görmedim. Kalan ravileri ise güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir. 1 Ebu's-Seri'nin adı Süleyman b. Kindir olup güvenilirdir. Bkz. es-Silsiletü's-sahiha, no. 1198.

Ebu Vakıd' dan nakledildiğine göre

#14,219
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)´´Şu namaza gidip gelen kimsenin geçmiş günahlan bağışlanır'' buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2088 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdülaziz b. Muhammed b. Hasan b. Zebale hakkında İbn Hibban "Kendisiyle ihticac geçersizdir" demiştir.3 3 Bkz. el-Mu'cemu'l-kebir, no. 3317.

Selman' dan nakledildiğine göre

#14,218
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem):´´Kim evinde abdest alıp, abdestini eksiksiz aldıktan sonra mescide giderse, o kimse Allah'ın ziyaretçisidir ve ev sahibinin (ziyaret edilenin) ziyaretçisine ikramda bulunması bir vazifedir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2087 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senetlerinden birinin ravileri Sahlh'in ravileridirler.2 2 Bkz. es-Silsiletü's-sahlha, no. 1169; el-Mu'cemu'l-kebir, no. 6139, 6145. Diğer tarikte ise metin farklıdır.

Ebu Umame' den nakledildiğine göre

#14,217
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhivesellem}: "Gecenin ilk saatlerinde karanlıkta mescitlere yürüyerek gidenlere, kıyamet günü nurdan tahtlar müjdele, ki o gün insanlar korkuya kapılırlarken, onlar hiç korku hissetmezler'' buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2086 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde hadisi Seleme el-Absi'ninı kendi ev halkından birinden naklettiği belirtilmiştir ki, ikisini de (eserinde) zikredeni görmedim. 1 el-Mu'cemu'l-keblr, no. 7633 ve 7634'de "Seleme el-Kaysi", no. 8125'de ise "el-Ansl" nisbesi geçmiştir.

Ebu Musa el-Eş'ari'nin bildirdiğine göre

#14,216
Resulullah (sallallahualeyhi vesellem): "Karanlıkta mescitlere yürüyerek gidenleri, kıyamet günü Allah katında büyük bir nurla/ışıkla müjdele" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2085 *Hadisi el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani ve ayrıca Bezzar rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Muhammed b. Abdillah b. Umeyr b. Ubeyd, hadisi münker biridir.

Taberaninin yine Ebu'd-Derda'dan naklettiğine göre

#14,215
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) "Kim gece karanlığında mescide yürüyerek giderse, kıyamet günü Allah ona bir nur/ışık verir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2084 *Senedinde ismi geçen Cünade b. Halid'in biyografisini yazana rastlamadım. Kalan ravileri ise güvenilir ravilerdir.1 ı Ebu Nuaym, Hilye, il, 12; İbnü'l-Cevzi, el-İlelü'l-mitenahiye, no. 688. Ahmed b. Hanbel ravilerinden "Zeyd b. Üneyse'nin hadisinde münkerlik vardır" derken, Zehebi Mizan'da (1, 98} onun hadisini hasen derecesinde görmüştür. Cünade'yi ise İbn Hibban güvenilir ravilere dair eserinde zikretmiştir.

İbn Ömer'in bildirdiğine göre

#14,214
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Karanlıkta mescitlere yürüyerek gidenleri, kıyamet günü kusursuz aydınlıkla müjdele" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2082 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Davud b. ez-Zibirkan'ı İbn Main, İbnü'l-Medini ve Ebu Zür'a zayıf görürlerken, Buhari "Hadisi itibar için alınır" demiştir .

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre

#14,213
Resulullah (sallallahualeyhivesellem):´´Karanlıkta mescitlere yürüyerek gidenleri, kıyamet günü kusursuz aydınlıkla müjdele" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2081 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abbas b. Amir ed-Dabbi'ninı biyografisini yazanı görmedim. Kalan ravileri ise güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir. ı Bu isim, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 10689'de Abbas b. Bekkar ed-Dabbi şeklinde yer almış olup Darekutni'nin ifadesiyle yalancının tekidir. Bununla beraber İbn Hibban onu güvenilir olarak kabul etmiştir.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#14,212
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Muhakkak ki Allah karanlıkta mescitlerin yollarına düşenlerin önlerini kıyamet günü parlak bir ışıkla aydınlatır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2080 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedi hasendir.

Hz. Aişe'nin naklettiğine göre

#14,211
göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem):´´Karanlıkta mescitlere yürüyerek gidenleri, kıyamet günü kusursuz aydınlıkla müjdele" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2079 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Hasan b. Ali eş-Şerevi hakkında Zehebi der ki: "Kim olduğu bilinmemekle birlikte hadisinde de münkerlik vardır." Ezdi2 de: "Hadisine mutabaat yapılmaz" demiştir. 2Mizan,1, 504'de "Ezdi" yerine "Ukayli" nisbesi geçmiştir.

Zeyd b. Harise'nin bildirdiğine göre

#14,210
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):´´Karanlıkta mescitlere yürüyerek gidenleri, kıyamet günü kusursuz aydınlıkla müjdele" buyurmuştur.1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2078 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İbn Lehi'a ile ihticac konusu ihtilaflıdır . 1 el-Mu'cemu'l-kebir, no. 4662. "Kıyamet günü parlak bir nur" ifadesiyle.

Cabir anlatmaktadır:

#14,209
Seleme oğulları "Ya Resulallah! Evlerimizi satıp senin yanına taşınalım mı? Seninle aramızda bir vadi var" dediler. Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) de: "Olduğunuz yerde kalın; zira sizler oranın direklerisiniz. Hiç bir kul yoktur ki, namaza gitmek üzere bir adım attığında Allah ona karşılık kendisine bir sevap yazmasın" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2077 *Ben derim ki: Konuyla ilgili Sahih'de farklı ifadelerle Cabir'den mervi bir hadis yer almıştır. Yukarıdaki hadis ise Bezzar tarafından rivayet edilmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir.

Ebu Said el-Hudri'nin bildirdiğine göre

#14,208
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Karanlıkta mescitlere yürüyerek gidenleri, kıyamet günü kusursuz aydınlıkla müjdele" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2076 *Hadisi EbCı Ya'la rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdülhakem b. Abdillah zayıftır.2 2 İbnü'l-Cevzi, el-İlelü'l-mütenıihiye, no. 689. İbnü'l-Cevzi "Bu hadis sahih değildir" demiştir.

Ebu Umame'nin bildirdiğine göre

#14,207
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Sabah ve ikindi vakti mescitlere gitmek, Allah yolunda cihat kapsamına girer" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2075 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Kasım EbCı Abdirrahman güvenilir olmakla beraber tartışmalıdır. 1 1 el-Mu'cemu'l-kebir, no. 7739'da "mescitler" ifadesi geçmiştir.

İbn Ömer' den nakledildiğine göre

#14,206
Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Sizden biriniz güzel bir şekilde abdest aldıktan sonra yalnız namaz kılmak amacıyla mescide çıkarsa mescide girinceye kadar sol ayağı (ondan) bir seyyie silmeye, diğeri de (hanesine) bir hasene işlemeye devam eder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2074 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir. 2 2 el-Mu'cemu'l-keblr, no. 13328.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#14,205
"Bir Müslüman eksik bir şekilde abdest alır, sonra bir farz namazı kılmak üzere Allah'ın evlerinden bir eve (mescide) doğru yürürse, attığı her bir adıma karşılık hanesine bir iyilik/sevap yazılır, diğer adımına karşılık ondan bir seyyie/kusur silinir, diğer bir adımına karşılıksa mertebesi bir derece yükseltilir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2073 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdüla'la b. Ebi'l-Musavir zayıftır.1 1 Heysem!, Abdüla'la'run yalancı ve metrO.k olduğunu belirtmiştir. (bkz. no. 239).