Toplam 18,631 Hadis
Konular

Oruç Kategorisi

İbn Abbas der ki:

#15,887
Allah'ın kendilerinden razı olduğu birçok sahabi -ki bunların bana göre kendisinden en fazla razı olunanı Hz. Ömer' dir- şuna şahit olduklarını bildirdiler: Resulullah (sav), Ramazan ve Kurban bayramı günü oruç tutmayı yasakladı.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5247 Sahlhte sadece Ömer'in hadisi olarak vardır. 1 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İbn Hibbin isnidında bulunan Haccâc b. Nusayr'ın güvenilir olduğunu söylemiştir. Bir grup ise zayıf olduğunu bildirmiştir. 1 Taberâni. el-Mu'cemu'l-evsat (2598)

Usâme el-Huzeli anlatıyor:

#15,886
Resulullah (sav) Mina günleri bir adamı kırmızı bir devenin Uz.erinde şunu duyurması için gönderdi: · "Ey insanlar! Şüphesiz ki bu günler, yeme içme günleridir; oruç tutmayınız."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5246 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Abdullah b. Ebi Humeyd metrûktur.

İbn Abbâs' ın bildirdiğine göre

#15,885
Resdlullah (sallallahu alyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Teşrik günleri, yeme içme günleridir."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5245 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Abdullah b. Ömer b. Yezid el-lsbehini hakkında herhangi bir kayda raslayamadım. Bunun dışındakiler güvenilirdir.

Abdullah b. Mes'ûd'un bildirdiğine göre

#15,884
Resulullah (sallallahualeyhivesellem) üç gün oruç tutulmasını yasakladı: (Ramazan'ın başlangıcı için) Ay'ın gözlendiği gün, Kurban ve Ramazan bayramı günleri.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5244 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu's-sağir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. isnadında yer alan Said b. Mesleme'yi imam Buhiri ve bir grup zayıf olarak nitelemiştir. İbn Hibbân ise güvenilir olduğunu belirterek "hata yapar" demiştir. 1 Taberâni, d-Mu'cemu's-sağir (621), Taberâni, tl-Mu'cemu'l-kebir(10051).

Ebû Hureyre bildiriyor:

#15,883
Resulullah (sallallahualeyhivesellem) yılın altı günü oruç tutmayı yasaklamıştır: Ramazan bayramı günü, Kurban bayramı günü, Teşrik günleri ve Ramazan' dan olup olmadığı belli olmayan şüpheli gün.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5239 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Abdullah b. Said el-Makburi zayıftır.

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre

#15,882
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)
(yukarıdaki duyuruyu yapması için) Budeyl b. Verka.'yı yollamışhr.ı

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5242 *Birincinin isnâdı hasendir. 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (11203), Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat (140 M. el-Bahreyn)

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre

#15,881
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)
Mina günlerinde bir tellal göndererek şöyle duyurdu: "Bu günlerde oruç tutmayın. Çünkü bu günler, yeme-içme ve çiftleşme günleridir. "

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5241 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir . 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (11587)

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre

#15,830
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Mina günlerinde bir tellal göndererek şöyle duyurdu: "Bu günlerde oruç tutmayın. Çünkü bu günler, yeme-içme ve çiftleşme günleridir. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5240 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (11587)

Ma'mer b. Abdillah el-Adevi dedi ki:

#15,829
Resulullah (sav) beni Mina' da şöyle duyurmam için gönderdi: "Şüphesiz ki Teşrik günleri yeme içme günleridir. "3

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5243 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadı ha"sendir. 3 Taberâni el-Mu'cemu'l-kebir (20/446)

Enes'in bildirdiğine göre

#15,828
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) yılın beş günü oruç tutmayı yasaklamışbr: Ramazan bayramı günü, Kurban bayramı günü ve Teşrik günleri.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5238 *Hadisi, Ebü Ya'lâ rivayet etmiştir. 1 Ebû Ya'la, Müsned (2913)

Habibe binti Şerik'in bildirdiğine göre

#15,827
O, babasıyla birlikteyken Budeyl b. Verka, Resulullah (sav)'in bineğine binmiş; bir taraftan onu sürerken bir taraftran da şöyle bir duyuruda bulunuyordu: "Resullullah (sav) şöyle buyurdu: "Oruçlu olan varsa orucunu bozsun. Çünkü bu günler yeme-içme günleridir. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5237 *Hadisi, İmam Ahmed ye el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberâni rivayet etmiş; ancak Taberani'de Habibe, babasıyla değil de annesiyleyken bu duyuruya tanık olmuştur. İmam Ahmed'in isnadında ismi. belirtilmeyen bir kişi var. 1 İbn Cerir, Tehibu'l-isfir, Müsned Ali, no. 403.

Yünus b. Şeddâd'ın bildirdiğine göre

#15,826
Resulullah (sav) Teşrik günleri oruç tutulmasını yasakladı.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5236 *Hadisi, İmam Ahmed'in oğlu Abdullah ve Bezzar rivayet etmiş ve şöyle demiştir: ''Yunus sadece bu hadisi merfrû olarak vermiştir." İsnadında yer alan Said b. Beşir güvenilirdir; ancak bunamıştır.

Ebu' ş-Şa' sâ anlatıyor:

#15,825
Teşrik günlerinin ortanca günü Abdullah b. Ömer'in yanına gitmiştik. Yemek getirildi; herkes yemeğe yaklaşırken onun oğlu (Abdurrahman) uz.aklaşb. Bunun üzerine ona: "Yaklaş da ye!" dedi. O da: "Ben oruçluyum" karşılığını verdi. Bunun üzerine ona: Resulullah (sav)'in: "Bu günler yeme içme ve ibadet günleridir" demiş olduğunu bilmiyor musun?" dedi.3

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5235 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ricilidir. 3 Ahmed, Müsned (4970)

Sa' d b. Ebi Vakkâs bildiriyor:

#15,824
Resulullah (sav) bana şöyle buyurdu: "Ey Sa'd! Kalk ve şunu duyur ... " Devamında yukarıda geçen rivayetin ayrusını zikretti.2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5234 *Hadisi Bezzâr da rivayet etmiştir. Hepsinin ravileri de Sahih ricalidir. 2 Ahmed, Müsned (1500)

Sa' d b. Ebi Vakkâs bildiriyor:

#15,823
Resullullah (sav) bana, Mina günlerinde -yani Teşrik günlerinde- bu günlerin yiyip içme günleri olduğunu ve bu günlerde oruç tutulmamasını duyurmamı emretti 1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5233 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. 1 Ahmed, Müsned (1456), Bezzar, Müsned (1067)

Abdullah b. Ömer'in bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,822
"Nice oruç tutan vardır ki elinde açlıktan başka bir kan olmamıştır. Nice ibadetle sabahlayan vardır ki uykusuzluktan başka bir şey kazanmamıştır. ''2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5232 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ricali güvenilirdir. 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (13413), Müsnedi'ş-Şihâb (1434)

EbûTalha,

#15,821
Oruçlu olarak sabahlayıp ailesinin yanına geldiğinde: "Yiyecek bir şeyleriniz var mı" diye sorardı.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5231 *Hadisi Bezzâr rivayet etmiştir. isnidında yer alan Abdurrahman b. İshâk el-Vasıtî zayıftır. 1 Bezzâr, Müsned (1065)

Sevbân bildiriyor:

#15,820
Resulullah (sav) Ramazan dışında bir vakit oruçluyken kusmaya başlayınca önce abdest aldı; daha sonra da orucunu bozdu. "Ya Resulullah! Oruçlu değil miydin!"deyince: "Tabi ki oruçluydum; ancak kusunca orucumu bozdum" karşılığını verdi. Ertesi gün olunca şöyle dediğini işittim: "Bu günkü oruç dün bozduğumun yerinedir."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5230 Ebû Dâvud ve başkalarının rivayetinde "Sevban, kustu ve Orucunu bozdu" şeklinde geçmiştir. *Hadisi Bezzâr rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Utbe b. es-Seken el-Hlmsi metrûktur.

Ümmü Hani binti Ebi Talib bildiriyor:

#15,819
Mekke' nin fethedildiği gün Resulullah (sav) yanıma gelmişti. Ben ise oruçluydum. Ona bir kadeh süt getirdim; kendisi içip bana da: "İç!" dedi. Ona: "Ben oruçluyum" dedim. "Kaza orucu mu?" diye sorup ta "Hayır" diye cevap verince: "O halde iç!" buyurdu ye ben de içtim .

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5229 Aynı ravinin Tirmizi'de bundan başka bir hadisi vardır.1 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında ismi belirtilmeyen bir ravi vardır. 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat (1635)

Ebû Hureyre bildiriyor:

#15,818
Oruçlu olan Aişe ve Hafsa'ya bir (yiyecek) hediye verilince onlar da o hediyeden yediler. Sonra bunu Resulullah (sav)' e anlatırlar. O da şöyle buyurdu: "Onun yerine başka bir gün oruç tutun. Bir daha da böyle bir şey yapmayın."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5228 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Muhammed b. Ebi Seleme el-Mekki'nin bu hadisi sebebiyle zayıf addedildiği bildirilmiştir.

Abdullah b. Ömer dedi ki:

#15,817
Hz. Aişe ve Hafsa, sabah oruçlu olarak uyanmışlardı; kendilerine yemek ikram edilince oruçlarını bozdular. Resulullah (sav) yanlarına geldiğinde ikisinden biri -zannedersen Hafsa- bu durumun hükmünü sordu. Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Onun yerine başka bir gün oruç tutun. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5227 *Hadisi Bezzar ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Hammad b. el-Velid isimli raviyi imamlar zayıf olmakla nitelemişlerdir. Ebu Hatim ise bu kişi hakkında "Şeyh" nitelemesi yapmıştır. 1 Bezzar, Müsned (1063)

Ubade b. Nusey'in bildirdiğine göre

#15,816
Şeddad b. Evs ağlayınca kendisine neden ağladığı soruldu. O da şu karşılığı verdi: Resullullah (sav)'in söylemiş olduğu bir şeyi hatırlayınca dayanamayarak ağladım. Zira Resullullah (sav)'i şöyle derken işitmiştim: "Ümmetimin şehvet ve gizli şirke düşmesinden endişe ediyorum." Dedim ki: "Ya Resullallah! Ümmetin senden sonra şirke düşecek mi?" Buyurdu ki: "Evet; her ne kadar onlar Güneş'e, Ay'a, taşa, puta tapmayacaklar; ancak
gösteriş için amel edecekler. Gizli şehvet ise, sabah oruçlu olarak kalkhğı halde arzulanndan birisinin hareketlenmesi durumunda hemen orucunu bozmazıdır. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5226 İbn Mâce oruç kısmı olmaksızın rivayet etmiştir. *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Abdulvahid b. Zeyd zayıftır. 1 Ahmed, Müsned (4/124)

Muverrik bildiriyor: İbn Abbâs'ın yanındayken şöyle dedi:

#15,815
Resullullah (sav) şöyle buyurdu: "Oruçlu bir kişi, yemek yemekte olan topluluğun içinde bulunursa iftar edinceye kadar melekler ona dua ederler."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5225 •Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Eban b. Ebi Ayyaş metrûtktur.

Mûcâhid'in bildirdiğine göre

#15,814
Abdullah b. Ömer, birisi kendisiyle birlikte yola çıkmak isterse ondan güzel bir binekle yola çıkmasını; namaz vakitleri konusunda onunla tarhşmamasını ve onların izni olmadan oruç tutmamasını şart koşardı.2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5224 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri Sahih riclâidir. 2 Taberâni el-Mu'cemu'l-kebir (13052) ·

Abdullah b. Ömer'in bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,813
"Müslüman bir kardeşinizin yanına gittiğinizde, yemek ikram ettiğinde Ramazan veya Ramazan'ın kazası veya adak orucu dışında oruçlu da olsanız; orucunuzu bozun; onun yemeğini yiyin. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5223 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. isnadında yer alan Bakiyye b. el-Velid müdellistir. 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (13406), Dâifû'l-Câmi (581)

Hz. Aişe anlatıyor:

#15,812
Bir kadın yanıma gelmişti. Kendisine yemek ikram erdince: "Ben oruçluyum" dedi. Bunun üzerine Resulullah (sav): "Ramazan'ın oruç kazasını mı tutuyorsun?" diye sordu. Kadın: "Hayır" cevabını verince Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "O halde şimdi ye; daha sonra onu kaza edersin."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5222 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsât'ta rivayet etmiştir.

Ebû Hureyre'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,811
"Allah'ın kendisine nimet giydirdiği kişi Allah'a bol bol hamdetsin. Günahlan çoğalan kişi Allah' dan bağışlanmayı dilesin. Rızkı çok ağır gelen kişi bol bol La havle vela kuvvete illa billah sözünü tekrar etsin. Bir topluma misafir olan kişi onlann izni olmadan oruç tutmasın.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5221 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu's-sağir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Bu hadis aslında daha uzundur. Tamamı inşallah İyilik ve Sıla kitabında gelecektir. İsnadında bulunan Yunus b. Temim, bu hadisiyle İmam Zehebi tarafından zayıf olarak nitelenmiştir. 1 Taberâni, el-Mu'cemu's-sağir (965)

Ebû Hureyre' nin bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,810
"Hangi kadın olursa olsun, kocasının izni olmaksınız oruç tutar ve kocası da ondan bir istekte bulunur da o kadın kocasının arzusunu gerçekleştinnezse, Allah o kadına üç büyük günah yazar." 2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5220 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Bakiyye güvenilir olup; aynı zamanda müdellistir. 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat (23)

Ebû Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,809
"Bir kadın, kocasının yanında buluduğu günlerde, Ramazan dışında ondan izinsiz oruç tutamaz."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5219 Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadı hasendir.

Enes'in bildirdiğine göre

#15,808
Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Kışın oruç, soğuk ganimettir. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5218 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Said b. Beşir güvenilirdir; ancak diğer taraftan Ahir ömründe bunamıştır. 1 Taberâni, el-Mu'cemu's-sağir (716), şahitleri vardır.

Ebû Sâid'in bildirdiğine göre

#15,807
Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Kış, muminin baharıdır. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5217 *Hadisi, İmam Ahmed ve Ebû Ya'la rivayet etrniştir. İsnadı hasendir. 2 Ahmed, Mûsned (3/75), Ebû Ya'lâ, Mûsned (1061, 1386). Suyûti, isnâdı hakkında hasen hükmü vermiştir.

Ebû Umâme'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,806
"Her kim Cuma namazını lalar; o gün oruç tutar; varsa hasta ziyaret edip cenaze ve nikihta hazır bulunursa cennet kendisine vacip olur. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5216 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de benzer bir şekilde rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Muhammed b. Hafs el-Evsâbi zayftır. 1 Taberâni,. el-Mu'cemu'l-kebir (7484)

İbn Abbâs,

#15,805
Resulullah (sallallahualeyhivesellem)'in hiçbir Cuma günü oruç tutmadığını görmemiştir.3

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5215 *Hadisi Bezzâr rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Leys b. Ehi Süleym güvenilir olup aynı zamanda müdellistir. 3 Bezzâr, Müsned (1070)

İbn Ömer şöyle dedi:

#15,804
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'i hiçbir Cuma günü oruçlu olmadığını görmedim.2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5214 *Hadisi Bezzâr ve Ebu Ya'la rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Hasan b. Ebi Cafer zayıftır. İbn Adiy dedi ki: "Bu ravinin (şartlarına) uygun hadisleri vardır." 2 Ebû Ya'la, Müsned (5709), Bezzâr, Müsned (1071)

İbn Ömer şöyle dedi:

#15,803
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'i hiçbir Cuma günü oruçlu görmedim.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5213 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Leys b. Ebi Süleym güvenilir, fakat müdellistir.

İbn Sirin anlatıyor:

#15,802
Ebu' d-Derda, Cuma gecelerini ibadetle, Cuma günlerini ise oruçla ihya ederdi. Resülullah (sav) onları kardeş kıldığından Selman o gece misafir olarak onun yanında kalmaya gelmişti. Ebu' d-Derda geceyi ihya etmek üzere kalkmak istediğinde Selman onun karşısına dikilerek kalkmasını ertgelleyip onu yatırdı ve sabah da kahvalh yapb. Bunun üzerine Ebu' d-Derda, ResuIullah (sav)' in yanına gelip olanları anlattı. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ise şöyle buyurdu: "Uveymir! Selman senden daha bilgilidir. Cuma gecesini sadece ibadete, gününü de oruca tahsis etme. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5212 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiıtir. Hadis mürseldir. Ravileri Sahih ricalidir. 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (6056), Ahmed, Müsned (6/444)

Amir b. Lüdeyn el-Eş' ari dedi ki: Resûlullah (sav)'i şöyle buyururken işittim:

#15,801
"Şüphesiz Cuma günü bayramınızdır. O gün, kendisinden bir gün öncesi veya sonrası oruç tutmaksızın sadece o gün oruç tutmayın. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5211 *Hadisi Bezzâr rivayet etmiştir. İsnadı hasendir. 1 Bezzâr, Müsned (1069), Ahmed, Müsned (8012).

Cabir b. Abdillah der ki:

#15,800
Bir Cuma günü Resulullah (sav)'in huzuruna vardık; önünde yediği bir yemek vardı. "Yaklaşıp şu yemekten yiyin bakalım" buyurunca biz kendisine: "Bizler oruçluyuz, ya Resulallah" dedik. Bunun üzerine: "Dün oruç tuttunuz mu?" diye sorunca biz: "Hayır" cevabını verdik. "Peki, yann oruç tutmayı düşünüyor musunuz?" diye sorunca: "Hayır" dedik. Bunun üzerine: "O halde yaklaşıp şu yemekten yiyin; çünkü sadece Cuma günü oruç tutulmaz" buyurdu.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5210 Câbire ait Sahih'te kısa metinli bir hadis vardır. *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu's-sağir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta "O gün bayram addedilir"fazlalığıyla rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Abdullah b. Said b. Ebi Said el- Makburi metruktur.

Beşir'in hanımı Leyla, kocasından bildiriyor:

#15,799
O, Resulullah (sav)'e şöyle sormuş: "Cuma günü oruç tutup kimseyle de konuşmasam olur mu?" Resulullah (sav) ona şu kalşılığı vermiş: ''Cuma günü oruç tutma! Ancak başka günlerle bağlantılıysa olabilir. Kimseyle konuşmama meselesine gelince; yemin ederim ki iyiliği emredip kötülükten sakındırman susmandan daha hayırlıdır. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5209 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İmam Ahmed'in rivayetine göre soruyu soran Beşir'in eşi Leyli'dır ki onun da sahabi olduğu söylenmiştir. Ricali güvenilirdir. 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (1232), Ahmed, Müsned (5/224-5)

İbn Abbâs' ın bildirdiğine göre

#15,798
Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Cuma günü tek olarak oruç tutmayın"3

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5208 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Hüseyn b. Abdillah hakkında İbn Main "güvenilirdir" demiştir. İmamlar ise bu kişiyi zayıf olarak tanımlamışlardır. 3 Ahmed, Müsned (2615)

Abdullah b. Ömer der ki: Resûlullah (sav)'in şöyle buyurduğunu işittim:

#15,797
"Kim, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri oruç tutar, daha sonra da Cuma günü az olan malından sadaka verirse; anasından doğduğu günkü gibi temiz olacak şekilde hatalan ve yapmış olduğu tüm günahlan bağışlanır. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5207 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Muhammed b. Kays el- Medeni Ebu Hâzım hakkında herhangi bir biyografiye rastlayamadım. 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (13308). Aynca iki ayn zayıf ravi daha vardır: Yahya ve Eyyûb.

Ebû Ûâme dedi ki: Resûlullah (sav)'i şöyle derken işittim:

#15,796
"Kim, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri oruç tutarsa yüce Allah onun için cennette, içinden dışı, dışından da içi görünen bir ev inşa eder. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5206 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ezdi, isnadında bulunan Sâlih b. Cebele'nin zayıf olduğunu söylemiştir. 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (7981)

Enes b. Malik der ki: Resûlullah (sallalahu aleyhi vesellem)'i şöyle derken işittim:

#15,795
"Kim, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri oruç tutarsa yüce Allah onun için cennette, inci yakut ve değerli taşlardan oluşan bir saray inşa ettiği gibi cehennemden de azad eder. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5205 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Salih b. Cebele zayıftır. 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat (256)

İbn Abbâs' ın bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,794
"Kim, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri oruç tutarsa, yüce Allah onun için cennette, içinden dışı, dışından da içi görünen bir ev inşa eder. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5204 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ezdi, isnadında bulunan Salih b. Cebele'nin zayıf olduğunu söylemiştir. 1 Taberaru, el-Mu'cemu'l-evsat (255)

Abdullah b. Ömer de

#15,793
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' den aynısını rivayet etmiştir. 3

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5203 *Hadisi, Ebû va·ıa rivayet etmiştir. isnadında yer alan Ebû Bekr b. Ebi Meryem zayıftır. 3 Ebû Ya'lâ, Müsned (5637)

İbn Abbâs' ın bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,792
"Çarşamba ve Perşembe günleri oruç tutan kişi için cehennemden kurtuluş beratı yazılır". 2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5202 *Hadisi, Ebû Ya,lâ rivayet etmiştir. isnadında yer alan Ebû Bekr b. Ebi Meryem zayıftır. *Hadisi, Ebû va·ıa rivayet etmiştir. isnadında yer alan Ebû Bekr b. Ebi Meryem zayıftır. 2 Ebu Ya'la, Müsned (5636)

Hârice'nin azatlısı Ubeyd b. Huneyn'in bildirdiğine göre;

#15,791
Resuİullah (sav)'e Cumartesi orucunu soran kadın ona, bu olayı anlatarak Resulullah (sav)' e bunu sorduğunda "Bu hususta ne lehinde, ne da aleyhinde bir durum söz konusu değildir" buyurduğunu haber verdi.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5201 *Hadisi, imam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Ubeyd'in kim olduğunu bilemiyorum. 1 Ahmed, Müsned (6/368)

Ubeyd el-Ârec bildiriyor:

#15,759
Bana ninemin anlattığına göre kendisi, Resdlullah (saDaDahı aleyhi veıelleın)'in yanına girdiğinde o, yemek yiyormuş. Günlerden de Cumartesi günüymüş. "Gel de yemek ye!" buyurunca o da ResO.lullah (saDaDahıaleyhi~)' e: "Ben oruçluyum" demiş. ResO.lullah (saDaDahıaleyhiveıelleın) ona: "Peki ya dün oruç tuttun mu?" diye sorunca o: "Hayır" cevabını vermiş. Bunun üzerine Resülullah (saDaDahı aleyhi veıelleın): "O halde ye! Çünkü Cumartesi günü orucunun sana ne faydası, ne de zaran vardır."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5200 Aynı ravinin, Sünen ve başka kaynaklarda Cumartesi orucuna dair hadisi vardır.2 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan İbn Lehia şaibelidir. 2 Ahmed, Müsned (6/368)

Kureyb bildiriyor:

#15,743
İbn Abbas ve bir takım insanlar beni Ümmü Seleme'ye yollayıp Resulullah (sav)'in özellikle hangi günler oruç tuttuğunu sormamı istediler. Şu karşılığı verdi: En çok Cumartesi ve Pazar günleri oruç tutar ve şöyle derdi: "Bunlar, müşriklerin bayram günleridir.. Onun için onlara muhalefet etmek hoşuma gidiyor. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5199 *Hadisi Taberini, el-Mu'cemu'l-kebır'de rivayet etmiştir. Ricali güvenilirdir. İbn Hibbân sahih olduğunu belirtmiştir. 1 Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir (23/283, 402), Ahmed, Müsned (6/323)

Ebû Umâme'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,742
"Farz oruçlann dışında Cumartesi günleri oruç tutma! Ağaç kabuğundan başka bir şey bulamazsan bile yine de oruç tutma, onu ye. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5198 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsmail b. Ayyaş'ın Hicazlılardan rivayetleri zayıftır. 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (7722)

Muhammed b. Ubeydillah b. Ebi Râfi, babasından, o da dedesinden bildiriyor:

#15,740
Resulullah (sav) Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutardı.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5197 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Yahya el- Himmâni şaibelidir. 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (942) Bunun dışında ilci zayıf ravi daha mevcuttur.

Abdullah (b. Mes'ûd) der ki:

#15,736
Resulullah (sallallahu aleyhi veıellem) Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutardı."3

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5196 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Ebü Bilâl el-Eş'ari zayıftır. 3 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (10233)

Vâsile'nin kızı Esma.' dan rivayet edildiğine göre

#15,734
babası, Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutar ve şöyle derdi: Resulullah (sav) bu günlerde oruç tutar ve şöyle derdi: "Ameller bu günlerde Allah' a sunulur. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5195 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. isnadında yer alan Muhammed b. Abdirrahman el-Kuşeyri metrüktur. 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir ('12/97)

Meymûne binti Sa'd anlatıyor:

#15,729
"Ya Resülallah! Oruçla ilgili bizi bilgilendir" dedim. Buyurdu ki: "Gücü yeten kişi her ay üç gün oruç tutsun ki bu, her gün on günahın bağışlanmasına vesile olur. O oruç, kişiyi suyun elbiseyi anndırdığı gibi günahlardan anndınr. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5194 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. isnadı zayıftır. 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (25/35)

Kehmes el-Hilâli anlatıyor:

#15,705
Resülullah (sav)'in huzuruna gidip bir müddet yanında kaldiktan sonra oradan ayrıldım. Bir yıl sonra tekrar yanına döndüğümde: "Ya Resülallah! Beni tanımadın mı?" diye sorduğumda: "Hayır' cevabını verdi. Dedim ki: "Ben, bir yıl önce yanındaki kişiyim." "Benden aynldıktan seni bu derece ne değiştirdi?" diye sorunca: "Senden ayrıldıktan sonra hiçbir gündüz . yemek yemedim (devamlı oruçluydum)" dedim. "Sana, kendine işkence etmeni kim emretti. Her ay bir gün oruç tut yeter' buyurunca ben kendisine: "Benim için biraz arttır" deyince en son: "Ayda üç gün oruç tut" buyurdu.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5193 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Hammad b. Yezid el-Munkari hakkında herhangi bir kayda rastlamadım. 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (19/194)

Süleym oğullarından bir adam anlatıyor:

#15,704
Deve ağılının önünde oturuyordum; bir adam deve yavrusunu getirip dibimde durdurdu. önümüzü tamamen kapatınca biz de oturduğumuz yeri değiştirdik. Bu defa ikici kez önümüzü kapatınca aramızdan bir adam: "Anladığım kadarıyla sen delisin" deyince adam şu karşılığı verdi: "Ben deli falan değilim. Hatta bende Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) tarafından yazılmış bir mektup dahi var" deyip mektubu çıkardı. Bir de baktık ki eski bir deri üzerinde şunlar yazılıydı: "Sabır ayının tamamını ve her aydan üç gün oruç tutmak, yürekteki öfke, kin ve ateşi giderir." Bunun üzerine: "Bunu sana Resulullah (sav) mi yazdı?" diye sorduk. "Resulullah (sav)'in yazdığına şehadet ederim" cevabını verdi.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5192 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Süleym oğullanndan olan adam dışındaki ravileri Sahih ricalidir. Bu adamın kim olduğunu da bilmiyorum .

Ebu'l-Ala dedi ki:

#15,703
Mibred'deydik; yanımıza bir bedevi geldi. Yanında da eski bir deri parçası vardı. "Bakın bakalım bunda ne var?" diye sordu. Bakbğımızda bir de ne görelim Resulullah (sav)' den Ukl' e bağlı bir bölge halkı olan Züheyr b. Ukayş oğullarına hitaben yazılmış bir mektup. Yazı şöyleydi: "Şayet namazlannızı kılar, zekatlannızı verir ve ganimet malının beşte birini ve peygamber payını öderseniz Allah'ın güvencesi altında olursunuz." Dedim ki: "Sen bunu Resulullah (sav)' den işittin mi?" Şu karşılığı verdi: "Onu, "Sabır ayının tamamını ve her aydan üç gün oruç tutmak, yürekteki öfke, kin ve ateşi giderir" derken işittim." Biz de ona dedik ki: "Bunu Resulullah (sav)'den sen mi işittin!?" diye hayretle sorunca: "Anlaşılan sizler benimle alay ediyor, beni hafife alıyorsunuz" deyip o sayfayı alarak oradan uzaklaştı. Biz de o kişinin kim olduğunu araşbnnca onun Ukl'lü Nemir b. Tevleb olduğu söylendi.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5191 Ebû Davud, oruç kısmı dışındakileri irad etmiştir.1 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta Hallâd b. Kurra b. Hâlid'den rivayet etmiştir. Her ikisini de tanımıyorum .

Abdullah b. Ömer bildiriyor:

#15,702
Bir adam Resulullah (sav)' e gelerek oruç hakkında soru sordu. O da şu karşılığı verdi: "Biyd günlerin orucunu bırakma ki bunlar, her ayın üç günüdür."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5190 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ricali güvenilirdir.

Câbir bildiriyor:·

#15,701
Bir adam Resulullah (sav)' e gelerek oruçla ilgi soru Sordu. Resulullah (sav) de başka bir şeyle ilgilendi. Bunun üzerine Abdullah b. Mes'ud ona: "Ramazan orucunu ve bir de her aydan üç gün oruç tut" dedi. Bunun üzerine adam: "Senden Allah' a sığınırım, ey Abdullah" deyince Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "Daha ne istiyorsun? Ramazan orucunu ve bir de her aydan üç gün oruç tut" buyurdu.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5189 *Hadisi Bezzâr rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ricâlidir.

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,700
"Sabır ayının tamamını ve her aydan üç gün oruç tutmak, yürekteki öfke, kin ve ateşi giderir."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5188 *Hadisi Bezzâr rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ricâlidir.

Hz. Ali'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,699
"Sabır ayının tamamını ve her aydan üç gün oruç tutmak, yürekteki öfke, kin ve ateşi giderir. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5187 *Hadisi Bezzâr rivayet etmiştir. Taberâni de el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Haccâc b. Artât şaibelidir. 1 Bezzâr, Müsned (1054-6), Ebu Ya'la, Müsned (442)

Huneyde el-Huzâi, annesinden şöyle dediğini bildiriyor:

#15,698
Ümmü Seleme'nin yanına gidip kendisine oruçla ilgili sorular sorunca şu karşılığı verdi: Resullullah (sav), bana her ayın başındaki Pazartesi, Cuma ve Perşembe günleri olmak üzere üç günü oruç tutmamı emrederdi.2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5186 Nesai, Cuma dışındaki bölümü rivayet etmiştir. *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Huneyde'nin annesinin kim olduğunu bilmiyorum. 2 Ahmed, Müsned (6/278, 289, 310), Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (23/216, 420)

Muâviye b. Kurra, babasından bildiriyor: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,697
"Her aydan üç gün oruç tutmak, tüm yılın orucu ve iftarı sayılır. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5185 *Hadisi Bezzar, İmam Ahmed ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiştir. İmam Ahmed'in ravileri Sahih ricalidir. 1 Ahmed, Müsned (3/435; 4/19), Bezzar, Müsned (1059), Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (9/26)

Yezid b. Abdillah b. eş-Şıhhir, bir bedeviden bildiriyor: Resülullah (sav) şöyle buyurduğunu işittim:

#15,696
"Sabır ayının tamamında ve her aydan üç gün oruç tutmak; yürekteki öfke, kin ve ateşi giderir."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5184 *Hadisi, İmam Ahmed ve "Ukl'den bir adam" ibaresiyle el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiştir. İmam Ahmed'in ravileri Sahih ricalidir.

Mûsa b. Talha'run bildirdiğine göre

#15,695
kendisi, Ömer b. el-Hattab'ın yanına götürüldüğünde o, insanlara öğle yemeği yediriyordu. Oradan bir adam geçerken veya kendilerine selam verince Hz. Ömer ona: "Buraya gel!" dedi. Adam: "Ben oruçluyum" deyince adama: "Hangi ay oruç tutuyorsun?" diye sordu. Adam: "Her ayın başında ve ortasında" cevabını verdi. Bunun üzerine Ömer: "Bana Abdullah b. Mes'üd'u, Ubeyy b. Kab'ı -ve bunların dışında isimlerini zikrederek-Resülullah (sav) ashabından birçok kişiyi çağırın" dedi. Topluluk gelince onlara: "Bir adamın falanca gün ve falanca yerde Resullullah (sav)' e tavşan getirdiği olayı hatırlıyor musunuz?" diye sorunca onlar: "Evet" karşılığını verdiler. Hadisin devamı önceki rivayet gibidir.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5183 Ubey b. Ka'b hadisini Nesâi rivayet etmiştir. *Bu hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Sehl b. Ammar en-Nisâbûri zayıftır .

Müsa b. Talha dedi ki:

#15,694
Ömer; Ebu Zer, Aınmar ve Ebu' d-Derda'ya şöyle dedi: "Habrlıyor musunuz, falanca yerdeyken bir Bedevi Resulullah (sav)' e, kanı hala akmakta olan bir tavşan getirmişti. Resulullah (sav)' in bizlere yememizi emrettiğinde bizler yemiş; ancak onu getiren kişi yememişti. Oradakiler de: "Evet habrlıyoruz" deyince Hz. ômer şöyle devam etti: Bunun üzerine ResuIullah (sav) adama: "Yaklaş ve ye!" deyince adam: "Ben, oruçluyum; kolayıma geldiği şekilde her ay başında ve sonunda üç gün oruç tutuyorum" dedi. ômer şöyle devam etti: "ResuIullah (sav)'in ona ne emrettiğini biliyor musunuz?" Onlar: "Ona, on üç, on dört ve on beşinci günleri oruç tutmasını emretti" dediler. Ömer ise şöyle dedi: "Gerçekten de ResuIullah (sav) ona böyle buyurdu."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5182 Tirmizi sadece Ebû Zer'in hadisini kısa metinle rivayet etmiştir. *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Hakim b. Cübeyr çok şaibelidir. Ebû Zur'a onun hakkında: "İnşallah saduktur" demiştir.

Abdullah b. Amr dedi ki: Resûlullah (sav)'in şöyle buyurduğunu işittim:

#15,692
"Hz. Nuh, Ramazan ve Kurban bayramlan hariç ömrü boyunca oruç tuttu. Hz. Davud ömrünün yansını oruçlu olarak geçirdi. Hz. İbrahim ise her ay üç gün oruç tutardı. O, ömrü boyunca hem oruç tutmuş, hemde tutmamıştır."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5180 Nuh'un orucu kısmını İbn Mâce rivayet etmiştir. Hz. Dâvud'un orucu ise Sahih'te mevcuttur. *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnâdmda yer alan Ebû Kinin denen kişiyi tanıyamadım.

Ebû Hureyre'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,691
"Allah yolundakilerin en hayırlılan onlann hizmetçileridir; Ondan sonra ise onlara haber ulaştıranlardır. Onlann Allah katında en gözde makama sahip olanlan ise oruçlu olanlardır."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5179 Hadisin eksiksiz olarak tam metni inşallah Cihad bölümünde zikredilecek. *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Anbese b. Mihrân el-Haddâd zayıftır.

Abdullah b. Süfyan el-Ezdi'nin bildirdiğine göre Resûllullah (sav) şöyle buyurdu

#15,690
"Allah kendisi için oruç tutan istisnasız her kişiyi yüz yıllık bir mesafeyle cehennemden uzaklaştırır. "Bunun üzerine (ravi) Habib (b. Ubeyd), Ebu Bişr' de "İki yüz yıl değil mi(ydi)?" diye sordu. Ebu Bişr de bunun üzerine Assame b. Kays'a: "Ben de öyle zannediyorum" deyince Abdullah b. Süfyan şu karşılığı verdi: "Ben sizlere duyduklarımı anlatıyor ve rivayet ediyorum. Sizlerin bana anlattıklarınızı anlatmıyorum."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5178 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Ebû Bişr'i tanımıyorum. Bunun dışındakiler güvenilirdir.

Utbe b. Abd es-Sülemi'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,689
"Kim farz olan bir orucu bir gün dahi tutarsa Allah, cenennem.i ondan göklerle yedi kat yeri birbirinden uzaklaştırdığı gibi uzaklaştınr. Kim de nafile olarak bir oruç tutarsa yerle gök arası bir yolculuk mesafesince onu cehennemden uzaklaştınr."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5177 *Hadisi Taberant, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Vâkıdi çok şaibeli olmakla beraber güvenilir sayılmıştır.

Ebû Umâme'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,688
"Kim Allah için bir gün oruç tutarsa, bir yanş atının yüzyıllık koşu mesafesince cehennemden uzaklaştırılır. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5176 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Mutarrih zayıftır. 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (7806)

Amr b. Abese'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,687
"Kim, Allah için bir gün oruç tutarsa, ateş ondan yüz yıl mesafesince uzaklaşır."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5175 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ricali güvenilirdir.

Câbir dedi ki: Resûlullah (sav)'in şöyle buyurduğunu işittim:

#15,686
"Kim Allah için bir gün oruç tutarsa, Allah onunla cehennem arasına yerle gök arası uzunluğunda çukur engeli koyar. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5174 Bir rivayette ise "yetmiş yıllık" şeklinde geçmiştir. *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. "Yetmiş yıl" ifadesinin bulunduğu isnâdında Bakiyye isimli ravi vardır. Bu kişi güvenilir, ancak müdellistir. Birinci hadisin senedinde ise İsa b. Süleyman el-Cürcâni vardır. Bu kişi ise zayaftır. 1 Tabeâini, el-Mu'cemu'l-evsat (2194)

Ebu' d-Derda.'nın bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,685
"Kişinin Allah için bir gün oruç tutması, onu yetmiş yıllık mesafe cehennemden uzaklaştınr."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5173 *Hadisi Taberini, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Mesleme b. Ali zayıftır.

Ebu' d-Derdâ'nın bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,684
"Kim Allah için bir gün oruç tutarsa Allah, onunla cehennem arasına. yerle gök arası uzunluğunda çukur engeli koyar."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5172 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiştir. İsnadı hasendir.

Sehl b. Muaz, babasından bildiriyor: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,683
"Kim Ramazan orucu dışında nafile niyetiyle Allah için bir gün oruç tutarsa bir yanş atının yüzyıllık koşu mesafesi cehennemden uzaklaştırılır. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5171 *Hadisi, Ebü Ya'la rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Zebban b. Faid çok şaibeli olmakla beraber güvenilir sayılmıştır. 1 Ebu Ya'lâ, Müsned (1486)

Sadaka ed-Dimaşki bildiriyor:

#15,682
Bir adam İbn Abbas'a gelerek oruçla ilgili sorular sordu. Şu karşılığı verdi: Resftlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Oruçlann en güzeli kardeşim Davud' un orucudur. Kendisi bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5170 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Sadaka isimli kişi güvenilir olarak tanımlanmış olsa da zayıftır. İbn Abbâs'a yetişememiştir. 2 Ahmed, Müsned (2878)

Yahya. b. Amr b. Seleme, babasından nakletmiştir:

#15,681
Abdullah b. Mes'ud'a sürekli oruç tutmakla ilgili bir soru sorulduğunda bundan hoşlanmayıp şöyle dedi: "Her ayın üç günü oruç tut(mak en güzelidir.)"1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5169 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadı hasendir. 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (8983)

Abdullah b. Süfyân'ın bildirdiğine göre

#15,680
Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Sürekli onıç tutan kişi, oruç tutmamıştır."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5168 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Muhammed b. Ebi Leyli şaibelidir.

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre

#15,679
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:"Sürekli oruç tutan kişi, oruç tutmamıştır."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5167 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Ubeyde b. Mu'tab metruktur .

Esma binti Yezid bildiriyor:

#15,678
Resulullah (sav)' e bir bardak içecek getirilince oradakilerin hepsine dolaşbnldı. Aralarında oruçlu bir kişi de vardı. Sıra ona geldiğinde içmesini istedi. Bunun üzerine: "Ya Resulullah! O, yıl boyu oruç tutuyor" denildi. Bunun üzerine Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Sürekli oruç tutan kişi, oruç tutmuş sayılmaz. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5166 *Hadisi, İmam Ahmed ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberâni rivayet etmiş ve şöyİe demiştir: Sürekli oruç tutan kişi ne yemek yemiş; ne de oruç tutmuştur. İsnâdında yer alan Leys b. Ehi Süleym güvenilir; ancak aynı zamanda müdellistir. 1 Ahmed, Müsned (6/455), Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (24/179). Şahitleri vardır.

Mücâhid anlatıyor:

#15,677
Ben ve Yahya b. Ca'de, Resülullah (sav)' in ashabından olan Ensar' dan bir adamın yanına gittik. Adam şöyle anlattı: Abdulmuttalib oğullanna ait, geceleri namaz kılan ve gündüzleri oruç tutan bir hizmetçiden bahsedilince Resülullah (sav) şöyle buyurdu: "Ama ben, kalkanm da, yatanm da. Bazen kılar, bazen de terk ederim. Bazen oruç tutar, bazen de tutmam. Bana uyan bendendir. Benim yolumdan yüz çeviren ise benden değildir. Her işin bir iştahlılık, bir de bıkkınlığı vardır. Bıkkınlık bidata sürüklerse sapıtır. Ancak güzel yola sevkederse kişi doğru yola, hidayete erer."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5165 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ricâlidir. Geride buna benzer hadisleri geçti.

Amr'ın azatlısı olan Ebu Kays'ın bildirdiğine göre

#15,676
Amr (b. el-.As) hergün oruç tutardı.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5164 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ricâlidir.

Ebû Mûsa' nın bildirdiğine göre

#15,675
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Sürekli oruç tutan kişiye cehennemin kapılan işte böyle daraltılır" buyurdu ve avuçlarını bir birine kavuşturdu.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5163 *Hadisi Bezzir ve İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ancak Bezzar'da şu ilave yer almıştır: "Başparmağıyla işaret parmağını küçük bir halka oluşturacak şekilde birleştirdi." Taberâni de el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ricâlidir. 1 Ahmed, Müsned (4/414), Bezzâr, Müsned (1040), Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat (2583)

Ebû Mâlik el-Eş' ari dedi ki:

#15,674
Resulullah (sav) şöyle buyurdu: Cennette öyle bir oda vardır ki içinden dışı, dışından da içi görünür. Allah bu odayı, yemek yediren, kibar konuşan, sürekli oruç tutan ve bir de insanlar mışıl mışıl uyurken namaz kılan kişi için hazırlamıştır. ''2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5162 *Hadisi, imam Ahmed rivayet etmiştir. Ricali güvenilirdir. Bu hadisini yeri geldiği zaman zikredilecek olan başka kanatlan vardır. 2 Ahmed, Müsned.(5/343)

Hz. Aişe dedi ki:

#15,673
Resulullah (sav) her ayın üç gününde oruç tutardı. Bunu bazen yıl sonuna kadar sarkıtırdı ve bazen de Şaban ayına kadar geciktirerek onun tamamamında oruç tutardı.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5161 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Muhammed b. Ebi Leylâ şaibelidir. 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat (2119)

Ebû Sa'lebe dedi ki:

#15,672
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Şaban ayını ve Ramazan ayının tamamını oruçlu geçirirdi.3

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5160 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Ahves b. Hakim çok şaibeli olmakla beraber güvenilir sayılmıştır. 3 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (22/224)

Ebü Umâme dedi ki:

#15,671
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Şaban ve Ramazan ayının tamamını oruçlu geçirirdi.2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5159 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ricali güvenilirdir. 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (7750)

Ebû Hureyre' den:

#15,670
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Ramazan ayında olduğu gibi Şaban ayının tamamını da oruçlu geçirirdi.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5158 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Yusuf b. Atiyye zayıftır. 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat (1794)

Sehl b. Sa' d bildiriyor:

#15,669
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) öyle oruç tutardı ki bir daha hiç bırakmayacak denirdi. Yine oruçtan öyle uzak kalırdı ki bir daha asla oruç tutmayacak denirdi.3

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5157 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. isnadında yer alan Ömer b. Suhban metruktur. 3 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (5805)

Hz. Aişe' nin bildirdiğine göre

#15,668
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) Şaban ayının tümünde oruç tutardı. (Hz.Aişe şöyle devam ediyor) Dedim ki: "Ey Allah'ın elçisi! En çok Şaban ayında oruç tutmaktan mı hoşlanıyorsun?" Buyurdu ki: "Allah, her canın o yıl ölecekse o vakit takdir ediyor. Ben de ecelim geldiğinde oruçlu olmaktan hoşlanıyorum. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5156 Sâhih'de bir kısmı vardır. *Hadisi, Ebû Ya'lâ rivayet etmiştir: İsnâdında yer alan Müslim b. Halid ez-Zinci şaibeli olmakla beraber güvenilir sayılmıştır. 2 Ebu Ya'la, Müsned (4911), ravilerinden Suveyd b. Said zayıftır

Enes b. Sirin anlatıyor:

#15,667
Perşembe günü Enes b. Malik'in yanına gitmiştik. Bir sofra hazırlatıp oradakileri öğle yemeğine davet etti. Oradakilerin bir kısmı yedi, bir kısmı ise yemediler. Daha sonra Pazartesi günü de geldiler. Yine aynı şeyi yaparak önce bir sofra hazırlatıp sonra da oradakileri yemeğe buyur etti. Yine aynı şekilde bir kısmı yedi, bir kısmı ise yemedi. Bunun üzerine Enes b. Malik onlara şöyle dedi: "Anlaşılan sizler Pazartesi ve Perşembecilersiniz.Resulullah (sav) oruç tutardı ve bizler de onun artık yıl boyunca sürekli oruç tutacağını zanneder ve kendi kendimize bunu söylerdik. Daha sonra da orucu öylesine uzun süre bırakırdı ki bizler de onun yıl boyunca bir daha oruç tutmayacağını zanneder ve kendi kendimize bunu söylerdik. Kendisi en çok Şaban ayı oruç tutmaktan hoşlarurdı."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5155 Sahih'te bunun bir bölümü geçmiştir.1 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Taberani de el-Mu'cemu'l-evsât'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Osman b. Ruşeyd es-Sekafi zayıftır. 1 Ahmed, Müsned (3/230)

Ebû Hureyre'nin bildirdiğine göre

#15,666
Resulullah (sallalahu aleyhi vesellem) Ramazan orucu dışında tam olarak sa ece Recep ve Şaban aylarını oruçlu geçirmiştir.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5154 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. isnâdında yer alan Yusuf b. Atiyye es-Saffir zayıftır.

Abdülaziz'in, sahabi olan babasından bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buywdu:

#15,665
"Recep, çok değerli bir aydır. Allah, bu ayda yııpılan iyiliklerin karşılığını kat kat verir. Recep ayında bir gün oruç tutan bir yıl oruç tutmuş gibidir. Bu ayda yedi gün oruç tutan kişiye cehennemin yedi kııpısı kapatılır. Bu tiyda sekiz gün oruç tutan kişiye cennetin sekiz kapısı açılır. Allah, bu ayda on gün oruç tutan kişiye dilediği her şeyi verir. Bu ayda onbeş gün oruç tutan kişi için gökte şöyle bir duyuruda bulunulur: «Bundan ön.ce yapmış olduğun bütün hatalann affedilip hayatında yeni bir sayfa açıldı. Artık hayata sıfırdan günahsız olarak başlayabilirsin.» Daha fazla tutamı Allah da daha ftulıı karşılık verir. Allah Recep ayında Nuh'u kurtarıp gemisini yürütmüştü. O da Recep'te oruç tutmuş ve yanmdalcilere de oruç tutmalarını emretmişti."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5153 *Bu hadisin tamamı ve bununla ilgili yorumlar Aşûre günü orucu bölümünde geçmişti.

Haraşe b. el-Hurr anlatıyor:

#15,664
Ömer b. el-HattAb'ın Recep orucu tutan adamlann ellerine vurup onları yemeğe zorladığını görüp bunun yanında onlara şöyle dediğini işittim: "Recep mi, o da neymiş? Recep, Cahiliye insanlarının kıymet verdikleri bir aydan başka bir şey değildir. İslam geldikten sonra bu Adet terkedildi."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5152 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Hasan b. Cebele hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Bunun dııındaki kişiler güvenilirdir.

Enes b. Malik' in bildirdiğine göre Resûllullah (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurdu:

#15,663
"Haram olan aydan kim üç gün, yani Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutarsa,defterine iki yıl oruç tutmuş gibi yazılır. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5151 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta Ya'kub b. Musa el-Medeni kanalıyla Mesleme'den rivayet etmiştir. Ya'kub mechûldür. Mesleme ise Raşid el-Himmani'nin oğludur. Ebu Hatim er-Razi onun hakkında: "Rivayetleri çelişkilidir" demiştir. Ezdi ise onu "Zayıflar'' arasında onun bu rivayetini zikrettikten sonra şöyle demektedir: "Rivayetleriyle ihticac edilemez." Babası olan Raşid b. Necih ise Ebu Muhammed el- Himmâni'dir. İbn Mâce onun hadisini rivayet etmiştir. Ebû Hatim ise onun hakkında: "hadiste uygun bir konumda" değerlendirmesinde bulunmuştur. İbn Hibbân ise bu kişiyi güvenilir raviler arasında saymakta ve şöyle demektedir: "Bazen hata yapabilir." İbnü'l-Cevzi ise şöyle diyor: "O kişi mechuldür." Ama doğru olan onun dediği gibi değildir. Çünkü Hammad b. Zeyd, İbnü'l-Mübarek, Ebu Nuaym Fadl b. Dukeyn ve başkaları bu kişiden rivayet etmişlerdir. 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat (1810)

Cundub b. Süfyân'ın bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,662
"Farz namazlar dışında en üstün namaz, gece yansı kılınan namazdır. Ramazan orucu dışında en üstün oruç, sizlerin Muharrem dediğiniz ay olan Allah'ın ayı(nda tutulan oruç)tur. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5150 Derim ki: Hadisi (Mizzi) Etrâf'da Nesâi'ye dayandırmaktadır; ancak ben, kendi nüshamda bunu göremedim. Muhtemelen S. el-Kübrâ'sı olabilir. *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ricâlidir. 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (1695)

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,661
"Muharrem ayından iki gün oruç tutan kişiye, her bir gün için otuz gün sevabı verilir. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5149 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. isnadında yine Heysem b. Habib isimli ravi vardır. 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (11081); es-Silsiletu'z-zaife (413)

İbn Abbâs'm bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,660
"Arefe günü oruç tutan kişiye o günkü orucu, iki yıla kefaret olur. Muharrem ayında bir gün oruç tutan kişiye her bir gün için otuz gün sevabı verilir.,,

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5148 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmişir. İsnadında yer alan Heysem b. Habib isimli ravi zayıftır.

İkrime b. Hâlid dedi ki:

#15,659
Bana Kureyş bilgelerinden biri, babasından Resulullah (sav) in ağzından -dudaklarından şöyle duyduğunu bildirdi: "Her kim, Ramazan ve Şevval orucu yanında bir de Çarşamba, Perşembe ve Cuma oruçlannı tutarsa cennete girer. ''1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5147 *Hadisi. İmam Ahmed rivayet etmiştir. İsnâdında ismi zikredilmeyen biri vardır. Bunun dışındakiter güvenilirdir. 1 Ahmed, Müsnm (3/416)