Toplam 23,497 Hadis
Konular
İbn Ömer dedi ki:

#23,513
Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) bir adama şöyle buyurduğunu işittim: "Tenakkah ve tevekkah. (Arkadaşı iyi seç ve ona karşı dikkatli ol!)"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13109 * Bunu M. es-Sağir ile el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş2 ve şöyle demiştir: -En doğrusunu Allah bilir- Bize göre bunun anlamı; "Arkadaşı iyi seç ve ona karşı dikkatli of" şeklindedir. Bana ulaştığına göre ilim erbabından bazı kimseler de bunu başka bir anlamda şöyle yorumlamışlardır: "Günahlardan sakın ve cezasından uzak dur!" Senedinde Abdullah b. Mis'ar b. Kidam vardır ki metrük bir ravidir. 2 Taberani, M. es-Sağir (754). Bunun senedinde de Taberani'nin hocası Kasım b. Muhammed ed-DellaI vardır ki Darekutni onu zayıf görmüştür.

Kurra bildiriyor:

#23,512
İbn Sirin' e: "Ashab-ı Kiram şaka yapar mıydı?" diye sorunca şu karşılığı verdi: "İbn Ömer şaka yapar ve şu şiiri okurdu: O, pişman kimselerin malından şarap içmeyi sever; Ancak paraların kendisinden ayrılmasını sevmez. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13108 * Taberani rivayet etmiştir. 1 Ravileri, Sahih ravileridir. 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr (13066).

Ubeyd b. Umeyr bildiriyor:

#23,511
Bir adamın, İbn Ömer' e şöyle dediğini duydum: "Sen Resulullah'ın (sallallahualeyhivesellem) "Şüphesiz ben de şaka yaparım. Fakat şaka yaparken ancak gerçek olanı söylerim" dediğini işitmedin mi?" O da "Evet" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13107 * Hadisi el-Mu'cemu'l-kebir ile el-Mu'cemu'l-evsıit'ta Taberani rivayet etmiştir. 2 Senedinde tanımadığım bir ravi vardır. 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (13443).

Abdullah b. Ömer bildiriyor: Allah'm Resulü (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,510
"Şüphesiz ben de şaka yapanm. Fakat şaka yaparken de ancak gerçeği söylerim" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13106 *Bunu M. es-Sağir'de Taberani rivayet etmiştir. 1 İsnadı hasendir. 1 Taberani, M. es-Sağlr (779); Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat (999). Taberani demiştir ki: "İbn Ömer' den sadece bu isnadla rivayet edilir."

Ebu Said el-Hudri dedi ki: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,509
"Şu bir gerçektir ki, insan, hiçbir kötülük kastetmeden sadece onunla yanındakiler gülsün diye öyle bir söz sarf eder ki, o sözden dolayı gökyüzünden daha uzakta bir yere yuvarlanır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13105 •Bu hadisi el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. Senedinde Atıyye el-Avfi vardır ki zayıf olduğu halde İbn Main onu güvenilir görmüştür.

Abdullah b. Amr'ın bildirdiğine göre Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,508
"Sevdiğini ölçülü sev! Çünkü o (sevdiğin) bir gün nefret ettiğin kişi olabilir. Nefret ettiğinden de ölçülü nefret et! Çünkü o bir gün sevdiğin olabilir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13104 *Bunu el-Mu'cemu'l-evsıit ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiştir. Senedinde Muhammed b. Kesir el-Fihri vardır ki zayıf bir ravidir.

İbn Ömer dedi ki: Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,507
"Sevdiğini ölçülü sev! Çünkü o (sevdiğin) bir gün nefret ettiğin kişi olabilir. Nefret ettiğinden de ölçülü nefret et! Çünkü o, bir gün sevdiğin olabilir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13103 *Bunu el-Mu'cemu'l-evsıit ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiştir. Senedinde Cemil b. Zeyd vardır ki zayıf bir ravidir.

Amra bint Abdirrahman bildiriyor:

#23,506
Mekke' de bir kadın vardı; şakacılığı ile tanınırdı. Bir defasında bu kadın kendisi gibi şakacı bir kadına misafir oldu. Bu haberi duyan Hz. Aişe şöyle dedi: "Habibim doğru söylemiş. Ben Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem): «Ruhlar bir araya gelmiş askerlerdir. Onlardan birbirleriyle tanışanlar uyuşurlar. Fakat onlardan tanışmayanlar uyuşamazlar» dediğini işittim." Ravi ekledi: "Hadiste onun ancak şöyle dediğini biliyorum: Diğer (yani tanıştığı) kadın tanınmayan biriydi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13102 Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiştir. 1 Ravileri Sahih ravileridir. 1 Ebu Ya'Ia (4381).

Haris b. Umeyre anlatıyor:

#23,505
Medain'e gittim. Birden karşıma üzerinde iki eski parça elbise olan bir adam çıktı. Yanında da kırmızı bir kösele vardı, onu ovuşturuyordu. Ben ona bakınca, o da bana bakıp eliyle işaret etti ve: "Ey Allah'ın kulu, yerinde dur" dedi. Ben de yerimden kalktım ve yanımdakine: "Bu adam kim?" diye sordum. Dediler ki: "Bu Selman' dır." Derken evine girdi ve beyaz bir elbise giydi. Sonra geldi, elimi tuttu, benimle musafaha etti ve bana sarıldı. Dedim ki: "Ey Allah' ın kulunun babası! Sen beni geçmişte görmedin, ben de seni görmedim. Sen benimle tanışmadın, ben de seninle tanışmadım." "Evet. Canım kudret elinde olan zata and olsun ki benim ruhum seni gördüğümde tanıdı. Sen Haris b. Umeyre değil misin?" dedi. "Evet!" diye tasdik ettim." Selman dedi ki: Ben, ResUlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem): "Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Onlardan Allah için bir birleriyle tanışanlar uyuşurlar. Fakat onlardan Allah için tanışmayanlar uyuşamazlar" dediğini işittim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13101 *Bunu el-Mu'cemu'l-keblr ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani kısaltarak birtakım isnadlarla rivayet etmiştir. 1 Bunun isnadında Abdu'l-A'la b. Ebi'l-Mesavir vardır ki metruk bir ravidir. Geri kalan isnadlarda da Haccac b. Ferafisa vardır ki kendisinde zayıflık olduğu halde İbn Main ve başkaları onu güvenilir görmüştür. Selman'dan rivayette bulunan Ebu Amr veya Ebu Umeyr'i tanımıyorum. el-Mu'cemu'l-kebir'in iki isnadından birinin diğer ricali, güvenilir ravilerdir. 1 Taberan'i, el-Mu'cemu'l-keblr (6172).

Abdullah b. Mes'ud'un bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve;ellem):

#23,504
"Ruhlar bir araya gelmiş ordulardır. Onlardan (bu dünyaya gelmeden önce ruhlar aleminde) birbirleriyle tanışanlar (bu dünyada) anlaşırlar. (Fakat) onlardan (bu dünyaya gelmeden önce ruhlar aleminde) tanışmayanlar (bu dünyada da) anlaşamazlar" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13100 *Taberani rivayet etmiştir. 1 Ravileri Sahih ravileridir. 1 Taberani, e/-Mu'cemu'l-keblr (10557).

Cabir bildiriyor: Resulullah (sallallahu aleyhi verellem):

#23,503
"Mü'min, ülfet eden (dostluk kuran ve iyi geçinen) ve kendisi ile ülfet edilendir. Ülfet etmeyen ve kendisi ile ülfet edilmeyen kimsede hayır yoktur" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13099 *Bu hadisi Ali b. Behram, Abdulmelik b. Ebi Kerime kanalından el-Mu'cemu'l-evsılt'ta Taberani rivayet etmiştir. Ben bu iki raviyi de tanımıyorum. Diğer ravileri, Sahih ravileridir.

Abdullah b. Mes'ud dedi ki:

#23,502
"Mü'min, ülfet edendir. Ülfet etmeyen ve kendisi ile ülfet edilmeyen kimsede hayır yoktur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13098 *Taberani rivayet etmiştir. 3 Senedinde el-Mes'udi vardır ki ondan zayıflık vardır. Diğer ravileri, Sahih ravileridir. 3 Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr (8976). Bunun senedinde Ebu Nuaym Dırar b. Sured vardır ki zayıf bir ravidir.

Sehl b. Sa' d dedi ki: Resulullah (sallallahu aleyhi vecıellem):

#23,501
"Mü'min, ülfet eden (dostluk kuran ve iyi geçinen) ve kendisi ile ülfet edilendir. Ü~fet etmeyen ve kendisi ile ülfet edilmeyen kimsede hayır yoktur" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13097 *Hadisi Ahmed ve Taberani rivayet etmiştir.2 Senedinde Mus'ab b. Sabit vardır ki İbn Hibban ve başkası onu güvenilir görürken, İbn Main ve başkası onu zayıf görmüştür. Diğer ravileri güvenilir kimselerdir. 2 Ahmed (5/335); Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr (5744).

Ebu Hureyre Hz. Peygamber' in (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,500
"Mü'min, ülfet eden (dostluk kuran ve iyi geçinen) ve kendisi ile ülfet edilendir. Ülfet etmeyen ve kendisi ile ülfet edilmeyen kimsede hayır yoktur" buyurduğunu rivayet etmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13096 *Hadisi Ahmed ve Bezzar rivayet etmiştir. 1 Ahmed'in ricali Sahih ricalidir. 1 Ahmed (2/400); Bezzar (3591).

Ebu Hureyre ve Ebu Said bildiriyor: Hz. Peygamber (sa11allahu aleyhi vesellem):

#23,499
"Mümin mümin için, bir kısmı diğer kısmını kenetleyen bir yapı gibidir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13095 *Bu hadisi el-Mu'cemu'l-evsıit'ta Taberani rivayet etmiştir. Senedinde Salih b. Nebhan vardır ki zayıf bir ravidir. Erdemli Davranışlar ve Sosyal İlişkiler (Birr ve sıla) kitabında Beşir b. Sa'd hadisi (no. 13681) gelecektir.

Sehl b. Sa' d es-Sa.idi bildiriyor: Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,498
"Şu bir gerçektir ki inananlara nispetle mümin, vücuttaki baş konumundadır. Baştaki ağndan vücut nasıl acı duyarsa, mümin de inananlann acısından elem duyar" buyurdu

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13094 *Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. Ravileri, güvenilir bir ravi olan Abdullah b. Mus'ab b. Sabit hariç, Sahih ravileridir. Bu hadisi el-Mu'cemu'l-evsıit'ta ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani rivayet etmiştir. 1 Ravileri, güvenilir bir ravi olan Sewar b. Umare er-Remli hariç, Sahih ravileridir. 1 Ahmed (5/340); Taberanl, el-Mu'cemu'l-keblr (5743).

Sevban, Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellern) şöyle buyurduğunu haber verdi:

#23,497
"Allah'ın kullarını incitmeyin, onları kınamayın ve onların gizli taraflarını araştırmayın! Zira kim Müslüman kardeşinin gizli tarafını araştırırsa, Yüce Allah da onun gizli tarafını araştırır ve onu ta evinin içinde rezil eder. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13093 *Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. 2 Meymun b. Aclan hariç, ravileri Sahih ravileridir. Meymun da güvenilir bir ravidir. 2 Ahmed (5/340); Taberanl, el-Mu'cemu'l-kebfr (5743).

Enes b. Malik bildiriyor:

#23,496
Resülullah'ın, biri Habeşistanlı, diğeri de Kıpti (Mısırlı) olan iki azadlı kölesi vardı. Bir gün söz dalaşına girdiler. Biri diğerine, "Ey Habeşi!" dedi. O da, "Ey Kıpti!" diye seslendi. Resulullah (salla1lahu aleyhi vesellem) onlara, "Birbirinize öyle demeyiniz. Sizler ancak Muhammed ashabından olan iki kişisiniz" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13092 *Hadisi Ebü Ya'la ve benzer metinle el-Mu'cemu'l-evsiit'ta Taberani rivayet etmiştir. 1 Ancak Taberani "Ey Kıpti" yerine "Ey Nebati" ifadesini kullanmış, "Muhammed ashabı" yerine "Muhammed ailesi" demiştir. İkisinin isnadında da Yezid b. Ebi Ziyad vardır ki onda zayıflık olmakla beraber hadisi hasen biridir. 1 Ahmed (5/279).

Ebu Hureyre dedi ki:

#23,495
İslam'da iken Cahiliye devrindeki annesini aracı kılarak bir adama sövdüm. O da beni Resulullah' a (sallallahu aleyhi veselleın) şikayet etti. Bunun üzerine ResUlullah (sallallahu aleyhi veselleın) bana: "Şüphesiz sende küfü.rden bir bölüm var" dedi. Efendimiz (sallallahualeyhi vesellem) küfür kelimesini kullanınca ayaklarım titredi ve dedim ki: "Ya Resulallah! Seni hak ile gönderen zata and olsun ki bundan sonra asla bir Müslümana sövmeyeceğim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13091 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. 1 Senedinde Ya'küb b. Muhammed ez-Zühri vardır ki İbn Hibban onu güvenilir görürken çoğunluk zayıf addetmiştir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 1 Ebu Ya'la (4146); Taberani, M. es-Sıığlr (573).

Hişam b. Urve bildiriyor:

#23,494
Abdullah b. ez-Zübeyr'in yanında Cahiliye şerefinden bahsedildi; bunun üzerine onun: "Bunu bırakın! Zira İslam, harap olan nice evleri mamur etmiş; mamur olan nice evleri de harap etmiştir. Bunda ısrar ederseniz, bilin ki Temim b. Ced' an oğullarının mensupları öldüğü vakit, insanlar onun ardından şerefi bölüşürler" dediğini işittim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13090 *Taberani rivayet etmiştir. Senedinde İbn Ebi'z-Zinad vardır ki zayıf bir ravidir.

Huzeyfe'nin bildirdiğine göre Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,493
"Hepiniz A.dem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Atalarıyla övünen bir topluluk ya son bulacak; ya da bunlar Allah'ın katında gübre böceklerinden bile daha düşük olacaklar" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13089 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. 2 Senedinde Hasan b. Hüseyin el-Ureni (veya el-Arni) vardır ki zayıf bir ravidir. 2 Bezzar (2043 ve 3584). Bezzar: "Bunun Huzeyfe'den ancak bu isnadla rivayet edildiğini biliyoruz" dedi.

Muaz b. Cebel, Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,492
"Biri Müslüman, diğeri müşrik olan İsrail oğullanndan iki kişi Hı. Musa zamanında birbirine karşı nesebiyle övündü. Müşrik olan: «Ben filan oğlu filanım» diyerek dokuz atasını saydı. Sonra arkadaşına: «Sen de nesebini söyle bakalım, sen kimsin, anası olmayasıca» dedi. Diğeri ise: «Ben filan oğlu filanım! Ben bunun ötesinde olanlardan (Müslüman olmayanlardan) uzağım» diye karşılık verdi. Bunun üzerine Hz. Musa halka çağn yapıp onlan topladı ve şöyle dedi: «Aranızda bir dava geçti. Sen, atalanna mensubiyetiyle övünen! Sen, onları cehennemde ona tamamlayacaksın. (Sadece Müslüman) ana babasına mensubiyetini belirten, sen de İslam ahalisinden birisin»."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13088 * Taberani ve -Muaz'ın sözü olarak- Ahmed rivayet etmiştir. 1 Taberani'nirı isnadlarından birinin ricali, Sahih ricalidir. Ahmed'in ricali de böyledir. 1 Taberan'i, el-Mu'cemıı'l-kebir (20/139-140); Ahmed (5/241) -mevkuf olarak-; Ebu Davud (4759); Tirmiz'i (35116 ve 3517). Tirmizi dedi ki: "Mürsel bir hadistir. Abdurrahman b. Ebl Leyla Muaz' dan hadis işitmemiştir."

Ubey b. Ka'b dedi ki:

#23,491
Resulullah (sallallahualeyhivesellem) zamanında iki kişi birbirine karşı nesebiyle övündü ve biri diğerine dedi ki: "Ben filan oğlu filanım! Sen kimsin, anası olmayasıca!" Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Hz. Musa zamanında iki kişi birbirine karşı nesebiyle övündü ve biri diğerine: «Ben filan oğlu filanım» diyerek dokuz atasını saydı. «Sen kimsin, anası olmayasıca?» dedi. Diğeri de: «Ben İslam oğlu filan oğlu filanım» dedi. Bunun üzerine Yüce Allah Musii'ya (aleyhisselam): «Nesepleriyle övünen şu iki kişi var ya! Sen ey cehennemdeki dokuz atasıyla övünen, sen onlann onuncusu olacaksın. Sana gelince ey cennetteki iki atasına mensubiyetini belirten, sen de cennette onların üçüncüsü olacaksın» diye vahyetti" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13087 *Hadisi Abdullah b. Ahmed rivayet etmiştir. 1 Ravileri, güvenilir bir ravi olan Yezid b. Ziyad b. Ebi'l-Ca'd hariç, Sahih ravileridir. 1 Ahmed (5/128). Bunun senedinde Abdurrahman b. Ebi Leyla vardır ki hafızası kötü bir ravidir. Gelecek hadiste görüleceği gibi bunu Muaz' dan rivayet etmiştir.

Ebu Reyhane bildiriyor: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,490
"Kim izzet ve şerefli olduğunu kastederek kafir olan dokuz atasına mensubiyetiyle övünürse, o kimse cehennemde onlann onuncusudur" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13086 *Hadisi Ahmed ile el-Mu'cemu'l-evsfit ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani ve Ebu Ya'la rivayet etmiştir. 3 Ahmed'in ravileri, güvenilir ravilerdir. 3 Ahmed (4/134); Ebu Ya'Ia (1439) Taberan1, el-Mu'cemu'l-evsat (446).

İbn Abbas, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,489
"Cahiliyede ölen babalannızla iftihar etmeyin. Canım kudret elinde olan zata and olsun ki, gübre böceğinin burnuyla yuvarladığı şey bile, Cahiliyede ölen babalannızdan daha hayırlıdır" dediğini rivayet etmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13085 *Hadisi Ahmed ve el-Mu'cemu'l-evsat ve -benzer metinle- el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiştir. 2 Ancak o şu ifadeyle hadisi vermiştir: "Gübre böceğinin burnuyla yuvarladığı dışkı, onlardan daha hayırlıdır." Ahmed'in ricali, Sahih ricalidir. 2 Ahmed (2739); Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (11861, 11862).

Muaviye'nin teşrifatçısı Kanber anlatıyor:

#23,488
Ebu Zer, Muaviye için ağır sözler söylüyordu. Muaviye de onu "Doğrusu sizin de onun sahabeliği gibi sahabeliğiniz var. Onun Resul-i Ekrem'i (sallallahu aleyhi vesellem) gördüğü gibi siz de gördünüz. Onunla konuşursanız iyi olur" diyerek UbAde b. es-SAmit, Ebu' d-Derda, Amr b. el-As ve. Ümmü Haram'a şikAyet etti. Sonra adam gönderip Ebu Zer'i çağırttı. Ebu Zer geldi. Onunla konuştular. O da şöyle dedi: "Ey Ebu'l-Velid (yani Ubade)! Sana gelince sen benden önce Müslüman oldun. Senin yaşın benden fazla ve bana üstünlüğün var. Böyle bir mecliste seni görmek istemezdim. Sana gelince ey Ebu' d-DerdA, az kalsın Resulullah' ın (sallallahu aleyhi veselkm) vefatı senin önüne geçecekti. Sonra sen İslam' a girdin ve Müslümanların salihlerinden oldun. Ey Amr! Sana gelince sen Resulullah'ın (sallallahualeyhi vesellem) yanında cihad ettin. Ey Ümmü Haram! Sen de ancak bir kadınsın. Aklın da kadın aklıdır. Bu meseleden sana ne!" Bu sözler üzerine Ubade şöyle dedi: "Şüphesiz böylesi bir mecliste asla oturmadım."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13084 *Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. 1 Senedinde Muaviye'nin teşrifatçısı Kanber vardır ki İbn Ebi Hatim onu zikretmiş; ancak güvenilir de görmemiş, cerh de etmemiştir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 1 Ahmed (5/147).

Ebu Hureyre bildiriyor: Resulullah (sallallahu aleyhi veıellem):

#23,487
"Kıyamet günü olunca Allah bir münadiye şöyle seslenmesini emredecek: «Ben bir nesep yarathm, siz ise başka bir neseb edindiniz. Ben "Sizin en iyiniz, benden en çok sakınanınızdır" dedim. Siz bundan yüz çevirdiniz ve "Filan oğlu filan, filan oğlu filandan daha hayırlıdır, daha üstündür" dediniz. Bugün ben kendi nesebimi (stllih amel ve takvayı) yükseltiyor, sizin nesebinizi alçalhyorum. Nerede Allah'tan sakınanlar?»" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13083 *Bunu M. es-Sağir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. 1 Senedinde Talha b. Amr vardır ki metrOk bir ravidir. 1 Taberanl, M. es-Sağir (642). Taberilnl demiştir ki: "Bu hadis Ebu Hureyre'den sadece bu isnadla rivayet edilir."

Humeyd b. Abdirrahman b. A vf dedi ki:

#23,486
Abdurrahman b. A vf, bir adamın "Ben insanlar arasında Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) en yakın olan kişiyim" dediğini duydu ve: "Ona senden daha yakın olanlar var. Senin sadece onunla nesep bağın var" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13082 *Bunu hocası Mikdam b. Davud'dan Taberani rivayet etmiştir. 2 O, zayıf bir ravidir. 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr (283).

Hz. Aişe dedi ki:

#23,485
Hz. Peygamber (sallallahualeyhiveıellem) dünyadan, takva sahibi olması dışında, ne bir şeyi beğenmiş, ne de bir şey kendini ona beğendirmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13081 *Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. 1 Senedinde hadiste "gevşek" olan İbn Lehia vardır. Diğer ravileri Sahih ravileridir. 1 Ahmed (6/69); Ebu Ya'la (4552; kısa metinle) .

Habib b. Hıraş el-Asan, Resulullah'tan (sallallahu aleyhi ve;ellem):

#23,484
"Müslümanlar kardeştir. Kimsenin kimseye takvadan başka bir üstünlüğü yoktur" sözünü işittiğini haber vermiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13080 *Taberani rivayet etmiştir. 3 Senedinde Abdulhamid b. Amr b. Cebele vardır ki metruk bir ravidir. 3 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (3547).

Ebu Said dedi ki: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,483
"Rabbiniz de birdir, babanız da birdir. Arabın Acem üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Yine kızılın siyaha üstünlüğü yoktur. Yalnız takva bakımından biri diğerine üstün olur" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13079 *Bu hadisi el-Mu'cemu'l-evsiit'ta Taberani rivayet etmiştir. 2 Bezzar'ın da rivayet ettiği hadisin lafzı şöyledir: "Babanız birdir, dininiz de birdir. Babanız Adem'dir . .Adem de topraktan yaratılmıştır." Bezzar'ın ricali, Sahih ricalidir. 2 Bezzar (2044 ve 3583). Bunun senedinde Cafer b. Süleyman el-Cezeri vardır ki zayıf bir ravidir.

Ebu Zer'in bildirdiğine göre, Hz. Peygamber (sallallahualeyhivecıellem) ona:

#23,482
"Bak, sen kızıldan da siyahtan da hayırlı değilsin; ancak onlardan takva sayesinde üstün olabilirsin" dediğini bildirmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13078 *Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. 1 Ravileri güvenilir kimselerdir; ancak Bekir b. Abdillah el-Müzeni, Ebu Zer'den hadis işitmemiştir. 1 Ahmed (5/158).

Bir rivayet ise şöyledir:

#23,481
"Şu soylarınız kimseye sövme sebebi olamaz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13077 *Hadisi Ahmed ve Taberani rivayet etmiştir. 3 Senedinde hadiste "gevşek" olan İbn Lehia vardır. Diğer ravileri güvenilir görülmüştür. 3 Ahmed (4/158).

Ukbe b. Amir'in bildirdiğine göre ResUlullah (sa1lallahu aleyhi vesellem):

#23,480
"Sahip olduğunuz şu soylarınız kimseye sövmeye gerekçe değildir. Siz ancak Adem'in çocuklansınız. Ôlçeğin tam olarak dalmayıp biraz noksan kaldı, onu doldurmaya çalışmayın. Kimsenin kimseye dindarlıktan veya salih amelden başka üstünlüğü yoktur. Kişinin arsız, edepsiz, ağzı bozuk, cimri ve korkak olması (kötülük olarak kendisine) yeter" buyurdu.2

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13076 2 Ahmed (4/145); Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr (17/295).

Vasıla b. el-Eska' bildiriyor: Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,479
"Müslümanın kanı, ırzı ve malı (diğer) müslümana haramdır. Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz. -Kalbine işaret ederek- Takva buradadır. Bir kimseye müslüman kardeşini hakir görmesi kötülük olarak yeter" dediğini işittim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13075 * Ben derim ki: Mizzi bu hadisi kısa metniyle Tirmizfye dayandırmıştır. Ben ise (Tirmizi) nüshamda bunu bulamadım. Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. 1 İsnadı ceyyiddir. 1 6834 no'lu hadise bkz.

İbn Abbas anlatıyor:

#23,478
Acaba bunu nahoş görecek mi düşüncesiyle Hz. Peygamber'in (sallallahualeyhivesellem) arkasından yürüdüm; ancak o, elimden tuttu ve beni kendi yanına aldı. Sonra acaba bu hareketi nahoş görecek mi düşüncesiyle ondan geri kaldım; yine elimden tuttu ve beni kendi yanına kattı. Sonra deneyip öğrenmek için ondan geri kaldım; yine elimden tuttu ve beni kendi yanına kattı. Anladım ki (arkasından yürümemi büyüklenme olarak gördüğü için) bu hareketimden hoşlanmıyor.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13074 *Bu hadisi el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. Senedinde Hüseyin b. Abdillah el-Haşimi vardır ki metruk bir ravidir.

İbn Abbas dedi ki: Resulullah (sallallahu aleyhi vesıellem):

#23,477
"Her Ademoğlunun başında mutlaka iki zincir vardır. Birisi göğe doğru çıkar, birisi de yere doğru iner. Eğer tevazu gösterirse, Yüce Allah gökteki zincirle onu yukan kaldınr. Eğer büyüklük taslarsa, Yüce Allah onu yerdeki zincirle aşağı indirir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13073 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. 2 Senedinde Zem'a b. Salih vardır ki çoğunluk onun zayıf olduğu kanaatindedir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 2 Bezzar (3581). Bezzar demiştir ki: "Bunun İbn Abbas' dan ancak bu isnadla rivayet edildiğini biliyoruz."

Yine ondan: Hz. Peygamber (sallallahualeyhivesıellem) şöyle buyurdu:

#23,476
"Her kişinin başında mutlaka bir meleğin elinde tuttuğu hikmet bulunur. Kişi tevazu gösterince meleğe «Hikmeti yukan kaldır» denir. Büyüklenmek isteyince de meleğe «Hikmeti veya onun hikmetini aşağı indir» denir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13072 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. 1 İsnadı hasendir. 1 Bezzar (3582).

Ebu Hureyre der ki: Resulullah (sa1lallahu aleyhi vesellem):

#23,475
"Bir kimse Allah için Müslüman kardeşine tevazu gösterirse, Allah onu yükseltir. Kim de ona karşı kendini yükseltirse Allah onu alçaltır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13071 *Bu hadisi el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. Senedinde Abdulazim b. Habib vardır ki zayıf bir ravidir.

Ebu Umame dedi ki: ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,474
"Size tevazuyu tavsiye ederim. Doğrusu tevazu, kalpte olur. Hiçbir Müslüman (diğer) Müslümanı incitmesin! Nice eski giysilere bürünmüş kimse vardır ki Allah adına yemin etse, Allah onu(n yemin ettiği hususu) gerçekleştirir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13070 *Taberani rivayet etmiştir. 2 Senedinde Muhammed b. Said el-MaslQb vardır ki hadis uyduran biridir. 2 Taberani, el-Mu' cemu 'l-kebir (7768).

İbn Abbas'tan ResUlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,473
"Her Ademoğlunun başında mutlaka bir meleğin elinde tuttuğu hikmet vardır. Tevazu gösterince meleğe: «Onun hikmetini yukan kaldır» denir. Büyüklenince de meleğe «Onun hikmetini aşağı indir» denir" buyurduğu nakledilmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13069 *Taberani rivayet etmiştir. 1 İsnadı hasendir. 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (12939). İbnü'l-Cevzi, el-İlelü'l-Mütenahiye (1358). İbnü'l- Cevzi demiştir ki: Bu, Resulullah (saDallahu aleyhi ve sellem)' den geldiği sahih olmayan bir hadistir. Hadisin tarikinin mihveri, Ali b. Zeyd'dir. Ahmed ve Yahya (b. Main) onu "Beş para etmez" ifadesiyle değerlendirmişlerdir. Hammad b. Zeyd ise der ki: "O, hadislerde değiştirmeler yapıyordu." Şu'be ise onun ahir ömründe ezberinin bozulduğundan sözetmiştir. Darekutni: "Bunu Ali b. Zeyd, Said b. el-Müseyyeb'den rivayet etmiştir" diyerek buradaki rivayet için: "Hadis (bu kanalla) sabit değildir" değerlendirmesinde bulunmuştur. Bak: es-Sah'iha (538).

İbn Ômer'in bildirdiğine göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu ki:

#23,472
"Kim benim için -avucunu yere doğru işaret ederek-böyle tevazu gösterirse, onu -avucunu gökyüzüne doğru tutarak- böyle yükseltirim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13068 *Bunu M. es-Sağlr'de Taberani rivayet etmiştir. 2 Senedinde Hüseyin b. el-Müsenna vardır ki onu tanımıyorum. Diğer ravileri, Sahih ravileridir. 2 Taberani, M. es-Sağlr (645). Bunun senedinde de Taberan!'nin hocası Abdullah b. Muhammed b. Murre Ebu Tahir el-Basri vardır ki biyografisi verilmemiştir. Taberan 1 demiştir ki: "Hadis, İbn Ömer' den sadece bu isnadla rivayet edilir."

Ömer b. el-Hattab'ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu ki:

#23,471
"Yüce Allah der ki: "Kim benim için böyle tevazu gösterirse -ravi Yezid bunu naklederken avucunu yere, en alt kısmını da toprağa koydu- onu böyle yükseltirim." -ravi Yezid bunu bildirirken avucunu gökyüzüne doğru tutup yükseltti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13067 *Hadisi Ahmed, Bezzar ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. 1 Taberani'nin ifadesi şöyledir: Ömer b. el-Hattab minberde iken dedi ki: Ey insanlar! Mütevazı olun. Zira ben ResOlullah'ın (sallallahu aleyhi wsellem) şöyle buyurduğunu işittim: "Kim Allah için tevazu gösterirse Allah onu yüceltir ve ona «Yüksel» der. Allah onu yükseltir. O kimse, insanların gözünde büyük, kendi gözünde küçüktür. Kim de büyüklenirse Allah onun belini kırar ve «Defol» der. O kimse, insanların gözünde küçük, kendi gözünde büyüktür." Ahmed ve Bezzar'ın ricali Sahih ricalidir. Taberani'nin isnadında Said b. Selam el-Attar vardır ki hadis uyduran biridir. 1 Ahmed (309); Bezzar (187); Ebu Ya'Ia (187).

Bir rivayette de:

#23,470
"Ve hastalandığında onu ziyaret etmen" ifadesi geçer.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13066 * Bu hadisi el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. Senedinde Musa b. Abdilmelik b. Umeyr vardır ki zayıf bir ravidir.

Şeybe el-Hacebi, amcasından naklediyor: Restllullah (sailallaluı aleyhi vesellem):

#23,469
"Üç şey senin kardeşine olan sevgini berraklaştınr: Karşılaştığında ona selam vermen, mecliste ona yer vermen ve en çok lwşlandığı ismiyle onu çağırman" buyurdu.2

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13065 2 İbnü'l-Mübarek, Zühd (352).

İbn Ömer dedi ki: Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,468
"Birbirinizi affedin ki aranızdaki garezler gidiversin" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13064 * Bunu Muhammed b. Abdirrahman b. el-Beylemani tarikinden Bezzar rivayet etmiştir ki o, zayıf bir ravidir. 1 1 Bezzar (2058).

Hz. Aişe bildiriyor:

#23,467
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Siz iffetli olun ki hanımlannız da iffetli olsun. Siz babalannıza iyi davranın ki oğullannız da size iyi davransın. Kim Müslüman kardeşinden herhangi bir şey için özür diler, bu özrü o kimseye ulaşır da o kimse kardeşinin özrünü kabul etmezse Havz'ın başında benim yanıma gelemez" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13063 *Bu hadisi el-Mu'cemu'l·evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. Senedinde Halid b. Zeyd (veya Yezid) el-Umeri vardır ki hadis uyduran bir ravidir.

Cabir dedi ki: Resûlullah (sallallahualeyhiveellem.):

#23,466
"Kendisinden özür dilendiği halde kim özür kabul etmezse Havz'da benim yanıma gelemt'z" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13062 * Bu hadisi el-Mu'cemu'l-evsfit'ta Taberani rivayet etmiştir. 1 Senedinde Ali b. Kuteybe er-Rufai vardır ki zayıf bir ravidir. 1 Taberani, el-Mu' cemu 'l-evsiit (1033).

Cabir b. Abdillah, Resulullah'ın (sallaDahu aleyhi vesellem):

#23,465
"Kim ki Müslüman kardeşi kendisinden özür dilediği halde onu mazur görmez veya özrünü kabul ehnezse, kıyamet günü öşür toplayan kişinin sırtında taşıdığı yük gibi, sırtında bir yükle gelecektir" buyurduğunu bildirdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13061 *Bu hadisi el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. Senedinde İbrahim b. A'yen vardır ki zayıf bir ravidir.

Enes b. Malik bildiriyor:

#23,464
Resulullah'ın biri Habeşistanlı, diğeri de Kıpti (Mısırlı) olan iki azatlı kölesi vardı. Bir gün söz dalaşına girdiler. Biri diğerine, "Ey Habeşi" dedi. O da, "Ey Kıpti" diye seslendi. Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın) onlara "Birbirinize öyle demeyiniz. Siz ancak Muhammed (sav) ailesinden olan iki kişisiniz" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 13060 *Bunu M. es-Sağlr'de Taberani rivayet etmiştir.2 Senedinde Yezid b. Ebi Ziyad vardır ki leyyin biridir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. Hadisin aynısı Ebu Ya'la rivayet etmiştir. 2 931. hadisin mükerreri.