Toplam 25,104 Hadis
Konular
Ebû Berze, Resftlullah'ın (sallallahu aleyhi wsellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#25,120
"Havz'ımın büyüklüğü Eyle ile San'ıi arasındaki mesafe kadardır. Onun eniyle boyu aynı büyüklüktedir. Devamlı ona Cennetten iki oluk akar. Bu oluklann biri gümüşten, diğeri ise altındandır. Onun suyu sütten daha beyaz, baldan daha tatlı, kardan daha soğuktur. Onun ibrikleri gökteki yıldızlar sayısıncadır. Ondan içen, Cennete girene kadar bir daha susamaz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18483 Ebu Davud'da Havz konusunda Ebu Berze'nin bundan başka bir hadisi vardır. *Ahmed, insanlara zarar veren şeyleri izale etme ve İbn Hatal'ın öldürülüşü konusunda rivayet etti. Ravileri Sahlh'in ravileridir. Taberani iki isnadla rivayet etti. Lafız da onundur. İsnadlarından birinde Said b. Süleyman en-Naşiti, diğerinde ise Salih el- Murri vardır ve ikisi de zayıftır.1 1 Mükerrer hadis: 10249.

İbn Abbas, Resftlullah'm (salla1lahıı aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#25,119
"Havz'ımın genişliği bir aylık mesafe kadardır. Onun eni ve boyu aynı büyüklüktedir. Bardaktan gökteki yıldızlar sayısınca, suyu kardan daha beyaz, baldan daha tatlı ve kokusu miskten daha güzeldir. Ondan bir kez içen kesinlikle bir daha susamaz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18482 *Taberani rivayet etti. Muhammed b. Abdilvehhab el-Harisi dışındaki ravileri Sahih'in ravileridir. O da güvenilirdir.

Enes, Resftlullah'm (sallallahu aleyhi veselJem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#25,118
"Bana Kevser verildi. Elimi (içine) vurduğum zaman onun şiddetli misk kokusu yaydığını, çakıllannın inciden olduğunu ve kenarlannda ise yatağı olmadan akan nehirler gördüm."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18481 Sahlh'te Havz konusunda Enes'in bundan başka metinle bir hadisi vardır. * Bezzar rivayet etti. Bazılarında bulunan zayıflığa rağmen ravileri güvenilir bulunmuştur.1 1 Bezzar (3488) rivayet etti.

Bureyde, Resulullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) Havz' dan sözedip şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#25,117
"Onda gökteki yıldızlar sayısınca ibrikler görürsün."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18480 *Bezzar rivayet etti ve "Bu hadis garibdir" dedi. Derim ki: Ravilerden Aiz b. Beşir zayıftır.2 2 Bezziir (3487) rivayet etti.

Sevban, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#25,116
"Ehl-i beytim(e kötü davranmalan) sebebiyle bu Havz'ıma gelenleri bu asamla kınlana kadar savanm."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18479 Derim ki: Bu hadis Sahih'te Ehl-i beytim şeklinde değildir. *Bezzar iki isnadla rivayet etti. Birinin ravileri Sahih'in ravileridir. 1 1 Bezzar (3483) rivayet etti.

Ebu Umame el-Bahili, Resftlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#25,115
"Havz'ım, Aden ve Amman arasındaki mesafe kadardır. Onda gökteki yıldızlar sayısınca bardaklar vardır. Ondan içen kesinlikle bir daha susamaz. Ümmetimden oraya yanıma ilk varacaklar, darmadağın saçlı, eski püskü elbiseli, seçkin kişilerden kendisine kız verilmeyen, (yöneticilerin) kapısına varmayan, üzerlerine düşen her şeyi veren (yerine getiren) ama onlann hakkı olan şeyin kendilerine verilmediği kişilerdir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18478 *Taberani rivayet etti. Bazılarında bulunan zayıflığa rağmen ravileri güvenilir bulunmuştur.

İbn Ömer, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi veselleın) şöyle buyurduğunu nakleder:

#25,114
"Havz'ımın büyüklüğü Aden ile Amman arası kadardır. O, kardan daha soğuk, baldan daha tatlı ve kokusu miskten daha güzeldir. Bardaklan gökteki yıldızlar kadardır. Ondan bir defa içen kesinlikle bir daha susamaz. İnsanlardan oraya ilk varacaklar Muhacirlerin fakirleridir." Onlardan bir kişi: "Onlar kimlerdir ya ResO.lallah?" diye sorunca, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi veselleın): "Onlar saçlan darmadağınık, yüzleri solmuş ve elbiseleri eski püskü olan kişilerdir. (Sultanlann) kapısından geri çevrilen kimselerdir, seçkin kişilerden kendisine kız verilmeyen, üzerlerine düşen her şeyi veren (yerine getiren), ama onlann hakkı olan şeyin kendilerine verilmediği kişilerdir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18477 Derim ki: İbn Ömer'in Sahlh'teki hadisi bu ibarelerle değildir. Buradaki ise başka ravilerin rivayetine daha uygun olanıdır. Sahih'teki ise şöyledir: "Havz'ın büyüklüğü Cerbd ile Ezruh arasındaki mesafe kadardır." Bunlar birbirine yakın olan iki köydür. Şeyhlerimizden birisi -ki o, Allame Salahaddin el-Ala'i'dir- bu hadisten "Sizinle Cerbıi ve Ezruh arası kadardır" bölümünü düşmüştür. Bunu kendisinden işittim. *Ahmed rivayet etti. Taberani Amr b. Ömer el-Ahmusi'nin, Muharik b. Abdillah b. Cabir'den olan rivayetinden nakletti. İbn Hibban bunların ikisini de güvenilir ravilere dair Sikfit adlı kitabında zikretti. Ahmed'in hocası Ebu'l-Muğire, Sahlh'in ravilerindendir.

İrbad b. Sariye, Resulullah'ın (sa1lallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#25,113
"Bu ümmet Havz'ıma gelip, beş günlük yoldan gelen develerin subaşında itiştikleri gibi itişeceklerdir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18476 *Taberani, biri hasen olan iki isnadla rivayet etti. 2 2 Taberani, M. el-Keblr'inde (18/253) rivayet etti.

Enes b. Malik, Resftlullah' ın (sa1lallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#25,112
"Benim bir Havz'ım vardır ve ben sizden önce oraya gideceğim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18475 Bu hadis Sahlh'te: "Ben sizden önce oraya gideceğim" kısmıyla kısa metinle vardır. *Taberani M. es-Sağtr'inde hasen isnadla rivayet etti.1 1 Taberani M. es-Sağlr'inde (1027) rivayet etti. Ravilerden Mücalid b. Said ve Taberani'nin Basra kadısı olan hocası Muhammed b. Cafer b. Bessam hakkında bilgi yoktur.

Bir rivayette ifade şöyledir:

#25,111
"Ümmetimin orada benim yanıma geleceği bir Havz'ım vardır. Onun genişliği San'd ile Yesrib arası kadardır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18474 Ebu Hureyre'nin Sahih'te bundan başka bir hadisi vardır. *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. İbn Hibban, Ferezdak'ı zayıf bulmuştur.

Bir rivayette ifade şöyledir:

#25,110
"Ümmetimin orada benim yanıma geleceği bir Havz'ım vardır. Onun genişliği San'd ile Yesrib arası kadardır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18473 Ebu Hureyre'nin Sahih'te bundan başka bir hadisi vardır. *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. İbn Hibban, Ferezdak'ı zayıf bulmuştur.

CAbir b. Abdillah, Resulullah'ın (sailailahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#25,109
"Ben Havz'a sizden önce gideceğim ve sizin diğer
ümmetlerden daha kalabalık olmanızla övüneceğim. Benden sonra birbirlerinin
boynunu vuran kafirler olmayınız."
Bir kişi: "Ya Res1'.ilallah! Havz' ın genişliği ne kadardır?" diye sorunca,
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Eyle ile -sanırım
şöyle dedi- Mekke arası kadardır. Onda yıldızlar sayısınca bardaklar vardır.
Onlardan birini alıp bırakhğında hemen bir başkası onu alır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18472 * Bezzar rivayet etti. Ravilerden Ubeyde b. el-Esved'i birden çok kişi zayıf bulmuş, İbn Ebi Hatim, Sikfit adlı kitabında: "Güvenilir birisinden duyarak rivayet ettiğini beyan ettiği zaman kendisine itibar edilir. Ondan önce gelen ravi güvenilirdir" demiştir. Diğer ravileri bazılarında bulunan zayıflığa rağmen güvenilir bulunmuştur.1 1 Bezzar (3482) rivayet etti ve: "Bu hadisin bu isnadla sadece Cabir' den rivayet edildiğini biliyoruz" dedi. Ubeyde b. el-Esved' den önce gelen ravi, Mücalid b. Said' dir ve zayıfhr.

Ebu Mes'ud, Resulullah'ın (sal.lallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#25,108
"Ashabımdan bazılan bana getirilecek. Onlan gördüğüm zaman benden uzaklaştınlacaklar. Ben: «Onlar benim ashabımdandır» dediğimde, bana: «Senden sonra neler yaphklannı bilmiyorsun» denilecek."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18471 *Taberani rivayet etti. Ravileri Sahih'in ravileridir. 1 1 Taberaru, M. el-Kebi'r'inde (17/201) rivayet etti.

Ebu' d-Derda, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#25,107
"Havz'ın başında birinizin benden uzaklaştınldığını görmeyeyim! Ben: «Onlar benim ashabımdandır» dediğimde, bana: «Senden sonra neler yaptıklannı bilmiyorsun» denilecek." Ebu'd-Derda: "Ya Resulallah! Beni onlardan yapmaması için Allah'a dua et" deyince, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Sen onlardan değilsin" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18470 *Taberani iki isnadla rivayet etti. Birinin Ebü Abdillah dışındaki ravileri, Sahih'in ravileridir. O da güvenilirdir.

Ebu Bekre, Resulullah'ın (saDallahu aleyhi vesellem) şöyle buyl!rduğunu bildiriyor:

#25,106
"Benim sohbetimde bulunan ve beni görenlerden bazı kişiler Havz'a yanıma gelecekler. Yanıma getirildiklerinde ve onlan gördüğümde benden uzaklaştınlacaklar. Ben: «Rabbim! (onlar benim) ashabım!» diyeceğim. Bana: «Senden sonra neler yaptıklannı bilmiyorsun» denilecek."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18469 *Ahmed iki isnadla rivayet etti. Birinin Ali b. Zeyd dışındaki ravileri, Sahih'in ravileridir. O da kendisinde bulunan zayıflığa rağmen güvenilir bulunmuştur. Taberani değişik isnadlarla rivayet etti. Birinin ravileri Ahmed'in ravileri gibidir.1 1 Ahmed (5/48, 50) rivayet etti.

Semure b. Cundub, ResUlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#25,105
"Benimle olan bir topluluk (Havz'a) yanıma gelir. Başlannı kaldırdıklannda benden uzaklaştınlırlar. Ben: «Ya Rabbi! (bunlar benim) ashabım» deyince, bana: «Senden sonra ne yaphklannı bilmiyorsun» denir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18468 *Taberani. el-Mu'cemu'l-keblr ve el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden Hakem b. Abdilmelik zayıftır.2 2 Taberani, M. el-Kebir'inde (6856) rivayet etti.

CAbir b. Abdillah, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi veselleın) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#25,104
"Ben sizden önce gideceğim. Eğer beni göremezseniz, ben büyüklüğü Eyle ile Mekke arasındaki mesafe kadar olan Havz' dayım. Oraya erkek ve kadınlardan kırbalarla ve bardaklarla gelecek kişiler olacak, ama tadına bakamayacaklar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18467 *Ahmed merfU ve mevkuf olarak rivayet etti; merfCı olan rivayetin senedinde İbn Lehia vardır. Mevkuf olan rivayetin ravileri Sahlh'in ravileridir. Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında merfCı olarak rivayet etti. Ravilerin içinde İbn Lehta vardır. Yine Taberani Sahlh'in ravileriyle "Onun tadına bakamayacaklar" kısmını rivayet etmiştir. Bezzar da aynı şekilde rivayet etti.1 1 Ahmed (3/345) merfu olarak rivayet etti. Ravilerden Ebu'z-Zübeyr vardır. O da müdellistir ve an'ane yoluyla hadis rivayet eder. Mevkôf olarak (3/384) rivayet etti. Taberam, M. el-Evsat'mda (753) ve Bezzar (3481, 1482) rivayet etti.

Q.bir b. Abdillah, Resulullah'ın (sa1lallahu aleyhi veEiem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#25,103
"Ben Havı' da yanıma kimin varacağına bakacağım. Bazı kişiler yanımdan alınacak. Ben: «Ya Rabbi! Bunlar benim ümmetim» diyeceğim. Bana: «Senden sonra ne yaptıklannı nereden biliyorsun! Senden sonra eski hallerine döndüler ve bu hal üzere kaldılar» denilecek." Cabir, Resulullah'm (sailallahu aleyhi veEieın) şöyle dediğini bildirdi: "Havz'ın büyüklüğü. bir aylık mesafe kadardır. Onun eni ve boyu aynı büyüklüktedir. Ondaki bardaklar (sayısınca) yıldızlar kadardır. Kokusu miskten daha güzel, rengi sütten daha beyazdır. Ondan bir defa içen bir daha kesinlikle susamaz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18466 *Ahmed rivayet etti. Ravileri Sahlh'in ravileridir. Bezzar muhtasar olarak rivayet etti. İsnadı zayıftır.2 2 Ahmed (3/384) ve Bezzar (3479) rivayet etti. İbn Eb1 Asım'ın Sünne'sine (771) bakınız.

İbn Abbas, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi veselleın) şöyle buyurduğunu nakleder:

#25,102
"Ben Havz'a sizden önce gideceğim. Kim (yanıma) vanrsa kurtulur. Bazı topluluklar getirilir ve sol tarafa götürülürler. Ben: «Ya Rabbi!» dediğimde, bana: «Bunlar senden sonra irtidad ettiler ve öyle kaldılar» denir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18465 *Ahmed ve başı şu ibarelerle Taberani. el-Mu'cemu'l-keblr ve el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayette bulundu: "Ben sizin kemerlerinizden tutmuşum. Ateşten sakınınız. Hadlerden sakınınız (onları uygulamazlık etmeyiniz) öldüğüm zaman sizi bırakınm. Ben sizden önce Havz'a gideceğim ... " *Bezzar rivayet etti. isnadında Leys b. Ebi Süleym vardır ve müdellistir. Diğer ravileri güvenilirdir. 1 1 Ahmed (2327), Taberan1, M. el-Keblr'inde (10953) ve Bezzar (1536, 3480) rivayet etti.

Ebu Said el-Hudri, Hz. Peygamber'in (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#25,101
"Bazılanna ne oluyor da: «Resulullah'ın akrabalığı kavmine bir fayda vermez» diyor? Vallahi! Benim akrabalığımın dünyada ve ahirette faydası vardır. Ey insanlar! Ben Havz'a sizden önce gideceğim. Yanıma geldiğinizde kişi: «Ya Resulallah! Ben falan oğlu falanım» diyecek, bir diğeri: «Ben falan oğlu falanım» diyecek. Ben: «Nesebimden olanı tanıyorum, ama benden sonra bidatler çıkardınız ve ardınıza bakmadan irtidad ettiniz» diyeceğim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18464 *Ebü Ya'la rivayet etti. Güvenilir bir ravi olan Abdullah b. Muhammed b. Akil dışındaki ravileri Sahih 'in ravileridir.1 1 Ebu Ya'la (1238) ve Ahmed (3/18, 39,62) rivayet etti.

Sehl b. Sa'd, Res11lullah'ın (saDallaluı aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#25,100
"Her topluluğun önünde giden biri vardır. Ben de Havz'a sizden önce gideceğim. Kim benim yanıma vanp Havz'dan içerse kesinlikle bir daha susamaz. Kim de bir daha susamazsa Cennete girer."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18463 *Taberani rivayet etti. Musa b. Ya'kCıb ez-Zemai dışındaki ravileri, Sahih in ravileridir. Onu da birden çok kişi güvenilir bulmuştur, ama kendisinde zayıflık vardır.

Sehl b. Sa' d, Res11lullah'ın (sallallahu aleyhi veseilem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#25,099
"Ben Havz'a sizden önce gideceğim. Kim benim yanıma vanp Havz' dan içerse kesinlikle bir daha susamaz. Şunu biliniz ki; yanıma çok iyi tanıdığım topluluklar gelir, ama aramıza bir engel konur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18462 Bu hadis Sahih'te sadece: "Ben Havz'a sizden önce gideceğim. Kim benim yanıma varıp Havz'dan içerse kesinlikle bir daha susamaz" kısmıyla vardır. *Taberani rivayet etti. Ravileri Sahih'in ravileridir.

Semure b. Cundub, ResO.lullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#25,098
"Peygamberler ümmetlerinin çokluğu konusunda birbirlerine karşı övünürler. O gün Havz'a yanıma varacaklar bakımından benim ümmetimin hepsinden daha çok olmasını temenni ediyorum. O gün her kişi, elinde bir asa ile ümmetinden tanıdığı herkesi Havz'ına davet eder. Her ümmetin; peygamberlerin sayesinde tanıyacaklan bir alameti vardır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18461 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Mervan b. Cafer es-Semuri'yi İbn Ebi Hatim güvenilir bulmuş, Ezdi ise: "Hakkında menfi söz söylenmiştir" demiştir. Diğer ravileri güvenilirdir. 1 1 Taberaru, M. el-Kebir'inde (7053) rivayet etti. Ravilerden Süleyman b. Semure'yi sadece İbn Hibban güvenilir bulmuştur. Hubeyb b. Süleyman ise meçhUldür. Ofer b. Sa'd kuvvetli değildir. S. es-Sahiha'ya (1589) bakınız.

Huzeyfe b. Useyd el-Ôifari, Resulullah'ın (sallaDahu aleyhi veselleın) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#25,097
"Ey insanlar! Ben sizden önce gideceğim ve siz Havz'a benim yanıma varacaksınız. Benim Havz'ımın genişliği San'a ile Busra arası kadardır. Onda yıldızlann sayısı kadar gümüş ve altından bardaklar vardır. Bana vardığınız zaman size iki ağırlığı soracağım. Benden sonra onlara nasıl davranacağınıza dikkat ediniz. (Bunlardan biri) Allah'ın Kitabı olan en büyük bağdır. Bu bağın bir ucu Allah'ın elinde, diğer ucu ise sizin elinizdedir. Ona iyi tutununuz. (Ondan) sapmayınız ve değiştirmeyiniz. (İkincisi ise) ıtretim olan Ehl-i beyt'imdir. Her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan bana bunlann Havz' a yanıma varana kadar birbirlerinden aynlmayacağını bildirdi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18460 *Taberani iki isnadla rivayet etti. İkisinde de Zeyd b. el-Hasan el-Enmati vardır. İbn Hibban onun güvenilir olduğunu söylemiş. Ebu Hatim ise zayıf bulmuştur. Birinin diğer ravileri, Sahlh'in ravileridir. Diğerinin Nasr b. Abdirrahman el-Vaşşa dışındaki ravileri Sahih'in ravileridir. 1 1 Taberani, M. el-Kebir'inde (2683, 3052) rivayet etti.

Usame b. Zeyd bildiriyor:

#25,096
Resftlullah (saDallahu aleyhi veselJem) birgün Hamza b. Abdilmuttalib'in yanına gitti ve onu bulamadı. Hamza'run Neccar oğullarından olan hanımına sorunca: "Babam sana feda olsun! Sana doğru gitmişti. Zannedersem Neccar oğullarının sokaklarında seninle karşılaşmad:l. Girmez misin ya Resulallah!" dedi. Hz. Peygamber (saJlallahualeyhivesellem) girince, Hamza'nın hanımı kendisine çekirdeksiz hurma ikram etti. Resulullah (saJlallahu aleyhi vesellem) ondan yiyince Hamza'run hanımı: "Afiyet olsun ya Resülallah! Ben sana gelmek isterken sen bana geldin. Sana hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Ebu Umara, sana Cennette Kevser adında bir nehir verildiğini söyledi" dedi. - Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Evet; onun zemini yakut, mercan zeberced ve incidendir" deyince, Hamza' run hanımı: "Havzıru bana vasfetmeni ve bunu senden duymayı istiyorum" dedi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Onun büyüklüğü Eyle ve San'ıi arası kadardır. Onda yıldızlann sayısınca ibrikler vardır. Benim yanıma oraya geleceklerden en çok sevdiğim kişiler, senin kavmindir (yani Ensar) ey Hamd'ın kızı" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18459 Derim ki: "Ey Kahd'ın kızı" demiş te olabilir. *Taberani rivayet etti. Ravilerden Hiram b. Osman metruktur.1 1 Taberaru, M. el-Keblr'inde (2959) ve kısa metinle Bezzar (3486) rivayet etti.

Ebü UmAme, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#25,095
"Yüce Allah, ümmetimden yetmiş bin kişiyi hesapsız .'.,; bir şekilde Cennete sokacağına dair bana söz verdi." Yezid b. el-Ahnes şöyle dedi: "Vallahi bunlar, ümmetin içinde ancak susuz bir yerde olan san renkli sinekler kadardır." Resfilullah (sallallahu aleyhi veselleın): "Rabbim, yehniş bin kişiyi, her bin kişiyle birlikte de yehniş bin kişiyi Cennete koyacağına dair söz verdi ve üç. avuç daha ekledi!" buyurdu. Yezid b. el-Ahnes: "Ey Allah'ın Peygamberi! Havz'ının genişliği ne kadardır?" diye sorunca Resülullah (sallallahualeyhivesellem): "Aden ile Amman arası kadar -eliyle işaret ederek- hatta daha geniştir. Onda altın ve gümüşten olan iki vadi vardır" buyurdu. Yezid: "Havz' ın nasıldır?" deyince ise Restllullah (sailallahu aleyhi veselleın) şu karşılığı verdi: "Sütten daha beyaz, baldan daha tatlı, kokusu ise miskten daha güzeldir. Ondan içen bir daha susamaz ve kesinlikle artık yüzü kararmaz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18458 Tirmizi ve İbn Mace'de bu hadisin bir kısmı vardır. *Ahmed ve Taberani rivayet ettiler. Ahmed'in ravileri ve Taberani'nin ravilerinin bazıları, Sahih'in ravileridir. Ancak Taberani'de: "Onun içeceği nasıldır?" diye sorunca ResCılullah (saııaııat..ı aleyhi vesellem): «Onun içeceği sütten daha beyaz, tadı ise baldan daha tatlıdır» buyurdu"' şeklindedir.1 1 Ahmed (5/250- 251-268) ve Taberaru, M. el-Kebir'inde (7665) rivayet etti.

Abdullah b. Mes'ud bildiriyor:

#25,094
Müleyke'nirı iki oğlu Resulullah'a (sallallahu aleyhi vesellem) gelip: "Ya Resulallah! Annemiz kocasına iyi davranır, oğluna şefkat gösterir ve misafire ikram ederdi. Ancak Cahiliye döneminde kızını diri diri toprağa gömdü. (Bunun yeri neresidir?) dediler. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Anneniz cehennemdedir" buyurunca, onlar üzüntüleri yüzlerinden belli olmuş bir şekilde geri döndüler. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) geri dönmelerini emretti; onlar yeni bir şey oldu ümidiyle yüzlerinden mutlu oldukları belli olacak bir şekilde Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanına geri döndüler. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Benim annem de sizin annenizle beraberdir" buyurdu. Münafıklardan bir kişi: "Anasına herhangi bir faydası dokunmayanın bize ne faydası olabilir ki?" dedi. Ensar' dan, Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) kendisinden daha çok soru soranı görmediğim bir kişi: "Ya Resülallah! Rabbirı annen hakkında bir söz mü verdi veya annen ile bunların annesi hakkında bir şey mi buyurdu?" diye sorunca, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Bunu Rabbimden istemedim. Rabbim de bu konuda bana ümit vermedi. Ben Kıyamet günü Makam-ı Mahmud' da duracağım." Ensar'dan olan kişi: "Ya Resulallah! Makam-ı Mahmud nedir?" diye sorunca, Resulullah (sallal1ahu aleyhi vesellem): "Yalınayak, çıplak ve sünnetsiz olarak getirildiğiniz zaman, ilk giydirilecek kişi Hz. İbrahfm olacakhr. Yüce Allah: «Dostumu giydiriniz» buyuracak; kendisine iki beyaz elbise getirilecek ve Hz. İbrıihfm on lan giyecek. Sonra Arş' a doğru yönelerek oturacak. Sonra benim elbisem getirilecek ve ben onlan giyeceğim ve onun sağında öyle bir yerde duracağım ki hiç kimse orada durmayacak ve evvelkilerle sonrakiler bana gıpta edecekler. " Resfilullah (sallal1ahu aleyhi vesellem) devamla şöyle dedi: "Kevser' den Havz' a bir nehir açılacak" Münafık: "Hiçbir su, siyah çamur ve çakıl dışında bir şeyin üzerinde akmaz" deyince, Hz. Peygamber (sallailahu aleyhi vesellem): "Onun çamuru misk, çakılı ise incidir" buyurdu. Münafık: "Ben bu günkü gibi bir şeyi daha önce hiç duymadım. Hiçbir çamur ve çakıl üzerinde akan su yoktur ki; onun (etrafında) nebat olmasın" dedi. Ensar' dan olan kişi: "Ya Resulallah! Onun nebatı var mıdır?" diye sorunca, Resfilullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Evet, onun nebatı altından çubuklardır" buyurdu. Münafık: "Ben bu günkü gibi bir şeyi daha önce hiç duymadım. Eğer çubuk çıktıysa onun yaprakları olur ve o çubuk meyve verir" dedi. Ensar' dan olan kişi: "Ya Resulallah! O çubukların meyvesi var mıdır?" diye sorunca Hz. Peygamber (saJJallahu aleyhi vesellem): "Evet; her türlü mücevher renginde meyveleri vardır. Onun suyunun rengi sütten daha beyaz, tadı ise baldan daha tatlıdır. Ondan bir defa içen ondan sonra hiç susamaz. Ondan mahrum olan ise (ne içerse içsin) susuzluğu gitmez" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18457 *Ahmed, Bezzar ve Taberani rivayet ettiler. Hepsinin senedinde Osman b. Umeyr vardır ve zayıftır.1 1 Ahmed (3787), Taberani, M. el-Keblr'inde (10017) ve Bezzar (3478) rivayet etti.

Havle binti Hakim der ki:

#25,093
"Resulullah' a (sallallaluı aleyhi vesellem): "Ya Rest1lallah! Senin Havz'ın var mıdır?" diye sordum. Rest1lullah (sallallahualeyhiveselleın): "Evet, doğrudur. İnsanlar içinde en sevdiğim kişiler senin kavminden Havz'a yanıma gelenlerdir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18456 *Ahmed ve şu ifadelerle Taberani rivayet etti: "Bu hadisi, EbCı Halid el-Ahmar, Havle binti Hakim'den böyle rivayet etti. Başkaları ise bunun yerine Havle binti Kays ismini verir." İkisinin de ravileri Sahlh'in ravileridir. 2 2 Ahmed (6/409-410) ve Taberaru, M. el-Kebir'inde (24/233,241,242) rivayet etti.

Yuhannes anlatıyor:

#25,092
Hamza, Medine'ye geldiği zaman, Benft Neccar' dan Havle binti Kays b. Fehd el-Ensariyye ile evlendi. Resftlullah (sallallahu aleyhi vesellem) Hamza' yı Havle' nin evinde ziyaret ederdi. Havle de Resulullah'tan (sailallaluı aleyhi vesellem) naklen hadisler söylerdi. (Bir defa) şöyle dedi: ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem) yanımıza geldiği zaman ona: "Kıyamet gü.nünde büyüklüğü şuradan şuraya kadar olan bir havuzum olacaktır" dediğin bana ulaşb. Doğru mudur?" diye sordum. Hz. Peygamber (sallallaluı aleyhi veselleın) de: "Evet, doğrudur. İnsanlar içinde en sevdiğim kişiler ondan içen senin kavmindir" karşılığını verdi. Havle dedi ki: Resulullah' a (sallallahu aleyhi veselleın) içinde ekmek veya çorba olan bir çömlek takdim ettim. Hz. Peygamber (sa1Iallahu aleyhi vesellem) yemek için elini çömleğe uzatınca (çömleğin içindeki sıcak olduğu için) parmaklarını yaktı. Bunun üzerine Resulullah (sa1Iallahualeyhi vesellem): "Ah!" deyip şöyle devam etti: "İnsan üşüse de inler, ısınsa da inler."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18455 *Ahmed ve daha kısa metinle Taberani şu ifadelerle rivayet etti: "Benim katımda insanların en sevimlisi" veya "Oraya varacaklar, benim için insanların en sevimlilerindendir." Yine Taberani: "Havle, ResCılullah'a (salallahu alejtıi lll!iellem) bulamaç aşı takdim etti" demiştir. Ahmed'in ravileri Sahih'in ravileridir. 1 1 Ahmed (6/410) ve Taberaru, M. el-Kebir'inde (24/231-232) rivayet etti.

Abdullah b. Bureyde bildiriyor:

#25,091
(Emevilerin Kufe valisi) Ubeydullah b. Ziyad, Havz konusunda şüpheye düşünce, Zeyd b. Erkam'ı çağırarak Havz'ı ona sordu. Zeyd, ona çok hoşuna giden latif bir hadis söyledi. Ziyad "Bunu bizzat ResUlullah'tan (sallallahu aleyhi veselleın) mı duydun?" diye sorunca, Zeyd: "Hayır; kardeşim bana bildirdi" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18454 *Ahmed rivayet etti. Ravileri Sahih'in ravileridir. İlim konusunda, ResQlullah'ın (sallallahu aleytıi vesellem) adına yalan söyleyenler bölümünde Havz'dan bahsedilirken Zeyd b. Erkam'ın bir hadisi geçmişti.

Ebu Said el-Hudri, Resulullah'm (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#25,090
"San'a ile Eyle arasındaki mesafe büyüklüğünde bir nehrim vardır. Onda yıldızların sayısı kadar bardak vardır. O, kardan daha soğuk, baldan daha tatlı ve sütten daha beyazdır. Ondan bir defa içen kesinlikle bir daha susamaz. Ondan içmeyen ise (ne içerse içsin) susuzluğu gitmez."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18453 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden Muhammed b. Ubeydillah el-Arzemi metruktur.

Enes, Resftlullah'm (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#25,089
"Ey Ensar topluluğu! Sizinle buluşacağımız yer Havz'ımdır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18452 * Bezzar rivayet etti. Ravileri Sahih 'in ravileridir. 2 2 Bezzar (3485) rivayet etti.

Enes, Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#25,088
"Havz'ım şuradan şuraya kadar büyüklüktedir. Bardaklan yıldızlar ' kadar çoktur. Kokusu miskten daha güzel, tadı baldan daha tatlı, kardan daha soğuk ve sütten daha beyazdır. Ondan bir defa içen bir daha susamaz. Ondan içmeyen ise (ne içerse içsin) susuzluğu gitmez."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18451 Bu hadis Sahlh'te kısa metinle mevcuttur. *Bezzar ve Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden Mes'Cıdi güvenilirdir, ama ahir ömründe ezberi bozulmuştur. İkisinin de diğer ravileri Sahlh'in ravileridir. 1 1 Bezzar (3484) rivayet etti.

Enes b. Malik bildiriyor: Resulullah'ın (sallallahu aleyhi veselleın) yanına girdim; şöyle buyurdu:

#25,087
"Bana Kevser verildi." Ben: "Ya Resülallah! Kevser nedir?" diye sorunca Resulullah (sallallahualeyhiwsellem): "Cennette bir nehirdir. Onun uzunluğu doğuyla bah arasındaki mesafe kadardır. Ondan içen bir daha susamaz. Ondan abdest alan bir daha kirlenmez. Zimmetimi bozan ve Ehl-i beytimi öldürenler ondan içemez" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18450 Enes'in, Sahlh'te Kevser'le ilgili bundan başka bir hadisi vardır. *Taberani rivayet etti. Ravilerden Hammad b. Yahya b. el-Muhtar meçhuldür. Atiyye ise zayıftır.

Ebu Umame, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi wselleın) şöyle buyurduğunu nakleder:

#25,086
"Cehenneme öyle bir gün gelecek ki; kuruyup kızarmış ekinin yanması gibi yanacak ve (alevlerin şiddetinden) kapılan sallanacaktır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18449 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Cafer b. ez-Zübeyr zayıftır.1 1 Taberani, M. el-Keblr'inde (7969) rivayet etti. Ravilerden Cafer b. ez-Zübeyr hadis uydurmakla suçlanmışhr. Yine raviler arasında yer alan Kasım Ebu Abdirrahman hakkında ihtilaf vardır.

Ebu Bekr es-Sıddik, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#25,085
"Ümmetim için, Cehennemin sıcaklığı hamamın sıcaklığı gibidir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18448 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden Muhammed b. Ömer el- Vakıdi çok zayıftır. 2 2 Taberani, M. el-Evsat'ında rivayet etti. Ravilerden Talha b. Abdillah'ın durum bilinmemektedir. İbn Hibban güvenilir olduğunu söylemiştir. Şu'ayb b. Talha hakkında ihtilaf vardır. Muhammed b. Abdirrahman b. Reysan hadis uydurmakla suçlanmışbr. Zehebi, Vakidi'nin biyografisinde bu hadisi zikretmiştir. S. ed-Daife'ye (709) bakınız.

Ebu Semine bildiriyor:

#25,084
Vurud (cehenneme mutlak olarak ugrama) konusunda ihtilafa düştük. Bazılarımız: "Mümin olan '\ Cehenneme girmeyecektir" derken, bazıları: "Herkes Cehenneme girecek ve Allah takva sahiplerini oradan kurtaracak" dedi. Cabir b. Abdillah'ı bulup: "Vurud hakkında ihtilafa düştük" deyince, Ccibir: "Oraya herkes girecek" dedi. Ben: "Biz bu konuda ihtilafa düştük. Bazılarımız: «Mümin olan Cehenneme girmeyecektir» derken, bazılarımız: «Herkes Cehenneme girecek» dedi" dedim. Cabir b. Abdillah iki parmağıyla kulaklarım işaret ederek: "Eğer Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle dediğini duymadıysam bunlar sağır olsun" diyerek şöyle nakletti: "Vurüd, girmektir. İyi veya kötü Cehenneme girmeyecek kimse kalmaz. O, Hz. İbrahfm için serin ve selamet olduğu gibi müminler için de serin ve selamet olur. İçindekilerin (soğuktan) ürpermelerinden dolayı ateş -veya-Cehennem feryat eder. Sonra Yüce Allah, zalimleri olduğu yerde bırakıp kendisinden korkanlan oradan kurtanr."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18447 Cabir'in, Sahlh'te bundan başka mevkuf bir hadisi vardır. *Ahmed rivayet etti. Ravileri güvenilirdir. 1 1 Mükerrer hadis: 11159.

Ya'la b. Munye, ResO.lullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle :-. buyurduğunu nakleder:

#25,083
"Kıyamet günü, Cehennem mümine der ki: «Hızlı geç ey mümin! Senin nurun alevimi söndürdü»."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18446 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Süleym b. Mansur b. Ammar zayıftır.1 1 Taberaru, M. el-Keblr'inde (22/258) rivayet etti. Senette kopukluk vardır.

Ebu Hureyre'nin bir rivayetinde:

#25,082
"Diledikleri ve onun on katı" şeklindedir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18445 İbn Mes'lıd ve Ebu Hureyre'nin, Sahlh'te bundan başka merfU olan hadisleri vardır. *Taberani rivayet etti. Asım dışındaki ravileri Sah'ih'in ravileridir. O da güvenilir bulunmuştur.1 1 Taberani, M. el-Keblr'inde (8992) rivayet etti.

Abdullah b. Mes'ud der ki:

#25,081
"Cehennem üzerine bilenmiş kılıç gibi keskin ve kaygan olan Sırat kurulur. Üzerinde geçenlere takılan ateşten çengeller vardır. Bunlara takılan yüzüstü cehenneme kapaklanır. Üzerinden bazıları şimşek gibi geçer. Buna rağmen yine de bu kancalara takılmaktan korkar. Sonra bazıları rüzgar gibi geçer. Buna rağmen yine bu kancalara takılmaktan korkar. Bazısı at koşar gibi geçer. Bazıları ayakla koşar gibi bir hızla, bazıları da hızlı yürüyen birisi gibi geçerler, bazıları da normal yürüyüşle geçerler. En sondan giden kimse de cehennemi hak edip bir süre ceza çektikten sonra Allah' ın rahmetinin çokluğu sayesinde cennete girer. Ona «Ne dilersen dile, ne istersen söyle» dendiğinde; adam «Ya Rabb! Benimle alay mı ediyorsun?» der. Bunun üzerine ona tekrar «Ne diliyor, ne istiyorsan söyle» denir. Nihayet dilekleri bitince Yüce Allah ona «Ne istiyorsan, yanında bir kat fazlası ile sana veriyorum» buyurur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18444

İbn AbbAs, Resülullah' ın (sallailahu aleyhi veselleın) şöyle buyurduğunu nakleder:

#25,080
"Yüce Allah, Kıyamet günü kullannın durumunu teşhir etmemek için isimleriyle çağınr. Sıratın yanında ise Yüce Allah her mümin kadın ve erkeğe ve her münafığa bir nur verir. Sırata geldiklerinde Allah münafık kadın ve erkeklerin nurunu çekip alır. Münafıklar: «Bizi bekleyin de nurunuzdan aydınlanalım» (Hadid Sur. 13) derler. Müminler ise: «Rabbimizl Nurumuzu tamamla» (Tahrim Sur. 8) derler. O zaman kimse kimseyi hahrlamaz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18443 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Ebu Huzeyfe İshak b. Bişr metruktur.

Abdullah b. Amr, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi wsellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#25,079
"Sırat'a götürüldüklerinde ümmetimin parolası «Ey kendisinden başka ilah olmayan» sözüdür."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18442 *Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden zayıf olmasına rağmen güvenilir bulunanlar vardır. Ravilerden Abdus b. Muhammed'i tanımıyorum. 1 1 Taberaru, M. el-Evsafında (160) rivayet etti. Ravilerden Mansur b. Ammar el-Kas, muhaddislerden biri değildir. Cehmiyye mezhebindendir. İbn Lehia zayıfhr. S. ed- Daife'ye (1972) bakınız.

Ebü Bekre, Resülullah'ın (saDallahu aleyhi veselleın) şöyle buyurduğunu nakleder:

#25,078
"Kıyamet günü insanlar Sırat'a götürülürler. Sıratın iki kenan onlan, hpkı kelebeklerin ateşe düşmesi gibi birbirlerinin üzerine düşürür. Yüce Allah rahmetiyle onlardan dilediğini kurtanr." Resulullah (salla1lahu aleyhi ve>eUem) devamla şöyle dedi: "Sonra meleklere, peygamberlere ve şehitlere şefaat etmeleri için izin verilir. Onlar da şefaat edip (aracılık ettiklerini) oradan çıkanrlar. Onlar da şefaat edip (aracılık ettiklerini) oradan çıkanrlar. Onlar da şefaat edip (aracılık ettiklerini) oradan çıkanrlar. 11 -ravi Affan bir defasında şu ilaveyi yaph: "Onlar da şefaat edip kalbinde zerre ağırlığı kadar iman olan kişiyi oradan çıkanrlar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18441 *Ahmed rivayet etti. Ravileri Sahi'h'in ravileridir. Taberani M. es-Saği'r ile yakın bir metinle M el-Kebi'r'de ve Bezzar rivayet etti. Ravileri Sahih'in ravileridir. 1 1 Ahmed (5/43), Taberaru M. es-Saği'r'inde (929) ve Bezzar (4367, 4368) rivayet etti.

Hz. Aişe bildiriyor: Resulullah'a (sallallahu aleyhi vesellem):

#25,077
"Ya ·~'I~'"' ResUlallah! Kıyamet günü kişi sevdiğini hatırlar mı?" diye sordum. Resıllullah (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu ki: "Ey Aişe! Şu üç yerde hatırlamaz. Mizan'ın başında; amellerin hafif ya da ağır geldiğini öğreninceye kadar, amel defterlerinin havalarda uçuştuğu ve Kitab'ının sağ tarafından mı, yoksa sol tarafından mı verildiğini görünceye kadar ve Cehennemden bir boyun uzanarak üzerlerine abanır ve der ki: «Ben şu üç kısım insan için görevlendirildim. Yüce Allah ile birlikte başka bir ilıiha ibadet eden, Jıesap gününe inanmayan kişiye ve her zorba ve inatçı kişiye.» Sonra bunlara dolanır ve onları cehennemin derinliklerine atar. Cehennem üzerinde kıldan ince ve kılıçtan keskin bir köprü, üzerinde de demir kancalar ve dikenler vardır. Bunlar Allah'ın dilediği kişileri alırlar. Bu köprünün üzerinden bazı insanlar göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir sürede bazılan şimşeğin çakması gibi, bazılan rüzgar gibi, bazılan soylu ata binmiş bir süvarinin geçişi gibi hızla geçerler. Melekler ise şöyle derler: «Ya Rabbi! Sen kurtar.» (Kimisi Sırat' tan) selametle geçer kurtulur. Kimisi yıpranmış bir şekilde geçer kurtulur. Kimisi ise yüzüstü ateşe yuvarlanır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18440 Bu hadisin bir kısmı Ebü Davüd'da mevcuttur. *Ahmed rivayet etti. Ravilerden İbn Lehia zayıftır. Güvenilir olduğunu söyleyenler de vardır. Diğer ravileri Sahlh'in ravileridir.

Muaz b. Cebel der ki: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#25,076
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Şayet isterseniz, Kıyamet günü Yüce Allah'ın size söyleyeceği ilk şeyi bildiririm" deyince sahabe: "Bildir!" dedi. Hz. Peygamber (sa11allahu aleyhi ve;elJem) şöyle buyurdu: "Yüce Allah müminlere: «Benimle buluşmayı sevdiniz mi?» diyecek. Müminler: «Evet ey Rabbimiz» karşılığını verince, Yüce Allah: «Neden?» diye soracak. Müminler: «Rahmet ve affını istedik» diyecekler. Yüce Allah: «Rahmetim size vacib oldu» buyuracak."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18439 *Taberani birisi hasen olan iki isnadla rivayet etti. 1 1 Taberaru, M. el-Keblr'inde (20/94-95) rivayet etti. Hadiste kopukluk vardır. Katade b. el-Fadl er-Rehavi makbuldur. Yine Taberani (20/125) rivayet etti. Ravilerden Ubeydullah b. Zahr zayıftır. Daha önce geçen 3903. hadise bakınız. Ahmed, (5/238) İbn Zahr yoluyla rivayet etti.

Utbe b. Abd, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakletti:

#25,075
"Kişi, annesinden doğduğu günden ölene kadar Allah nzası için yüzüstü sürünse, yine de kıyamet günü bu amelini küçük görür."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18438 *Taberan'i rivayet etti. Ravilerden Bakiyye müdellistir. Diğer ravileri güvenilirdir. Bu hadis iman konusunda Allah'ın kulları üzerindeki hakkı bölümünde geçmişti.1 1 Mükerrer hadis: 152, 17680.

Cabir, Resfilullah' ın (sallallahu aleyhi veselleın) şöyle buyurduğunu nakleder:

#25,074
"Yedi gökte bir kanşlık veya bir el kadar bir yer yoktur ki orada, kıyamda duran bir melek, rükuda veya secdede olan bir melek olmasın. Kıyamet günü geldiğinde hepsi: «Allahım! Seni noksanlıklardan tenzih ederiz. Sana hakkıyla ibadet edemedik, ancak Sana hiçbir şeyi ortak koşmadık» derler."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18437 *Taberan'i, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden Urve b. Mervan hakkında Darakutni: "Hadiste kuwetli değildir" demiştir. Diğer ravileri Sahih'in ravileridir.

Vasile b. el-Eska', Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#25,073
"Kıyamet günü Allah günahsız bir kişiyi haşredip: «Seni amelinden mi, yoksa sana vermiş olduğum nimetlerden mi hesaba çekmemi istersin?» diye sorar. Kul: «Ya Rabbi! Biliyorsun ki Sana hiç isyan etmedim» der. Yüce Allah: «Kulumu alıp ona nimetlerimden birinin hesabını sorun» buyurur. Bütün iyilikleri, Allah'ın kendisine vermiş olduğu bir nimeti karşılamaya yetmez. O zaman kul: «Ya Rabbi! Beni nimetin ve rahmetinle hesaba çek» buyurur. Yüce Allah ta: «Nimetim ve rahmetimle hesaba çekeceğim» buyurur." -Hadis aslında devam ediyor

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18436 * Hesap konusunda daha önce geçmişti.1 1 Mükerrer hadis: 18389.

İbn Ömer bildiriyor: Habeşistan' dan bir kişi Resftlullah' a (saUallaluı aleyhi wsellem) gelerek:

#25,072
"Ya Resftlallah! Teninizin rengi ve nübüvvetle bizden üstün kılındınız. Şayet senin iman ettiğine iman eder ve senin yaptığın ameli yaparsam Cennette seninle beraber olur muyum?" diye sorunca, Resftlullah (sallallahualeyhiveıellem): "Evet" dedi. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) sonra şöyle buyurdu: "Kim La ilahe illallah derse, bununla Allah'ın katında ona verilmiş bir ahit vardır. Kim: «Sübhalallah» derse Allah ona yüz bin sevap yazar." Adam: "Ya Resfilallah! Bu kadar sevaptan sonra nasıl helak oluruz?" diye sorunca, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi veıellem): "Nefsim elinde olana yemin ederim ki; Kıyamet gü.nü, kişi bir dağa konsa ağır gelecek salih amelle gelir; Allah'ın kendisine bahşettiği nimetlerden birisi, kalkıp Allah ona fazlından vermeseydi, neredeyse bütün bu salih amellerini bitirirdi" buyurdu. Sonra "lnsan~lu, var edilip bahse de~er bir şey olana kadar, şüphesiz uzun bir zaman geçmemiş midir?" ayetinden "Oranın neresine baksan, nimet ve büyük bir saltanat görürsün" (İnsan Sur. 1-20) ayetine kadar olan kısım nazil oldu. Habeşli adam: "Ya Resfilallah! Cennette, benim gözüm senin gözünün gördüğü gibi mi görecek?" diye sordu. Resfilullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Evet" deyince Habeşi adam o kadar ağladı ki sonunda öldü. İbn ômer ekledi: "Ben Res11lullah'ı (sallallahualeyhivesellem), onu mezarına indirirken gördüm."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18435 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden EyyOb b. Utbe zayıftır, fakat az bir güvenilirlik mevcuttur.

Enes b. Malik, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#25,071
"Kıyamet günü Ademoğluna üç amel defteri i çıkanlır. Defterlerden birinde salih amel, diğerinde günahlan, üçüncüsünde ise{: Allah'ın kendisine verdiği nimetler vardır. Yüce Allah, en küçük nimetine" - ~' , ya da sanırım şöyle dedi: - "Nimetlerin bulunduğu defterde bulunan en küçük nimete: «Bunun salih amellerinden sana karşılık olan şeyi al» buyurur. Nimet, kişinin bütün salih amellerini alır ve bir kenara çekilerek: «İzzetine yemin ederim ki; daha bütün hakkımı alamadım» der. Kişinin amel defterinde sadece günahlan ve kendisine verilen nimetler(in bulunduğu defterler) kalır. Bütün salih amelleri biter. Yüce Allah bir kula merhamet etmek istediğinde şöyle buyurur: «Ey kulum! Senin sevaplannın karşılığını arthrdım ve günahlannı bağışladım»." - Sanırım şöyle dedi: - "Ve nimetimi sana verdim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18434 *Bezzar rivayet etti. Ravilerden Salih el-Murri zayıftır.1 1 Bezzar (3444) rivayet etti. Ravilerden Davud b. el-Muhabber uydurma hadis rivayet etmekle itham edilmiştir.