Toplam 21,967 Hadis
Konular
Bir rivayet ise şöyledir:

#21,983
"Üzerimize düşen vazife ne kadar büyük ve zor olursa olsun geri durmadık."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14535 *Taberâni iki isnâdla rivayet etti. Birinin ravileri, Sahih'in ravileridir.3 3 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (8840, 8841) rivayet etmiştir.

Nezzâl b. Sebra der ki:

#21,982
Osman halife olduğu zaman İbn Mes'ud şöyle dedi: "Hayatta kalanların en hayırlısı başımıza geçti ve bize bir şey emrettiğinde ondan geri durmadık."2

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14534 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (8842, 8843) rivayet etmiştir.

Ubeydullah b. Adiy b. el-Hiyar, Hz. Osmân'm kendisine şöyle dediğini nakletti:

#21,981
"Yeğenim! Resulullah'a (slllallahu aleyhivesellem) yetiştin mi?" O ise: "Hayır! Fakat onun ilminden ve yakininden, Azra'ya (Meryem'e) saklandığı yerde nasıl geliyorsa bana da öyle geliyor" karşılığını verdi. Bunun üzerine Osman şehadet kelimesini söyleyip şöyle dedi: "Allah, Muhammed'i hakkı tebliğ için gönderdi. Ben Allah'ın ve Resulünün davetine icabet ve Muhammed' in getirdiklerine iman edenlerdendim. Sonra dediğim gibi iki defa hicret ettim. Resule damat olma şerefine nail oldum. Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) biat ettim. Allah, Resulünü vefat ettirene kadar, vallahi ona ne isyan ettim, ne de aldathm."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14533 *Ahmed rivayet etmiştir. Ravileri Sahih'in ravileridir. 1 1 Ahmed (480) rivayet etmiştir. Buhari Sahih'inde (5/14) uzun bir metinle irad etmiştir.

İbn Abbâs, Ümmü Gülsüm'ün Resûlullah'a (sallallahualeyhivesellem) gelip şöyle dediğini nakletti:

#21,980
"Ey Allah'ın Resulü! Fatıma'nın kocası mı, benim kocam (Osman) mı daha hayırlıdır?" Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu ki: "Senin kocanı Allah ve Resulü sever. O da Allah'ı ve Resül'ünü sever. Sana daha fazlasını söyleyeyim. Cennete girip onun makamını görsen, ashabımdan kimsenin onun makamından daha yüksekte olduğunu göremezsin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14532 *Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etmiştir. Ravileri, ihtilaflı olmaları yanısıra güvenilir bulunmuşlardır.1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-Evsat'ında (1785) rivayet etmiştir.

Câbir b. Abdillah, Resûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem):

#21,979
"Osman cennetliktir" buyurduğunu nakletti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14531 *Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etmiştir. Ravilerden İsmâil b. Yahya et- Teymi hadis uydurmakla suçlanmıştır.

İbn Ömer anlatıyor:

#21,978
Resulullah'la (sallallahu aleyhi vesellem) beraberken bir adam geldi ve Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile musafaha etti. Adam elini çekene kadar Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) elini çekmedi. Sonra adam "Ey Allah' ın Resulü! Osman geldi" dedi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "O, cennet ahalisinden olan biridir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14530 *Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat ile el-Mu'cemu'l-kebir'inde rivayet etmiştir. Senedi hasendir. 1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-Evsat (302) ve M. el-Kebir'de (13495) rivayet etmiştir. Ravilerden Taberâni'nin şeyhi, Ahmed b. Rişdeyn hadis uyduran bir ravidir. Ravh b. Salah ve Leys b. Ebi Süleym ise zayıftır.

Abdullah b. Ubeyd el-Hımyeri, babasından bildiriyor:

#21,977
Hz. Osman'ın evi muhasaraya alındığı zaman yanındaydım. Osman: "Talha burada mı?" diye sordu. Talha: "Evet" karşılığını verince, Osman şöyle dedi: "Doğru ol (söyle), Allah'ın adını vererek soruyorum. Biz Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanındayken, Resulullah: «Sizden her biriniz sohbet arkadaşının elini tutsun» dedi. Sen falan kişinin elini tuttun. Falan da filanın elini tuttu. Herkes dostunun elini tuttu. Resulullah da (sallallahu aleyhi vesellem) benim elimi tuttu ve dedi ki: «Bu benim dünyada sohbet arkadaşım, ahirette de dostumdur» dediğini bilmiyor musun?"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14529 *Bezzâr rivayet etmiştir. Ravilerden Harice b. Mus'ab metrûktur. Diğer taraftan hadis uydurmakla suçlandığı halde "hadisleri doğrudur" denilse bile İmam Ahmed ve diğerleri tarafından zayıf addedilmiştir. 2 2 Bezzar (2514) rivayet etmiş ve demiştir ki: "Bu hadisin Osmân ve Talha'dan, bundan başka bir isnâdla rivayet edildiğini bilmiyoruz."

Câbir anlatıyor:

#21,976
Resulullah'la (sallallahu aleyhi vesellem) birlikte, içlerinde Ebu Bekr, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyr, Abdurrahman b. Avf ve Sa'd b. Ebi Vakkas'ın da bulunduğu Muhacirlerden bir grupla bir evdeydik. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Sizden her biriniz denginin yanına gitsin" buyurdu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ise Osman'ın

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14528 *Ebû Ya'lâ rivayet etmiştir. Ravilerden Talha b. Zeyd çok zayıftır. 1 1 Ebu Ya'lâ ( 2051) rivayet etmiştir. Ravilerden Ubeyde b. Hassan es-Sencari zayıftır.

Bir başka rivayette:

#21,975
"Sırtını bana dayamışb" ibaresi yer almışbr. Ahmed ve şu ifadelerle el-Mu'cemu'l-evsat'ında Taberani rivayet etti: Ümmü Gülsüm binti Sumame el-Habati'ye, kardeşi Muharik b. Sumame el-Habati şöyle dedi: "Âişe'nin yanına gir ve benden ona selam söyle." Ümmü Gülsüm, Âişe'nin yanına girdi ve "Oğullarından biri sana selam söylüyor" dedi. Aişe selama karşılık verince dedim ki: "Kendisine Osman'dan bahsetmeni istiyor. Çünkü Osman öldürüldüğünde bizim yanımızdaki insanlar ona çok lanet okumaya başladı." Âişe dedi ki: "Sıcak bir yaz gecesinde Osman, Resulullah'la (sallallahu aleyhi vesellem) bu evdeyken Cibril, Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem) geldi. Resulullah' a (sallallahu aleyhi veselleın) vahiy geldiği zaman kendisine bir ağırlık çökerdi. Yüce Allah da şöyle buyuruyor: "Doğrusu Biz, sana, taşıması ağır bir söz vahyedeceğiz." (Müzzemrnil Sur. 5) Hadis aslında devam ediyor.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14527 Ümmü Gülsüm'ü tanımıyorum. Taberâni'nin diğer ravileri güvenilirdir.1 1 Ahmed (6/ 250) rivayet etmiştir.

Ömer b. İbrâhim el-Yeşkuri, annesinden şöyle duyduğunu nakletti:

#21,974
Annesi hac için Kabe'ye (Mekke'ye) gitti. O zaman Mescid-i Haram'ın iki kapısı vardı. Anlatıyor: Tavafı yapınca, Hz. Aişe'nin yanına girdim. Ona dedim ki: "Ey Mü'minlerin annesi! Bazı evlatların sana selam söylüyorlar (ve diyorlar ki:) İnsanların çoğu Osman hakkında ileri gidiyorlar. Bu konuda ne dersin?" Âişe: "Allah, ona lanet okuyana lanet etsin. Allah, ona lanet okuyana lanet etsin" - karşılığını verdi. Zannedersem bu sözü üç defa söyledi.- Resulullah'ı (sallallahu aleyhi vesellem) gördüm, iki kızını birbiri ardına onunla evlendirdiği Osman' a bacağını dayamıştı.Ben de Resulullah'm (sallallahu aleyhi veselleın) alnındaki teri siliyordum. O anda kendisine vahiy iniyordu. Ona (Osman'a) "Yaz ey Useym!" diyerek vahyi yazdırıyordu. Aişe der ki: Yüce Allah, peygamberlerinden bir kulunu ancak kendi yanında bu denli saygınlığı olmadığı biri için bu konuma indirmez."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14526

Osmân b. Affân der ki:

#21,973
"Rabbimden sevabını almak için şu on şeye özen gösterdim: Ben İslfun' a giren dördüncü kişiyim. Hiç şarkı söylemedim, (İslam' dan başka) bir hal üzere olmayı temenni etmedim. Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) biat ettikten sonra sağ elimle edeb yerime dokunmadım, Müslüman olduktan sonra köle az.ad etmediğim bir Cuma (günü) olmamıştır. Eğer o gün köle azad edecek param yoksa sonra azad ederim. Müslüman olmadan önce de, sonra da zina yapmadım."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14525 *Taberâni şeyhi, Mikdâm b. Davûd'dan nakletmiştir. O da zayıftır. İbn Dakik el-İd İmâm'da onun hakkında güvenilir olduğunu söylemiştir. 2 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (124) rivayet etmiştir. Ravilerin içinde İbn Lehia vardır ve zayıftır.

Ebu'l-Melih, babasından nakleder:

#21,972
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Mescid' e eklenecek bir yer için Enscir' dan olan sahibine: "Bunu verirsen, karşılığında sana cennette bir ev vardır" buyurdu. Adam: "Olmaz" deyip kabul etmedi. Osman gelip adama: "Sana bu yer karşılığı on bin dirhem veririm" deyip orayı satın aldı. Sonra Resulullah' a (sailallahu aleyhi vesellem) gelip: "Ey Allah'ın Resulü! Ensad'den sahn aldığım o yeri benden sahn al" dedi. Resulullah (sallallahualeyhivesellem) orasını Osman' dan cennetten bir ev karşılığı satın aldı. Osman: "Orasını on bin dirheme sahn aldım" dedi. Sonra Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) (Mescid yapımına başlayınca) bir kerpiç koydu. Sonra Ebu Bekr'i çağırdı, o da bir kerpiç koydu. Sonra Ômer'i çağırdı, o da bir kerpiç koydu. Sonra Osman geldi, o da bir kerpiç koydu. Sonra insanlara "(Siz de kerpiç) koyun!" buyurdu. İnsanlar da kerpiç koydular.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14524 *Tâberâni rivayet etti. Ravilerden Ziyad b. Ebi'l-Melih zayıftır. 1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (521) rivayet etmiştir. Ravilerden Leys b. Ebi Süleym zayıftır.

İbn Mes'ûd anlahyor:

#21,971
Resulullah'la (sallallahu aleyhi vesellem) bir gazvedeydik. İnsanlar (açlıktan) öyle bitkin düştüler ki, Müslümanların yüzünde üzüntü, münafıkların ise sevinç ifadeleri okunuyordu. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) bu durumu görünce: "Vallahi! Güneş batmadan, Allah size nzık gönderecektir" buyurdu. Osman, Allah'ın ve Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) her sözünün doğru çıkacağını düşünüp, on dört, bir rivayete göre de kırk deveyi üzerindeki erzakla sahn alıp Resülullah' a (sallallahu aleyhivesellem) bunlardan dokuz tanesini gönderdi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyh ivesellem) bunu görünce: "Bu nedir?" diye sordu. "Osman bunu sana hediye etti" denildi. (Osman'ın bu hediyesi yüzünden) Resülullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) sevinci yüzünden okunuyordu. Münafıkların yüzünden ise üzüntü vardı. Resulullah'ın (sallallahualeyhivesellem) koltuk alhndaki beyazlık gözükecek şekilde kollarını kaldırıp ne daha önce, ne de sonra hiç kimseye etmediği şekilde dua ettiğini gördüm. (Dua şöyleydi): "Allahım! Osman'a nzıklar ihsan et ve ona karşı cömert ol."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14523 *Taberâni rivayet etti. Ravilerden Said b. Muhammed el-Varrak zayıftır. Ayrıca Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ında içinde Hasan b. Ali'nin gördüğü rüyanın da yer aldığı bir hadis nakletmiştir ki ileride gelecektir.

Enes der ki:

#21,970
Osman b. Affan bir miktar dinarı getirip Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) kucağına bıraktı. Hz. Peygamber (sallallahualeyhi vesellem) dinarları evirip çevirerek: "Bu günden sonra Osman'ın yaptığı hiçbir şey ona zarar vermez" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14522 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etmiştir. Ravilerden Amr b. Salih er- Ramahurmuzi zayıftır.

Abdurrahman b. Avf bildiriyor:

#21,969
"Osman b. Affan, Tebuk ordusunun donanımı için Resülullah'a (sallallahu aleyhi vesellem) dokuz yüz ukiyye altın verdiği zaman Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi Yeilillem) aynı şekilde ona dua etti."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14521 *Ebû Ya'lâ ve Taberâni el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ravilerden İbrahim b. Ömer b. Eban zayıftır. 2 2 Ebû Ya'lâ (852) rivayet etmiştir.

Hz. Âişe bildiriyor:

#21,968
Resülullah (sallallahualeyhivesellem) girdiğinde yanımda et olduğunu gördü."Bunu kim gönderdi?" diye sorunca: "Osman" dedim. Bunun üzerine Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) ellerini kaldırıp Osman'a dua ettiğini gördüm.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14520 * Bezzâr rivayet etmiştir. Senedi hasendir. 1 1 Bezzâr (2508) rivayet etmiştir.

Said b. el-Müseyyeb anlatıyor:

#21,967
Osman b. Affan, Abdurrahman b. Avf'a sesini yükseltince, o: "Bana niye bağırıyorsun? Ben Bedir'de bulundum, sen bulunmadın. Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) biat ettim sen biat etmedin. Uhud günü kaçtın, ben kaçmadım" diye karşılık verdi. Osman kendini şöyle savundu: "Bedir' de ben bulundum, sen bulunmadın" diyorsun. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) beni kızının yanında bıraktı. Bana ganimetten pay verdi ve (savaşa katılmamama rağmen) sevap alacağımı söyledi. "Resulullah'a (sallallahualeyhi vesellem) biat ettim, sen biat etmedin" diyorsun. Resulullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) beni müşriklerle görüşmem için gönderdiğini sen de biliyorsun. Beni (Mekke' de) alıkoyduklarında Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) sağ elini sol elinin üzerine koyarak: "Bu, Osman b. Affan içindir" dedi. Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) sol eli benim sağ elimden daha hayırlıdır. "Uhud günü sen kaçtın, ben sebat ettim" diyorsun. Yüce Allah buyurdu ki: "iki topluluğun karşılaştığı gün, içinizden yüz çevirenlerin, yaptıklarının bir kısmından ötürü şeytan ayaklarını kaydırıp yoldan çıkarmak istemişti. Allah, and olsun ki onları affetti." (Ali-lmran Sur. 155) Beni, Allah'ın affettiği bir günah yüzünden ayıplama."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14519 *Bezzâr rivayet etmiştir. Senedi hasendir. Bu hadis, daha önce bu ve başka bölümlerde başka kanalla geçmişti. 1 1 Bezzâr (2511) rivayet etmiştir. Ravilerden Ali b. Zeyd b. Cud'iin zayıftır.

İbn Ömer'in bildirdiğine göre Hz. Osmân:

#21,966
"Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Bedir savaşına katılmamam için izin verdi ve bana ganimetten pay verdi" dedi. Rıdvan biatı hakkında da Osman şöyle dedi: "Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) sağ elini sol elinin üzerine koyarak benim yerime biat etti. Resulullah' ın (sallallahu aleyhi veselleın) sol eli, benim sağ elimden daha hayırlıdır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14518 *Bezzâr, zayıf bir ravi olan şeyhi Abdullah b. Şebib'den rivayet etti.2 2 Bezzâr (2509} rivayet etmiştir.

Seleme b. el-Ekva' anlatıyor:

#21,965
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Osman'ı Mekke'ye (elçi olarak) gönderdiğinde sahabeyle Rıdvan biatıru yaptı. Osman için de bir elini diğerinin üzerine koyarak onun yerine biat yaptı. İnsanlar: "Ebu Abdullah' a ne mutlu. Şimdi Kabe' de tavaf yapıyor" dediler. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Mekke'de ne kadar kalırsa kalsın ben tavaf etmedikçe o tavaf etmez" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14517 *Taberâni rivayet etti. Ravilerden Müsa b. Ubeyde zayıftır. 1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (144 ve yakın metinle 6263) rivayet etmiştir.

Urve der ki:

#21,964
Osman b. Affın, hanımının hastalığı sebebiyle Medine' de kalmıştır. Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) savaştan elde edilen ganimetten ona da pay ayırdı. (Osmm): "Ecir de alabilecek miyim ey Allah'ın Resulü!" diye sorunca Hz. Peygamber (sallallahualeyhi vesellem): "Ecir de alacaksın" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14516 *Taberâni rivayet etti. Senedi hasen ve mürseldir. 1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (126) rivayet etmiştir. Ravilerden İbn Lehia zayıftır. Bu bölümün zevaidindendir: Künyesi Ebû Sevr olan Habib b. Ebi Müleyke bildiriyor: İbn Ömer'in yanında oturuyordum. Bir adam gelip: "Osmân'ın Bedir savaşına kabldığıru gördün mü?" diye sordu. İbn Ömer dedi ki: "Hayır. Fakat Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) Bedir günü şöyle buyurdu: «Allahım! Osmân'ın sana ve Resûl'üne ihtiyacı var.» Kendisine de daha sonra ganimetten pay verdi." Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (125) rivayet etmiştir. Ravilerden Kuleyb b. Vail'i Yahyâ b."Mâin ve başkaları güvenilir bulmuştur. Ebû Hâtim zayıf olduğunu şöylemiştir.

İbn Ömer anlatıyor:

#21,963
Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) kızı (hastalıktan) şikayet etti. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi veıellem) Osman'a buyurdu ki: "(Kızımın) yanında kal.İkimizden birinin muhakkak yanında kalması gerekir. Sen bunda daha çok hak sahibisin. "Resulullah (sallaDahu aleyhi vesellem) Osman'ı kızının yanında bıraktı. Bedir savaşını kazanınca Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) onu çağırıp: "Allah seninle Müslümanlann (ganimet olarak aldıklan) savaş malzemelerini arttırdı" buyurdu

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14515 Derim ki: Sahih'te bu hadisin bir kısmı vardır. *Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etmiştir. Ravilerden Mücalid b. Said zayıf olmasına rağmen güvenilir bulunmuştur. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir.

Şakik (Ebû Vail) bildiriyor:

#21,962
Abdurrahman b. Avf, Velid b. Ukbe ile karşılaştır. Velid ona: "senin Müminlerin emiri Osman' dan uzak durduğunu görüyorum (neden)?" diye sorunca Abdurrahman şöyle karşılık verdi: "Ona de ki: "Ben Ayneyn (yani Uhud) günü kaçmadım. Bedir savaşına da kabldım. Ömer' in sünnetini de terk etmedim." Velid, gidip bunları Osman' a anlattı. Osman dedi ki: Uhud günü kaçmadım demesi hakkında (derim ki):" Allah'ın affettiği bir günah yüzünden beni nasıl ayıplar? Yüce Allah buyurdu ki: "iki topluluğun karşılaştığı gün, içinizden yüz çevirenlerin, yaptıklarının bir kısmından ötürü şeytan ayaklannı kaydırıp yoldan çıkarmak istemişti. Allah, and olsun ki, onları affetti." (Ali-lmran Sur. 155) Ben Bedir' den geri durmadım demesine karşılık derim ki: "Ben hasta olan Resulullah'ın (sallallahu aleyhi veıellem) kızı Rukayye'ye ölene kadar bakbm. Resulullah da (sallallahu aleyhi vesellem) Bedir ganimetinden bana da hisse vermişti. Ganimetten hisse alan o savaşa kablmış gibidir. Ömer'in sünnetini terk etmedim demesine derim ki: Bu sünneti yapmaya ne onun, ne de benim gücüm yetmez. Git ona bunu anlat.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14514 *Ahmed ve Ebû Ya'lâ ile kısa metinle Taberâni rivayet etmiştir. Bezzâr da daha uzun bir rivayette bulunmuştur. Ravilerden Âsım b. Behdele, hadisleri hasen olan biridir. Diğer ravileri, güvenilirdir .

Ümmü Ayyâş der ki:

#21,961
"Rukiyye, Osman'a bir erkek çocuk oğurdu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ismini Abdullah koydu. Bu nedenle Osman'ın künyesi Ebu Abdillah oldu."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14513 *Taberâni bir önceki isnâdla rivayet etti. Derim ki: Aişe'nin ve başkalarının, onun evlenmesi konusunda gelecektir.2 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (25/ 92) rivayet etmiştir.

Ümmü Ayyaş'ın bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#21,960
"Ümmü Gülsüm'ü Osman'la ancak gökten vahiy gelmesi sonucu evlendirdim" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14512 *Taberâni. M. el-Kebir ile M. el-Evsat'ında rivayet etmiştir. Daha önce geçen "şahit" rivayetlerden dolayı isnadı hasendir.1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (25/ 92) rivayet etmiştir.

Ismet dedi ki:

#21,959
Resulullah'ın (sallallahualeyhivesellem), Osman'la evli olan kızı vefat ettiğinde Hz. Peygamber (sallallahualeyhivesellem) buyurdu ki: "Osman'ı evlendirin. Eğer uçuncü kızım olsaydı onu (Osman'la) evlendirirdim. Ben kızlanmı onunla Allah'ın bana vahyetmesiyle evlendirdim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14511 *Taberâni rivayet etmiştir. Ravilerden Fadl b. el-Muhtar zayıftır. 1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (17/184) rivayet etmiştir. Ravilerden, Taberâni'nin şeyhi Ahmed b. Rişdeyn hadis uyduran bir ravidir.

Hz. Osmân, Resûlullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem), kendisini ikinci kızıyla evlendirirken şöyle buyurduğunu nakleder:

#21,958
"Eğer on kızım olsaydı anlan teker teker, seninle evlendirirdim. Ben senden razıyım."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14510 *Taberâni, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etmiştir. Ravilerden Muhammed b. Zekeriya el-Galibi hakkında İbn Hibbân dedi ki: "Eğer güvenilir ravilerden rivayet ederse hadisine itibar edilir." Çoğunluk onu zayıf bulmuştur. Bu rivayeti de tanımadığım kişiden rivayet etmiştir.

Ebû Hureyre bildiriyor:

#21,957
Resulullah (sallallalrualeyhivesellem) Osman ile evlendirdiği ikinci kızının mezarında durdu ve buyurdu ki: "Onu Osman 'la evlendirecek kızı olan baba yok mu? Kız kardeşi olan ağabey yok mu? Eğer on kızım olsaydı, onlan Osman 'la evlendirirdim. Ben (iki kızımı) onunla ancak gökyüzünden gelen vahiyle evlendirdim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14509 *Taberâni, bunu uzun bir hadis içinde irad etmiştir. Ravilerden Abdurrahman b. Ebi'z-Zinad hadiste gevşektir. Diğer ravileri güvenilir bulunmuştur.3 3 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (22/436) rivayet etmiştir.

AbbAs, Restllullah'tan (sallallalru aleyhi vesellem) şöyle nakleder:

#21,956
"Yüce Allah, bana kızımı Osman ile evlendirmemi vahyetti."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14508 *Taberâni, M. es-Sağir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etmiştir. Ravilerden Umeyr b. İmran el-Hanefi bu hadiste ve başkalarında zayıftır. 2 2 Taberâni, M. es-Sağir'inde (414) rivayet etmiştir. Ravilerden İbn Cüreyc, müdellistir. Taberâni'nin şeyhi Habbab b. Salih el-Vasıti el-Muaddel'in biyografisi hakkında bilgi yoktur.

Hasan(-ı Basri), Osmân'ı zikredip, onun ne kadar utangaç olduğunu anlattı ve dedi ki:

#21,955
"Evde kapı üzerine kapanmış olsa dahi yıkanmak istediği zaman elbiselerini çıkarmazdı. Utanması, onun tenasül uzvuna dokunup bakmasına engel olurdu."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14507 *Ahmed rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir.1 1 Ahmed (543) rivayet etmiştir.

Bedr b. Hâlid anlatıyor:

#21,954
Hz. Osman'ın evine (onu öldürmek için) girdiğimiz gün Zeyd b. Sabit, önümüzde durdu ve: "Meleklerin kendisinden utandıkları kişiden utanmıyor musunuz?" dedi. "Neden (bahsediyorsun sen)?" diye sorduğumda şu karşılığı verdi: Resulullah'ın (sallailahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu duydum: "Yanımda meleklerden biri varken, Osman bana uğradı. Melek dedi ki: «Bu, onu kavminin öldüreceği bir şehittir. Biz ondan utanınz.»"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14506 Bedr ekledi: "(Bunu duyunca) bir kısmımız evi terk edip gittik." *Taberâni rivayet etmiştir. Ravilerden, Muhammed b. İsmâil el-Vesavisi, hadis uyduran birisidir.2 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (4939) rivayet etmiştir.

İbn Abbâs bildiriyor:

#21,953
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bir evde oturuyordu ve üzerinde izardan başka kıyafet yoktu. Onu da bacaklarının arasına topladı. Bacakları açıkta kalmışh. Ebü Bekr geldi ve girmek için izin istedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) izin verince Ebu Bekr girdi. Sonra Ömer geldi. Ona da izin verince girdi. Sonra Osman geldi. Ona da izin verdi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) onu görünce aceleyle ayağa kalkh ve içeriye girene kadar ayakta kaldı. Bu tavır, Aişe'nin zoruna gitti ve insanlar gidince dedi ki: "Ya Restllallah! Ebu Bekr ve Ömer girdi aynı hal üzere kaldın. Osman girince neden ayağa kalktın?" Buyurdu ki: "Ey Aişe! Meleklerin kendisinden utandıklan kimseden ben haya etmeyeyim mi? Melekler Osman'dan utanırlar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14505 *Taberâni rivayet etmiştir. Bezzâr da çok kısa bir metinle rivayet etmiştir. Ravilerden Nadr Ebû Ömer metrûktur. 1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (11656) ve Bezzâr (2507) rivayet etmiştir.

Abdullah b. Ömer bildiriyor:

#21,952
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) önde, Âişe ise arkasında oturmuşken, Ebu Bekr izin alıp girdi. Sonra Ömer izin alıp girdi. Sonra Ali izin alıp girdi. Sonra Sa' d b. Malik izin alıp girdi. Sonra Osman b. Affan izin alıp girdi. Resülullah (sallailahu aleyhi vesellem) dizleri açık bir şekilde konuşuyordu. Giysisini dizlerinin lizerine uzath ve eşine: "Benden uzak dur!" dedi. Bir müddet konuştular ve çıktılar. (Daha sonra) Hz. Âişe dedi ki: "Ya Resülallah! Ashabın yanına girdiğinde ne kıyafetini düzelttin, ne de beni yanından uzaklaşhrdın, ta ki Osman girene kadar (bunun sebebi nedir?)" Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu ki: "Meleklerin kendisinden haya ettiği kimseden ben haya etmeyeyim mi? Muhammed'in canı elinde olana yemin ederim ki, melekler, Allah'tan ve Resulullah'tan haya ettikleri gibi Osman' dan da haya ederler. Eğer girer ve seni benim yakınımda görseydi çıkana kadar ne başını kaldınr, ne de konuşurdu."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14504 *Ebû Ya'lâ ve Taberâni rivayet etmiştir. Ravilerden, İbrahim b. Ömer b. Eban zayıftır.1 1 Ebû Ya'lâ (6947) ve Taberâni, M. el- Kebir'inde (13253) rivayet ebniştir. Ravilerden Ömer b. Eban hakkında Buhari: "Bunun hakkında, menfi görüş vardır" demiştir. İbn Hibbân onu güvenilir saymıştır.

Hafsa binti Ömer anlatıyor:

#21,951
Bir gün Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) yanıma girdi, giysilerini bacaklarının arasına toplayıp aldı (ve oturdu). Ebu Bekr geldi ve girmek için izin istedi. ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem) oturuşunu bozmadan girmesine izin verdi. Sonra Ömer gelip izin istedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) yine aynı şekilde izin verdi. Sahabeden başkaları da gelip girmek için izin istediler. Yine oturuşunu bozmadan onlara da izin verdi. Sonra Ali gelip girmek için izin istedi. Ona da oturuşunu bozmadan izin verdi. Sonra Osman gelip girmek için izin istedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) kıyafetini düzeltip ona izin verdi. Bir müddet konuştular ve çıkıp gittiler. Dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü, Ebu Bekr, Ömer, Ali ve bazı insanlar girdiler sen oturuşunu değiştirmedin de Osman girince kıyafetine çeki düzen verdin (bunun sebebi nedir?)" Buyurdu ki: "Meleklerin kendisinden haya ettiği kişiden, ben haya etmeyeyim mi?"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14503 *Ahmed'in yanısıra Taberâni de el-Mu'cemu'l-kebir ile el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etmiştir. Ebü Ya'lâ ise çok kısa bir metinle rivayet etmiştir. Senedi hasendir.1 1 Ahmed (6/288), Taberâni el-Mu'cemu'l-kebir'inde (23/ 205, 217) ve Ebû Ya'lâ (7038) rivayet etmiştir. Ravilerden Abdullah b. Said veya İbn Ebl Said kendisinden bir topluluk rivayet etmiş cerh veya ta' dili konusunda bir şey söylenmemiştir.

İbn Ebi Evfâ der ki:

#21,950
Bir cariye Resulullah'ın (sallallahualeyhivesellem) yanında def çalarken, Ebu Bekr girmek için izin istedi. O girdikten sonra Ömer girmek için izin istedi ve girdi. Sonra Osman girmek için izin istedi. Cariye def çalmayı kesti. Resuullah (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu ki: "Osman çok utangaç biridir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14502 *Ahmed, Becile'den bir adam kanalıyla İbn Ebi Evfâ diye adlandırdığı ve adını vermediği birinden rivayet etmiştir. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir. 1 1 Ahmed (4/ 353, 354) rivayet etmiiştir. İsmi verilmeyen kişi hakkında İbn Hacer, et- Ta'cil'inde (1510) şöyle dedi: "Bu kişi muhtemelen, Tank b. Abdirrahman'dır." Becile'li olan kişi de Ahmesi'dir ve güvenilirdir.

Ebû Hureyre anlatıyor:

#21,949
Resülullah'ın (sav) kızı Rukayye'nin yanına girdim. Elinde tarak vardı. (Bana dedi ki:)" Az önce Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) yanımdan çıktı, başını taramıştım. Bana: «Ebu Abdillah'ı nasıl buluyorsun?» diye sordu. Ben: «İyidir» karşılığını verince: «Ona iyi davran. O ashabım arasında ahlak olarak bana en çok benzeyendir» buyurdu."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14501 *Taberâni rivayet etmiştir. Ravilerden Muhammed b. Abdillah, Muttalib'ten rivayet etmiştir ve onu tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilirdir.2 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (99) rivayet etmiştir.

Abdurrahmân b. Osmân el-Kureşi bildiriyor:

#21,948
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), kızı Osman'ın başını yıkarken yanına girdi ve: "Ey kızım! Ebu Abdillah'a iyi davran. Zira o, ahlak olarak ashabımın bana en çok benzeyenidir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14500 *Taberâni rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir.1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (98) rivayet etmiştir.

Zeyd b. Sâbit, Resülullah'tan (sallallahu aleyhi vesellem) nakleder:

#21,947
"Osman'la Rukayye'nin hicretiyle Lut' un hicreti arasında fark yoktur." Yani ikisi de Habeşistan'a hicret eden ilk karı kocadır.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14499 *Taberâni rivayet etmiştir. Ravilerden, Osmân b. Halid el-Osmâni metruktur. 1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (4881) rivayet etmiştir.

Enes dedi ki:

#21,946
Hz. Osman, Habeşistan'a Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) kızı Rukayye ile hicret etti. Hicret edeceğini Hz. Peygamber' den (sallallahu aleyhi vesellem) gizlemişti. Resulullah da (sallallahu aleyhi vesellem) çıkmış onları soruyordu. Yanına bir kadın gelip hicret ettiklerini haber verdi. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Osman, Lut'tan sonra ailesiyle hicret eden ilk kişidir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14498 *Taberâni rivayet etmiştir. Ravilerden Hasan b. Ziyad el-Burcumi'yi tanımıyorum. Diğer ravileri güvenilirdir.

Hasan b. Ebi'l-Hasan dedi ki:

#21,945
Mescid'e girdim, Osman b. Affan'ı ridasına yaslanmış bir şekilde buldum. İki sucu (su işiyle uğraşan) birbirlerinden davacı olarak yanına geldiler. Aralarında hüküm verdi. Sonra yanına gidip kendisine bakhm. Güzel yüzlüydü. Yüzünde çiçek hastalığından kalma izler vardı. Kollarındaki kıllar derisinin gözükmesine engel olacak kadar çoktu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14497 *Abdullah (b. Ahmed b. Hanbel) rivayet etmiştir. Ravilerden, Ebû'l-Mikdâm Hişâm b. Ziyad metrûktur.

Ümmü Mûsa dedi ki:

#21,944
"Osman, insanların en güzeliydi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14496 *Abdullah (b. Ahmed b. Hanbel) rivayet etmiştir. Ravileri, Ümmü Musa dışında Sahih'in ravileridir. O da güvenilirdir.2 2 Abdullah b. Ahmed (522) rivayet etmiştir.

İbn Ebi Zi'b, Abdurrahman b. Sa'd'dan nakleder:

#21,943
"Osman b. Affan'ı gördüm, sarı sakallıydı."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14495 *Taberâni, zayıf bir ravi olan Mikdâm b. Davûd'tan rivayet etmiştir. 1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (96) rivayet etmiştir.

Abdullah b. Avn el-Kâri:

#21,942
"Osman b. Affan'ı gördüm, beyaz sakallıydı" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14494 *Taberâni rivayet etmiştir. Ravilerden tanımadığım biri vardır. 3 3 Taberâni, M. el-Kebir' inde (95) rivayet etmiştir.

Mûsa b. Talha dedi ki:

#21,941
"Hz. Osman Cuma günü bastona yaslanırdı. İnsanların en güzeliydi. Üzerinde izar ve ridadan oluşan iki sarı giysi vardı. Minbere gelip oturuncaya kadar (bastona yaslanırdı.)"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14493 *Taberâni, zayıf bir ravi olan şeyhi Mikdâm b. Davûd'dan rivayet etmiştir. 2 2 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (93) rivayet etmiştir.

Abdullah b. Şeddad b. el-Hâd der ki:

#21,940
"Osman b. Affan'ı Cuma günü, üzerinde kalın ve fiyatı dört veya beş dirhem olan Aden' den getirilen bir izar ve yırtık bir örtüyle minberde gördüm. Etine dolgun, uzun sakallı ve güzel yüzlüydü."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14492 *Taberâni rivayet etmiştir. Senedi hasendir.1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (92) rivayet etmiştir. Ravilerden İbn Lehi'a zayıftır.

Abdullah b. Hazın el-Mâzini dedi ki:

#21,939
"Osman b. Affan'ı gördüm. Onun yüzünden daha güzel ne erkek, ne de kadın yüzü görmedim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14491 *Taberâni rivayet etmiştir. Ravilerden Rabi b. Bedr metrûktur.1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (94) rivayet etmiştir.

Usâme b. Zeyd der ki:

#21,938
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), beni içinde et olan bir tabakla Osman'a gönderdi. Yanına girdim. (Hanımı) Rukayye (=Rukiye). oturuyordu. İkisinden daha güzel iki kişi (çift) görmedim. Bir Rukayye'ye, bir Osman'a bakmaya başladım. Resulullah'ın (sallallahualeyhivesellem) yanına döndüğümde: "Onlann yanına girdin mi?" diye sordu. "Evet" deyince: "İkisinden daha iyi kan koca gördün mü?" diye sordu. "Hayır, ey Allah'ın Resulü! (Birbirlerine o kadar yakışıyorlardı ki) bir Rukayye' ye, bir Osman' a baktım durdum" dedim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14490 *Taberâni rivayet etti ve dedi ki: "Bu olay, örtünme ayeti inmeden önce gerçekleşmiştir." Rivayet zincirinde ismi söylenmeyen bir ravi vardır. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir.

Mus'ab b. Abdillah ez-Zübeyri dedi ki:

#21,937
Osman b. Affan b. Ebi'l-Âs b. Umeyye b. Abdi Şems b. Abdi Menaf b. Kusay b. Kilab b. Murra b. Ka'b b. Lüey b. Galib b. Fihr." Künyesi Ebu Amr' dır. Ebü Abdillah diye de anılır. Osman b. Affan'ın annesi, Urve binti Kureyz b. Rabia b. Hubeyb b. Abdi Şems'tir. Urve'nin annesi de Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) halası Ümmü Hakim el-Beyda binti Abdilmuttalib' dir. Ümmü Hakim' in annesinin annesi de (Fatma) binti Amr b. Âiz b. İmran b. Mahzum' dur. O da Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) baba tarafından ninesidir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14489 *Taberâni rivayet etmiştir. Ravileri güvenilirdir.

Ma'rûf b. Ebi Ma'rûf der ki:

#21,936
Hz. Ömer öldüğünde şöyle bir ses duydum: Ağlayacak olan İslam için ağlasın Neredeyse zamanı gelmeden helak olacaklardı Dünya ve içindeki hayırlar sırtını döndü Ahiret gününe iman eden dünyadan usandı."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14488 *Taberâni rivayet etmiştir. 1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (62) rivayet etmiştir. Ravilerden Ma'rûf b. Ehi Ma'rûf hakkında İbn Adiy "hadis hırsızlığı" yaphğını söylemiştir. Leys b. Ebi Süleym de zayıtır.

Yahyâ. b. Bukeyr bildiriyor:

#21,935
Hz. Ömer, (hicri) on üç yılının Receb ayında halife oldu. Yirmi üç yılında, Zilhicce'nin sonunda öldürüldü. Hançerlendikten sonra üç gün yaşadı ve Zilhicce'nin sonunda öldü. Cenaze namazını Suheyb kıldırdı. Oğlu Abdullah yıkadı ve beş giysiyle kefenledi. Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanına defnedildi. Zilhicce'nin sondan dokuzuncu günü olan Çarşamba günü hançerlendi. İnsanların bazıları dediler ki: "Hançerlendiği gün öldü. Öldüğünde yaşı ResuIullah'ın (sallailahu aleyhi vesellem) yaşı kadardı. O da altmış üçtü. Bazı insanlar: "Elli dokuz, bazıları elli üç, bazıları da elli beş, bazıları da elli dört yaşında vefat ettiğini söyler. Hilafeti on yıl dört ay birkaç gün sürdü.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14487 *Taberâni rivayet etmiştir. 1 1 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (73) Yahyâ b. Bükeyr'e dayandırdığı sahih bir senetle rivayet etmiştir.

Amr b. Ali bildiriyor: Denir ki:

#21,934
Hz. Ömer altmış üç yaşındayken öldürüldü." Doğru olan, elli sekiz yaşında olduğudur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 14 Hn: 14486 *Taberâni rivayet etmiştir. 4 4 Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (75) Amr b. Ali'ye dayandırdığı sahih bir senetle rivayet etmiştir.