Toplam 26,814 Hadis
Konular

Vasiyet Kategorisi

Abdülmelik b. Ebi Seviyye el-Minkari anlatıyor:

#17,474
Vasiyetün yapan İbn Asım' ı işittim. Otuz iki erkek olan oğullarıru topladı. Şöyle dedi: Ey oğullarım! Ben öldüğümde babanıza halife olması için en büyüğünüzü kendinize lider seçin. En küçüğünüzü lider seçmeyin. Aksi taktirde çevreniz nezdinde size önem verilmez, ayıplanırsınız. Arkamdan ağlayan kadınlar tutmayın. Çünkü ben, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in öldükten sonra üst baş harpalayarak ağlamayı yasakladığını işittim. Olmazsa olmazlardan biri de malın ıslahıdır. Çünkü ticari işlerin yolunda olması, kişiye şahsiyet kazandırdığı gibi insanların diline düşürmekten de kurtarır. Develerin boyunlarına, sadece hakkı olanı verin. Develerin boyunlarını, hakkı olandan men etmeyin. Her kötü ırktan sakının. Size bir gün neşe verse de, çoğu zaman size üzüntü verir. Düşmanlarınızın oğullarından sakının. Çünkü onlar, babalarının izi üzerinde size düşmandırlar. Öldüğümde beni Bekr b. Vail kabilesinin bilmediği bir yere defnedin. Çünkü benimle onlar arasında Cahiliye döneminde geçen kan davası olayları cereyan etmişti. Zira beni(m kabrimi açıp) çıkarmalarından korkuyorum. Böylece hem kendi dünyalarını, hem de aleyhinize olarak Ahiretinizi ifsat etmiş olurlar." Daha sonra ok kuburunu istedi. Adı Ali olan büyük oğluna: "Kuburdan bir ok çıkar" diye emretti. Ali bir ok çıkarınca: "Onu kır!" dedi. Ali oku kırdı. Sonra: "İki ok çıkar!" deyince Ali iki ok çıkardı. Kays: "Okları kır!" deyince Ali de okları kırdı. Sonra "Üç ok çıkar!" dedi. Üç ok çıkardı. "Onları iple bağla!" deyince Ali okları bağladı. Sonra "Okları kır" dedi. Fakat Ali okları kırmaya güç getiremedi. Bunun üzerine Kays sonra: "İşte siz de böyle birlik beraberlik içerisinde olduğunuzda ey oğlum böyle olursunuz. Tefrikaya düştüğünüzde ise kırılan oklar gibi olursunuz." Kays devamla şu şiiri okumaya başladı:Şeref dediğin doğruluğun babasının bina ettiğidir. Onun işlerini ise oğlu diriltir. Şeref, yiğitlik ve ağırbaşlılık, kişiye yeterlidir. Bunları güzel işler ve cömertlik süslediğinde Verilen süzler musibetlere karşı kendilerini bağladığında, İşte böyle olan otuz kişi ey oğullarım: İstenilen şey için sağlam bir bağla bağlanmış, Otuz tane ok gibidir, asla kırılmazlar. Oklar dağılırlarsa bu dağınıklık hepsinin sonunu getirir. Alicenap ve yaılı kiıiler sizden daha evladırlar. Eğer kendilerinde cesaret var ise Küçükleri korumayı ihma etmeyin ta ki, Gayretli çocuk büluğa erinceye kadar

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7131 *Taberani el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ancak el-Mu'cemu'l-evsat'ta ki birinci beyit şöyledir. "Doğruluk sevginin bina ettiğidir." Ahmed ve Bezzar bu hadisten bir bölümü rivayet etmiştir. Taberani'nin isnadında geçen Ala b. el-Fadl hakkında Mizzi şöyle demektedir: Bazılan bu zatı Duafıi'da zikretmiştir. Ahmed'in ravileri Sahih'in ravileridir. Ancak Hakim b. Kays b. Asım bundan müstesnadır ki, İbn Hibban bu zatı güvenilir kabul etmiştir. 1 1 Taberâni. el-Kebir (18/339, 341-2), İmam Ahmed, Müsned (5/61), Bezzar, Müsned (1378), Haklın, Müstedrek (3/612)

Muhammed b. Sirln anlatıyor:

#17,473
Bir adam (ölmekte olan) Muaz b. Cebel' e geldiğinde insanlar, Muaz' a selam verip onunla vedalaşıyorlardı. Muaz (gelen) adama şöyle dedi: "Ben sana iki şey tavsiye edeceğim. Onları muhafaza edersen, muhafaza edilirsin. Dünyadaki nasibinden dolayı sende zenginlik olmaz. Sen ahiretteki nasibine daha çok muhtaçsın. öyleyse dünyadaki nasibin yerine ahiretteki nasibine yönel. Bunun sonccunda dünyadaki nasibini (Yüve Allah) senin için düzene sokar. Her nereye gidersen git (böylelikle dünyadaki nasibin) seninle beraber gelsin.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7130 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir. Ancak ben, İbn Sirin'in, Muaz'dan hadis işittiğine dair bir bilgiye rastlamadım. Allah en doğrusunu bilir. 2 2 Taberâni, M. el-Kebir (20/35)

İkrime b. Hâlid anlatıyor:

#17,472
Sa'd (b. Ebi Vakkas) öleceği zaman oğluna şöyle demiştir: "Ey oğlum! Benden daha fazla sana nasihat eden biriyle daha karşılaşmamışsındır. Namaz kılacağın vakit güzelce abdest al. Sonrasında bir daha namaz kılamayacağını düşündüğün bir namaz kıl. Tamahkar olmaktan sakın. Çünkü (hırs}, gelmekte hazır bekleyen fakirliktir. (İnsanlardan menfaat beklemekte) ümitsiz olmaya yapış. Çünkü bu, (gerçek) zenginliktir. Yapbğında özür dileyeceğin iş ve sözden sakın. Sana apaçık görülen görüşlerle amel et."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7129 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir.1 1 Taberâni, M. el-Kebir (312)

İbn Abbâs anlatıyor:

#17,471
(Babam) Abbas bana dedi ki: "Oğlum! Müminlerin emiri (Ömer) seni yanına çağırıyor, kendine yaklaşbnyor ve Resulullah (sav)'in diğer asMbıyla beraber seninle de istişare ediyor. Benden üç şeyi aklında tut. Sakın ha, (Ömer'e) bir yalan söylemeye senin mecbur kılacak durumlara kendini düşürmeyesin. Onun yanında kimsenin sırrını ifşa etme. Onun. yanında, asla kimsenin gıybetini yapma." · Amir(-i Şa'bi), İbn Abbas' a: "Bu sözlerden her biri bin dirhemden daha değerlidir" deyince, İbn Abbas: "(Bilakis) her biri, onbin dirhemden bile daha değerlidir" diyerek mukabelede bulundu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7128 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup ravilerden Mücalid b. Said'i, Nesai ve başkalan güvenilir kabul ederken bir grup alim ise zayıf görmüştür. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (10619)

İbn Abbâs Basra' da iken bildirmiştir:

#17,470
Suikaste uğradığında Hz. Ömer'in yanına ilk gelen kişi benim. Şöyle demişti: "Benden üç şeyi aklınızda tutun. Çünkü ben, insanların bana yetişememesinden korkuyorum. (Birincisi şu ki) Ben, kelAle hakkında hiçbir hüküm vermedim. (İkincisi) insanlara bir halife bırakmadım. (Üçüncüsü) benim her kölem, hürdür." Ravi hadisin devamını zikretti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7127 *Hadisi Ebu Ya'Iâ. el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.

Ebu Râfi' den rivayet edildiğine göre

#17,469
Ömer b. el-Hattab, (suikasta uğradığında) İbn Abbas'a yaslanmışb. Yanında İbn Ömer ile Said b. Zeyd vardı. Şöyle dedi: "Şunu bilin ki, ben kelale(nin hükmü) hakkında hiçbir şey söylemedim. Kendimden sonra hiç kimseyi de halife kılmadım. Arapların esirlerinden her kim ölümüme yetişirse, onlar Allah'ın malı olmaktan azat edilmiş hürdürler." Bunun üzerine Said b. Zeyd şöyle dedi: "Ama sen, (kendinden sonra halife olarak) Müslümanlardan birine işaret etsen insanlar sana güvenirler. Ebu Bekr de böyle yaptı, insanlar ona güvendi." Ömer buna şöyle cevap verdi: "Ben, arkadaşlarımın bazısında kötü bir hırs görüyorum. Ben bu işi, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) vefat ettiğinde kendilerinden razı olduğu şu alb kişiye bırakıyorum ... " Hz. Ömer sonrasında şöyle devam etti: "Şayet iki adamdan biri bana yetişse de, sonra bu işi (hilafeti benden sonra) ona bıraksam elbette ona güvenirim. (Bu iki adam) Huzeyfe'nin azatlısı Salim ile Ebu Ubeyde b. el-Cerrah'tır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7126 *Hadisi, Ahmed rivayet etmiş olup ravilerden Ali b. Zeyd'in hadisi hasendir. Onu zayıf görenler de bulunmaktadır.

Eğar Ehi Mâlik anlatıyor:

#17,468
Ebft Bekr, Ömer'i halife seçmek isteyince, adam göndererek onu çağırdı. Ömer, Ebu Bekr'in yanına geldi. Ebft Bekr: "Ben üstlenen kişiyi yoracak olan mühim bir işten dolayı seni çağırıyorum. Allah'a itaat etmekle beraber O'ndan kork, ey Ömer! Ondan sakınmakla ona itaat et. Çünkü ondan sakınan, muhafaza edilir ve emindir. Sonra iş arz olunur. İşi, ancak onunla amel eden kişi kendisine gerekli kılabilir. Her kim hakkı emredip (kendisi) bablla amel eder; iyiliği emredip, (kendisi) kötülükle amel ederse, o kişinin arzu ettiği şeylerin kesilmesi ve amelinin kendisini kuşatması yakındır. Eğer Müslümanların işlerine idareci olacak olan sen isen (bu durumda), onların kanlarından yana elini kuru tutmaya (kan akıtmamaya), onların mallarından mideni gizli tutmaya, dilini onların namuslarından kuru tutmaya (dil uzatmamaya) güç yetirebilirsen (bunları) yap. La havle ve la kuvvete illa billah ("Hareket ve güç, ancak Allah'ın sayesinde olur").

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7125 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup isnadında kopukluk vardır. Ravileri güvenilir kimselerdir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (37)

Abdullah b. Amr anlatıyor:

#17,467
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e bir bedevi geldi. Üzerinde (yeşil) Taylasan cübbesi vardı. Etrafı ipekle dolanmıştı. Adam: "Sizin şu arkadaşınız (Allah'ın Resulü) «Ey Faris'in oğlu!» demek için her Faris'in başına "ibn" (oğul) kelimesini koymak, her çoban kelimesinin başından ise ibn kelimesini kaldırmak istiyor" dedi. Daha sonra Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) öfkeli bir halde ayağa kalktı. Adamın cübbesinin toplandığı yeri tutup çekerek şöyle buyurdu: "Hayır, senin üzerinde, akılsız olan kişinin elbisesini görüyorum." Daha sonra Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) dönüp oturduktan sonra şöyle buyurdu: "Hz. Nuh, öleceği vakit yaklaşhğında iki oğlunu çağınp onlara şöyle dedi: Vasiyetimi sadece size yapacağım. Size iki şey emrediyor ve iki şeyi yasaklıyorum. Size şirk ve kibri yasaklıyorum. Size La ilahe illallah'ı emrediyorum. Çünkü gökler, yer ve arasındakiler, terazinin bir kefesine, La ilahe illallah da diğer kefesine konsa La ilahe illallah ağır gelir. Gökler ve yer bir halka olsa, La ilahe illallah onlann üzerine konsa, onlan keser geçer -ya da-mahveder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7124 *İki hadisi de Ahmed ve benzer lafızlarla Taberani rivayet etmiş şu ziyadede bulunmuştur: "Size tesbih'i (Sübhanallah sözünü) tavsiye ediyorum. Çünkü bu, mahlukatm ibadetidir. Bir de size tekbiri tavsiye ediyorum. " *Hadisi Bezzar, İbn Ömer'in hadisi olarak rivayet eder. Ben bu hadisi Zikirler kitabının La ilahe illallah'ın fazileti bölümünde zikrettim. Ahmed'in ravileri güvenilir kimselerdir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (7101)

Abdullah b. Amr anlatıyor:

#17,466
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' in yanındayken çöl sakinlerinden bir adam çıka geldi. Üzerinde Sican cübbesi (yeşiy taylasan) vardı. Cübbesi ipekle düğmelerunişti. Şöyle dedi: "Sizin şu arkadaşınız (Hz. Peygamber) her İranlıyı başına "İbn" (oğul) sözcüğünü geçirerek alçalbnak; her çobanı da başına "İbn" kelimesini geçirerek yüceltmek istiyor. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), adamın cübbesini tümüyle tutup şöyle buyurdu: "Senin üzerinde, akılsız olan kişinin elbisesini görüyorum." Ardından şöyle devam etti: "Allah'ın peygamberi Hz. Nuh, öleceği. vakit yaklaştığında oğluna şöyle dedi: Ben sana vasiyetimi açıklıyorum: Sana iki şeyi emrediyor, iki şeyi yasaklıyorum.Sana La ilahe illallah'ı emrediyorum. Çünkü yedi kat gök ve yedi kat yer bir kefeye, La ilahe illallah başka bir kefeye konsa, La ilahe illallah onlara ağır gelir. Yedi kat gök ve yedi kat yer, kilitsiz bir halka olsalar, La ilahe illallah onu mahveder. Sana Sübhanallahi ve-bihamdihi sözünü emrediyorum. Çünkü bu söz her şeyin duasıdır. Bütün canlılar bununla nzıklanır. Sana şirki ve kibirlenmeyi yasaklıyorum." Ben: "Ya Resulullah! Şirki bildik. Peki kibir nedir? Kibir, birimizin ayakkabısının güzel bağcıklarının mı olmasıdır?" diye sorunca, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Hayır" buyurdu. Ben: "Kibir, birimizin giydiği süslü bir elbisenin olması mıdır?" diye sordum. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Hayır" buyurdu. Ben: "Birimizin bindiği bir bineğinin bulunması mıdır?" diye sordum. Resulullah (sallallahu aleyhi veseiıem): "Hayır" buyurdu. Ben: "Birimizin beraber . oturduğu arkadaşların bulunması mıdır?" diye sorunca Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Hayır" buyurduar. Denildi ki: "Ya Resulallah! öyleyse kibir nedir?" Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Hakkı küçümsemek ve insanlan hakir görüp onlan hiçe saymak. "1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7123 1 İmam Ahmed, Müsned (6583)

Ebû Kahil bildiriyor:

#17,465
Restllullah (sallallahu aleyhi vesellem) bana şöyle buyurdu: "Ey Ebu Kahjl! Sana Allah'ın kendisi üzerine vermiş olduğu hükmü haber vereyim trıi?" Ben: "Olur, ya Restllallah!" deyince şöyle buyurdu: "Allah kalbini diriltsin. Bedenin ölünceye kadar, onu öldürmesin. Ey EbU Kahil! Bil ki, izzet sahibi olan Rabbin, kalbinde (Allah) korkusu bulunan kişiye asla öfkelenmez. Ateş, ondan hiçbir kirpiği yiyemez. Ey Ebu Kahil! Bil ki, her kim (birinin) bir ayıbını, gizli olsun aşikare olsun, Allah'tan haya ettiği için örterse, kıyamet gününde o kişinin ayıbını örtmesi, Allah üzerine hak olur. Ey EbU Kahil! Bil ki, kalbine namazın tatlılılığı girip de, rükUsunu ve secdesini tam yapan kişiyi, kıyamet günü razı etmek, Yüce A,llah üzerine hak olur. Ey Ebu Kahil! Bil ki, her kim kırk gün ve kırk gece boyunca, ilk tekbire yetişerek cemaatle namaz kılsa, kıyamet gününde o kişiye cehennemden beraat yazmak, Yüce Allah üz.erine hak olur. Ey Ebu Kahil! Bil ki, Ramazan ayıyla beraber her kim, her aydan üç gün oruç tutarsa, susuzluk (kıyamet) gününde, onun susuzluğunu gidermek Yüce Allah üzerine hak olur. Ey Ebu Kahil! Bil ki, kim insanlara eziyet etmekten geri durursa, kabrin eziyetini ondan alıkoymak, Allah üzerine hak olur. Ey Ebu Kahil! Bil ki, her kim anne babasına hayatında ve öldükten sonra iyilik yaparsa, kıyamet günü o kişiyi razı etmek, Allah üzerine hak olur." Bunun üzerine ben: "Kişi, nasıl anne babası ölüyken onlara iyilik yapar ki?" diye sorunca Resfilullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Onlara (ölüyken) iyilik yapmak, kişinin anne babası için mağfiret talep etmesi ve onlara (arkalanndan) sövmemesidir. Kişi, hiç kimsenin anne babasına sövmesin. Zira böyle yaparsa, o (anne babasına sövülen kişi) de öbürünün babasına söver. Ey Ebu Kahil! Bil ki, kim vakti geldiğinde malının zekatını verirse, o kişiyi peygamberlerin yoldaşlanndan yapmak, Allah üzerine hak olur. Ey Ebu Kahil! Bil ki, kimin sevaplan az, günahlan çok olursa, kıyamet gününde o kişinin terazisini ağır kılmak, Allah üzerine hak olur. Ey Ebu Kahil! İyi bil ki kim, hanımı, çocuklan ve elinin malik olduğu (köle ve cariye) kişiler için çalışır, onlara Allah'ın emrini uygular ve onlara helalinden yedirirse, o kişiyi şehitlerin derecelerinde onlarla beraber kılmak, Allah üzerine hak olur. Ey Ebu Kahil! İyi bil ki her kim, beni sevdiğinden ve bana olan iştiyakından dolayı her gün ve her gece bana üçer defa salat getirirse, o gün ve o gece, o kişinin günahlannı mağfiret etmek, Allah üzerine hak olur. Ey Ebu Kahil! İyi bil ki her kim, tek olduğu ve ortağı olmadığı halde Allah'tan başka ilah olmadığına yakfnf olarak şahadet ederse, her defasında o sene içerisindeki günahlannı mağfiret etmek, Yüce Allah üzerine hak olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7122 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup ravilerden Fadl b. Ata hakkında Zehebi şöyle demektedir. "İsnadı karanlıktır.'' 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (18/361)

Ubade b. es-Samit'in bildirdiğine göre Resulullah (saIIallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#17,464
"Bana sizin tarafınızdan alh şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim: Konuştuğunuz da doğru olun, söz verdiğinizde sözünüzde durun, size . bir şey emanet edildiğinde (istenildiği zaman) sahibine verin, namuslannızı muhafaza edin, gözlerinizi (haramdan) sakındınn ve ellerinizi (harama uzatmaktan) alıkoyun."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7121 *Hadisi, Ahmed ve Taberani rivayet etmiş olup Ahmed'in ravileri güvenilir kimselerdir. Ancak Muttalib, Ubade'den hadis işitmemiştir.

Ebü Seleme bildiriyor:

#17,463
Muaz: "Ya Resülallah! Bana tavsiyede bulun" deyince Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Allah'ı görüyormuş gibi, O'na ibadet et. Kendini ölülerin arasında say. Her taş ve her ağacın yanında (her yerde), yüce Allah'ı zikret. Bir günah işlediğinde, hemen buna karşılık bir iyilik işle. (Günahın) aşikarsa (iyilik) aşikfir, (günahın) gizliyse (iyiliğin) gizli (olsun)."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7120 *Hadisi Taberani rivayet etmiştir. Ebu Seleme, Muaz'a yetişmemiştir. Hadisin ravileri güvenilir kimselerdir. 3 3 Taberâni, M. el-Kebir (20/175), şahitleri olan sahih bir hadistir; es-Silsiletu's-sahiha (1475)

Ümınü Enes'in bildirdiğine göre kendisi:

#17,462
"Ya Resulallah! Bana tavsiyede bulun" deyince Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Günahlardan hicret et (onlan terk et). Çünkü bu, hicretlerin en faziletlisidir. Farzlare devam et. Çünkü bu, cihatlann en faziletlisidir. Allah'ın zikrini çok yap. Çünkü sen, Allah'ı çok zikretmekten daha sevimli bir şeyle O'na gidemezsin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7119 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup ravilerden İshak b. İbrahim b. Nistâs zayıftır. 2 2 Taberâni, M. el-Kebir (25/129)

İbn Mes'üd diyor ki:

#17,461
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) bana: oruç tuttuğum günün sabahında saçlarımın yağlanmış ve taranmış olmasını tavsiye etti. Devamla şu tavsiyelerde bulundu: "Oruç tuttuğun günün sabahında, asık suratlı olma. Çalgı çalmadıklan sürece, seni davet eden Müslümanlann davetine icabet et. Çalgı çalanlann davetine icabet etme. Kıblemizin ehlinden olup da, (hangi mezhepten olursa olsun) ölen kişilerin (cenaze) namazlannı kıl, asılarf:lk veya recmedilerek öldürülseler bile. Senin, yeryüzü kadar günahla beraber Allah' a kavuşman, kıblemizin ehlinden olan herhangi birinin aleyhine şahitlik yapmandan daha hayırlıdır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7118 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup ravilerden Yeman b. Said'i, Darakutni ve başkaları zayıf görmüştür. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (10028)

Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in azatlısı Umeyme anlatıyor:

#17,460
Resuullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in eline abdest suyunu döküyorken bir adam içeri girip: "Bana tavsiyede bulun" dedi. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) bunun üzerine şöyle buyurdu: "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşma, parça parça doğransan ve ateşe atılıp yakılsan bile. Anne ve babana karşı gelme. Dünyayı ve aileni bırakmanı sana emretseler bile hemen bırak. Asla şarap içme. Çünkü şarap, her kötülüğün anahtandır. Hiçbir namazı, asla kasten terk etme. Bunu yapan kişi, Allah ve Resul'ünün zimmetinden uzak olur. Savaş alanından asla kaçma. Bunu yapan kişi Allah'ın gazabını kazanarak döner. Onun sığınacağı yer cehennemdir; o ne kötü vanş yeridir. Arazindeki sınırlan gösteren çizgilerde asla ziyade yapma. Bunu yapan kişi, kıyamet günü, boynu üzerinde yedi kat yer kadannı taşıyarak gelir. Gücün nispetinde ailene harcamada bulun. Onlardan sopanı kaldırma. Onlan Allah için korkutup uyar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7117 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup ravilerden Yezid b. Sinan er-Rehavi'yi, Buhari ve başkaları güvenilir kabul etse de çoğunluk bu zatın zayıf olduğu hususunda ittifak halindedir. Diğer ravileri güvenilir kimselerdir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (24/190)

Ebu'd-Derdâ diyor ki:

#17,459
Dostum Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bana şunları tavsiye etti: "(Dünyevi hussularda) benden aşağı olanlara, (dini hususlarda) yukarı olanlara bakmamı; yoksulları sevip onlara yakın olmamı; benden bağları koparıp bana cefa etseler bile, akrabalarımla bağları koparmamamı; Allah için konuşmamı; Allah yolunda hiçbir kınayıcıdan korkmamamı; hiç kimseden hiçbir şey dilenmememi; cennet hazinelerinden bir hazine olan «La havle vela kuvvete illa billah» sözünü çok söylememi" (salık verdi).

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7116 *Hadisi Taberani rivayet etmiştir. Ravilerden Ebu'l-Cudi'yi tanımıyorum. Diğer ravileri güvenilir kimselerdir.

Ebu' d-Derdâ diyor ki:

#17,458
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bana yedi şeyi tavsiye etti: "Allah'a şirk koşma, parça parça doğransan veya yakılsan bile. Namazı kasten terk etme. Çünkü, her kim namazı kasten terk ederse, Allah'ın zimmeti ondan uzak olur. İçki içme. Çünkü içki, her şerrin anahtandır. Anne babana itaat et, sana dünyadan çıkmanı emretseler bile hemen oradan çık. Hiçbir işte o konunun ehliyle çekişme. Sen sensin. Cepheden asla kaçma, helak olsan bile. Arkadaşlannı ağırla (onlara ziyafet ver.) Gücün nispetinde ailene harcamada bulun. Onlardan sapayı kaldırma. Onlan, Allah için korkut, uyar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7115 Ben derim ki: İbn Mâce bu hadisin şu bölümünü rivayet etmiştir: "İçki içme! Çünkü içki, her kötülüğün anahtarıdır." Cemaleddin el-Mizzi, İbn Mâce'nin sembolünü bu hadise koymuştur. Galiba o, bu hususta İbn Asikir'i taldid ediyor. Allah en doğrusunu bilir. *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup ravilerden Şehr b. Havşeb'in hadisi hasendir. Diğer ravileri güvenilir kimselerdir.

Ûbâde b. es-Sâmit bildiriyor:

#17,457
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bana yedi şey tavsiye etti: "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın, parça parça doğransanız, yakılsanız ya da asılsanız bile. Namazı asla kasten terk etmeyin. Namazı kasten terk eden, hiç şüphesiz İslam milletinden çıkmıştır. İsyana binmeyin. Çünkü bu, Allah'ı öfkelendirir. İçki içmeyin. Çünkü bu, bütün günahlann başıdır. Ölümden kaçmayın, içerisinde olsanız bile. Anne babana karşı gelme. Sana dünya(lık malın tamamın)dan çıkmanı emretseler bile hemen çık. Sapanı ailenden kaldırma. İçtenlikle adaletli davran."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7114 *Hadisi Taberâni. el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Seleme b. Şurayh hakkında Zehebi: "Bilinen biri değildir" demiştir. Diğer ravileri Sahih'in ravileridir.

Ebû Zer anlatıyor:

#17,456
"Ya Resulallah! Bana tavsiyede (vasiyette) bulun" deyince şöyle buyurdu: "Sana Allah'tan korkmayı tavsiye ediyorum. Çünkü bu, her işinin başıdır." Ben: "Ya Resulallah! Tavsiyeni artın" deyince şöyle buyurdu: "Kur'an tilavetini ve Allah'ın zikrini bırakma. Çünkü bu, hem göklerde senin için nur, hem de yeryüzünde nurdur." Ben: "Ya Resülallah! Tavsiyeni artın" deyince şöyle buyurdu: "Asla çok gülme. "Çünkü bu kalbi öldürür, yüzdeki nuru giderir." Ben: "Ya Resulallah! Tavsiyeni artır" deyince şöyle buyurdu: "Cihada sarıl. Çünkü bu, ümmetimin ruhbanlığıdır." Ben: "Ya Resulallah! Tavsiyeni ziyadeleştir" deyince şöyle buyurdu: "Hayırdan başka her şeyde sessiz durmayı elden bırakma. Çünkü bu, şeytanı senden uzaklaştınr, dinini (yaşama hususunda) sana yardımcı olur." Ben: "Ya Resulullah! Tavsiyeni arthr" deyince şöyle buyurdu: "(Dünyalık hususunda) senden düşük olanlara bak. Senin üstünde olanlara bakma. Çünkü böyle yapmak, Allah'ın sana vermiş olduğu nimetlerin (azlığına ve çokluğuna karşı) önemsemeye daha layık olandır" Ben: "Ya Resulallah! Tavsiyeni artın" deyince şöyle buyurdu: "Akrabalannı gözetip kolla, onlar senden kapsalar bile. " Ben: "Ya Resulallah! Tavsiyeni artın" deyince şöyle buyurdu: "Allah yolunda hiçbir kınayıcıdan korkma." Ben: "Ya Resulallah! Tavsiyeni ziyadeleştir" deyince şöyle buyurdu: "Kendin için sevdiğini, insanlar için de sev." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) daha sonra eliyle göğsüme vurarak: "Ey Ebu Zer! Tedbir gibi akıllıca hiçbir iş yoktur. İhtiyaç kadar olan rızık gibi takva yoktur, güzel ahlak gibi şeref yoktur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7113 Ben derim ki: İbn Mace bu hadisi: "İhtiyaç mikdan olan nzık gibi takva yoktur" sözünden sonuna kadarki kısmını rivayet etmiştir. *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup ravilerden İbrahim b. Hişam b. Yahya el- Gassani'yi, İbn Hibban güvenilir kabul ederken Ebu Hatim ve Ebû Zür'a zayıf kabul etmiştir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (1651), İbn Hibban, Sahih (3611)

Dırğâme b. Uleybe b. Harmele el-Aberi'nin babası kanalıyla dedesi anlatıyor:

#17,455
Resulullah (sav)'e gidip: "Ya Resulullah! Bana tavsiyede bulun" deyince şöyle buyurdu "Allah'tan kork. Bir mecliste bulunup da oradan kalktığın zaman hoşuna giden şeyleri söylediklerini duyuduğunda, oraya git (meye devam et.) Hoşlanmadığın şeyler söylediklerini duyduğun zaman orayı terk et."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7112 *Hadisi Ahmet rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir.2 2 İmam Ahmed, Müsned (4/305)

Ebd Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre

#17,454
Bir adam, kendisine gelmiş ve: "Bana tavsiyede bulun" deyince şöyle demiştir. "Senden önce Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' den istediğim şeyi benden istedin: "Sana Allah'tan- korkmayı tavsiye ediyorum. Çünkü bu, herşeyin başıdır. Cihada sanl. Çünkü bu, İslam'm ruhbanlığıdır. Allah'ı zikretmeyi ve Kur'an tilavetini bırakma. Çünkü bu, gökyüzünde sana rahmet, yeryüzünde ise zikir olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7111 *Hadisi, Ahmed ve Ebu Ya'lâ rivayet etmiştir. Ancak Ebû Ya'lâ'nan lafzı şöyledir: Bir adam Resûlullah (sav)'e gelip: "Ya Resûlullah Bana tavsiyede (vasiyette) bulun" deyince Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Allah'tıın korkmaya sarıl Çünkü bu, her haynn bapdır.,. Ravi devamla yukarıdakine benzer rivayette bulunmuş ve şöyle ziyade etmiştir: "Dilini haytrdan başka her şeyden muhafaza et. Çünkü sen, bu sayede şeytam yenersin." Ahmed'in ravileri güvenilir kimselerdir. Ebû Ya'Iâ'nın isnadında geçen Leys b. Ebi Süleym tedlis yapan biridir. 1 1 imam Ahmed, Müsned (3/82), Ebû Ya'la, Müsned (1000), es-Silsiletu's-sahlha (555)

Muâz diyor ki:

#17,453
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bana on söz vasiyet etti: "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşma, öldürülsen ve yakılsan bile. Anne babana karşı gelme, ailenden ve malından n.ynlmanı emretseler de. Kusten hiçbir farz namazı terk etme. Çünkü kasten farz namazı terk eden kişiden. Allah'ın zimmeti uzakhr. Asla şarap içme. Çünkü o, her kötülüğün başıdır. Günah işlemekten sakın. Çünkü günahla beraber Allah'ın gazabı helal olur. Cepheden firar etmekten sakın, bütün insanlar ölse bile. İnsanlara ölüm isabet ettiği zaman sabit kal ve ailene gücün nisbetinde harcamada bulun. Edep için onlardan sopayı kaldırma. Onlara Allah korkusu ver."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7110 *Hadisi, Ahmed ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberâni rivayet etmiş olup Ahmed'in ravileri güvenilir kimselerdir. Ancak Abdurrahman b. Cübeyr b. Nüfeyr, Muâz'dan hadisi işitmemiştir. Taberâni'nin isnadı muttasıkhr. Ravilerden Amr b. Vâkıd el-Kuraşi hadis uyduran biridir.

İbn Abbas anlatıyor:

#17,452
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), bir kürek kemiği istedi ve şöyle buyurdu: "Bana bir kürek kemiği getirin, size bir yazı yazdırayım ki benden sonra asla ihtilafa düşmeyesiniz." Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)' in yanında bulunanlar arasında gürültü ve kargaşa çıkh. Orada bulunan kadınlardan biri: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' in fermanı size hüküm verecek" dedi. Cemaatten biri: "Sus, çünkü senin aklın kıt" dedi. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "(Bilakis) sizin aklınız yok" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7109 Ben derim ki: Hadisin başından bir bölüm Sahzh'de geçmektedir. *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup ravilerden Leys b. Ebi Süleym tedlis yapan biridir. Diğer ravileri güvenilir kimselerdir. 2 2 Taberâni, M. el-Kebir (10961-2, 12261), İmam Ahmed, Müsned (2676)

Câbir'in bildirdiğine göre

#17,451
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), vefat etmek üzereyken, kendisinden sonra insanlar sapmasın ve saptırılmasın diye yazı yazdırmak için bir kağıt istedi. Evde bir gürültü vardı. Hz. Ömer (bu konuda) bir şeyler konuşunca, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) kağıdı kaldırdı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7108 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Ondaki başka bir rivayet şöyledir: "Ümmetine yazı (vasiyet) yazmak için bir kağıt istedi. Bu vasiyetle (insanlar) zulmetmeyecekler ve zulme de uğratılmayacaklardı." Hepsinin ravileri Sahih'in ravileridir. 1 1 Ebu Ya'la, Müsned (1869, 1871), İmam Ahmed, Müsned (3/346)

Sıla b. Zufer anlatıyor:

#17,450
Abdullah b. Mes'ud'a, alacalı bir at üzerinde Hemdan'lı biri gelerek şöyle dedi: "Amcam, bana terekesini vasiyet etti. Bu mal, onun terekesindendir. Bunu satın alayım mı?" İbn Mes'ud cevaben adama: "Hayır, onun malından hiçbir şeyi borç da olsa alma!" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7107 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (9724)

Ebû Hasin diyor ki:

#17,449
"Ubeyde, (cenaze) namazım kıldırması için Esved (b. Yezid)'e vasiyette bulunmuştur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7106 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir.

Hişâm b Urve, babasından bildiriyor:

#17,448
Aişe, Hakim b. Hizam, Şeybe b. Osman, Abdullah b. Amir, Abdullah b. ez-Zübeyr' e vasiyette bulunmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7105 *Hadisi Taberâni rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir.3 3 Taberâni, M. el-Kebir (246)

Hişâm b Urve, babasından bildiriyor:

#17,447
Abdullah b. Mes'ud, Osman, Mikdad b. el-Esved, Abdurrahman b. A vf ve Muti' b. el-Esved, Zübeyr b. el-Avvam'a vasiyette bulunmuşlardır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7104 *Hadisi Taberâni mürsel olarak rivayet etmişir. Ravileri Sahih'in ravileridir.2 2Taberâni, M. el-Kebir (3077)

Hz. Ali diyor ki:

#17,446
Ben, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim: "Katil için vasiyet yoktur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7103 *Hadisi Taberâni el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerden Bakiye tedlis yapan biridir. 1 1 Taberani, M. el-Evsat (1/252/2, M. el-Bahreyn), Mübeşşir hadis uydurmakla maruftur.

Harice b. Amr el-Cumahi'nin bildirdiğine göre

#17,445
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Fetih gününde devesinin yanında iken şöyle buyurdu: "Varis için vasiyet yoktur. Babasından başkasına neseb iddia eden soysuz ve efendilerinden başkasını veli edinen köle üzerine Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti vardır. Allah kıyamet gününde ondan ne farz, ne de nafile kabul etmeyecektir. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7102 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup ravilerden Abdülmelik b. Kudame el-Cum'ahi'yi, İbn Main güvenilir kabul_ etmiş ve diğer bütün hadis imamlan zayıf görmüşlerdir. 2 2 Taberâni, M. el-Kebir (4140)

Şeddad b. Evs'in bildirdiğine göre

#17,444
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Hiç şüphesiz senin, varislerini zengin olarak bırakman, onlan insanlardan dilenen fakirler olarak bırakmandan daha hayırlıdır. Allah'ın nzasını talep ettiğin bir nafakayı infak ettiğinde, mutlaka ona karşılık sana sevap verilir. Bu, hanımının ağzına koyduğun (yiyecek) bir şey bile olsa. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7101 •Hadisi Taberani rivayet etmiş olup ravilerden Velid b. Muhâmmed el-Muvakkıri metruktur. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (7171)

(Tövbe edip daha sonra Kur'ân ayeti ile tövbesi kabul edilen) Ka'b b. Mâlik bildiriyor:

#17,443
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e: "Malımdan ayrılmam (tümünü sadaka vermeyi adamam) ve aralarında (bu) günah(ı) işlediğim kavmimin evini terk etmem, tövbemin (kemalinin) bir ifadesidir" deyince Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "O (mal)dan senin adına üçte bir yeterlidir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7100 Ben derim ki: Ebu DavOd bu hadisi «Aralarında günah işlediğim kavmimin evini terk etmem» bölümü olmaksızın rivayet etmiştir. *Hadisi, Taberani rivayet etmiş olup ravilerden Yahya el-Himmani zayıftır. Güvenilir kabul edenler de olmuştur. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (19/59)

Abdullah b. Mes'ûd'un bildirdiğine göre

#17,442
Bir adçım, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) zamanında malından bir payı birine vasiyet etti. Adam öldü. Payın miktarının ne kadar olduğu öğrenilemedi. Bu mesele, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e çıkarılınca Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), o kişiye ölen adamın malının albda birini tayin etti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7099 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerden Muhammed b. Ubeydillah el-Arzemi zayıftır.

Abdullah (İbn Mes' ûd)' dan rivayet edildiğine göre

#17,441
Bir adam, birine malından bir payı (dilediği yere) vasiyet etti.·Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bu payı altıda bir olarak belirledi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7098 *Hadisi, Bezzar rivayet etmiş olup ravilerden Muhammed b. Ubeydillah el-Arzemi zayıftır. 2 1 Bezzar, Müsned (1380)

Ebû Katâde'nin bildirdiğine göre

#17,440
Bera b. Ma'rür, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e malının üçte birini vasiyet edip dilediği yere sarfedebileceğini söyledi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), (başka yere) vasiyet edilen malı Bera'nın oğluna geri verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7097 *Hadisi, Taberani rivayet etmiştir. Taberani'nin akabinde gelen iki kişiyi tanımıyorum. Diğer ravileri güvenilir kimselerdir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (1185)

Osman b. Abdirrahman el-Mahzûmi,

#17,439
Babasından, o da dedesinden şöyle nakletmiştir: Sa' d, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e vasiyet hakkında sordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Onun için (malının) dörtte bir(inde dilediği gibi vasiyet hakkı) vardır" buyurdu

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7096 *Hadisi. Taberâni rivayet etmiş olup ravileri, güvenilir kimselerdir. 2 2 Taberâni, M. el-Kebir (22/293)

Amr b. el-Kâri anlatıyor:

#17,438
ResuIullah (sallallahu aleyhi vesellem) yolculuktan gelmişti. Huneyn'e çıkıyor iken yerine hasta olan Sa'd'ı bıraktı Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), umre için Ci'rane'den dönünce Sa' d, acı çekerek bitkin bir halde yanına gelerek: "Ya Resulallah! Benim malım var. Geriye hiçbir kelfile (varis olacak ne baba, ne de evlat) bırakmıyorum. Malımın tamamını vasiyet mi edeyim, yoksa tasadduk mu edeyim?" diye sordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Hayır" buyurunca Sa' d: "Üçte ikisini vasiyet etsem, olur mu?" diye sordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) yine: "Olmaz" buyurdu. Sa'd: "öyleyse yansını vasiyet edeyim mi?" diye sorunca Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Olur, bu (bile) çoktur" karşılığını verdi. Sa'd: "Ya Resulallah! Hicret ederek çıktığım bir mekanda ölüyorum" deyince Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Ben, Allah'ın seni (bu hastalığından) ayağa kaldınnasını; senin vasıtanla bazı kavimleri öldürmesini, diğerlerini de faydalandırmasını umuyorum. Ey Amr b. Kari! Eğer Sa'd benden sonra ölürse onu şuraya gömün." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Şuraya" sözü ile Medine yolunu gösterdi ve eliyle şöyle işaret etti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7095 *Hadisi, Ahmed ve şu ibarelerle Taberani rivayet etmiştir: Resûlullah (sav) Fetih günü Mekke'de iken Sa'd b. Malik'in yanına gitti. Bu olay, Huneyn dönüşü Resûlullah (sav) Cirâne'ye geldikten, ganimetleri paylaştırıp, Beytullah'ı tavaf ederek Safa ve Merve arasında sa'y ettikten sonra olmuştu. Ravilerden İyad b. Amr el-Kâri hiç kimse ne tenkit etmiş, ne de güvenilir saymıştır. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (4/60), Bezzar, Müsned (1383)

Abdullah b. Mes'ud, Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu bildirdi:

#17,437
"Müslüman bir erkek, vefatı anında malının üçte birinde hayır işleyebilir. Yüce Allah da bu sayede onun zekatını tamamlar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7094 *Hadisi Taberani, rivayet etmiş olup ravileri, Sahih'in ravileridir.

Hâris b. Ubeyd es-Sülemi'nin, babasından bildirdiğine göre

#17,436
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Yüce Allah, (hayır) amellerinizi artırasınız diye, vefah.mz anında mallannızın üçte birini size tasadduk etmiştir (dilediğiniz tasarruf halda vermiştir)."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7093 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup isnadı hasendir.1 1 Taberâni, M. el-Kebir (4129), İsmail b. Ayyaş zayıftır.

Muaz b. Cebel'in bildirdiğine göre

#17,435
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Yüce Allah, yaşamınızın artması, dolayısıyla da (hayır) amellerinizin çoğalması. için, vefatınız anında mallannızın üçte birini size tasadduk etmiştir (dilediğiniz şekilde vasiyet etme hakkı vermiştir)."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7092 *Hadisi Taberani, rivayet etmiş olup ravilerden Utbe b. Humeyd ed-Dabbi'yi, İbn Hibban ve başkalan güvenilir kabul ederken, Ahmed zayıf görmüştür. 2 2 Taberâni, M. el-Kebir (20/54), İsmail b. Ayyaş zayıfhr.

Ebu' d-Derdâ'nın bildirdiğine göre

#17,434
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Yüce Allah, vefatınız anında mallannızın üçte birini size tasadduk etmiştir (dilediğinize vasiyet etme hakkı vermiştir)."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7091 *Hadisi Ahmed, Bezzar ve Taberani rivayet etmiş olup ravilerden Ebû Bekr b. Ebi Meryem ahir ömründe bunamıştır. 1 1 Bezzar, Müsned (1382)

Ebu Meysere el-Hemdâni Amr b. Şurahbil bildiriyor:

#17,433
Abdullah b. Mes''ud bana şöyle dedi: "Sizler, Kufe'nin layık mahallesindensiniz. Sizden biriniz, ne bir zü rahim ve ne de bir asabe (akraba) bırakmadan ölüyor. Böyle olunca fakirlere ve miskinlere malını vermesini onu men eden nedir?"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7090 •Hadisi Taberani. rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir.2 2 Taberâni, M. el-Kebir (9723)

İbn Mes'ûd diyor ki:

#17,432
"Şu iki acı şeyden sakın: Yaşarken cimri olmak, ölürken de saçıp savurmak."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7089 *Hadisi Taberani, rivayet etmiştir. Senedinde yer alan Abdullah b. Siniın el-Esedi-ki nüshada da böyledir- zahir olan o, İbn Ziyad el-Esedi'dir. Eğer İbn Ziyad ise ravileri Sahih ricalidir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (9722)

Abdurrahman b. el-Kâsım der ki:

#17,431
İbn Mes'üd' a, ölürken borcu olup başka malı olmayıp, kölesini azat eden adam hakkında sorulunca: "Borcunu ödemelidir" cevabını verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7088 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Kasım, Abdullah'a yetişmemiştir. 3 3 Taberani, M. el-Kebir (9719)

Kâsım'ın naklettiğine göre

#17,430
Bir adam, mirasının üçte birinden fazlasını vasiyet etmek için izin istedi. Ona izin verdiler. Sonra adam öldükten sonra (varisleri) bundan (üçte birden fazlasını vasiyet etmesinden) döndüler. Bunu Abdullah (b. Mes'ud)'a sordular. Abdullah şöyle dedi: "Bu, toplumun hoş karşılamadığı bir durumdur, caiz değildir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7087 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Kâsım, Abdullah'a yetişmemiştir. 2 2 Taberâni, M. el-Kebir (9161)

Ebû Said el-Hudri'nin naklettiğine göre

#17,429
Bir adam,Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in zamanında alb tane kölesini azat etti. Adamın başka da malı yoktu. Adam öldü. Bu durum Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e ulaşınca, aralarında kur'a çekti. İki tanesini azat etti, dört tanesini köle olarak bıraktı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7086 *Hadisi, Bezzar rivayet etmiştir. Senedinde yer alan Ali b. Yezid'de zayıflık olup hadisi hasendir. Kalan ravileri Sahlh'in ravileridir.1 1 Bezzâr, Müsned (1396)

Ebu Umâme el-Bahili anlatıyor:

#17,428
Bir adam vasiyetinde altı köleyi azat etmişti. Onlardan başka malı da yoktu. Bu durum Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e ulaşınca adama öfkelendi. Sonrasında kur'a çekti ve üçte birini çıkardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7085 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup senedinde yer alan Tevbe b. Nemir'in biyografisini zikredene rastlamadım. Leys'in katibi olan Abdullah b. Salih'i, zayıf ve güvenilir gören de vardır. Kalan ravileri güvenilir kimselerdir.

İmrân b. Husayn' ın bildirdiğine göre

#17,427
Bir adam, ölmek üzereyken alh tane kölesini azat etti. Adamın başka da malı yoktu. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) aralarında kur'a çekti. Kur'a neticesinde ikisini azat etti. Dört tanesini köle olarak bıraktı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7084 Ben derim ki: İmrin'ın hadisi Sahih'te mevcuttur. *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemıi'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Feyd b. Vesile hadis uyduran biridir. 1 1 Taberani, M. el-Kebir (6943), Taberâni, M. el-Evsat (773)

İmrân b. Husayn'ın bildirdiğine göre

#17,426
Bir adam, ölümü anında altı tane kölesini azat etti. Bedevilerden olan varisleri gelip adamın yaphğıru Resftlullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e haber verdiler. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) söyle buyurdu: "Bunu yaptı mı gerçekten? İnşallah, bilseydik onun (cenaze) namazını kılmazdık."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7083 Ben derim ki: Bu hadis kısa metniyle Sahlh'te yer almaktadır. *Hadisi, Ahmed ve şu lafızla el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberâni rivayet etmiştir: Ensar'dan bir adam altı tane kölesini azat etti. Başkaca da malı yoktu. Bu haber Resûlullah (sailallahu aleyhi vesellem)'e ulaşınca öfkelenerek şöyle buyurdu: "Vallahi, neredeyse onun namazmı kılmamaya niyetlenmiştim (yapamadım)." Hepsinin ravileri Sahlh'in ravileridir.

Zeyyal b. Ubeyd b. Hanzale anlatıyor:

#17,425
Dedem Hanzale b. Hizyem'i işittim ki, onun dedesi Hanife, oğlu Hizyem'e şöyle dedi: "Oğullanmı topla! Çünkü vasiyet etmek istiyorum." Hizyem kardeşlerini topladı. Hanife onlara: "Cahiliye döneminde, mutayyebe dediğim yüz deveyi, odamda bulunan şu yetime bırakıyorum; bu, ilk vasiyetimdir" dedi. Bunun üzerine Hizyem: "Babacığım! Ben oğullarının şöyle dediklerini işittim: Biz vasiyetin gereğini yaparak babamızın içini rahatlatacağız, babamız öldüğünde ise bu (vasiyetin yaphrımından) döneceğiz" dedi. Hanife: "öyleyse benimle sizin aranızda Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) (hakem) olsun" deyince Hizyem: "Tamam, buna razı oluruz" dedi. Bunun üzerine Hizyem, Hanife ve Hanzale, yanlarındaki bir çocukla beraber Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' in huzuruna çıktılar. Çocuk, Hanife'nin peşinden geliyordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına geldiklerinde ona selam verdiler. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Ey Ebu Hizyem! Seni buraya getiren şey nedir?" diye sorunca Hanife: "İşte bu!" diyerek eliyle Hizyem'in dizine vurdu. Devamla şöyle anlath: "Bana, yaşlılığın veya ölümün ansızın gelmesinden korktum, o yüzden vasiyette bulunmak istedim. Cahiliye döneminde, mutayyebe dediğimiz yüz deveyi odamda bulunan şu yetime bırakıyorum ki bu, ilk vasiyetimdir." Bunun üzerine Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) öfkelendi, hatta belirtisini yüzünde gördük. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) oturuyordu. Dizleri üzerine çökerek şöyle buyurdu: "Hayır! Hayır! Hayır! Sadaka beştir. O olmazsa ondur. O da olmazsa on beştir. O da olmazsa yirmidir. O da olmazsa yirmi beştir. O da olmazsa otuzdur. O da olmazsa otuz beştir. Daha fazla olursa kırktır." Ravi der ki: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'le vedalaştılar. Yetim, yanındaki sopayla bir ipe vuruyordu. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Şu yetimin sopası ne de büyükmüş." Hanzale der ki: Babam Resfrlullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e yaklaşıp ona: "Benim sakallı oğullarım var, bunun (yani Hanzale'nin) ise sakalı yok. Bu en küçükleri, Allah' a onun için dua et" deyince Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) eliyle başını okşadı ve şöyle buyurdu: "Allah seni mübarek kılsın." veya "Mübarek kılınasın." Zeyyfil der ki: Hanzale'yi, kendisine yüzü şişmiş bir insan veya memesi şişmiş bir hayvan getirilirken gördüm. Elini sürüyor, "Bismillah" diyerek önce kendi başına koyarak:"Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in elinin koyduğu yer üzerine" diyor ve sonra o eliyle hastanın başını sıvazlıyordu. Böyle yaphktan sonra hastadan şişlik gitti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 7082 *Hadisi, Ahmed rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir. 1 1 İmam Ahmed, Müsned (5/67-8), Taberâni, M. el-Kebir (35000)