Toplam 18,888 Hadis
Konular

Namaz Kategorisi

Ahmed b. Hanbel kendi senediyle yine Bişr b. Harb'den şu sözünü nakletmiştir:

#14,297
Semure'yi şöyle derken işittim: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu ki: ....

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1799

Cübeyr b. Mut'im der ki:

#14,296
"Sabah namazı haricinde Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) için hiç bir yolculukta bir namaz için ezan okunmamışhr. Sadece kamet getirilmiştir. Sabah namazı için ise hem ezan, hem de kamet okunmuştur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 188

Utbe b. Abd'ın naklettiğine göre

#14,295
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Halifelik Kureyş'e, hüküm/yargı Ensar'a, davet de Habeşlilere aittir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 1900

Ebu' d-Derda' dan nakledildiğine göre

#14,294
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)´´ Gece karanlığında mescide yürüyerek giden kimse, kıyamet günü aziz ve celil olan- Allah'ın huzuruna nurla çıkar" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2073 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir.

Abdullah b. Mes'ud der ki:

#14,293
"İsrail oğullarının erkekleri ile kadınları birlikte namaz kılarlardı. Eğer bir kadının dostu varsa, dostuna uzun gözükmek için ayaklarına tahta ayaklar takardı. Bu yüzden -aziz ve celil olan- Allah onları hayız hastalığına duçar etti." İbn Mes'ud derdi ki: "Kadınları, Allah'ın çıkardığı yerlerden siz de çıkarın."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2120 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri sahihi´in ravileridirler.

Ebu Amr eş-Şeybani'den nakledildiğine göre

#14,292
o, Cuma günü Abdullah (b. Mes'ud)'u kadınları mescitten çıkararak: "Evlerinize gidin. Bu sizin için daha hayırlıdır" derken görmüş.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2119 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir.

Abdullah b. Mes'ud demiştir ki:

#14,291
"Kadınlar ancak avrettirler. Bir kadın hiçbir ihtiyacı yokken evinden dışarı çıkarsa şeytan onun peşine takılır ve ona: «Sen her kimin yanından geçersen, muhakkak onun hoşuna gidersin» der. Sonra kadın elbiselerini giyinir. Kendisine «Nere gidiyorsun?» diye sorulduğu zaman «Hasta ziyaretine veya cenaze namazına veyahut mescitte namaz kılmaya» diye cevap verir. (Şunu bilin ki) Bir kadın evinde Rabbine yaptiğı ibadet kadar sevaplı hiçbir yerde ibadet yapamaz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2118 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir .

Meymune binti Sa' d'ın naklettiğine göre

#14,290
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem):´´Kokuya boyanarak dışan çıkan, erkeklerin bakışlarina hedef olan her kadın, evine dönünceye kadar Allah'ın gazabını üzerine çekmiş olur" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2117 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Musa b. Ubeyde zayıftır.

Abdullah b. Mes'üd'un naklettiğine göre

#14,289
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem):´´Kadın avrettir ve dışan çıktığında şeytan gözlerini ona diker. Bu sebeple kadının Allah'a en yakın olduğu yer, evinin içidir'' buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2116 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir.

Yine İbn Mes'üd demiştir ki:

#14,288
´´Allah nezdinde bir kadın, evinin en karanlık yerinde kıldığı namazından daha güzel bir namaz kılmamıştir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2115 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir.

Yine İbn Mes'ud kuvvetli yeminle derdi ki:

#14,287
"Hac ya da umreye gitme amacı dışında bir kadın için evinden daha hayırlı bir namazgah yoktur. Fakat kocadan umudunu kesmiş, mestli kadın müstesnadır." Ravi der ki: "Mestli kadın ne demektir?" diye sordum. "Artık adımları kısalmış yaşlı kadın" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2114 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir.

İbn Mes'ud demiştir ki:

#14,286
Bir kadın, Mescid-i Haram veya Mescidi Nebevi dışında, evinin içinden daha hayırlı bir mekanda namaz kılmış olmaz. Fakat artik mestlerini giyinip, dışarı çıkmış olan kadın müstesnadır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2113 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

Ürnmü Süleym binti Ehi Hakim demiştir ki:

#14,285
Ben, Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber namaz kılan (menapoz dönemine girmiş) yaşlı kadınlara yetiştim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2112 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdülkerim zayıftır .

Süleyman b. Ebi Hasme annesinden şu sözünü nakletmiştir:

#14,284
(Menapoz dönemine girmiş) Yaşlı kadınların mescitte Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber namaz kıldıklarını gördüm.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2110-2111 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdülkerim b. Ebi'l-Muharik zayıftır. 2111 Yine aynı kadından şu sözü nakledilmiştir: Ben (menapoz dönemine girmiş) bazı yaşlı kadınları Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber farz namazları kılarken gördüm. *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Muhammed b. Ebi Leyla ile ihticac konusu tartışmalıdır.1 1Bkz. no. 2102.

Süleyman b. Ebi Hasme annesinden şu sözünü nakletmiştir:

#14,283
(Menapoz dönemine girmiş) Yaşlı kadınların mescitte Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber namaz kıldıklarını gördüm.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2110 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdülkerim b. Ebi'l-Muharik zayıftır.

İbn Mes'ud demiştir ki:

#14,282
"Kadının evindeki namazı avlusundaki namazından daha faziletlidir. Avlusundaki namazı mahallesindeki namazından daha faziletlidir. Mahallesindeki namazı da başka yerde kılacağı namazdan daha faziletlidir." Sonra şunu ekledi: "Kadın dışarı çıkhğında, şeytan gözlerini ona çevirir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2109 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri Sahih' in ravileridirler.

Ümmü Seleme' den nakledildiğine göre

#14,280
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Kadının evinin içinde kıldığı namaz avlusunda kıldığı namazdan daha sevaplıdır. Avlusunda kıldığı namaz, mahallesinde kıldığı namazdan daha sevaplıdır. Mahallesinde kıldığı namaz da dışarıda kıldığı namazından daha sevaplıdır'' buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2108 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri, Zeyd b. el-Muhacir hariç, Sahlh'in ravileridirler. İbn Ebi Hatim, Zeyd b. el-Muhacir'in oğlu Muhammed b. Zeyd'den başka bir ravisinden söz etmemiştir.

Ümmü Humeyd bildiriyor:

#14,279
Dedim ki: "Ya Resulallah! Kocalarımız bizi senin arkanda namaz kılmaktan menediyorlar. Oysa ki biz seninle beraber namaz kılmak istiyoruz." Bunun üzerine Allah Resulü (sallallahu aleyhi veselleın) şöyle buyurdu: "Sizin evlerinizin içinde kıldığınız namazlar, avlularinizda kıldığınız namazlardan daha faziletlidir. Avlularda kıldığınız namazlar, kendi mahallenizde kıldığınız namazlardan daha faziletlidir. Mahallenizde kıldığınız namazlar da cemaat arasında kıldığınız namazlardan daha faziletlidir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2107 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İbn Lehi'a hakkında tenkit vardır.1 ı Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr, XXV, 148. Senedinde ismi geçen Abdullah b. Süveyd'i İbn Hibban' dan başkası güvenilir kabul etmemiştir. Ayrıca bkz. İbn Huzeyme, Sahih, no. 1689; Beyhaki, Sünen, III, 132-133.

Ebu Humeyd es-5aidi'nin kansı Ümmü Humeyd' den nakledildiğine göre

#14,277
o, Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) giderek: "Ya Resulallah! Ben senin arkanda namaz kılmak istiyorum" dedi. Allah Resulü (sal1a11ahualeyhivesellem) de şöyle buyurdu: "Senin benim arkamda namaz kılmak istediğini öğrendim. Fakat senin evinin içinde kılacağın namaz, avlusunda kılacağın namazdan dafıa fıayırlıdır/sevaplıdır. Avluda kılacağın namaz, mafıallende kılacağın namazdan dafıa fıayırlıdır/sevaplıdır. Mafıallende kılacağın namaz, kavminin mescidinde kılacağın namazdan dafıa fıayırlıdır/sevaplıdır. Kavminin mescidinde kılacağın namaz da, benim mescidimde kılacağın namazdan daha hayırlıdır." Bunun üzerine Ümmü Humeyd talimat verdi, onun için evinin en kuytu ve karanlık köşesine bir namaz odası yapıldı. Ondan sonra, ruhunu aziz ve celil olan Allah' a teslim edinceye kadar namazını hep orada kılardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2106 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup Abdullah b. Süveyd el-Ensan dışındaki ravileri Sahih'in ravileridirler. Abdullah'ı da İbn Hibban güvenilir kabul etmiştir.

Ümmü Seleme'nin naklettiğine göre

#14,276
Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem): "Kadınlar için en hayırlı mescit, evleridir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2105 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve ayrıca "Kadınlar için en hayırlı namaz, evlerinin içinde kıldıkları namazdır" ifadesiyle Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Yine Taberani de el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İbn Lehi'a hakkında tenkit vardır.1 ı Ahmed b. Hanbel, VI, 297; Ebu Ya'la, no. 7025. İkisİnlıl senedinde de Ebu's-Semh ve Ümmü Seleme'nin azatlısı Saib yer almışhr ki İbn Hibban kendisini güvenilir görmüştür. Aynca bkz. İbn Huzeyme, no. 1683; Hfild.m, Müstedrek, 1, 209.

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre

#14,275
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Mescit veya bir maktulün cenaze namazı dışında bir maksatla kadınlarin toplanmasında hiç hayır yoktur" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2104 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta "Cemaatle namaz kılınan cami dışında kadınların toplanmasında hayır yoktur" ifadesiyle Taberani rivayet etmiş olup senedinde yer alan İbn Lehi'a hakkında tenkit vardır.

Ebu Hureyre demiştir ki:

#14,274
Kadınlar, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber sabah namazını kılarlar, sonra şallarını başlarına atarak dönerlerdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2103 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta kendisiyle ihticac konusu tartışmalı olan Muhammed b. Amr b. Alkame kanalıyla rivayet etmiştir.

Ümmü Seleme binti Hakim demiştir ki:

#14,273
"Yaşlı kadınlara yetiştim. Onlar Resulullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) arkasında farz namazları kılarlardı."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2102 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdülkerim b. Ebi'l-Muharik zayıftır.1 ı Bkz. no. 2111. Aynı hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr, XXV, 130'da ise "farz namazlar" ifadesine yer vermeksizin nakletmiştir. Fakat bu rivayet de senedinde yer alan İbn Ebi Leyla ve İbn Ebi'l-Muharik sebebiyle zayıfhr. Bkz. İbn Hacer, İsabe.

Enes b. Malik'e yaşlı kadınların Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber namaza katılıp katılmadıkları sorulduğunda:

#14,272
"Evet, hem yaşlılar, hem de genç kızlar katılırlardı" diye cevap verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2101 *Hadisi Bezzar ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta "Bizim arkamızda ResOlullah'ın (sallallahı.ı aleyhi wıelleın) imamlığında namaz kılarlardı" ilavesiyle Taberani rivayet etmiştir. Fakat senedinde ismi geçen YOsuf b. Halid es-Simti zayıftır.

Ahmed b. Hanbel rivayet ediyor:

#14,231
Salim bildiriyor: Hz. ôm.er kıskanç bir adamdı. Namaza çıkınca, Atike binti Zeyd onun peşine takılırdı. Ancak Ömer, onun (mescide) gitmesini hoş görmediği gibi onu bundan menetmek de istemezdi. Derdi ki: Resulullah (sallallahualeyhivesellem):´´Kadınlarinız sizden namaza gitmek için izin istediklerinde, onlara mani olmayın" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2100 *Ne var ki Salim, Hz. Ömer'den hadis işitmemiştir.

Ömer b. el-Hattab'ın bildirdiğine göre

#14,230
Reslllullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Allah'ın kadın kullarinı Allah'ın mescitlerinden alıkoymayın" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2099 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler.

Zeyd b. Halid el-Cüheni'nin bildirdiğine göre

#14,229
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):´´Allah'ın kadın kullarinı camilere gitmekten alıkoymayın. Fakat camilere koku sürünmeden gitsinler" buyurmuştur.1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2098 *Hadisi Ahmed b. Hanbel, Bezzar ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup senedi hasendir. 1 İbn Hibban, el-İhsan, no. 2211.

İbn Ömer demiştir ki:

#14,228
Resulullah (sallailahu aleyhi vesellem) Hasan b. Ali'ye, Mescid' e girerken Hz. Peygamber' e (sailallahu aleyhi vesellem) salat okuyup "Allahım! Günahlanmızı bağışla, bize rahmetinin kapılannı aç", Mescid' den çıkarken ise "Allahım! Bize lütfunun kapılarını aç" diye dua etmesini öğretti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2097 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Salim b. Abdila'la metruktur.

Hz. Ali b. Ebi Talib'in naklettiğine göre

#14,227
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) Mescid' e girerken: "Allahım! Bana rahmetinin kapılarinı aç" diye, Mescid' den çıkarken ise: "Allahım! Bana lütfunun kapılarinı aç" diye dua ederdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2096 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Salih b. Musa hadisi metruk biridir.1 ı Ebu Ya'Ia, no. 486. Senedinde ismi geçen Süveyd b. Said, gözlerini kaybettikten sonra kendi hadisleri arasında bulunmayan kimi rivayetleri de telkin yoluyla almaya başlamıştır. Fakat hadis, başka tariklerle Ebu Useyd ve Ebu Hureyre'den gelen rivayetlerle kuvvetlenmektedir.

Seleme b. Kuheyl'den nakledildiğine göre

#14,225
bir gün İbn Mes'ud namaza koşarak gitti. Kendisine neden böyle yaptiğı sorulunca da: "Kendisine koşarak gitmenizi en çok hak eden, namaz değil midir?" diye cevap verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2094 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Fakat Seleme, İbn Mes'Cıd'dan hadis işitmemiştir.

Sabit bildiriyor:

#14,224
Enes b. Malik'le beraber caminin avlusunda yürüyordum. Derken ezan okunduğunu işitti ve hemen adımlarını kısaltarak mescide girdi. Sonra şunu anlattı: Bir gün Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) beni bu yürüyüşle yürüttü. Sonra: "Seni neden bu şekilde yürüttüğümü biliyor musun?" diye sordu. Ben: "Allah ve Resulü bilir" deyince, "Namaz yolunda adımların çok olsun diye" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2093 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinden Zeyd b. Sabit ismini düşürmüştür. Fakat hadisi Enes, Zeyd b. Sabit'ten nakletmiştir. Doğrusunu Allah bilir. Ayrıca senette ismi geçen Dahhak b. Nibras zayıftır.1 1 Bkz. el-Mu'cemu'l-kebir, no. 4798, 4799, 4800.

Zeyd b. Sabit bildiriyor:

#14,223
Namaza gitmek için Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile birlikte yürüyordum. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) adımlarını kısa atıyordu. Sonra: "Adımlarımı neden kısa attığımı biliyor musunuz?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedim. "Çünkü kul, namaz peşinde olduğu sürece namazdaymış gibi muamele görür" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2092 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Diğer bir rivayetinde ise ifade: "Bunu yapmamın tek nedeni, namaza giderken adımlarımı(ın sayısını) çoğaltmaktır" şeklindedir. Senedinde yer alan Dahhak b. Nibras zayıftır. Taberani aynı hadisi Zeyd b. Sabit'in sözü olarak da rivayet etmiş olup senedinde yer alan raviler Sahlh'in ravileridirler.

Ebu Katade bildiriyor:

#14,222
Biz, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) arkasında namaz kılıyorduk. Derken Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi veselleı:n) geride bazı kişilerin gürültü yaptığını işitti. Namazını bitirdiğinde onlara: "Neyiniz var?" diye sordu. Onlar da: "Namaza koştuk" deyince Allah Resulü (sallallahualeyhi vesellem): "Bir daha böyle yapmayın. Sizden herhangi biriniz yetiştiği rekatları (imamla beraber) kılsın, kaçırdıklarını da (peşinden) tamamlasın" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2091 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler. Hadis "Kaçırdıklarınızı tamamlayınız" ifadesiyle Buhari ve Müslim'in Sahih'lerinde geçmiştir.

Enes b. Malik'in bildirdiğine göre

#14,221
Resülullah (sallallahualeylıivesellem): "Namaza giderken sükunetle gidin; yetiştiğiniz rekatları kılın, kaçırdıklarınızı ise (peşinden) tamamlayın" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2090 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir. Hadisin bir tariki daha vardır ki ravileri Sahih'in ravileridirler. Ancak onda şu ilave bilgi yer almıştır. Hammad der ki: "Benim tek bildiğim odur ki ravi bunu Hz. Peygamber'e (sailallahualeyhi vesellem) dayandırmıştır."

Sa'd b. Ebi Vakkas'dan nakledildiğine göre

#14,220
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Namaza giderken vakar ve sükunetle git; yetiştiğin rekatları kıl, kaçırdıklarını ise (peşinden) tamamla" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2089 *Hadisi el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani, Ebu's-Serit kanalıyla Sa'd'dan rivayet etmiştir ki, bu zatı zikredeni görmedim. Kalan ravileri ise güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir. 1 Ebu's-Seri'nin adı Süleyman b. Kindir olup güvenilirdir. Bkz. es-Silsiletü's-sahiha, no. 1198.

Ebu Vakıd' dan nakledildiğine göre

#14,219
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)´´Şu namaza gidip gelen kimsenin geçmiş günahlan bağışlanır'' buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2088 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdülaziz b. Muhammed b. Hasan b. Zebale hakkında İbn Hibban "Kendisiyle ihticac geçersizdir" demiştir.3 3 Bkz. el-Mu'cemu'l-kebir, no. 3317.

Selman' dan nakledildiğine göre

#14,218
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem):´´Kim evinde abdest alıp, abdestini eksiksiz aldıktan sonra mescide giderse, o kimse Allah'ın ziyaretçisidir ve ev sahibinin (ziyaret edilenin) ziyaretçisine ikramda bulunması bir vazifedir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2087 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senetlerinden birinin ravileri Sahlh'in ravileridirler.2 2 Bkz. es-Silsiletü's-sahlha, no. 1169; el-Mu'cemu'l-kebir, no. 6139, 6145. Diğer tarikte ise metin farklıdır.

Ebu Umame' den nakledildiğine göre

#14,217
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhivesellem}: "Gecenin ilk saatlerinde karanlıkta mescitlere yürüyerek gidenlere, kıyamet günü nurdan tahtlar müjdele, ki o gün insanlar korkuya kapılırlarken, onlar hiç korku hissetmezler'' buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2086 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde hadisi Seleme el-Absi'ninı kendi ev halkından birinden naklettiği belirtilmiştir ki, ikisini de (eserinde) zikredeni görmedim. 1 el-Mu'cemu'l-keblr, no. 7633 ve 7634'de "Seleme el-Kaysi", no. 8125'de ise "el-Ansl" nisbesi geçmiştir.

Ebu Musa el-Eş'ari'nin bildirdiğine göre

#14,216
Resulullah (sallallahualeyhi vesellem): "Karanlıkta mescitlere yürüyerek gidenleri, kıyamet günü Allah katında büyük bir nurla/ışıkla müjdele" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2085 *Hadisi el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani ve ayrıca Bezzar rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Muhammed b. Abdillah b. Umeyr b. Ubeyd, hadisi münker biridir.

Taberaninin yine Ebu'd-Derda'dan naklettiğine göre

#14,215
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) "Kim gece karanlığında mescide yürüyerek giderse, kıyamet günü Allah ona bir nur/ışık verir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2084 *Senedinde ismi geçen Cünade b. Halid'in biyografisini yazana rastlamadım. Kalan ravileri ise güvenilir ravilerdir.1 ı Ebu Nuaym, Hilye, il, 12; İbnü'l-Cevzi, el-İlelü'l-mitenahiye, no. 688. Ahmed b. Hanbel ravilerinden "Zeyd b. Üneyse'nin hadisinde münkerlik vardır" derken, Zehebi Mizan'da (1, 98} onun hadisini hasen derecesinde görmüştür. Cünade'yi ise İbn Hibban güvenilir ravilere dair eserinde zikretmiştir.

İbn Ömer'in bildirdiğine göre

#14,214
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Karanlıkta mescitlere yürüyerek gidenleri, kıyamet günü kusursuz aydınlıkla müjdele" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2082 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Davud b. ez-Zibirkan'ı İbn Main, İbnü'l-Medini ve Ebu Zür'a zayıf görürlerken, Buhari "Hadisi itibar için alınır" demiştir .

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre

#14,213
Resulullah (sallallahualeyhivesellem):´´Karanlıkta mescitlere yürüyerek gidenleri, kıyamet günü kusursuz aydınlıkla müjdele" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2081 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abbas b. Amir ed-Dabbi'ninı biyografisini yazanı görmedim. Kalan ravileri ise güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir. ı Bu isim, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 10689'de Abbas b. Bekkar ed-Dabbi şeklinde yer almış olup Darekutni'nin ifadesiyle yalancının tekidir. Bununla beraber İbn Hibban onu güvenilir olarak kabul etmiştir.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#14,212
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Muhakkak ki Allah karanlıkta mescitlerin yollarına düşenlerin önlerini kıyamet günü parlak bir ışıkla aydınlatır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2080 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedi hasendir.

Hz. Aişe'nin naklettiğine göre

#14,211
göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem):´´Karanlıkta mescitlere yürüyerek gidenleri, kıyamet günü kusursuz aydınlıkla müjdele" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2079 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Hasan b. Ali eş-Şerevi hakkında Zehebi der ki: "Kim olduğu bilinmemekle birlikte hadisinde de münkerlik vardır." Ezdi2 de: "Hadisine mutabaat yapılmaz" demiştir. 2Mizan,1, 504'de "Ezdi" yerine "Ukayli" nisbesi geçmiştir.

Zeyd b. Harise'nin bildirdiğine göre

#14,210
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):´´Karanlıkta mescitlere yürüyerek gidenleri, kıyamet günü kusursuz aydınlıkla müjdele" buyurmuştur.1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2078 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen İbn Lehi'a ile ihticac konusu ihtilaflıdır . 1 el-Mu'cemu'l-kebir, no. 4662. "Kıyamet günü parlak bir nur" ifadesiyle.

Cabir anlatmaktadır:

#14,209
Seleme oğulları "Ya Resulallah! Evlerimizi satıp senin yanına taşınalım mı? Seninle aramızda bir vadi var" dediler. Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) de: "Olduğunuz yerde kalın; zira sizler oranın direklerisiniz. Hiç bir kul yoktur ki, namaza gitmek üzere bir adım attığında Allah ona karşılık kendisine bir sevap yazmasın" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2077 *Ben derim ki: Konuyla ilgili Sahih'de farklı ifadelerle Cabir'den mervi bir hadis yer almıştır. Yukarıdaki hadis ise Bezzar tarafından rivayet edilmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir.

Ebu Said el-Hudri'nin bildirdiğine göre

#14,208
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Karanlıkta mescitlere yürüyerek gidenleri, kıyamet günü kusursuz aydınlıkla müjdele" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2076 *Hadisi EbCı Ya'la rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdülhakem b. Abdillah zayıftır.2 2 İbnü'l-Cevzi, el-İlelü'l-mütenıihiye, no. 689. İbnü'l-Cevzi "Bu hadis sahih değildir" demiştir.

Ebu Umame'nin bildirdiğine göre

#14,207
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Sabah ve ikindi vakti mescitlere gitmek, Allah yolunda cihat kapsamına girer" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2075 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Kasım EbCı Abdirrahman güvenilir olmakla beraber tartışmalıdır. 1 1 el-Mu'cemu'l-kebir, no. 7739'da "mescitler" ifadesi geçmiştir.

İbn Ömer' den nakledildiğine göre

#14,206
Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Sizden biriniz güzel bir şekilde abdest aldıktan sonra yalnız namaz kılmak amacıyla mescide çıkarsa mescide girinceye kadar sol ayağı (ondan) bir seyyie silmeye, diğeri de (hanesine) bir hasene işlemeye devam eder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2074 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir. 2 2 el-Mu'cemu'l-keblr, no. 13328.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#14,205
"Bir Müslüman eksik bir şekilde abdest alır, sonra bir farz namazı kılmak üzere Allah'ın evlerinden bir eve (mescide) doğru yürürse, attığı her bir adıma karşılık hanesine bir iyilik/sevap yazılır, diğer adımına karşılık ondan bir seyyie/kusur silinir, diğer bir adımına karşılıksa mertebesi bir derece yükseltilir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2073 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdüla'la b. Ebi'l-Musavir zayıftır.1 1 Heysem!, Abdüla'la'run yalancı ve metrO.k olduğunu belirtmiştir. (bkz. no. 239).

Abdullah b. Amr'ın bildirdiğine göre

#14,204
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Kim Cuma mescidine giderse, hem giderken, hem de dönerken attığı adımlardan biri ondan bir seyyie/günah silerken, diğeri hanesine bir hasene/iyilik olarak yazılır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2072 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup Taberani'nin ravileri Sahlh'in ravileridir. İmam Ahmed'in ravileri arasında ise İbn Lehi'a'nın adı geçmiştir.

Utbe b. Abd el-Mazini bildiriyor:

#14,203
Resulullah'ı (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyururken işittim: "Bir kul sabah ya da ikindi vaktinde evinden çıkıp mescide giderse, adımlarindan biri kefaret, diğeri ise derece/mertebe1 olarak yazılır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2071 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Yezid b. Zeyd el-Cuvehani'den, Muhammed b. Ziyad'dan başkası rivayette bulunmamıştır. Kalan ravileri ise güvenilir olarak görülmüşlerdir. ı Ahmed b. Hanbel, Müsned, iV, 185'de geçen "derece" kelimesi yerine, Taberani, elMu'cemu'l-kebir XVII, 13l'de "haseneliyilik" kelimesi yer almışhr.

Ukbe b. Amir' den nakledildiğine göre

#14,202
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Kişi abdest aldıktan sonra namaz kılmak amacıyla mescide giderse, iki yazıcı meleği attığı her adıma karşılık onun için on sevap yazar" buyurdu ve ekledi: "Namazı beklerken (mescitte) oturan kimse de ibadet eden kimse gibidir; evinden çıktığı andan, evine geri dönünceye kadar musalliler (namaz kılanlar) arasında yazılır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2070 Hadisi Ahmed b. Hanbel, Ebu Ya'la ve el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiş olup tariklerinden bazılarında İbn Lehi'a yer almıştır. Diğer bazıları ise sahih olup Hakim tarafından da sahih görülmüştür.

Ebu Bekir'in bildirdiğine göre

#14,201
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Bir Müslüman güzel/eksiksiz biçimde abdest aldıktan sonra mescide gidip iki rekat namaz kılar ve Allah'tan bağışlanmak dilerse, muhakkak bağışlanır" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2069 * Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdullah b. Said elMakburi metruktur. Ben derim ki: Hadisi Ebu Davud ve başka kaynaklar, sadece "Mescide gidip namaz kılma" kısmını zikrederek muhtasar olarak rivayet etmişlerdir.

Hz. Osman anlatmaktadır:

#14,200
Ben, Resulullah' ı (sallallahu aleyhi vesellem) gördüm. Abdest aldı. Abdestini güzel/ eksiksiz aldı. Sonra buyurdu ki: "Kim benim abdestim gibi abdest aldıktan sonra mescide gidip iki rekat namaz kılarsa, geçmiş günahlari bağışlanır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2068 *Ben derim ki: Hadis "sonra mescide gidip iki rekat namaz kılarsa" kısmı hariç, Sahlh'te geçmiştir. Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravileri Sahih ravileridirler.

Atıyye b. Süfyan b. Abdillah anlatmaktadır:

#14,199
Sakif heyeti Ramazan ayında Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) geldi. Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) onlar için Mescid' de bir çadır kurdurdu ve heyet Müslümanlığı kabul edince, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber oruç tuttular.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2067 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Senedinde ismi geçen Muhammed b. İshak müdetlis olup rivayetinde "an-an" rivayet sıygasını kullanmıştır.

Ümmü Eymen anlatmaktadır:

#14,198
Peygamber (sallallahualeyhivesellem): "Mescitten bana seccadeyi ver" buyurdu. "Adetliyim" dedim. "Adet senin elinde değildir'' buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2066 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Hadisi Ebu Nuaym, Salih b. Rüstüm kanalıyla nakletmiştir. Eğer Ebu Nuaym'dan maksat Fadl b. Dükeyn ise ravilerinin hepsi güvenilirdir; Dırar b. Sured ise, bu zat zayıftır. Doğrusunu Allah bilir.1 Taharet bölümünde konuyla ilgili başka hadisler geçmişti. ı Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, XX.V, 87. el-Mu'cemu'l-kebir'in muhakkiki Fadıl der ki: el-Mu'cemu'l-kebir'i araştırmamız neticesinde öğrendik ki Taberaru mutlak olarak Ebı1 Nuaym dediğinde, bununla Fadl b. Dükeyn'i kastetmektedir. Dıriir b. Sured'i kastettiğinde ise bizzat ismini de zikretmektedir. Doğrusunu Allah bilir.

Ebu Said'in naklettiğine göre

#14,197
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem):´´Allahım! Kabrimin put edinilmesinden sana sığınırım. Zira kendi peygamberlerinin kabirlerini mescit edinen kavimlere yüce Allah'ın gazabı şiddetli olmuştur" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2065 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup senedinde yer alan Ömer b. Sahban'ın zayıflığı konusunda alimler görüş birliği etmişlerdir.

Ebu Ubeyde b. el-Cerrah demiştir ki:

#14,196
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):´´Allah Yahudilere lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler" buyurdu. Sanırım "Yahudileri Hicaz topraklarindan sürün" diye de buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2064 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir.

Hz. Ali -İbn Ehi Talib- anlatmaktadır:

#14,195
Peygamber (sallailahu aleyhi vesellem) vefatına yol açan hastalığı sırasında bana: "İnsanların yanıma girmesine izin ver" buyurdu. Ben de izin verdim. "Allah, kendi peygamberlerinin kabirlerini mescit edinen kavimlere lanet etsin" diye beddua ettikten sonra hafif baygınlık geçirdi. Ayıldığında: "Ali! İnsanlan yanıma al" buyurdu. Ben de insanların yanına girmelerine müsaade ettim. "Allah, kendi peygamberlerinin kabirlerini mescit edinen kavimlere lanet etsin" diye beddua etti. Sonra yine hafif baygınlık geçirdi. Ayıldığında yine "Ali! İnsanları yanıma al" buyurdu. Ben de insanların yanına girmelerine müsaade ettim. Yine: "Allah kendi peygamberlerinin kabirlerini mescit edinen kavimlere lanet etsin" diye beddua etti. Ölüm hastalığında bu sözü böylece üç kere tekrarladı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2063 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Ebu'r-Rukad'dan, müezzin Huneyf'den başkası rivayette bulunmamıştır. Kalan ravileri ise güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir.1 1 Heysemi, Ebu'r-Rukad'ı tanımadığını söylemiştir. (X, 297).

Enes'in bildirdiğine göre

#14,194
Hz. Peygamber (sallailahu aleyhi vesellem) kabirler arasında namaz kılmayı yasaklamıştır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2062 *Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravileri Sah'ih'in ravileridirler.2 2 Bezzar, no. 441 (Mevkuf), 442, 443 (Merfü). Bezzar demiştir ki: Hadisi Hafs'ın dışındaki raviler Eş'as'ten, o da Hasan'dan (el-Basri), o da Hz. Peygamber'den (sallallahu aleyhi veıalem) mürsel olarak rivayet etmiştir. Yine bkz. Ebu Ya'la, no. 2788; Taberaru, elMu'cemu'l-evsat, I, 480; Ziya el-Makdisi, el-Muhtare, "ahkfimü'l-cenaiz", 211-212. Ravilerinden Edah'tan, Buhari ile Müslim rivayette bulunmuştur. Aynca Bkz. İbn Hibban, Sahih, no. 1698.

Avn b. Abdillah anlatmaktadır:

#14,193
Vasile b. el-Eska' ile karşılaşbm ve kendisine "Beni Şam'a getirten tek neden sensin. Bu yüzden bana Resulullah'tan (sallailahualeylıivesellem) duyduklarını anlat" dedim. O da: Ben, Allah Resulü'nü (sallailahualeyhivesellem) "Allahım bizi esirge, bizi bağışla" diye dua ederken duydum. Ayrıca o bizi kabirlere doğru namaz kılmaktan veya üzerlerine oturmaktan menetti" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2061 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Haccac b. Ertat hakkında tenkit vardır.1 1 Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr, XXII, 79. Senedinde ismi geçen Mübeşşir b. Ubeyd zayıftır.

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre

#14,192
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Ne bir kabre doğru, ne de kabir üzerinde namaz kılın" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2060 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdullah b. Keysan el-Mervezi'yi Ebu Hatim zayıf görürken İbn Hibban güvenilir kabul etmiştir.2 2 Taberfuıi hadisi el-Mu'cemu'l-kebir'de iki ayn senetle rivayet ebniş olup birinde (no. 12051) İbn Keysan ve tenkit edilen Fadl b. Musa yer alırken, ikincisinde (nr.12168) son derece zayıf biri olan Rişdeyn b. Kureyb'in adı geçmiştir.

Abdullah (İbn Mes'ud) demiştir ki:

#14,191
Ben, Allah Resulü'nü (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyururken işittim: "İnsanlann en şerlileri, kıyametin kendilerini hayatta iken yakaladığı ve bir de kabirleri mescit edinenlerdir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2059 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedi hasendir.1 1 Aynca bkz. Ahmed b. Hanbel, no. 3844, 4143, 4144, 4342.

Zeyd b. Sabit'in naklettiğine göre

#14,186
Hz. Peygamber (sailallahu aleyhi vesellem): "Allah Yahudilere ve Hıristiyanlara lanet etsin. Zira onlar peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler'' diye lanet etmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2058 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmiştir.2 2 Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 4907; Ahmed b. Hanbel, V, 184, 186. Her iki kaynağın senedinde de Ukbe b. Abdirrahman yer almıştır ki, meçhuldür.

Usame b. Zeyd'in bildirdiğine göre

#14,184
Resülullah (sailallahu aleyhi vesellem): "Bana ashabımı getir" buyurdu. Sonra ashabı yanına girince yüzündeki örtüyü açarak: "Allah Yahudilere ve Hıristiyanlara lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini secdegah/mescit edindiler" diye beddua etti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2057 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir.1 1 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 204; Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 393, 411.

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre

#14,183
Resulullah'a (sailallahu aleyhi veselleın) koyun ağıllarında namaz kılmanın hükmü sorulduğunda "Toprağını temizleyip koyun ağıllarında namaz kılabilirsiniz; zira koyun, cennet hayvanlarindandır'' buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2056 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdullah b. Cafer b. Nuceyhı zayıftır. Ahmed b. Adi de onun hakkında "Hadisi yazılır, fakat kendisiyle ihticac edilmez" demiştir. 1 Abdullah b. Cafer b. Nuceyh hakkında Heysem} bir yerde (V, 181): "Son derece zayıfbr" derken başka bir yerde (IX, 121) "metruktur" değerlendirmesini yapmışhr.

Useyd b. Hudayr'ın bildirdiğine göre

#14,181
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Deve eti yedikten sonra abdest yenileyin ve deve ağıllarinda namaz kılmayın. Fakat koyun eti yedikten sonra abdest yenilemeyin. Aynca koyun ağıllarinda namaz kılabilirsiniz" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2055 *Ben derim ki: İbn Mace hadisten yalnızca "Deve sütü içtikten sonra abdest yenileyin, fakat koyun sütü içtikten sonra abdest yenilemeyin" kısmını rivayet etmiştir. Yukarıdaki hadisi ise Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Haccac b. Ertat hakkında tenkit vardır.

Ukbe b. Amir' den nakledildiğine göre

#14,180
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) "Koyun ağıllarinda namaz kılın; ama deve ağıllarinda kılmayın" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2054 *Hadisi el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani ve ayrıca Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup İbn Hanbel'in ravileri güvenilir ravilerdir.3 3 el-Mu'cemu'l-keblr, XVII, 340.

Abdullah b. Amr' dan nakledildiğine göre

#14,179
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) koyun ağıllarında namaz kılar, ama deve ve sığır ağıllarında kılmazdı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2053 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-kebir'de "sığır" kelimesi olmaksızın benzerini Taberani rivayet etmiş olup senedinde yer alan İbn Lehi'a hakkında tenkit vardır.2 2 Ahmed b. Hanbel, no. 6658.

Abdullah b. Muğaffel el-Müzeni anlatmaktadır:

#14,178
Ben, Allah Resulü'nü (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyururken işittim: "Deve ağıllarinda namaz kılmayın; zira develer cinlerden yaratılmıştir. Kaçtıklari zaman onlarin gözleri ve bedenlerinin aldığı şekli görmez misiniz? Ama koyun ağıllarinda namaz kılabilirsiniz; zira davar, rahmete daha yakındır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2052 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiştir. Ancak Taberani'nin ifadesi "Davar ağıllarında namaz kılabilirsiniz; zira davar, Rahman'ın bir bereketidir" şeklindedir. Hadisi ayrıca İbn Mace ve Nesai de muhtasar olarak irad etmişlerdir. Ahmed b. Hanbel'in ravileri güvenilir ravilerdir. (Müdellis olan) İbn İshak da burada "Haddeseni" ifadesiyle rivayeti sema yoluyla aldığını sarahaten belirtmiştir.1 ı Bkz. Ahmed b. Hanbel, V, 54-57. Bu rivayeti Hasan el-Basri "an-an" sıygasıyla nakletmiştir. Aynca Bkz. İbn Hibban, no. 1702.

Muhammed b. Ubeydillah anlatmaktadır:

#14,176
Biz Ebu Said el-Hudri ile birlikte mescitte idik. Derken bir adam eline bir ok alıp döndürdü. Onu gören Ebu Said: "Bu adam bilmez mi ki, Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) mescitte silahları çevirmeyi yasaklamıştir" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2051 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Ebu'l-Ala'yı Ebu Hatim zayıf görmüştür.

Muaz, Hz. Peygamber' den (sallallahu aleyhi vesellem) şu sözünü nakletmiştir:

#14,174
"Çocuklannızı mescitlerden uzak tutunuz. Ayrica davalarinızı mescitlerde görmeyiniz, had cezalarinızı oralarda tatbik etmeyiniz, oralarda alış veriş yapmayınız. Diğer yandan Cuma günlerinizde mescitleri tütsüleyiniz, kapılarin önlerinde ibrikler bulundurunuz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2050 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Fakat MekhCıl, Muaz'dan hadis işitmemiştir. Ben derim ki: "Had cezaları mescitlerde uygulanmaz" ifadesiyle Cübeyr b. Mut'im hadisi Hadler bölümünün sonunda gelecektir.1 1 Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr, XX, 173; Abdürrezzak, Musannef, no. 1726.

Ebu' d-Derda, Ebu Umame ve Vasile demişlerdir ki:

#14,173
Biz Restllullah'ı (sailallahualeyhivesellem) şöyle buyururken işittik: "Çocuklannızı ve delilerinizi mescitlerden uzak tutunuz. Davalannızı mescitlerde görmeyiniz, oralarda seslerinizi yükseltmeyiniz, kılıçlarınızı kınlanndan çıkarmayınız, had cezalan tatbik etmeyiniz. Bilakis yedi günde bir oralan tütsüleyiniz. Aynca mescitlerinizin kapılan önünde ibrikler bulundurunuz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2049 *Ben derim ki: Vasile hadisini İbn Mace rivayet etmiştir. Yukarıdaki hadisi ise Taberani el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Ala b. Kesir el-Leysi eş-Şami zayıftır.1 ı Bkz. İbnü'l-Cevzi, el-İlelü'l-mütenahiye, no. 677. İbnü'l-Cevzi: "Bu, Reslllullah'tan (sallallal'a.ı aleyhi veBlem) nakli sahih olmayan bir hadistir" derken, Ahmed b. Hanbel de "Ata hiçbir değer ifade etmez" değerlendirmesini yapmışhr. Buhari kendisini "hadisi münker biri" olarak nitelendirirken, İbn Hibban da "Sağlam ravilerden uydurma hadisler naklederdi" der. Bkz. Mlzanü'l-i'tidıll, II, 595.

Cübeyr b. Mut'im'in bildirdiğine göre

#14,172
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):´´ Mescitlerde had cezalari uygulanmaz" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2048 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde yer alan Vakıdi zayıftır.

Ebu Said el-Hudri'nin bir azatlısı anlatmaktadır:

#14,171
Ben, Ebu Said'le beraberdim. O da Resulullah'la (sallallahu aleyhi vesellem) beraberdi. Hep birlikte Mescid' e girdik. Mescidin ortasında bir adamın dizlerini karın bölgesine toplayıp, parmaklarını birbirine geçirmiş oturmakta olduğunu gördük. Allah Resülü (sa11allahu aleyhi vesellem) işaretle öyle yapmamasını söyledi. Ama adam onun (sallallahu aleyhi vesellem) işaretini anlamadı. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Ebu Said'e dönerek:´´Sizden biriniz mescitte iken sakın parmaklannı birbirine geçirmesin. (Mescitte) parmakları . birbirine geçirmek şeytandandır. Zira sizden biriniz mescitte iken dışarı çıkıncaya kadar namazda sayılır'' buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2047 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedi hasendir.

Cübeyr b. Mut'im'in bildirdiğine göre

#14,170
ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Mescitlerde ne kılıçlar (kınlanndan) çıkanlır, ne de oklar yayıp dağıhlır. Mescitlerde ne Allah adına yemin edilir; ister mukim, isterse misafir olsun ne de kaylUleye (öğle uykusu) yatan engellenir. Mescitlerde ne suretler yapılır, ne de kupalarla tezyin edilir. Bilakis mescitler, emanet duygusuyla inşa edilir, kutsiyet hissiyle yüceltilir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2046 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Bişr b. Cebele 1 zayıftır. ı Bişr b. Cebele hakkında Hafız İbn Hacer, et-Takrlb'de meçhul olduğunu belirtmiştir. Hadis içn bkz. el-Mu'cemu'l-keblr, no. 1590.

İbn Sirin veya başkası demiştir ki:

#14,169
İbn Mes'üd bir adamın mescitte kayıp mal aradığını işitti ve hemen onu azarlayıp susturdu. "Bize bu yasaklandı" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2045 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Fakat İbn Sirin, İbn Mes'Cıd'dan hadis işitmemiştir.

Sevban demiştir ki:

#14,168
Ben, Resülullah'ı (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyururken işittim: "Kimi mescitte şiir okurken görürseniz, üç kere «Allah ağzını parçalasın» deyin. Kimi mescitte kayıp eşya ararken görürseniz üç kere «onu bulamayasın» deyin. Kimi de mescitte alışveriş yaparken görürseniz, «Allah karlı ticaret nasip etmesin» deyin." Allah Resulü (sallallahualeyhi vesellem) bize böyle söyledi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2044 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de Abdurrahman b. Sevban kanalıyla babasından nakletmiştir ki, bu zatın biyografisine rastlamadım.

Enes b. Malik'in naklettiğine göre

#14,167
bir adam Mescid'e gırıp, kayıp eşya sordu. Bunu duyan Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) de: "Bulamayasın!" diye beddua etti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2043 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir. Aynı hadisi Bezzar ise zayıf bir senetle rivayet etmiştir. Buluntu malla ilgili hadisler ileride gelecektir.

İbn Ömer'in bildirdiğine göre

#14,166
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Mescitleri yol edinmeyin. Yalnız namaz veya zikir için oraya girin" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2042 *Ben derim ki: Bunu "Yalnız namaz veya zikir için oraya girin" kısmı hariç, İbn Mace rivayet etmiştir. Bu hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kabul edilmişlerdir.1 1 Senedi hasendir. Bkz. es-Silsiletu's-sahiha, no. 1001; el-Mu'cemu'l-kebir, no. 13219.

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#14,165
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Kuşkusuz her şeyin bir çöplüğü vardır. Mescidin çöplüğü de «Yok, vallahi. Var, vallahi» gibi sözlerdir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2041 *Bunu el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani, ayrıca Ebu Ya'la rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Rişdeyn b. Sa'd hakkında tenkit bulunmakla beraber, onu güvenilir görenler de vardır.

Abdullah b. Mesud'un bildirdiğine göre

#14,163
Resulullah (sallallahualeyhi vesellem):´´Ahir zamanda öyle bir topluluk zuhur edecektir ki, onlar mescitlerde halka kurup otururlar. Fakat önlerinde/kıblelerinde dünya(lık) durmaktadır. Sakın onlarla oturup kalkmayın. Allah'ın onlara ihtiyacı yoktur" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2040 *Hadisi Taberani, el-Mu.'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Beziğ Ebu'l-Halil hadis uydurmakla itham edilmiştir.2 2 Hadis için bkz. İbn Hibban, el-Mecruhin, 1, 190; İbnü'l-Cevzi, el-İlelü'l-mütenaJıiye, no. 692. İbnü'l-Cevzi der ki: "Bu hadisin Resfilullah'tan (sailallahu aleyhi veıBJem) nakli sahih değildir. Bunun suçlusu Beziğ'dir." Darekutni der ki: "Bu hadisi ondan başkası rivayet ehnemiştir." Yine der ki: "Beziğ metrfıktur." İbn Hibban ise der ki: "Beziğ güvenilir ravilerden mevzu rivayetler nakleder. Sanki bunu kasıtlı yapmaktadır." Aynca bkz. Mizanu'l-i'tidal, 1, 307; el-Mu'cemu'l-kebir, no. 10452.

İbn Mes' ud' un bildirdiğine göre

#14,162
Resulullah (sallallalıu aleyhi vesellem):´´Kişinin, iki rekat namaz kılmadan mescidi enine boyuna dolaşması kıyamet alametlerindendir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2039 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridirler. Bununla beraber Seleme b. Kuheyl'inı, sahabeden hadis işitmiş olsa da İbn Mes'ud'dan rivayetini görmedim. ı Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 9488'de Seleme b. Kuheyl ismi yer alamamış, bilakis Salim b. Ebi'l-Ca'd ismi geçmiştir. O da sahabeden mürsel olarak rivayette bulunmuştur.

Ebu Amr eş-Şeybani anlatmaktadır:

#14,161
İbn Mes' ud mescit bekçiliği yapar, namaz kılanlar dışında gördüğü her karartıyı/ görüntüyü dışarı çıkarırdı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2038 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmiştir.2 2 Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 9266. Senedi kopuktur. Zira Ebu Amr eş-Şeybaru İbn Mes'ud'dan hadis işitmemiştir.

İbn ömer'in bildirdiğine göre

#14,160
Resulullah (sallallahı aleyhi vesellem): "Sizden her biriniz namazını kendi mescidinde kılsın, mescit mescit dolaşmasın" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2037 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup Taberani'nin hocası Muhammed b. Ahmed b. Nadr et-Tirmizi hariç, ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir. Taberani'nin hocasının ise biyografisini yazana rastlamadım.ı Ben derim ki: İbn Hibban güvenilir ravilere dair kitabında dördüncü tabakada Muaviye b. Amr'ın kızının oğlu Muhammed b. Ahmed b. Nadr'ı zikretmiştir. Fakat ondan maksat, bu zat mıdır? Yoksa başkası mıdır? Bilmiyorum. ı Bu zat, fakih Ebu Cafer olup güvenilir birisidir. Biyografisi için bkz. Tabakfitü'şŞafi'iyye, II, 187-188; Lisanü'l-Mizan, v, 46.

Rivayet edildiğine göre

#14,159
İbn Mes' ud, sabah ezanı ile kamet arasında sırtlarını mescidin kıblesine dayamış oturmakta olan bir topluluk görmüş ve: "Meleklerin namazlarına engel olmayın" demiş.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2036 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir.1 1 Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 8943, 8944. Senedi munkahdır. Zira Amr b. Murre ve Kasım b. Abdirrahman, İbn Mes'ud' dan hadis işitmemişlerdir.

Hz. Aişe' den nakledildiğine göre

#14,158
Resulullah (sallallahualeylıiveıellem): "Mescit ya da bir maktulün cenaze . töreni dışında kadınlann bir yerde toplanmasında hayır yoktur'' buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2035 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde yer alan İbn Lehi'a hakkında tenkit vardır. İnşallah, hasta ziyareti ve cenaze dolayısıyla kadınların toplanmasına dair başka hadisler ileride gelecektir.

Abdullah b. Amr'ın naklettiğine göre

#14,157
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:´´Altı meclis vardır ki, bunlardan herhangi birinde bulunan mümine yüce Allah kefildir: Cemaati olan mescit, hasta yanı, cenaze töreni, kendi evi veya saygı duyup yardımcı olacağı adil bir devlet başkanının huzuru.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2034 *Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de ve ayrıca benzerini Bezzar rivayet etmiş olup ravileri güvenilir ravilerdir.

Muaz b. Cebel' in naklettiğine göre

#14,156
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem):´´Muhakkak ki şeytan insanın kurdudur. Aynen sürüden ayrılan koyunu kapan davar düşmanı kurt gibidir. Öyleyse sakın ıssız patikalarda dolaşmayın. Cemaatten, halktan ve mescitten ayrı kalmayın" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2033 *Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiştir. Fakat Ala b. Ziyad, Muaz'dan hadis işitmemiştir.

Cabir bildiriyor:

#14,155
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) gelmeden (hicretten) önce Medine' de iki sene ikamet ettik. Bu süre zarfında namazlar kılıyor ve (evlerin içlerinde vs.de) mescit yerleri yapıyorduk.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2032 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsatta rivayet etmiş olup ravilerinden İbn Ebi Leyla hakkında olumsuz sözler sarfedilmiştir.

Ebu Said el-Hudri'nin bildirdiğine göre

#14,154
Allah'ın Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Kendini mescide alıştırip seveni Allah da sever."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2031 *Hadisi Taberani. el-Mu'cemu'l-evsatta rivayet etmiş olup ravilerinden İbn Lehia hakkında olumsuz sözler sarfedilmiştir.

Enes b. Malik der ki:

#14,153
Resulullah'ı (sallailahu aleyhi vesellem) işittim, şöyle buyurdu: "Allah'ın evlerini (mescitleri) imar edenler, kuşkusuz Yüce Allah'ın ailesinden sayılırlar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2030 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsatta, Ebu Ya'la ile Bezzar rivayet ettiler. Ravilerinden Salih el-Mürri zayıftır.

Hasan b. Ali demiştir ki:

#14,152
Ben, dedem Resulullah'ı (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyururken işittim: "Sık sık mescide uğramayı alışkanlık haline getiren kimse, aziz ve celil olan Allah için kendisinden istifade edilen bir kardeş edinmiş, zarif bir bilgi öğrenmiş, hidayete çağıran bir söz, (veya) dalaletten uzaklaştıran bir söz dinlemiş ve haya ya da korkuyla günahlan terk etmiş olur. Ya da bir nimete veya umut edilen bir rahmete erer."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2029 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Sa'd b. Tarif el-İskaf'ın zayıflığı konusunda alimler görüş birliği etmiştir.1 ı el-Mu'cemu'l-kebir, no. 2750. Sa'd b. Tarif hakkında Heysemi "Metruktur" demiştir. Bkz. VI, 316. Aynı şahsı İbn Hibban da el-Mecruhln'de (1, 357) hadis uydurmakla itham etmiştir.

Abdullah -İbn Mes'ud-un naklettiğine göre

#14,151
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Muhakkak ki Allah'ın yeryüzündeki evleri mescitlerdir; oralarin ziyaretçileri Allah'ın ikramını hak ederler. "1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2028 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abdullah b. Ya'kub el-Kirmani zayıftır. Ben derim ki: Mescitlere Yaya Olarak Gitme konusuyla ilgili Selman'ın hadisi ileride gelecektir. 1 e/-Mu'cemu'l-keblr, no. 10324.

Ebu Osman anlatmaktadır:

#14,150
(Bir gün) Selman, Ebu'd-Derda'ya şöyle yazdı: "Ey kardeşim! Mescit evin olsun; zira ben, Resulullah'ı (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyururken işittim: "Mescit fıer takva sahibinin evidir. -Aziz ve celil olan- Allah mescitleri evi edinen kimselere rahmet ve esenliği, ayrıca sırat köprüsünden geçmeyi tekeffal etmiştir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2027 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keb!r'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Salih el-Mürri zayıftır.1 1 el-Mu'cemu'l-kebir, no. 6143. aynca bkz. İbnü'l-Cevzi, el-İlelü'l-mütenfihiye, l, 409; Müsnedü'ş-Şihiib, no. 73.

Ebu'd-Derda demiştir ki:

#14,149
Ben, Resulullah'ı (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyururken işittim: "Mescit her takva sahibinin evidir. Mescidi evi edinen kimse için Allah, rahmet ve esenliği, onun sırat köprüsünden geçerek Allah'ın rızası ve cennete ulaşmasını tekeffal etmiş/üzerine almıştır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2026 *Hadisi el-Mu'cemu'l-keb!r ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani ve ayrıca hasen bir senetle olduğunu belirterek Bezzar rivayet etmiştir. Ben derim ki: Bezzar'ın ravilerinin tamamı Sahlh'in ravileridirler.

Ebu Hureyre' den nakledildiğine göre

#14,148
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhivesellem) şöyle buyurmuştur: "Mescitlerin bir takım direkleri (oradan aynlmayan müdavimleri) vardır ki, melekler onların dostlandırlar; onlar gözden uzaklaşsalar, onları ararlar. Hasta olsalar, anlan ziyaret ederler. Bir ihtiyaçlan bulunsa, kendilerine yardım ederler." Sonra şöyle devam etti: "Mescit dostu (müdavimi) kimse üç şeyden yararlanır: Ya faydalı bir kardeş, ya doğru/hikmetli bir söz ya da umut edilen bir rahmet."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2025 *Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup senedinde yer alan İbn Lehi'a hakkında tenkit vardır.

Esma (binti Yezid)'in bildirdiğine göre

#14,147
Ebu Zer el-Gıfari Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) hizmet ederdi. Hizmetini bitirince, Mescid' e giderdi. Orası onun eviydi, orada yatardı. Bir gece Resulullah (sallal1ahu aleyhi vesellem) içeri girdi ve Ebu Zer'i mescitte yere uzanmış yatarken gördü. Ayağıyla dürttü ve Ebu Zer hemen kalkıp doğruldu. Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem): "Senin (mescitte) uyuduğunu görüyorum?" dedi. Ebu Zer de: "Ya Resülallah! Nerede uyuyayım. Benim bundan başka evim mi var ki?" diye karşılık verdi...

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2023-2024 *Hadisin tamamı inşallah Hilafet bölümünde gelecektir. Hadisi Ahmed b. Hanbel ve bir kısmını Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Şehr b. Havşeb, hakkında tenkit bulunmakla beraber güvenilir olarak da değerlendirilmiştir. 2024. Ebu Zer, Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) hizmet eder, hizmeti bitince de Mescid' e gidip yatardı.ı *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Şehr, hakkında tenkit bulunmakla beraber güvenilir olarak da değerlendirilmiştir. ı Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 1623. (Esma b. Yezid kanalıyla Ebu Zer'den: " ... Gidip yatardı. Çünkü evi orasıydı" ilavesiyle)

Esma (binti Yezid)'in bildirdiğine göre

#14,146
Ebu Zer el-Gıfari Resulullah' a (sallal1ahu aleyhi vesellem) hizmet ederdi. Hizmetini bitirince, Mescid' e giderdi. Orası onun eviydi, orada yatardı. Bir gece Resulullah (sallal1ahu aleyhi vesellem) içeri girdi ve Ebu Zer'i mescitte yere uzanmış yatarken gördü. Ayağıyla dürttü ve Ebu Zer hemen kalkıp doğruldu. Allah Resulü (sallal1ahu aleyhi vesellem): "Senin (mescitte) uyuduğunu görüyorum?" dedi. Ebu Zer de: "Ya Resülallah! Nerede uyuyayım. Benim bundan başka evim mi var ki?" diye karşılık verdi...

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 2 Hn: 2023 *Hadisin tamamı inşallah Hilafet bölümünde gelecektir. Hadisi Ahmed b. Hanbel ve bir kısmını Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Şehr b. Havşeb, hakkında tenkit bulunmakla beraber güvenilir olarak da değerlendirilmiştir.