Toplam 23,594 Hadis
Konular

Oruç Kategorisi

İbn Abbas der ki:

#15,887
Allah'ın kendilerinden razı olduğu birçok sahabi -ki bunların bana göre kendisinden en fazla razı olunanı Hz. Ömer' dir- şuna şahit olduklarını bildirdiler: Resulullah (sav), Ramazan ve Kurban bayramı günü oruç tutmayı yasakladı.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5247 Sahlhte sadece Ömer'in hadisi olarak vardır. 1 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İbn Hibbin isnidında bulunan Haccâc b. Nusayr'ın güvenilir olduğunu söylemiştir. Bir grup ise zayıf olduğunu bildirmiştir. 1 Taberâni. el-Mu'cemu'l-evsat (2598)

Usâme el-Huzeli anlatıyor:

#15,886
Resulullah (sav) Mina günleri bir adamı kırmızı bir devenin Uz.erinde şunu duyurması için gönderdi: · "Ey insanlar! Şüphesiz ki bu günler, yeme içme günleridir; oruç tutmayınız."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5246 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Abdullah b. Ebi Humeyd metrûktur.

İbn Abbâs' ın bildirdiğine göre

#15,885
Resdlullah (sallallahu alyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Teşrik günleri, yeme içme günleridir."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5245 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Abdullah b. Ömer b. Yezid el-lsbehini hakkında herhangi bir kayda raslayamadım. Bunun dışındakiler güvenilirdir.

Abdullah b. Mes'ûd'un bildirdiğine göre

#15,884
Resulullah (sallallahualeyhivesellem) üç gün oruç tutulmasını yasakladı: (Ramazan'ın başlangıcı için) Ay'ın gözlendiği gün, Kurban ve Ramazan bayramı günleri.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5244 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu's-sağir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. isnadında yer alan Said b. Mesleme'yi imam Buhiri ve bir grup zayıf olarak nitelemiştir. İbn Hibbân ise güvenilir olduğunu belirterek "hata yapar" demiştir. 1 Taberâni, d-Mu'cemu's-sağir (621), Taberâni, tl-Mu'cemu'l-kebir(10051).

Ebû Hureyre bildiriyor:

#15,883
Resulullah (sallallahualeyhivesellem) yılın altı günü oruç tutmayı yasaklamıştır: Ramazan bayramı günü, Kurban bayramı günü, Teşrik günleri ve Ramazan' dan olup olmadığı belli olmayan şüpheli gün.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5239 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Abdullah b. Said el-Makburi zayıftır.

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre

#15,882
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)
(yukarıdaki duyuruyu yapması için) Budeyl b. Verka.'yı yollamışhr.ı

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5242 *Birincinin isnâdı hasendir. 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (11203), Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat (140 M. el-Bahreyn)

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre

#15,881
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)
Mina günlerinde bir tellal göndererek şöyle duyurdu: "Bu günlerde oruç tutmayın. Çünkü bu günler, yeme-içme ve çiftleşme günleridir. "

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5241 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir . 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (11587)

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre

#15,830
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Mina günlerinde bir tellal göndererek şöyle duyurdu: "Bu günlerde oruç tutmayın. Çünkü bu günler, yeme-içme ve çiftleşme günleridir. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5240 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (11587)

Ma'mer b. Abdillah el-Adevi dedi ki:

#15,829
Resulullah (sav) beni Mina' da şöyle duyurmam için gönderdi: "Şüphesiz ki Teşrik günleri yeme içme günleridir. "3

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5243 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadı ha"sendir. 3 Taberâni el-Mu'cemu'l-kebir (20/446)

Enes'in bildirdiğine göre

#15,828
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) yılın beş günü oruç tutmayı yasaklamışbr: Ramazan bayramı günü, Kurban bayramı günü ve Teşrik günleri.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5238 *Hadisi, Ebü Ya'lâ rivayet etmiştir. 1 Ebû Ya'la, Müsned (2913)

Habibe binti Şerik'in bildirdiğine göre

#15,827
O, babasıyla birlikteyken Budeyl b. Verka, Resulullah (sav)'in bineğine binmiş; bir taraftan onu sürerken bir taraftran da şöyle bir duyuruda bulunuyordu: "Resullullah (sav) şöyle buyurdu: "Oruçlu olan varsa orucunu bozsun. Çünkü bu günler yeme-içme günleridir. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5237 *Hadisi, İmam Ahmed ye el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberâni rivayet etmiş; ancak Taberani'de Habibe, babasıyla değil de annesiyleyken bu duyuruya tanık olmuştur. İmam Ahmed'in isnadında ismi. belirtilmeyen bir kişi var. 1 İbn Cerir, Tehibu'l-isfir, Müsned Ali, no. 403.

Yünus b. Şeddâd'ın bildirdiğine göre

#15,826
Resulullah (sav) Teşrik günleri oruç tutulmasını yasakladı.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5236 *Hadisi, İmam Ahmed'in oğlu Abdullah ve Bezzar rivayet etmiş ve şöyle demiştir: ''Yunus sadece bu hadisi merfrû olarak vermiştir." İsnadında yer alan Said b. Beşir güvenilirdir; ancak bunamıştır.

Ebu' ş-Şa' sâ anlatıyor:

#15,825
Teşrik günlerinin ortanca günü Abdullah b. Ömer'in yanına gitmiştik. Yemek getirildi; herkes yemeğe yaklaşırken onun oğlu (Abdurrahman) uz.aklaşb. Bunun üzerine ona: "Yaklaş da ye!" dedi. O da: "Ben oruçluyum" karşılığını verdi. Bunun üzerine ona: Resulullah (sav)'in: "Bu günler yeme içme ve ibadet günleridir" demiş olduğunu bilmiyor musun?" dedi.3

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5235 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ravileri Sahih ricilidir. 3 Ahmed, Müsned (4970)

Sa' d b. Ebi Vakkâs bildiriyor:

#15,824
Resulullah (sav) bana şöyle buyurdu: "Ey Sa'd! Kalk ve şunu duyur ... " Devamında yukarıda geçen rivayetin ayrusını zikretti.2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5234 *Hadisi Bezzâr da rivayet etmiştir. Hepsinin ravileri de Sahih ricalidir. 2 Ahmed, Müsned (1500)

Sa' d b. Ebi Vakkâs bildiriyor:

#15,823
Resullullah (sav) bana, Mina günlerinde -yani Teşrik günlerinde- bu günlerin yiyip içme günleri olduğunu ve bu günlerde oruç tutulmamasını duyurmamı emretti 1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5233 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. 1 Ahmed, Müsned (1456), Bezzar, Müsned (1067)

Abdullah b. Ömer'in bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,822
"Nice oruç tutan vardır ki elinde açlıktan başka bir kan olmamıştır. Nice ibadetle sabahlayan vardır ki uykusuzluktan başka bir şey kazanmamıştır. ''2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5232 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ricali güvenilirdir. 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (13413), Müsnedi'ş-Şihâb (1434)

EbûTalha,

#15,821
Oruçlu olarak sabahlayıp ailesinin yanına geldiğinde: "Yiyecek bir şeyleriniz var mı" diye sorardı.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5231 *Hadisi Bezzâr rivayet etmiştir. isnidında yer alan Abdurrahman b. İshâk el-Vasıtî zayıftır. 1 Bezzâr, Müsned (1065)

Sevbân bildiriyor:

#15,820
Resulullah (sav) Ramazan dışında bir vakit oruçluyken kusmaya başlayınca önce abdest aldı; daha sonra da orucunu bozdu. "Ya Resulullah! Oruçlu değil miydin!"deyince: "Tabi ki oruçluydum; ancak kusunca orucumu bozdum" karşılığını verdi. Ertesi gün olunca şöyle dediğini işittim: "Bu günkü oruç dün bozduğumun yerinedir."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5230 Ebû Dâvud ve başkalarının rivayetinde "Sevban, kustu ve Orucunu bozdu" şeklinde geçmiştir. *Hadisi Bezzâr rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Utbe b. es-Seken el-Hlmsi metrûktur.

Ümmü Hani binti Ebi Talib bildiriyor:

#15,819
Mekke' nin fethedildiği gün Resulullah (sav) yanıma gelmişti. Ben ise oruçluydum. Ona bir kadeh süt getirdim; kendisi içip bana da: "İç!" dedi. Ona: "Ben oruçluyum" dedim. "Kaza orucu mu?" diye sorup ta "Hayır" diye cevap verince: "O halde iç!" buyurdu ye ben de içtim .

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5229 Aynı ravinin Tirmizi'de bundan başka bir hadisi vardır.1 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında ismi belirtilmeyen bir ravi vardır. 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat (1635)

Ebû Hureyre bildiriyor:

#15,818
Oruçlu olan Aişe ve Hafsa'ya bir (yiyecek) hediye verilince onlar da o hediyeden yediler. Sonra bunu Resulullah (sav)' e anlatırlar. O da şöyle buyurdu: "Onun yerine başka bir gün oruç tutun. Bir daha da böyle bir şey yapmayın."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5228 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Muhammed b. Ebi Seleme el-Mekki'nin bu hadisi sebebiyle zayıf addedildiği bildirilmiştir.

Abdullah b. Ömer dedi ki:

#15,817
Hz. Aişe ve Hafsa, sabah oruçlu olarak uyanmışlardı; kendilerine yemek ikram edilince oruçlarını bozdular. Resulullah (sav) yanlarına geldiğinde ikisinden biri -zannedersen Hafsa- bu durumun hükmünü sordu. Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Onun yerine başka bir gün oruç tutun. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5227 *Hadisi Bezzar ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Hammad b. el-Velid isimli raviyi imamlar zayıf olmakla nitelemişlerdir. Ebu Hatim ise bu kişi hakkında "Şeyh" nitelemesi yapmıştır. 1 Bezzar, Müsned (1063)

Ubade b. Nusey'in bildirdiğine göre

#15,816
Şeddad b. Evs ağlayınca kendisine neden ağladığı soruldu. O da şu karşılığı verdi: Resullullah (sav)'in söylemiş olduğu bir şeyi hatırlayınca dayanamayarak ağladım. Zira Resullullah (sav)'i şöyle derken işitmiştim: "Ümmetimin şehvet ve gizli şirke düşmesinden endişe ediyorum." Dedim ki: "Ya Resullallah! Ümmetin senden sonra şirke düşecek mi?" Buyurdu ki: "Evet; her ne kadar onlar Güneş'e, Ay'a, taşa, puta tapmayacaklar; ancak
gösteriş için amel edecekler. Gizli şehvet ise, sabah oruçlu olarak kalkhğı halde arzulanndan birisinin hareketlenmesi durumunda hemen orucunu bozmazıdır. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5226 İbn Mâce oruç kısmı olmaksızın rivayet etmiştir. *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Abdulvahid b. Zeyd zayıftır. 1 Ahmed, Müsned (4/124)

Muverrik bildiriyor: İbn Abbâs'ın yanındayken şöyle dedi:

#15,815
Resullullah (sav) şöyle buyurdu: "Oruçlu bir kişi, yemek yemekte olan topluluğun içinde bulunursa iftar edinceye kadar melekler ona dua ederler."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5225 •Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Eban b. Ebi Ayyaş metrûtktur.

Mûcâhid'in bildirdiğine göre

#15,814
Abdullah b. Ömer, birisi kendisiyle birlikte yola çıkmak isterse ondan güzel bir binekle yola çıkmasını; namaz vakitleri konusunda onunla tarhşmamasını ve onların izni olmadan oruç tutmamasını şart koşardı.2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5224 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Ravileri Sahih riclâidir. 2 Taberâni el-Mu'cemu'l-kebir (13052) ·

Abdullah b. Ömer'in bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,813
"Müslüman bir kardeşinizin yanına gittiğinizde, yemek ikram ettiğinde Ramazan veya Ramazan'ın kazası veya adak orucu dışında oruçlu da olsanız; orucunuzu bozun; onun yemeğini yiyin. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5223 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. isnadında yer alan Bakiyye b. el-Velid müdellistir. 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (13406), Dâifû'l-Câmi (581)

Hz. Aişe anlatıyor:

#15,812
Bir kadın yanıma gelmişti. Kendisine yemek ikram erdince: "Ben oruçluyum" dedi. Bunun üzerine Resulullah (sav): "Ramazan'ın oruç kazasını mı tutuyorsun?" diye sordu. Kadın: "Hayır" cevabını verince Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "O halde şimdi ye; daha sonra onu kaza edersin."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5222 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsât'ta rivayet etmiştir.

Ebû Hureyre'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,811
"Allah'ın kendisine nimet giydirdiği kişi Allah'a bol bol hamdetsin. Günahlan çoğalan kişi Allah' dan bağışlanmayı dilesin. Rızkı çok ağır gelen kişi bol bol La havle vela kuvvete illa billah sözünü tekrar etsin. Bir topluma misafir olan kişi onlann izni olmadan oruç tutmasın.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5221 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu's-sağir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Bu hadis aslında daha uzundur. Tamamı inşallah İyilik ve Sıla kitabında gelecektir. İsnadında bulunan Yunus b. Temim, bu hadisiyle İmam Zehebi tarafından zayıf olarak nitelenmiştir. 1 Taberâni, el-Mu'cemu's-sağir (965)

Ebû Hureyre' nin bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,810
"Hangi kadın olursa olsun, kocasının izni olmaksınız oruç tutar ve kocası da ondan bir istekte bulunur da o kadın kocasının arzusunu gerçekleştinnezse, Allah o kadına üç büyük günah yazar." 2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5220 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Bakiyye güvenilir olup; aynı zamanda müdellistir. 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat (23)

Ebû Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,809
"Bir kadın, kocasının yanında buluduğu günlerde, Ramazan dışında ondan izinsiz oruç tutamaz."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5219 Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadı hasendir.

Enes'in bildirdiğine göre

#15,808
Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Kışın oruç, soğuk ganimettir. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5218 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Said b. Beşir güvenilirdir; ancak diğer taraftan Ahir ömründe bunamıştır. 1 Taberâni, el-Mu'cemu's-sağir (716), şahitleri vardır.

Ebû Sâid'in bildirdiğine göre

#15,807
Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Kış, muminin baharıdır. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5217 *Hadisi, İmam Ahmed ve Ebû Ya'la rivayet etrniştir. İsnadı hasendir. 2 Ahmed, Mûsned (3/75), Ebû Ya'lâ, Mûsned (1061, 1386). Suyûti, isnâdı hakkında hasen hükmü vermiştir.

Ebû Umâme'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,806
"Her kim Cuma namazını lalar; o gün oruç tutar; varsa hasta ziyaret edip cenaze ve nikihta hazır bulunursa cennet kendisine vacip olur. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5216 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de benzer bir şekilde rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan Muhammed b. Hafs el-Evsâbi zayftır. 1 Taberâni,. el-Mu'cemu'l-kebir (7484)

İbn Abbâs,

#15,805
Resulullah (sallallahualeyhivesellem)'in hiçbir Cuma günü oruç tutmadığını görmemiştir.3

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5215 *Hadisi Bezzâr rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Leys b. Ehi Süleym güvenilir olup aynı zamanda müdellistir. 3 Bezzâr, Müsned (1070)

İbn Ömer şöyle dedi:

#15,804
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'i hiçbir Cuma günü oruçlu olmadığını görmedim.2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5214 *Hadisi Bezzâr ve Ebu Ya'la rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Hasan b. Ebi Cafer zayıftır. İbn Adiy dedi ki: "Bu ravinin (şartlarına) uygun hadisleri vardır." 2 Ebû Ya'la, Müsned (5709), Bezzâr, Müsned (1071)

İbn Ömer şöyle dedi:

#15,803
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'i hiçbir Cuma günü oruçlu görmedim.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5213 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Leys b. Ebi Süleym güvenilir, fakat müdellistir.

İbn Sirin anlatıyor:

#15,802
Ebu' d-Derda, Cuma gecelerini ibadetle, Cuma günlerini ise oruçla ihya ederdi. Resülullah (sav) onları kardeş kıldığından Selman o gece misafir olarak onun yanında kalmaya gelmişti. Ebu' d-Derda geceyi ihya etmek üzere kalkmak istediğinde Selman onun karşısına dikilerek kalkmasını ertgelleyip onu yatırdı ve sabah da kahvalh yapb. Bunun üzerine Ebu' d-Derda, ResuIullah (sav)' in yanına gelip olanları anlattı. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ise şöyle buyurdu: "Uveymir! Selman senden daha bilgilidir. Cuma gecesini sadece ibadete, gününü de oruca tahsis etme. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5212 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiıtir. Hadis mürseldir. Ravileri Sahih ricalidir. 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (6056), Ahmed, Müsned (6/444)

Amir b. Lüdeyn el-Eş' ari dedi ki: Resûlullah (sav)'i şöyle buyururken işittim:

#15,801
"Şüphesiz Cuma günü bayramınızdır. O gün, kendisinden bir gün öncesi veya sonrası oruç tutmaksızın sadece o gün oruç tutmayın. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5211 *Hadisi Bezzâr rivayet etmiştir. İsnadı hasendir. 1 Bezzâr, Müsned (1069), Ahmed, Müsned (8012).

Cabir b. Abdillah der ki:

#15,800
Bir Cuma günü Resulullah (sav)'in huzuruna vardık; önünde yediği bir yemek vardı. "Yaklaşıp şu yemekten yiyin bakalım" buyurunca biz kendisine: "Bizler oruçluyuz, ya Resulallah" dedik. Bunun üzerine: "Dün oruç tuttunuz mu?" diye sorunca biz: "Hayır" cevabını verdik. "Peki, yann oruç tutmayı düşünüyor musunuz?" diye sorunca: "Hayır" dedik. Bunun üzerine: "O halde yaklaşıp şu yemekten yiyin; çünkü sadece Cuma günü oruç tutulmaz" buyurdu.

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5210 Câbire ait Sahih'te kısa metinli bir hadis vardır. *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu's-sağir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta "O gün bayram addedilir"fazlalığıyla rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Abdullah b. Said b. Ebi Said el- Makburi metruktur.

Beşir'in hanımı Leyla, kocasından bildiriyor:

#15,799
O, Resulullah (sav)'e şöyle sormuş: "Cuma günü oruç tutup kimseyle de konuşmasam olur mu?" Resulullah (sav) ona şu kalşılığı vermiş: ''Cuma günü oruç tutma! Ancak başka günlerle bağlantılıysa olabilir. Kimseyle konuşmama meselesine gelince; yemin ederim ki iyiliği emredip kötülükten sakındırman susmandan daha hayırlıdır. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5209 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İmam Ahmed'in rivayetine göre soruyu soran Beşir'in eşi Leyli'dır ki onun da sahabi olduğu söylenmiştir. Ricali güvenilirdir. 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (1232), Ahmed, Müsned (5/224-5)

İbn Abbâs' ın bildirdiğine göre

#15,798
Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Cuma günü tek olarak oruç tutmayın"3

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5208 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Hüseyn b. Abdillah hakkında İbn Main "güvenilirdir" demiştir. İmamlar ise bu kişiyi zayıf olarak tanımlamışlardır. 3 Ahmed, Müsned (2615)

Abdullah b. Ömer der ki: Resûlullah (sav)'in şöyle buyurduğunu işittim:

#15,797
"Kim, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri oruç tutar, daha sonra da Cuma günü az olan malından sadaka verirse; anasından doğduğu günkü gibi temiz olacak şekilde hatalan ve yapmış olduğu tüm günahlan bağışlanır. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5207 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. Muhammed b. Kays el- Medeni Ebu Hâzım hakkında herhangi bir biyografiye rastlayamadım. 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (13308). Aynca iki ayn zayıf ravi daha vardır: Yahya ve Eyyûb.

Ebû Ûâme dedi ki: Resûlullah (sav)'i şöyle derken işittim:

#15,796
"Kim, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri oruç tutarsa yüce Allah onun için cennette, içinden dışı, dışından da içi görünen bir ev inşa eder. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5206 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ezdi, isnadında bulunan Sâlih b. Cebele'nin zayıf olduğunu söylemiştir. 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir (7981)

Enes b. Malik der ki: Resûlullah (sallalahu aleyhi vesellem)'i şöyle derken işittim:

#15,795
"Kim, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri oruç tutarsa yüce Allah onun için cennette, inci yakut ve değerli taşlardan oluşan bir saray inşa ettiği gibi cehennemden de azad eder. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5205 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Salih b. Cebele zayıftır. 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat (256)

İbn Abbâs' ın bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,794
"Kim, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri oruç tutarsa, yüce Allah onun için cennette, içinden dışı, dışından da içi görünen bir ev inşa eder. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5204 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ezdi, isnadında bulunan Salih b. Cebele'nin zayıf olduğunu söylemiştir. 1 Taberaru, el-Mu'cemu'l-evsat (255)

Abdullah b. Ömer de

#15,793
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' den aynısını rivayet etmiştir. 3

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5203 *Hadisi, Ebû va·ıa rivayet etmiştir. isnadında yer alan Ebû Bekr b. Ebi Meryem zayıftır. 3 Ebû Ya'lâ, Müsned (5637)

İbn Abbâs' ın bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,792
"Çarşamba ve Perşembe günleri oruç tutan kişi için cehennemden kurtuluş beratı yazılır". 2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5202 *Hadisi, Ebû Ya,lâ rivayet etmiştir. isnadında yer alan Ebû Bekr b. Ebi Meryem zayıftır. *Hadisi, Ebû va·ıa rivayet etmiştir. isnadında yer alan Ebû Bekr b. Ebi Meryem zayıftır. 2 Ebu Ya'la, Müsned (5636)

Hârice'nin azatlısı Ubeyd b. Huneyn'in bildirdiğine göre;

#15,791
Resuİullah (sav)'e Cumartesi orucunu soran kadın ona, bu olayı anlatarak Resulullah (sav)' e bunu sorduğunda "Bu hususta ne lehinde, ne da aleyhinde bir durum söz konusu değildir" buyurduğunu haber verdi.1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5201 *Hadisi, imam Ahmed rivayet etmiştir. İsnadında yer alan Ubeyd'in kim olduğunu bilemiyorum. 1 Ahmed, Müsned (6/368)

Ubeyd el-Ârec bildiriyor:

#15,759
Bana ninemin anlattığına göre kendisi, Resdlullah (saDaDahı aleyhi veıelleın)'in yanına girdiğinde o, yemek yiyormuş. Günlerden de Cumartesi günüymüş. "Gel de yemek ye!" buyurunca o da ResO.lullah (saDaDahıaleyhi~)' e: "Ben oruçluyum" demiş. ResO.lullah (saDaDahıaleyhiveıelleın) ona: "Peki ya dün oruç tuttun mu?" diye sorunca o: "Hayır" cevabını vermiş. Bunun üzerine Resülullah (saDaDahı aleyhi veıelleın): "O halde ye! Çünkü Cumartesi günü orucunun sana ne faydası, ne de zaran vardır."

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5200 Aynı ravinin, Sünen ve başka kaynaklarda Cumartesi orucuna dair hadisi vardır.2 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. İsnâdında yer alan İbn Lehia şaibelidir. 2 Ahmed, Müsned (6/368)

Kureyb bildiriyor:

#15,743
İbn Abbas ve bir takım insanlar beni Ümmü Seleme'ye yollayıp Resulullah (sav)'in özellikle hangi günler oruç tuttuğunu sormamı istediler. Şu karşılığı verdi: En çok Cumartesi ve Pazar günleri oruç tutar ve şöyle derdi: "Bunlar, müşriklerin bayram günleridir.. Onun için onlara muhalefet etmek hoşuma gidiyor. "1

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5199 *Hadisi Taberini, el-Mu'cemu'l-kebır'de rivayet etmiştir. Ricali güvenilirdir. İbn Hibbân sahih olduğunu belirtmiştir. 1 Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir (23/283, 402), Ahmed, Müsned (6/323)

Ebû Umâme'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#15,742
"Farz oruçlann dışında Cumartesi günleri oruç tutma! Ağaç kabuğundan başka bir şey bulamazsan bile yine de oruç tutma, onu ye. "2

Heysemi, Mecmuz Zevahid Cilt 5 Hn: 5198 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiştir. İsmail b. Ayyaş'ın Hicazlılardan rivayetleri zayıftır. 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (7722)