Toplam 16,407 Hadis
Konular
İbn Abbâs, Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu bildirmiştir:

#16,423
"Kim borcu(nu vermek) için alacaklısına doğru yürürse yeryüzündeki hayvanlar ve denizdeki balıklar ona dua ederler. Her adımında cennette bir ağaç biter, her adımıyla beraber bir günahı affolunur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6684 *Hadis: Bezzâr rivayet etmiştir. Hadisin senedinde biyografilerine rastlamadığım kişiler bulllnmaktadır. 2 2 Bezzar, Müsned (1342), ravileri güvenilirdir.

Muâz b. Cebel anlatıyor:

#16,422
Hamur ve ekmeğin ödünç verilip verilemeyeceği Resulullah (saDallahu aleyhi vesellem)' e sorulunca şöyle buyurdu: "Sübhanallah, kesinlikle güzel ahltiktandır. Az alın, (iade ederken) çok verin; çok alın, az verin. Sizin en hayırlınız ödemesi, en güzel olanınızdır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6683 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Süleyman b. Seleme el-Habairi hadis uydurmakla itham edilen biridir. 1 1 Taberani, M. el-Kebir (20/96), Halid, Muaz'ı işitmemiştir.

Ebû Umame'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:

#16,421
"Bana altı şey hususunda garanti verin, ben de size cennet hususunda garanti vereyim." Sahabe: "Onlar nelerdir, Ya Resuallah?" diye sorunca, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu: "Miraslannız pay edildiğinde haksızlık etmeyin, insanlara kendinizden (başkasının zorlamasıyla değil) adaletle muamele edin, düşmanınızla savaştığınızda korkmayın, ganimetleriniz hususunda hainlik etmeyin. Zaliminizin mazlumunuza zulmetmesine engel olun."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6682 Ben de~im ki: Altıncı şey, hadiste yer almamaktadır.· *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Ala b. Süleyman er-Rakki zayıftır. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (8082)

Taberâni, Sahih'in ravileri kanalıyla Câbir'in şöyle anlattığını nakletmiştir:

#16,420
Bir adama acve hurması borcum vardı. Hurma ağaçlarında borcumu karşılayacak kadar hurma yoktu. Adama gidip onunla konuştum. Borcumu ertelemeye ya da olanları hesaplayarak almaya yanaşmadı. Resulullah (sallallalnı aleyhi vesellem)'in yanına gidip bunu ona anlattım. Adamla konuşmak için o ve Ömer geldiler. Resulullah (sav) "Ey falan! Oibir'den (olanı) al ve (geri kalan borcunu) ertele" diye adama buyurdu. Adam buna yanaşmadı. Hz. Ömer adamı sert bir şekilde tutmak üzereydi ki Resulullah (sav) ona: "Bırak ey Ômer! Bu, onun hakkıdır" buyurdu. Daha sonra Resulullah (sav) bana: "Ey Cabir! Bizi hurma ağaçlanna götür" buyurdu. Resulullah (sav)'i hemen hurma ağaçlarının yanına götürdüm. Nihayet ağaçların arasına girdi ve dallarına bakmaya başladı. Ardından da şöyle buyurdu: "Ey Cabir!Hurma ağaçlanndan hurmalan topladığında bana haber ver." Nihayet ağaçlarımdan hurmaları topladım. Borcum olan hurmayı tam olarak karşıladı. Üstelik geriye bana 10 vesk ya da 15 vesk hurma bile kalmıştı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6681 Ravi devamla yukarıdaki hadisin devamını zikretti.

Câbir b. Abdillah anlatıyor:

#16,419
Uhud Savaşı gelip çatmıştı. Babam beni çağırıp: "Cabir! Ben kendimi Muhammed (sav)'in ashabı içerisinde yarınki savaşta ilk öldürülecek olan kişi olarak görüyorum. Geriye Resülullah (sav)' den başka benim için daha sevgili olan hiç kimse bırakmıyorum. Borcum da var. Kız kardeşlerin hayatta. Onların iyiliği için gayret et. Borcumu öder" dedi. Babam (dediği gibi) Muhammed (sav)'in ashAbı içerisinde ilk öldürülen olmuştu. Onu bir mezara, daha sonra başka bir mezara defnettim. önceden defnedildiği yerden dolayı gönlümde bir sıkıntı vardı. Altı ay sonra oradan çıkardık. Çıkardığımızda, kulağındaki bir yeri müstesna, bedeni defnettiğim gündeki gibiydi. Medine'ye dönünce Resülullah (sav)'e "Abdullah'ın alacaklısı, oğlu Cabir'den ısrarla alacağını istiyor" denildi. Resulullah (sav), Ömer ve Ebu Bekr' in arasında yürüyerek geldi. Alacaklıya: "Borcunun bir kısmını al, diğer kısmını ise gelecek seneki hurma zamamna kadar ertele" buyurdu. Adam buna yanaşmadı. Hz. Ömer adama karşı sert bir şekilde çıkışarak şöyle dedi: Resulullah (sav) sana «bir kısmını al, bir kısmını ertele!» diyor. Ben senin buna yanaşmadığını görüyorum." Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav): "Bırak ey Ömer! Hak sahibinin söz söyleme hakkı vardır" buyurdu. Resülullah (sav) hurma ağaçları arasında dolaştıktan sonra şöyle buyurdu: "Alacaklına, borcunu tam olarak öde. Hurmalan topladığında ise bana haber ver." Resulullah (sav)' e "Ya Resülallah! Günün geri kalanında öğle uykusunun seni yakaladığını görüyorum" dedim ve Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) için bir çardağınuza döşek serdim. Bir oğlağımıza yönelip onu kestim. Ömer ve Ebu Bekr, Resulullah (sav)'in yanından insanları uzaklaştırarak gittiler. Resulullah (sav) kalkınca yemeği ona takdim ettim. Yemekten biraz yedi. Çıkmak için (kapıya) yaklaşnıca hanımım örtüsü altından başını ve yüzünü çıkarıp~ "Ya Resulullah! Bize dua etmeden mi çıkacaksın? Bize dua etmeyecek misin?* dedi. Bunun üzerine Resulullah (sav) "Zevcenin zeki olduğılnu veyasenden daha zeki olduğunu görüyorum" buyurdu ve bize dua etti, sonra da çıkıp gitti. Kesim zamanı hurmaları toplayınca borcumu tam olarak ödedim. Üstelik yedi vesk (yaklaşık 1000-1250kg) hurma da bize kaldı. Resulullah (sailallahu aleyhi vesellem)'in yanına gidip olan biteni anlattım. "Bana Ômer b. el-Hatttib'ı çağır!" buyurdu. ômer hemen geldi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "Cabir'e sor!" buyurunca ômer şöyle dedi: "Vallahi ya Resftlallah! Siz bana «Ona sor!» demeseydiniz de ben sormuş olsaydım, kesinlikle bilirdim ki Resulullah (sallallalnıaleyhivesellem)'in duaları mübarek ve makbuldür." Daha sonra ômer bana doğru dönüp sordu ve ben de olan biteni ona anlattım. Daha sonralan Hz. ômer, halifeliğe getirildiğinde, payları takdir edip, maliye defterlerini yazdırıp, uzman kişilere görevlerini öğretince beni arkadaşlarıma idareci kıldı. (Borçlu olduğum) o adam, payını istemek üzere geldi. Ömer, arkadaşlarına takdir ettiği payı ona vermedi. Bunun üzerine ômer'le konuştum. Şu karşılığı verdi: "(Baban) Abdullah'ın borcuna ne yapıldığını habrlıyor musun?" O kişiye de diğer arkadaşlarıyla aynı muameleyi yapana dek ômer ile konuşmaya devam ettim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6680 Ben derim ki: Hadis Sahih'te ve başka kitaplarda kısa metinle yer almıştır. *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir. Başka bir tarik ile de geride geçen Ahmed'in rivayetine benzer şekilde rivayette bulunmuştur.

Câbir b. Abdillah anlatıyor:

#16,418
Resfilullah (sav)), müşriklerle savaşmak için onlara karşı sefer düzenlemek üzere Medine' den yola çıktı. Babam bana: "Ey Cabir! Medine ahalisinin gözcüleri arasında olman konusunda senin için bir sakınca görmüyorum. Ta ki bizim durumumuzun ne olacağını bilinceye kadar. Çünkü ben -vallahi- kızlarımı benden sonra geriye bırakmamış olsa idim, elbette senin gözümün önünde öldürülmeni isterdim" dedi.Ben gözcülerin arasındayken halam, babam ile dayımı(n naaşlarını) bir hayvanın üzerine bindirerek getirdi. Onları kabristanımız.a defnetmemiz için Medine' ye getirmişti. O esnada bir adam peşi sıra geldi. Şöyle sesleniyordu: "Dikkat buyurun! Resulullah (sav) size, ölüleri geri getirip çarpıştıkları yerde, nerede öldüler ise oraya defnetmenizi emretti." Bunun üzerine biz de ikisini (dayım ve babamı) geri götürüp öldürüldükleri noktaya onları defnettik. (Daha sonralan) Muaviye b. Ehi Süfyan'ın halifeliği döneminde yanıma bir adam gelerek: ''Ey Abdullah'ın oğlu Cabir! Muaviye'nin işçileri yeri kazarken babanı ortaya çıkardılar. Bedeninden bir bölüm meydana çıktı" dedi. Mezarın yanına gittiğimde onu, ölüden ayrılmayan bazı şeyler, (ölüde görülebilecek bazı değişiklikler) dışında, değişmemiş bir halde, gömdüğüm gibi buldum. Hemen üzerini örttüm. Babam geriye bir miktar hurma borcu bırakmışh. Alacaklılardan birisi, borcunu alma konusunda bana çok kah davrandı. Bunun üzerine ben de Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' in yanına varıp dedim ki: "Ya Resulullah! Babam falan falan günde şehit düştü. O (geriye) bir miktar hurma borcu bırakmışh. Borçlu olduğu kimselerden biri (borcunu) isteme hususunda bana güçlük çıkardı. Bu sebeple bana, bu şahıs nezdinde yardım etmeni arzu ediyorum. Belki şu önümüzdeki hurma hasadına kadar (alacaklı olduğu) hurmasının bir kısmında bana mühlet verir!" Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Olur, inşallah gündüz ortasına yakın sana uğrayacağım." Hz. Peygamber (sav) yanındaki yardımcılarıyla beraber geldi. İçeri girmek için izin istedi. Zevceme "Resulullah (sav) bugün bize geldi. Seni karşımda görmeyeyim. Resulullah (sav)' e evimde hiçbir konuda eziyet verme ve onunla konuşma" dedim. Ardından Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) içeri girdi. Onun için yatak serdim. Bir de yastık koydum. Başını yashğa yasladı ve uyudu. Bir köleme "Şu dişi oğlağı kes. Oğlak, evde beslendiğinden eti semizdir. Çabuk ol. Resulullah (sav) uyanmadan önce kesim işini bitir. Ben de senle beraber (sana yardım edeceğ)im" dedim. İşi bitirinceye kadar oğlakla uğraşmaya devam etti. Bu esnada Resülullah (sav) uykudaydı. Ona: "Resulullah (sav) uykudan uyanınca (abdest için) su ister. Abdest almayı bitirdiğinde kalkıp gitmesinden korkuyorum. Abdest almayı bitirdiğinde oğlak (hazırlanmış yemek olarak) mutlaka önünde hazır olsun" dedim. Resulullah (sav) kalkınca: "Ey Cabir! Bana abdest suyu getir" buyurdu. Resulullah (sav) abdestini bitirmeden oğlağı önüne koymuştum. Bana baktı ve: "Eti sevdiğimizi sanki bilmişsin gibi, bana Ebu Bekr'i çağır" diye emir buyurdu. Daha sonra Resulullah (sav) ile beraber olan yardımcıları geldi. İçeri girdiler. Resulullah (sav) eliyle yemeğe dokundu ve "Bismillah! Yiyin!" buyurdu. Doyuncaya kadar yediler. Yemeğin çoğu arth. Vallahi Selime oğulları oturdukları yerden O'na öyle bakıyorlar ki Resulullah (sav), kendilerine gözlerinden bile daha sevgiliydi. Onlardan hiç kimse, eziyet veririm korkusuyla Resulullah (sav)'in yanına yaklaşmazdı. Yemekten ellerini çektikten sonra o ve arkadaşları kalkblar. Resulullah (sav)'in önünden çıkıp gittiler. Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Arkamı melekler için boş bırakın." Ben de onların peşinden gittim. Nihayet kapının eşiğine ulaştılar Ben zevcemi eşiğin önüne çıkarmıştım. Evde hurma lifinden örülmüş elbise ile örtünmüştü. Şöyle dedi: "Ya Resulallah! Bana ve kocama salat et (dua et) Allah sana salat etsin." Resullullah (sav) bunu üzerine zevceme şöyle buyurdu: "Allah sana ve kocana salat (rahmet) etsin." Daha sonra "Bana falanı çağınn" diye emir buyurdu. Bu kişi borcumu isteme hususunda bana karşı çok katı davranan alacaklım idi. Adam geldi. Resulullah (sav) adama: "Cabir b. Abdillah'a babasına ait olan borcunun bir kısmı hususunda önümüzdeki hurma toplama zamanına -Yani elinin bollaştığı vakte - kadar kolaylık tanı" buyurunca adam: "Ben bunu yapamam" dedi ve bir bahane öne sürdü. Şöyle dedi: "Bu, yetimlerin malıdır." Bunun üzerine Resulullah (sav) "Cabir nerede?" diye sordu. Ben "Buradayım, ya Resulallah!" diye cevap verdim. Resulullah (sav): "Onun için sende bulunan hurmalan borcunu vermek üzere ölç. Çünkü Allah borcunu çok yakında tam olarak ödeyecek" buyurdu. Gökyüzüne baktım. Güneş batıya yönelmişti. Resulullah (sav) "Namaza ey Ebu Bekri" buyurdular ve sonrasında Mescid'e gitmek üzere yola koyuldular. "Kaplarını getir" dedim (alacaklıma). Hurmaları tarttım. Allah, ona olan borcumu (gerçekten) tamamen ödedi. Üstelik şu kadar ölçek de hurma arttı. Koşarak Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına, Mescid'e gittim. Fişek gibiydim. Resulullah (sav)'i bulup ona şöyle dedim: "Ya Resftlallah! Gördün mü? Alacaklıma vereceğim hurmaları tarttım. Allah, ona (olan borcumu tam olarak) ödedi. Üstelik şu kadar ölçek de hurma arttı." Resulullah (sav) bunun üzerine: "Ömer b. el-Hattab nerede?" diye sordu. ômer salına salına geldi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Cabir b. Abdillah'a alacaklısının ve hurmalannın durumunu sor" diye emir buyurdu. Ömer: "Ben bunu soracak değilim. Çünkü sen «Allah ona olan borcunu tam olarak ödeyecek» dediğinde ben Allah'ın, Cabir'in borcunu tam olarak ödeyeceğini bilmiş idim" dedi. Resulullah (sav) üç defa sözünü tekrar etti. Her defasında ômer "Ben bunu soracak değilim" diyordu. Resulullah (sav) üçüncü defadan sonra dediğini bir defa daha söylemezdi. ômer bana dönerek: "Ey Cabir! Borçlun ve hurmaların ne durumda?" diye sual etti. Ben: "Allah onu tam olarak ödedi, üstelik bize şu kadar ölçek de hurma arttı" dedim. Ravi der ki: Cabir, zevcesine dönerek ona: "Ben senin Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile konuşmanı yasaklamış mıydım?" diye çıkışınca zevcesi ona şöyle cevap verdi: "Allah evime peygamberini getirecek ve ben de, evden çıkmadan önce , kendim için ve kocam için ondan dua etmesini istemeyeceğim, öyle mi zanediyordun?"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6679 Ben derim ki: Hadis Sahih'te ve başka kitaplarda kısa metniyle yer almıştiır. *Hadisi Ahmet rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir. Bundan Nubayh el- Anezi müstesnadır. Kendisi güvenilir biridir. 1 Ahmed, Müsned (15281), Bezzâr Müsned (1341)

Cerir' in bildirdiğine göre Resûllullah (sav), bir alacaklıya şöyle buyurmuştur:

#16,417
"Sen hakkını (alacağını) imkan nispetinde günahlara girmeden al."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6678 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de ri'vayet etmiş olup ravilerden Davud b. Abdilcebbâr metruk biridir.2 2 Taberâni, M. el-Kebir (2295)

İmrân b. Husayn'ın bildirdiğine göre Resûullah (sav) şöyle buyurdu:

#16,416
"Bir adamın başka bir adamdan alacağı olur da ona tanıdığı süreyi uzathğı zaman bu, onun için bir sadaka olur. Bu süreden sonra ona tanıdığı süreyi yine uzatacak olsa bu, onun için (uzattığı) her güne karşılık bir sadaka olur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6677 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Ebu Davud el- A'ma hadis uyduran biridir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (18/240)

Büreyde diyor ki:

#16,415
Ben, Resulullah (sav)'in şöyle buyurduğunu işittim: "Kim eli darda olana tanıdığı mühleti uzahrsa onun için her (uzattığı) güne karşılık (borcu) mislince sadaka (sevabı) vardır." Daha sonra Resulullah (sallallahualeyhivesellem)'in şöyle bqyurduğunu işittim: "Kim eli darda olana tanıdığı mühleti uzahrsa onun için her (uzathğı) güne karşılık (borcunun) iki misli sadaka (sevabı) vardır." Bunun üzerine ben "Ya Resulallah! Sizin (ilk önce) «Kim eli darda olana tanıdığı mühleti uzahrsa onun için her (uzathğı) güne karşılık (borcu) mislince sadaka (sevabı) vardır» buyurduğunuzu; daha sonra ise «Kim eli darda olana tanıdığı mühleti uzahrsa onun için her (uzathğı) güne karşılık (borcunun) iki misli sadaka (sevabı) vardır» buyurduğunuzu işittim" deyince, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu: "Borcunun ödenme vakti doluncaya kadar her (uzathğı) güne mukabil onun için sadaka (sevabı) vardır. Borcunun ödenme vakti gelip de ona tanıdığı mühleti uzathğında ise her gün onun için borcunun iki misli sadaka (sevabı) vardır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6676 Ben derim ki: İbn Mace'de bu hadisten bir bölüm yer almıştır. *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup ravileri Sahlh'in ravileridir. 2 2 Ahmed, Müsned (5/360)

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

#16,414
"Kim eli darda olanın mühletini onun genişlik vaktine kadar uzatırsa Allah da günahı sebebiyle ona tövbe edeceği zamana kadar mühlet verir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6675 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravilerden Hakem b. el-Carûd'u Ezdi zayıf kabul etmiştir. Hakem'in hocasını ve hocasının hocasını da tanımıyorum. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (11330), Taberâni, M. el-Evsat (2238)

Aişe' nin bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi veııellem) şöyle buyurmuştur:

#16,413
"Kim eli darda olanın mühletini uzatırsa Allah onu kıytmıet gününde kendi gölgesinde gölgelendirir. Aynca her yapılan iyilik bir Sadakadır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6674 *Hadisi· Taberani, el~Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Yâhya b. Yezid b. Abdilmelik en-Nevfeli zayıftır.

Ebû Katâde ve Câbir b. Abdillah' dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

#16,412
"Allah'm kendisini kıyamet gününün üzüntüsünden kurtarmasını ve Arş'ının altına kendisini gölgelemesini tırzıılaymı kişi eli darda olanın mühletini uzatsm."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6673 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir.

Câbir b. Abdillah diyor ki:

#16,411
Sevdiğim (Resulullah (sav) üzerine şahadet ederim ki ben, omun şöyle buyurduğunu işittim: "Eli darda olana mühlet veren ya. ela yardım edip (borç senedini) yırtan kişiyi Yüce Allah, kıyamet gününde kendi gölgesinde gölgelendirecektir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6672 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivatet etmiş olup ravilerden Abdullah b. Sâid Ebi Said el-Makburi metruk biridir.

Şeddid b. Evs diyor ki:

#16,410
Ben, Resulullah (sav)'in şöyle buyurduğunu işittim: "Kim eli darda olana (borcunu ödemesi için) mühlet verirse ya da (borcunu) ona sadaka yerine sayarsa kıyamet gününde Allah o kişiyi gölgelendirir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6671 *Hadisi Taberâni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Yahyâ b. Selâm el-İfriki. zaytftır

Ebu'l-Yeser diyor ki:

#16,409
Resulullah (sallalahu aleyhi vesellem) üzerine şahadet ederim ki ben onun şöyle buyurduğunu işittim: "Kıyamet gününde Allah'ın gölgesinde gölgelenecek ol.tm instmlımn ilki bir adamdır ki, eli darda olan kişinin mühletini (borcunu ödeyebilmesi için) uzatır. Ta ki o kişi (ödeyecek) bir şey bulur ya da andan mlep ettiği rorcımu sadaka yerine sayar ve şöyle der: «Senin btma olan borcun Aı nzası için sadakadır.» Ardından (borcunun yazılı olduğıf. borç) senedini yırtar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6670 Ben derim ki: Sahih kitabında Ebu' ... Yeser'in buradakinden başka bir hadisi daha bulunmaktadır. *Hadisi Taberârıi, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etnıiş olup senedi hasendir. 1 1 Taberani, M. el-Kebir (19/167)

İbn ômer'den rivayet edildiğine göre

#16,408
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e Arefe günü kesilen atireden soruldu. Şöyle buyurdu: "O (yani atfre) haktır."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6008 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir.

Enes anlahyor:

#16,407
Bir adam: "Ya Resülallah! Biz Cahiliye devrinde atire kurbanı kesiyorduk. Bize (şu an için) bu konuda ne buyurursun?" diye sordu. Resillullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle cevap verdi: "Hangi ayda olursa olsun kesin. Ayrica Allah için ihsanda bulunun. (Kestiğiniz hayvanın etinden insanlara) yedirin."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6007 •Hadisi Taberani, Muaviye b. Vahib kanalıyla amcası Uneys'ten nakletmek suretiyle el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. İkisini de tanımıyorum. 1 1 isnadı sahihtir.

Hz. Aişe'nin naklettiğine göre

#16,406
kendisi, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in davardan beş tanesinden birinin fera' olarak kesilmesini emrettiğini işitmiştir.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6006 Ben derim ki: EbCı DavCıd'da Hz. Aişe'den şu ibare ile geçmektedir: "Elli koyundan bir tane. " Bu rivayette fera'nın bahsi geçmemektedir. *Hadisi EbCı Ya'la rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir. 3 3 Ebu Ya'Ia, Müsned (4509), Ahmed, Müsned (6/82, 158, 251)

Yezid b. Abdilmüzeni'nin, babasından bildirdiğine göre

#16,405
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Develerde fera' 1 vardır. Davarlarda fera' vardır"

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6005 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir. 2 1 Fera': Devenin ve koyunun ilk doğurduğu yavrusudur. Araplar, Cahiliye döneminde ilahları için keserlerdi. İslam gelince bu yasaklandı. Eğer kesilecekse Allah için kesilmesi ön görüldü. 2 Taberaru, M. el-Kebir (336), es-Silsiletu's-Sahiha (1996)

Semure bildiriyor:

#16,404
Resululllah (sallallahu aleyhi vesellem)'e bedevilerden bir adam geldi. Ona, kişi için malından, kurban ibadetinden, davarlarından, devesinin ve koyununun yavruladığı atire ve fera' kurbanından nelerin haram, nelerin helal olduğunu sordu. Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona şöyle cevap verdi: "Sana temiz olan şeyleri helal, pis olan şeyleri ise haram kılarim. Ancak senin bir yiyeceğe muhtaç olup da (fakirlik ve açlığından dolayı) o yiyecekten, ihtiyacını giderinceye kadar yemen müstesna." O zaman adam şöyle sordu: "Başıma geldiğinde o şeyi yiyebileceğim fakirliğim{in derecesi) nedir? Ya da beni ondan ihtiyaçsız kılan zenginliğim{in derecesi) nedir?" Bu soruya Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle ce_vap verdi: "Şayet (devenin) yavrulayacağından ümidin varsa davarin eti ile (doğacak) yavruya ulaşırsın. Yahut bol bir yağr wdan umudun varsa ona da davarin eti ile ulaşabilirsin. Şayet elde edebileceğini ümit ettiğin bir yiyecek varsa ona da davarin etleriyle uUışabilirsin. Şayet buna ümidin yoksa elinde mevcut olanı ihtiyaçsız kalıncaya kadar ailene dilediğin kadar yedir." Sonra Bedevi: "Muhtaç olduğum şeyi bulduğumda onu terk edeceğim zenginliğim(in derecesi) nedir?" diye sordu. Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle cevap verdi: "Ailene, akşam sağılan sütten içirip de onlari(n karnını doyurduğun) zaman sana haram kılınan yiyeceklerden uzak dur. Malının tamamı ise helaldir, içerisinde haram yoktur. Şu kadar var ki develerinin yavruladığından da bir fera' vardır. O yavru (annesine) ihtiyaç duymayıncaya kadar annesi onu besler. Sonra dilersen o yavruyu kesip ailene yedir, dilersen etini tasadduk et." Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), o adama her yüz koyundan bir tane atireyi kurban etmesini emretti.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6004 Ben derim ki: Bu hadisi, asıl nüshasından bu şekilde buldum. *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup isnadı hasendir.1 1 Taberaru, M. el-Kebir (7028, 7046), Bezzar, Müsned (2861)

Ebu'l-Uşere. ed-Darimi, babasından naklediyor:

#16,403
"Resululllah (sallallahu aleyhi vesellem)e atireden soruldu. Bunu müstehap gördü."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6003 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Abdurrahman b. Kays ed-Dabbi'nin biyografisini zikredene rastlamadım. Geri kalan raviler güvenilir kimselerdir. 2 2 Taberaru, M. el-Kebir (6722)

İbn Abbas anlahyor:

#16,402
Kureyşliler, Resulullah (sallallahu aleyhi veselleın)'den atire (Arapların Cahiliyye döneminde putlar için kestikleri kurban) hususunda izin istemek üzere şöyle dediler: "Ya Resulallah! Recep ayında atire kurbanı kesebilir miyiz?" Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) onlara şöyle cevap verdi: "(Hala) Cahiliye dönemindeki gibi mi atire keseceksiniz? Ama sizden biri Allah için kurban kesip etinden yemek ve tasaddukta bulunmak istiyorsa bunu yapsın."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6002 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravilerden İsmail b. İbr3him EbO Habibeyi, İbn Main güvenilir kabul etmekle beraber, diğer alimler zayıf kabul etmektedirler. 1 1 Taberaru, M. el-Kebir (11586)

Salim'in babası (İbn ômer)'den rivayet edildiğine göre

#16,401
Resulullah {sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Ben size küpteki üzüm şırasını, kabir ziyaretini ve kurban etlerini (üç gün bekletmeyi) yasaklamıştım. Biliniz ki, kaplar hiçbir şeyi helal kılmaz, haram da kılmaz. Sözüme kulak verin, kabirleri· ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kabir kalbi inceltir." Abdan'ın rivayetinde: "Sözlerime kulak verin, ben sizleri ku.rban etlerinden nehy etmiştim. Artık yiyebilirsiniz ve dilediğiniz kadar ihtiyaç için biriktirebilirsiniz" ifadesi yer almıştir.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6001 Ben derim ki: Sahih'de İbn Ömer'e ait "Kurban etlerini yemenin ve 'kaplann yasaklanması" hadisi mevcuttur. Ama, o hadiste yasaktan sonra hiçbirinin izin verilmesine dair bir ifade bulunmamaktadır. *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Yezid b. Eban er-Rakkaşi zayıftır. Güvenilir kabul edenler de vardır. 1 1 Taberaru, M. el-Kebir (13235)

Amr b. Şuayb'ın, babasından, onun da dedesinden bildirdiğine göre

#16,400
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), kurban etlerinin üç günden soma yemeyi, küpteki üzüm şırasını ve kabir ziyaretini yasakladı. Bu yasaklamasından bir müddet sonra şöyle buyurdu: "Ben size üç günden sonraki kurban etlerini yasaklamıştim. Artiok dilediğiniz zamanlarda yiyebilirsiniz. Küpteki üzüm şırasını size yasaklamışhm, içebilirsiniz. Yüce Allah'ı kızdıracak sözlerde söylemeyiniz. "

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 6000 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Yezid b. Cabir el-Ezdi, Abdurrahman el-Hafıiın babasıdır. Yezid'in biyoğrafisini zikredene de rastlamadım. Geri kalan raviler güvenilir kimselerdir. 2 2 Taberaru, M. es-Sağir (879)

Enes'in bildirdiğine göre

#16,399
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), testideki üzüm şırasıni, kurban etlerini üç günden fazla (evde) tutmayı ve kabir ziyaretini yasakladı. Daha sonra şöyle buyurdu: "Ben size, testideki üzüm şırasını yasaklamıştım. Artık testilerde istediğiniz gibi şıra yapa bilirsiniz. Çünkü kap hiçbir şeyi helalda kılmaz haramda kılmaz. Kurban etlerini üç günden fazla bekletmeyi yasaklamıştim. Artik istediğiniz şekilde bekletebilirsiniz. Kabir ziyaretini size yasaklamıştim. Artik ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kabirler ahireti hatirlatir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5999 *Hadisi Bezzar ve Ahmed rivayet etmiştir. Ahmed'in hadisi İçecekler kitabında gelecek. Ravilerden Haris b. Nebhan zayıftır 1 1 Bezzar, Müsned (1211), Ahmed, Müsned (3/237, 250) Ebu Ya'la, Müsned (3705)

Süleyman b. Ebi Süleyman'ın bildirdiğine göre annesi Ümmü Süleyman -her ikisi de güvenilir kişilerdir- şöyle anlatmaktadır:

#16,398
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in hanımı Hz. Aişe'nin yanına vardım. Ona kurban etlerinin durumunu sordum. Şöyle cevap verdi: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), onları (üç günden sonraya bırakmayı) yasaklamisti. Sonra serbest bırakti." Ali b. Ebi Talib seferden ·dönmüştü. Hz. Fatima ona kurban etlerinden bir parça getirdi. Hz. Ali: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bunu yasaklamamış mıydı?" diye sorunca, Fahma: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bunu serbest bırakti" diye cevap verdi. Bunun üzerine Ali, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in huzuruna vardı. Ona, FAtima' dan duyduğu şeyi sordu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ona: "Kurban etlerini Zilhicce ayından gelecek senenin Zilhicce ayına kadar (evinizde bulundurup) yiyiniz" karşılığını verdi.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5998 Ben derim ki: Aişe'nin hadisi, Sahih'te, F3tıma'nın sözleri kısmı olmaksızın mevcuttur. Bu yüzden İmam Ahmed Müsned-i Fatıma'da bunu zikreder. *Hadisi Ahmed ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiş olup Taberani şöyle demiştir: "Ümmü Süleyman bundan başka hadis rivayet etmemiştir." Ben derim ki: Müsned'de nakledildiği gibi onu güvenilir kabul edenler de vardır. Ahmed'in geri kalan ravileri güvenilir kimselerdir.1 1 Ahmed, Müsned (6/282)

Abdullah b. Mes'ud'un bildirdiğine göre

#16,397
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Ben kabirleri ziyaret etmeyi size yasaklamıştım. Artık ziyaret edebilirsiniz. Kurban etlerini üç gün sonrası için (evlerinizde) tutmanızı yasaklamıştım. Artık (üç günden sonra içinde) tutabilirsiniz. (İçinde şıra/hoşaf kurduğumuz) kaplari kullanmanızı yasaklamıştım. Artık, kaplarda şıra yapabilirsiniz. Sarhoşluk veren her şeyden uzak durun."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5997 Ben derim ki: İçecekler bahsinde bu man.\da başka hadisler inşaallah 'gelecektir *Hadisi Ahmed, Eb~ Ya'la rivayet etmiş olup ravilerden Ferkadu's-Sebahi zayıftır.2 2 Ahmed, Müsned (4319), EbU Ya'la, Müsned (5299)

Ebu Said el-Hudri anlatıyor:

#16,396
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), ibadet olarak kestiğimiz kurbanların etlerini üç günden sonra yememizi yasaklamıştı. Bir yolculuğa çıkmıştım. Sonra yolculuktan dönüp ailemin yanına gittim, yolculuktan dönüşüm Kurban bayramından günlerce sonra idi. Eşim bana pazı sebzesinden getirdi. İçinde güneşte kurutulmuş et parçaları vardı. Ona: "Bu kurutulmuş et nereden geldi?" diye sordum. Bana: "Kurban etlerinden" diye cevap verdi. Bunun üzerine ona: "Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem), kurban etlerini üç gün sonra yemeyi bize yasaklamamış mıydı?" dedim. O da: "Bunu insanlara yasakladıktan sonra serbest bıraktı" dedi. Ben onun dediklerine inanmadım. Ta ki kardeşim Katade b. Nu'man'a haber gönderinceye kadar. Kendisi Bedr ehlinden idi. Ona bu konuyu sordum. Kardeşim bana şöyle haber gönderdi: "Yemeğini ye. Eşin doğru söylemiştir. Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem), müslümanlara bu hususta serbestlik tanıdı."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5996 Ben derim ki: Ebu Said'in hadisi Sahih'te mevcuttur. Ben bu hadisi, eşinin hadisinden dolayı rivayet ettim. *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kimselerdir. 1 1 Ahmed, Müsntd (5/16)

İbn Cüreyc der ki:

#16,395
Bana anlatildığına göre Ebu Said el-Hudri, ile Ebu'z-Zübeyr'in naklettiğine göre -ki Ebu'z-Zübeyr bu kıssanın tamamını aktarmamışbr- CAbir b. Abdillah ikisi anlabyor: Ebu Katade, ailesinin yanına gitti..-Eve vardığında (evde) kurban etlerinden yapılmış tirit yemeği bulunca bu yemeği yemekten çekindi. Katade b. Nu'mAn.'ın yanına vardı. Ona Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'in hac yapan insanların arasında iken ayağa kalkarak şöyle buyurduğunu haber verdi: "Ben size emretmiştim ki .... ve yukarıdaki rivayetin benzerini aktardı.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5995 *Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. Cabir'in rivayetinde ismi belirtmeyen bir ravi vardır. İbn Cüreyc'in çoğu rivayetleri Tabiun'dendir.1 1 Ahmed, Müsned (4/15)

SüleymAn. b. Musa anlabyor:

#16,394
Zübeyd'in bana haber verdiğine göre Ebu Said el-Hudri ailesine geldi. Evde bir tencere güneşte kurutulmuş et gördü. Onları yemekten çekindi. Daha sonra Katade b. en-Nu'mAn.'ın yanına gitti. Ona Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in kalkıp şöyle buyurduğunu bildirdi: "Ben size yetsin diye kurban etlerinizi üç gün sonrasında yememenizi emretmiştim. (Şimdi ise) bunu size helal kılıyorum. Dilediğiniz kadar etlerden yiyiniz, kurban ve hedy (hacda kesilen kurban) etlerini satmayınız, yiyiniz ve tasadduk ediniz. Derilerinden istifade ediniz. Ama derileri satmayınız. Kurban etinden size getirilirse, dilerseniz yiyiniz." Ravi bu hadiste şunu ekler: Ebu Said, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildirmiştir: "Şimdi ise yiyiniz, satınız ve ihtiyacınız için stok yapınız."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5994 Ben derim ki: Sahlh'te bu hadisten az bir bölüm mevcuttur. *Hadisi Ahmed mürsel olarak rivayet etmiş olup isnadı sahihtir. 1 1 Ahmed, Müsned (4/15)

Hz. Ali bildiriyor:

#16,393
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), kabir ziyaretlerini, kaplardan su içmeyi ve kurban etlerinin üç gün sonrasına kadar (evlerde) tutulmasını yasakladıktan sonra şöyle buyurdu: "Ben kabirleri ziyaret etmenizi yasaklamıştım. Artık kabirleri ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kabirler size ahireti hatırlatır. (Şıra kurduğunuz bazı) kaplardan (içmeyi) yasaklamıştım. Artık kaplardım içebilirsiniz. Her sarhoşluk veren şeyden sakının. Üç gün sonrasına kurban etlerini (evlerde) tutmanızı yasaklamıştım. Elinizde olan etleri (üç gün sonrasına kadar da) (evlerinizde) tutabilirsiniz.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5993 Ben derim ki: Hz. Ali'nin, Sahih kitabındaki rivayetinde sadece kurban etlerin(in üç gün sonrasına kadar evlerde tutulmasm)dan yasaklama rivayeti mevcuttur. Buna dair izir:ı yoktur. ·· *Hadisi Ahmed ve Ebu Ya'l3 rivayet etmiş olup, ibn Ebf H.\tim, ravilerden otan N3biğa'dan bahsetmiş; ama onu ne güvenilir kabul etmiş; ne de cerh (tenkit) etmiştir.1 1 Ahmed, Müsned (123.5), EbU Ya'la, Müsned (278)

Zübeyr'in azatlısı Abdullah b. AtA b. İbrahim, annesinin ve ninesi Ümmü Ata'nın şöyle dediklerini bildirir:

#16,392
Vallahi, sanki Zübeyr'in beyaz bir katır üzerinde bize geldiğini {görür ve ona) bakar gibiyim. Şöyle demişti: "Ey Ümmü AtA! Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), müslümanların ibadet olarak kestikleri etleri üç gün sonra yemelerini yasakladı. Ben de: "Anam, babam sana feda olsun. Peki bize hediye edilenleri ne yapacağız?" diye Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e sordum. O da şöyle buyurdu: "Size hediye edilenler konusunda serbestsiniz."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5992 *Hadisi Ahmed, Ebu Yala ve Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Abdullah b. Ata'yı, EbQ Hatim güvenilir kabul ederken, İbn Main zayıf addetmiştir. Geri kalan raviler güvenilir kimselerdir. 2 2 Ahmed, Müsned (1422), EbU Ya'la, Müsned (671), Taberani, M. el-Kebir (25/100), Abdullah b. Ara ihtilaflı bir ravidir.

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre

#16,391
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Her insan kurban etinden yesin."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5991 *Hadisi Taberani, el-Mu'cmiu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Abdullah b. Hıraş'ı, İbn Hibban güvenilir kabul etmiştir. Onun hakkında şı:>yle der: "Bazen hata eder." Çoğunluk onu za~ıf addetmiştir. 1 1 Taberaru, M. el-Kebir (12710)

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre

#16,390
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Sizden biriniz kurban kestiği. zaman, kurban etinden yesin.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5990 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup ravileri Sahih'in ravileridir.2 2 Ahmed, Müsned (2/391); isnadı hasendir.

Ebül-Hayr'dan rivayet edildiğine göre

#16,389
Ensar'dan bir adam anlabyor: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), kurbanını kesmek için yere yatırdı ve adama şöyle buyurdu: "Kurbanımı kesmem için bana yardım et." Adam da Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e yardım etti.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5989 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, ravileri Sahi'h'in ravileridir. 1 1 Ahmed, Müsned (5/373), Leys b. e. Süleym adlı şaibeli ravi vardır.

TaberAni, el-Mu'cemu'l-evsat'ta Cübeyr'den şu hadisi rivayet eder:

#16,388
"Teşrik günlerinin tamamı kurban kesim günüdür."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5988 *Ahmed'in ve diOerlerinin ravileri güvenilir kimselerdir.2 2 Bezzar, Müsned (1206)

Cübeyr b. Mut'im'den rivayet edildiğine göre

#16,387
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmaktadır: "Arafat'ın her yeri vakfe yeridir. Arafat'ın ortasından yukari çıkın. Müzdelife'nin her yeri vakfe yeridir. Muhassir vadisinden yukari çıkın. Mina'nın her yanı kurban kesim yeridir. Teşrik günlerinin tamamı kurban kesim günüdür."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5987 *Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. 1 1 Daha önce geçti: 5540; Ahmed, Müsned (4/82)

Sehl b. Ebi Hasme anlatıyor:

#16,386
Ebu Burde b. Niyar kurbanı seher vaktinde (bayram namazından önce) kesti. Kurbanını kestikten sonra bu durumu Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) anlattı. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Her kim (bayram) namazından önce .(kurbanını) keserse o, kurban olmamıştır. Kurban, ancak namazdan sonra kesilendir. Git ve (bir daha) kurban kes." Ebu Bürde, "Ya Resulallah! Kurban olarak kesecek hiçbir şey bulamadım. Sadece yanımda bir yaşını doldurmuş keçiler var" deyince Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) "Git ve onu kes; aynca, bu ruhsat, senden sonra hiç kimse için söz konusu değgil." buyurdu.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5986 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Zehebi der ki: "Bu ravinin hadisi münkerdir." Taberani onun başka bir hadisini daha zikreder. En iyisini Allah bilir.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre

#16,385
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Kurban bayramı günü şöyle buyurdu: "Her kim kurbanını kesmişse -zannediyorum ki «namazdan önce» ifadesini kullandı- kurbanını tekrar kessin. "

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5985 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup, ravilerden Bekr b. Süleyman el-Basnyi, Zehebi güvenilir kabul etmiştir. Kendisinden, bir cemaat hadis rivayet etmiştir. Geri kalan ravileri, güvenilir kabul edilen kimselerdir. 2 2 bezzar, Müsned (1205)

Ebu Cuhayfe bildiriyor:

#16,384
Bir adam, Kurban bayramı gününde, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bayram namazını kıldırmadan önce kurban kesti. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Senin için bu, kifayet etmez" buyurdu. Adam: "Ya Resulallah! Yanımda yaşını doldurmuş koyun var (onu kessem olur mu)?" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Senin için kifayet eder ama, senden sonra(ki başka kişiler için) kifayet etmez."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5984 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de buna benzer lafızlarla rivayet etmiş olup, hepsinin ravileri güvenilir kimselerdir.1 1 Ebu Ya'ta, Müsned (897), Taberaru, M. el-Kebir (22/108)

Ebu Bürde b. Niyar anlahyor:

#16,383
Bayramda, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'le beraber hazır bulundum. Ben (bayram) namazını kılmaya giderken eşim kurban(lık olarak aldığım hayvan)ın peşinden gitti ve onu kesti. Etinden yemek yapti. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bize (bayram) namazını kıldırınca namazdan çıkıp eşimin bulunduğu yere doğru gitmeye başladım. Eşim, pişirdiği yemeği getirdi: Ona: "Bu (yemek) nereden (geldi) ki?" diye sordum. "Bu, senin kurbanın. Onu kestik. Geldiğinde ondan yemen için yemek hazırladık" cevabını verdi. Eşime: "Vallahi bunun uygun bir hareket olmamasından korkuyorum" dedim. Bu durumu gidip Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e anlattim. Bana şöyle buyurdu: "Kurbanın olmadı. İbadetlerimizi bitirmeden önce kurbanını kesen kişinin kurbanı olmaz. (Git bir daha) kurban kes." Gidip bir yaşını doldurmuş bir kurbanlık aradım, ama bulamadım. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanına gittim ve: "Vallahi, ya Resulallah! Müsinne (bir yaşını doldurmuş kurbanlık küçükbaş hayvan) aradım, ama bulamadım" dedim. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Git yavru koyun (kuzu) ara ve (bulduğunda) onu kurban et" buyurdu. Böylece Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), koyundan yaşı küçük olanı kurban olarak kesmesi hususunda Ebu Bürde'ye ruhsat tanıdı~ Ebu Bürde de (daha sonraları) müsinne bulamadığı zaman yaşı dolmuş koyunu kurban olarak keserdi.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5983 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir. 1 1 Ahmed, Müsned (4/45)

cabir b. Abdillah'tan rivayet edildiğine göre

#16,382
bir adam, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bayram namazını kıldırmadan önce bir yaşında yavru bir keçi kesti. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), ona: "Bu (kurban) senin dışında başka hiç kimse için geçerli olmaz" buyurdu. Ardından, namaz kılıncaya kadar kurbanın kesilmesini yasakladı.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5982 Ben derim ki: Cabir'in bundan başka, namazdan önce kurban kesimini yasaklayan bir hadis daha vardır. *Hadisi Ahmed ve EbCı Ya'la rivayet etmiş olup, ikisinin de ravileri Sahlh'in ravileridir. 2 2 Ahmed, Müsned (3/364), Ebu Ya'la, Müsned (1779). Heyseınl'nin işaret ettiği hadis: Müslim (1964)

Abdullah b. Amr'dan rivayet edildiğine göre

#16,381
bir adam, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e gelip şöyle dedi: "Babam kurbanı bayram namazının kılınmasından önce kesti." Bunun üzerine Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Babana de ki (önce) namaz kılsın, sonra (kurbanını) kessin" buyurdu.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5981 *Hadisi Ahmed ve el-Mu'cemu'l-kebir'de · Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Huyey b. Abdillah el-Mearifı'yi, İbn Main ve başkaları güvenilir kabul ederken, Ahmed ve başka kimseler zayıf addetmiştir. Taberani'nin geri kalan ravileri Sahlh'in ravileridir. 1 1 Ahmed, Müsned (6596), İbn Lehia vardır.

İbn AbbAs'ın naklettiğine göre

#16,380
Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) gece kurban kesilmesini yasakladı.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5980 *Hadisi TaberAni, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Süleyman b. Seleme el-Habairi metruk biridir. 2 2 'Tilberfınl, M. cl-Kcl•ir (11438)

Hz. Ali der ki:

#16,379
"Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bana, kendisi adına iki koç kurban etmemi emir buyurdu. Ben, bu vazifeyi yapmayı çok seviyorum." (Ravi) Muhammed b. Ubeyd el-Muharibi'n:iri ifadesi: Hz. Ali, Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem) adına iki koç kurban etti. Biri onun adına, diğeri ise kendi adınadır. Ona bunun sebebi sorulduğunda: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bana bunu emretti. Dolayısıyla asla bunu terk etmem" derdi.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5979 Ben derim ki: Hz. Ali'nin hadisi Ebu Davud'da şöyledir: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem). bana kendisi adına kurban kesmemi emir buyurdu." Ebu DavOd'un rivayetinde bir veya iki koç ifadesi yoktur, *Hadisi Abdullah b. Ahmed rivayet etmiştir. Ravilerden olan Ebu el-Hasna'dan, Şerik'ten başka birinin rivayette bulunduğu bilinmemektedir.1 1 Ahmed, Müsned (1278, oğlu Abdullah'ın zevaidinden), Haklın, Müstedrek {4/229-30)

Nu man b. Ebi Fatıma dan rivayet edildiğine göre

#16,378
kendisi, gözleri iri olan ve boynuzlari olan bir koç almışti. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), onun koç aldığını görünce şöyle buyurdu: "Sanki bu koç Hz. İbrahim in kestiği koç gibi." Bunun üzerine Ensar dan bir adam kararını verdi. Gidip, Resülullah (sall.allahu aleyhi vesellem) için Nu man ın aldığı özelliklere sahip bir koç satin aldı Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) de o koçu alıp kurban olarak kesti.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5978 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimseleridr.

Huzeyfe bildiriyor:

#16,377
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), alacalı olan ilci tane koçu kendine doğru yaklaştırıp, birini keserken şöyle diyordu: "Allahım! Bu, Muhammed ve ailesi adınadır." Daha sonra diğerini yaklaşbrdı ve şöyle dedi: u Allahım! Bu, ümmetimden senin birliğine ve "benim tebliğime şahitlik edenler adınadır."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5977 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Yahya b. Muhammed b. Nasr b. Hacib'i İbn Adiy güvenilir kabul ederken bir grup ise zayıf görmüştür. 1 1 Taberini, M. el-Kebir (3059)

İbn Abbas bildiriyor:

#16,376
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), alacalı olan iki tane koçu kurban ediyordu. Keseceği zaman ayağını koçlarin yanlari üzerine koydu ve şöyle buyurdu: "Allahım! (Bu) sendendir ve senin içindir. Allahım! Muhammed' den kabul et."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5976 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Abdullah b. Hıraş'ı İbn Hibban güvenilir kabul etmiştir. Bir grup ise zayıf addetmiştir. 2 2 Taberaru, M el-Kebir (11329)

İbn Abbas diyor ki: "

#16,375
"Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), boynuzlu, gözleri büyük ve erkekliği alınmış bir koçu kurban olarak kesmiştir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5975 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta ve el-Mu'cemu'l-kebirde rivayet etmiştir. Lafzı yukandaki gibidir. İsnadı ise hasendir.1 1 Taberaru, M. el-Evsat (276), Taberaru, M. el-Kebir (11577), ilci ravisi zayıftır.

Ebu Hureyre diyor ki:

#16,374
"Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), boynuzlu ve alacalı olan iki tane koçu kurban olarak kesti. Birini kendisi ve ailesi adına, diğerini ise kendisi ve ümmetinden kurban kesmeyenler adına kesti."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5974 Ben derim ki: Hadisi İbn M3ce, Hz. Aişe'den mi yoksa Ebu Hureyre'den mi olduğu hususunda şüphe ile beraber rivayet etmiştir. *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerden İsa b. Abdirrahman b. Ebi Ferve zayıftır. 2 2 Tabedini, M. el-Evsat (1912)

Ebu Talha'nın naklettiğine göre

#16,373
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), alacalı iki tane koçu kurban olarak kesmiştir. Birincisini keserken: "Muhammd ve ailesi adına;" ikincisini keserken de "Ümmetimden bana inanan ve ben(im peygamberliğim)i tasdik edenler adınadır" buyurmuştur.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5973 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiştir. Taber3ni bu hadisi el-Mu'cemu'l-kebir'de ve elMu'cemu'l-evsat'ta İshak b. Abdillah b. Ebi Talha kanalıyla onun dedesinden rivayet etmiştir. İshak ise dedesine yetişmemiştir. Hadisin ravileri Sahih'in ravileridir. 1 1 Ebu Ya'la, Müsned (1417), Taberaru, M. el-Kebir (4736)

Enes bildiriyor:

#16,372
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), alacalı ve boynuzlu olan iki tane koçu kurban olarak keseceği zaman birini yaklaştirdı ve şöyle buyurdu: "Bismillah, Allahım! (Bu) sendendir ve senin içindir. Bu (kurban), Muhammed ve ailesi adınadır." Diğerini yaklaştırdı ve şöyle buyurdu: "Bismillah, Allahım! (Bu) sendendir ve senin içindir. Bu (kurban), ümmetinden, senin birliğini kabul edenler adınadır."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5972 Hadisi Ebu Ya'la ve el-Mu'cemu'l-Evsat'ta Taberani rivayet etmiş olup, ravilerden Haccac b. Ertat güvenilir kimsedir. Ama tedlis yapmaktadır. 2 2 Ebu Ya' la, Miis11ed (3ı18)

Ebu' d-DerdA babasından bildiriyor:

#16,371
"Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), yavru olup hadım edilmiş iki tane koçu kurban olarak kesmiştir."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5971 *Hadisi Ahmed ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani rivayet etmiştir. Taberani'nin rivayetinde şöyle geçmiştir: "Bu iki koç kendisine hediye edilmişti." Ravilerden Haccac b. Ertat güvenilir kişidir. Ama tedlis yapmaktadır.1 1 Ahmed, Miis11ed (5/196)

Ebu Said'den rivayet edildiğine göre

#16,370
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e Kurban Bayramı gününde alacalı iki koç getirildi. Birirıi zikretti ve onun hakkında şöyle buyurdu: "Bu, ·Muhammed ve ailesi adınadır." Diğerini zikretti ve onun hakkında da şöyle buyurdu: "Bu ümmetimden kurban kesmeyenler adınadır."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5970 Ben derim ki: Ebu Said'in "Sünen~· kitaplarında geçen konuyla ilgili sadece şu hadisi vardır: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), boynuzlu ve hadım edilmiş bir koçu kurban olarak kesmiştir." *Hadisi Bezzar yukarıdaki lafızla ve Ahmed ise bu hadisi kısa metniyle rivayet etmiştir. Ravileri güvenilir kimselerdir. 2 2 Bezzar, Müsned (1209)

Cabir b. Abdillah der ki:

#16,369
Resulullah (sallallahu aley.hi vesellem)'e hayaları alinmiş, büyük, boynuzlu, alacalı iki koç getirildi. Birini yatırdı ve şöyle buyurdu: "Bismillah/ Allahu Ekber, Allahım! (Bu) Muhammed ve ailesi adınadır." Sonra diğerini yatırdı ve şöyle buyurdu: "Bismillah, Allahu Ekber, (Bit) Muhammed ve onun ümmetinden senin birliğine ve ResiUü'nün tebliğine şahitlik edenler adınadır."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5969 *Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup, isnadı hasendir. cabir'in rivayet ettiği haClisi kısaltılmış şekliyle Ebu Davud da rivayet etmiştir.1 1 Ebu Ya'la, Müsned (1792), Ebu Davud (2795, 2810), Ahmed, MÜsned (3/362, 375)

Mu'temir b. Ehi Rafi, babasından bildiriyor:

#16,368
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bir koç kestikten sonra: "Bu, benim ve ümmetim adınadır" buyurdu.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5968 *Hadisi Taberani buna benzer lafızlarla el-Mu'cemu'l-keblr'de r_ivayet etmiş olup, Ahmed ve Bezzar'ın isnadı hasendir. 2 2 Taberaru, M. el-Evsat (246)

Ebu'd-Derdâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#16,367
Resulullah (sallallaluı aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Kim eli darda olana mühlet verirse ya da (borcunda) indirim yaparsa Allah, kıyamet gününde onu kendi gölgesinde gölgelendirecektir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6669 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerden Halid b. Abdirrahman el-Mahzlımi'nin zayıflığı hususunda görüş birliği vardır.

İbn Abbas diyor ki:

#16,366
"ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem), Huneyn gününde taksim edilmeden humusun (beşte bir ganimetin) satılmasını ve (esir) kadınlar hamile olduklarında, doğum yapıncaya kadar kendileriyle ilişkiye girilmesini yasakladı."

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7820 Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden İsmet b. elMütevekkil zayıftır

Ebu. Hureyre'nin bildirdiğine göre ;

#16,365
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), Evtas savaşında erkeklerin, (savaş esiri olan) hamile kadınla ilişkiye girmesini, kadın doğum yapana kadar yasaklamıştır.

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7819 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-eusat ve el-Mu'cemu's-sağir'de rivayet etmiş olup, ravilerden Bakiyye ve Haccac b. Ertat tedlis yapan kişilerdir.1 Taberani, M. el-Kebir (9658) ı Taberaru, M. es-Sağir (262) ve Taberaru, M. el-Eusat (2998)

Alkame anlatıyor:

#16,364
İbn Mes'ud'a, Hemdan'lı kocaları ölmüş bir takım kadınlar gelerek "Yalnızlık çekiyoruz" dediler. Abdullah onlara gündüz vakti toplanmalarını ve her birinin gece vakti olunca evlerine dönmelerini söyledi

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7818 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravileri Sahlh'in ravileridir.

Cabir b. Abdillah'ın teyzesinden naklettiğine göre;

#16,363
(kocasından boşanmış olan) teyzesi, kendine ait hurmaları devşirmek için bir hurma ağacının yanına gitmek istedi. Bir adam ona "Bu (yani çıkmak) sana yakışmaz" diyerek azarladı. Bunun üzerine teyzesi Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e gitti. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Çık ve hurmalannı topla. Zira belki sen tasaddukta bulunacaksın ya da bir iyilik yapacaksın." Ben derim ki: Hadis, Sahih'de Cabir'in kendisinden rivayet edilmiştir. Burada ise cabir, hadisi teyzesinden rivayet etmiştir.

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7817 *Hadisi Taberani rivayet etmiştir. Ravileri Sahih'in ravileridir. 1 Ebu Ya'la, Müsned (5928), Bezzar, Müsned (1517)

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre;

#16,362
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Fatıma'ya şöyle buyurmuştur: "Ümmü Şerik'in yanına git, kendini bizden kaçırma (habersiz bir yere gitme)."

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7816 *Hadisi EbQ Ya'la ve Bezzar rivayet etmiştir. Ancak Bezzar'ın ifadesi: "ResOlullah (sallallahu aleyhi vesellem), Fatıma binti Kays'a şöyle buyurmuştur" şeklindedir. Ravilerden Muhammed b. Amr, hadisi hasen olan biridir.

İbn Mes'ud'un bildirdiğine göre ;

#16,361
kadın boşandığında, Araplar hayzın bittiğini hesab ederler. Bu, ortaya çıkıp çıkmadığında ise kadın bir sene beklenirdi. O süre içerisinde hayız görmediyse bir seneden sonra kadın üç ay sayardı. Üç ay içerisinde hayız görürse, hayız müddetini sayardı. Eğer hayız görürse ve bir seneden sonra ki üç ayı sayıldıktan sonra hayzı tamamlanmazsa, kadınla evlenmede, hayzını bitirip bitirmediğini bilinceye kadar acele edilmezdi.

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7815 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir. Ancak Abdülkerim el-Cezeri: "İbn Mes'ud'un arkadaşlan bana haber verdi ki ... " ifadesini kullanmıştır. Dolayısıyla Abdülkerim bu kişlerden hiç birinin ismini vermemiştir.3 'Bezzar, Müsned (1518), Ebu Ya'la, Müsned (4921) 2 Taberani, M. el-Kebir (11451) 3 Taberaru, M. el-Kebir (9623)

İbn Abbas diyor ki:

#16,360
"Kocası ölen kadına süslenmek ve koku sürünmek yasaklanmıştır.

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7814 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre;

#16,359
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), (azat edilen cariye) Berire'nin iddetini hür kadın iddeti olarak saymıştır.

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7813 Taberaru, M. el-Evsat (1882) 2 Bezzar, Müsned (1516) *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup, ravilerden Humeyd b. er-Rebi'i Ahmed ve başkaları güvenilir kabul etmiş, bir grup alim zayıf görmüştür. Ebu Bekr'in, İbn Abbas tarikiyle gelen cariyeye serbestlik tanınması hakkındaki hadisi daha önce geçmişti.

Enes'in bildirdiğine göre;

#16,358
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kadın için, kocası müstesna, ölen hiç kimse üzerine, üç günden fazla yas tutması helal değildir."

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7812 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup, ravilerden Zem'a b. Salih zayıftır. Güvenilir kabul edenler de mevcuttur.

Hz. Aişe anlatıyor:

#16,357
Bir kadına Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) zamanında talak verildi. Yirmi gece bekledikten sonra kadın doğum yaptı. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e gelerek durumunu bildirdi. ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem), kadına şöyle buyurdu: "Başının çaresine bak (evlen)."

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7811 *Hadisi Ahmed, Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta iki isnadla rivayet etmiştir. Birinin ravileri, güvenir kimselerdir.

Abdullah b. Utbe'nin bildirdiğine göre ;

#16,356
Sübey'a binli el-Haris ... Ravi hadisin devamını ya da benzerini zikretmiş ve Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu bildirmiştir: "Sana dengin olan biri geldiğinde, yanıma gel ya da bana bildir." Bu rivayette İbn Mes'üd zikredilmemiştir.

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7810 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, ravileri Sahlh'in ravileridir.2 ı İmam Ahmed, Müsned (4273) 2 İmam Ahmed, Müsned (4074)

Abdulah b. Mes'üd'un bildirdiğine göre;

#16,355
Sübey'a el-Eslemiyye binti'l-Haris, kocasının vefahndan on beş gece sonra doğum yaph. Ebu' s-Senabil, Sübey' a' nın yanına gelerek: "Evlenmeye karar vermiş görünüyorsun. İki süreden (vefat ve doğum) en uzunu bitmedikçe evlenmen caiz olmaz" dedi. Bunun üzerine Sübey' a, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e giderek Ebu' s-Senabil' in dediklerini ona anlahnca, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellern) şöyle buyurdu: "Ebu's-Senabil yalan söylemiş. Hoşuna giden biri sana geldiğinde ona var" ya da " ... hoşuna giden biri sana geldiğinde bana haber ver" buyurmuştur. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), böylelikle iddetinin bittiğini ona bildirmiş oldu.

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7809 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, ravileri Sahih' in ravileridir.

Ümmü't-Tufeyl anlatıyor;

#16,354
Ubey b. Ka'b'ın hanımı Kuteybe, Öıner b. Hattab ile Ubey b. Ka'b'ın tartıştığını duyunca şöyle dedi: "Ömer b. el-Hattab, Sübey'a el-Eslemiyye'ye kocası ölen hamile kadının hükmünü sormadı mı? Kocası öldükten birkaç gün sonra doğum yaptı. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) onu (iddetini bekletmeden) evlendirdi."

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7808 *Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. Taberani'nin rivayeti Ahmed'in rivayetinden daha detaylıdır. Ravilerden İbn Lehia'nın hadisi hasendir. Kendisinde zayıflık bulunmaktadır. Diğer ravileri, güenilir kimselerdir.2 1 İmam Ahmed, Müsned (6/375), İbn Lehia vardır. 2 İmam Ahmed, Müsned (6/375-6) ve Taberani, M. el-Kebir (25/144)

Ubey b. Ka'b anlatıyor:

#16,353
Ömer b. el-Hattab kocası ölen hamile kadın hakkında benimle tartıştı. Ben: "Doğum yaptığında evlenir" dedim. Çocuğumun annesi (cariyem) Ümmü't-Tufeyl bana ve Ömer'e şöyle dedi: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Subey'a el-Eslemiyye'ye doğum yaptığında evlenmesini emretmişti."

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7807 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, isnadı hasendir. Ancak Busr b. Said, Ubey İbn Ka'b'a yetişmemiştir

Ubey b. Ka'b bildiriyor;

#16,352
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e "Hamilelerin bekleme süreleri (iddetleri), karnındaki çocuklannı doğurmaları ile biter"2 ayetinin üç defa boşanmış kadınlar hakkında mı, yoksa kocaları ölen kadınlar hakkında mı olduğunu sordum. Şöyle buyurdu: "Hem üç defa boşanmış, hem de kocaları ölmüş kadınlar hakkındadır."

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7806 *Hadisi Abdullah b. Ahmed rivayet etmiştir. Ravilerden Musenn3 b. es-Sabb3h'ı, İbn Main güvenilir kabul etmiş, çoğunluk alimler ise zayıf görmüştür.3 ı Taberani, M. el-Kebir (9682-3) 2 Talak Sur. 4. 3 İmam Ahmed, Müsned (5/116)

İbn Mes'ud ;

#16,351
kocası olduğu halde satılan cariye hakkında şöyle demiştir: "Onun satılması, boşaması demektir."

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7805 Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir. Ancak İbrahim, İbn Mes'ud'dan hadis işitmemiştir.

İbn Cüreyc diyor ki:

#16,350
Bana bildirildiğine göre İbn Mes'üd şöyle demiştir: "Cariye, (erkek) kölenin nikahı altında iken azat edilse de, (köle kocası ile kalma) muhayyerlik hakkının olduğunu bilmese veya kocası da azat oluncaya veya kocası ya da cariyenin kendisi ölünceye kadar bir seçim yapmasa, hayatta kalan diğerine varis olur."

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7804 Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, hadisin isnadı munkatı, ravileri Salih'in ravileridir. Allah en doğrusunu bilir. O, kerem sahibi ve çok bağışlayandır. Kulları azat eden ve kapıları açandır.2 1 Taberani, M. el-Kebir (11744) 2 Taberani, M. el-Kebir (9680)

İbn Abbas anlatıyor:

#16,349
Hz. Aişe, Berire'yi satın alıp azat etmek istedi. Efendileri: "Hayır, ancak vela hakkını bize verirsen olur" dediler. Aişe bu durumu Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e anlatınca: "Onu satın al ve azat et. Vela hakkı azat edenindir" buyurdu. Aişe, onu satın alıp azat ettı. Ardından ayağa kalktı ve şöyle buyurdu: "Bir takım insalara ne luyor ki, Allah'ın Kitab'ında olmayan şeyleri şart koşuyorlar. Allah'ın Kitab'ında bulunmayan şeyleri şart koşmak geçersizdir." Ravi ekledi: Berire, Muğire oğullarının kölesi olan Muğis isminde birinin nikahı altında idi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), ona (Berire'ye) muhayyerlik tanıdı. İbn Abbas bildiriyor: Hz. Ebu Bekr'in haber verdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Berire'nin iddetini hür kadın iddeti olarak saydı. Ben derim ki: Hadisin bir kısmı Sahih'te mevcuttur.

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7803 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Muhammed b. Cami' el-Attar zayıftır. 1 İmam Ahmed, Müsned (2542, 3405)

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre;

#16,348
Berire'nin kocası, Muğis isminde zenci bir köleydi. Onu Medine sokaklarında gözü yaşlı bir halde Berire'nin peşinden giderken görürdüm. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Berire hakkında dört hüküm verdi: Vela hakkı azat edenindir diye hüküm vermiş ve Berire'yi muhayyer bırakmış, iddetini saymasını emretmiştir. (Ravi) Hemmam ekledi: "Bir kere hür kadın iddeti (bekler)." Ravi der ki: Berire'ye sadaka verilmişti. Sadakayı Hz. Aişe'ye hediye etti. Bu, ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e anlatılınca şöyle buyurdu: "Bu, onun için sadakadır, bizim içinse hediyedir." Ben derim ki: Hadisin bir kısmı Sahih'te geçmektedir.

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7802 *Hadisi Ahmed ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta buna benzer ibareyle Taberani rivayet etmiştir. Ahmed'in ravileri Sahlh'in ravileridir. 1 İmam Ahmed, Müsned (5/378; 4/65-6)

Fadl b. Amr b. Umeyye, babasından bildiriyor;

#16,347
Bir takım insanların Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' den şu hadisi rivayet ettiklerini işittim: "Cariye azat edildiği zaman, kocası (olan köle) onunla ilişkiye girmediği sürece muhayyerdir. Dilerse ondan aynlır. Eğer kocası onunla ilişkiye girdiyse, muhayyerlik hakkı yoktur. Kocasından da ayrılamaz"

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7801 Hadisi Ahmed bu şekilde ve muttasıl olarak; başka bir tarikten ise mürsel olarak rivayet etmiştir. Muttasıl rivayetteki ravilerden biri olan Fadl b. Amr b. Umeyye mestur biridir. İbn Lehia ise hadisi hasen olan biridir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir.1

İbn Ömer' in bildirdiğine göre;

#16,346
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) (ayrılmak ya da kalmak hususunda) hanımlarına serbestlik tanıdığı zamanda, serbest olmayı seçen (Resulullah' dan sallallahu aleyhi vesellem ayrılan) hanımı Benu Hilal' den bir kadın olmuştur.

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7800 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Asım b. Ömer el-Ömeri'yi, İbn Hibban güvenilir kabul ederken alimlerin çoğu zayıf görmüştür. Tirmizi ise metruk biri olduğunu söylemiştir. ı Taberani, M. el-Kebir (9708) ı İmam Ahmed, Müsned (6/62) 3 Ebu Ya'Hi, Müsned (4813)

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre;

#16,345
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Balcağız, cinsel ilişkidir."

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7798-7799 *Hadisi Ahmed ve Ebu Ya'la rivayet etmiş olup, ravilerden Ebu Abdilmelik elMekki'nin bu hadisten başka bir yerde isminin geçtiğini bilmiyorum. Diğer ravileri, Sahfh'in ravileridir.

İbn Mes'ud şöyle derdi:

#16,344
"Efendisinin kadınla ilişkiye girmesi onu (cariyeyi) kocasına helal kılmaz."

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7797 Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir. Ancak İbn Cüreyc şöyle demiştir: "Bana Asım, Mesruk ve İbrahim en-Nehai'den haber verildi." Görüldüğü gibi İbn Cüreyc, haber veren kişinin ismini vermemiştir.1

(Abdullah) İbn Mes'üd ;

#16,343
kocası kendisiyle zifafa girmeden önce kendisine üç talak verilen kadın hakkında şu hükmü vermiştir: "Başka bir adamla evlenmedikçe o (ayrıldığı) adama helal olmaz."

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7796 *Hadisi Taberani rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir. Ancak Asım b. Ebi'nNecud Sahih'in ravisi olmamakla beraber güvenilir biridir. Zayıflık bulunduğu da söylenmiştir. 1 1 Taberani, M. el-Kebir (9621)

Hz . Aise anlatıyor ;

#16,342
Beni Kurayza'dan Temime isminde bir kadın Abdurrahman b. ez-Zübeyr'in nikahı altındaydı. Abdurrahman, Temime'yi boşadı. Sonra Beni Kurayza' dan olan Rifüa, Temime ile evlendi; fakat o da ondan ayrıldı. Temime, (ilk kocası) Abdurrahman b. ez-Zübeyr' e geri dönmek istedi. Bu maksatla Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e: "Ya Resülallah! Ondaki (Rifaa' daki organ) elbisemin şu püskülü gibi (iktidarsız)" deyince, Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Vallahi ey Temfme! Senin balcağızından başka bir adam tatmadıkça Abdurrahman'a geri dönemezsin." Bunun üzerine Temime: "Ya Resulallah! Bana (Rifüa) bir kere gelmişti" dedi. Ben derim ki: Hadis, Temime isminin verilmesi hariç Sahih'te buna benzer metinle geçmiştir.

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7795 Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup, ravilerden İbn İshak tedlis yapan biridir.

Es'ad b. Zürare'nin bildirdiğine göre

#16,341
Resulullah (sallallaluı aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Zahndan başka hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde Allah'ın kendisini gölgelendinnesini arzulayan kişi, eli darda olana kolaylıkta bulunsun ya da (onun borcunda) indirim yapsın. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6668 *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-kebir'de Asım b. Ubeydillah kanalıyla Es'ad'dan rivayet etmiştir. Asım zayıftır ve Es'ad b. Zürare'ye yetişmemiştir. (Dolayısıyla ondan hadis almamıştır)2 2 Taberâni, M. el-Kebir (899)

İbn Ömer' in bildirdiğine göre;

#16,340
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur: "Kendisine üç talak verilen kadın, başka bir adamla evlenip onunla ilişkiye girnedikçe ve (ikinci) kocası kendisinin balcağızından tatmadıkça ilk kocasına helal olmaz."

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7794 Hadisi Taberani ve EbCı Ya'la rivayet etmiştir. Ancak Ebu Ya'la, Aişe hadisini buna benzer olarak rivayet etmiştir. Ebu Ya'la'nın ravileri Sahih'in ravileridir.2 1 Ebu Ya'la, Müsned (6718), Nesfil, Sünen (6/148) ve İmam Ahmed, Müsned (1837) 2 Taberaru, M. el-Kebir (13429), Ebu Ya'la, Müsned (4066), isnadı sahihtir.

Ubeydullah ve Fadl b. el-Abbas'tan rivayet edildiğine göre ;

#16,339
Gumeysa veya Rumeysa kocasını şikayet etmek üzere Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' in yanına gelerek kocasının kendisine ulaşamadığını (iktidarsız olduğunu) söyledi. Adam: "Ya Resulallah! Yalan söylüyor, kesinlikle yapabiliyorum; ama o ilk kocasına geri dönmek istiyor" deyince, Resıllullah (sallallahu aleyhi vesellem): "O (ikinci koca), kadının balcağızından tatmadıkça, kadının ilk kocasına (dönmesi) helal olmaz" buyurdu.

Heysemi Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn:7793 Hadisi Ebu Ya'la rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir.

Abdurrahman b. ez-Zübeyr'in bildirdiğine göre ;

#16,338
Rifaa b. Semev'el hanımını boşamışh. (Bir başkası ile evlenen) kadın, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)' e gelerek: "Ya Resulallah! Abdurrahman benimle evlendi. Ondaki (organ) aynı şunun gibi" diyerek bu sözü söylerken elbisesinin püskülüne işaret etti. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), kadının konuşmasından yüz çevirmeye başladıktan sonra ona: "Sen (eski kocan) Rifaa'ya dönmek istiyorsun (galiba). Hayır sen onun (Abdurrahman'ın) balcağızından, o da senin balcağızından tatmadıkça (ona Rifaa'ya dönemezsin)" buyurdu

Heysemi ,Mecmauz Zevahid Cilt 8 Hn: 7792 Hadisi Bezzar ve Tabeani rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimselerdir. Malik bunu MuvatUi'da mürsel olarak rivayet etmiştir. Burada ise hadis muttasıldır.İmam Ahmed, Müsned (3/284), Bezzar, Müsned (1505), Ebu Ya'la, Müsned (4199) 2 Bezzar, Müsned (1504)

Ka'b b. Ucre'nin bildirdiğine göre

#16,337
Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Kim eli darda olana mühlet verirse ya da ona karşı kolaylıkta bulunursa Allah, o kişiyi zahndan başka hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde kendi gölgesinde gölgelendirecektir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6667 Hadisi Taberani üç Mu'cem'inde de rivayet etmiştir. Ravilerden Ubeyde b. Mu'tib metruk biridir. 1 1 Taberâni, M. el-Kebir (19/106), Taberâni, M. es-Sağir (581)

İbn Abbâs anlatıyor:

#16,336
Resulullah (sav) Mescid' e çıkmıştı. Eliyle yere işaret ederek buyurdu ki: "Kim eli darda olana mühlet verirse ya da (borçta) indirim yaparsa Allah o kişiyi cehennemin şiddetinden korur."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6666 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup ravilerden Abdullah b. Câune'nin biyografisini yazana rastlamadım. Diğer ravileri, Sahih'in ravileridir. 2 2 Ahmed, Müsned (3017) İbn Ca'vene zayıftır.

Hz. Osman diyor ki:

#16,335
Ben, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim: "Allah, eli darda olanın mühletini uzatan ya da borçluyu (borcunu silerek) bırakan kulunu, kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde kendi gölgesinde gölgelendirecektir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6665 *Hadisi Abdullah, Müsned'inde rivayet etmiş olup ravilerden Abbâs b. el-Fadl el· Ensari hadis uydurmakla itham edilen birdir. 1 1 Ahmed, Müsned (532, oğlu Ahrned'in zevadindendir), zayıf ravileri vardır.

İbn Ömer'in bildirdiğine göre

#16,334
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Kim duasının kabul edilmesini, üzüntüsünün gitmesini istiyorsa eli daralanın durumunu genişletip sıkıntısını gidersin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6664 *Hadisi Ahmed ve Ebû Ya'la rivayet etmiştir. Ebû Ya'la'nın ibaresi şöyledir: "Kim eli darda olana karşı kolaylık gösterirse ... " Ahmed'in ravileri güvenilir kimselerdir.2 2 Ahmed, Müsned (4749), Ebu Ya'la, Müsned (5713)

Abdullah b. Amr'ın bildirdiğine göre

#16,333
Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Üç şey vardır ki her kim, bunlar için borçlanır da sonra borcunu ödeyemeden ölürse, Allah onun borcunu öder:
(1) Allah yolunda olup edep yerinin açılmasından korkacak derecede giysisi eskiyen ve borcunu
ödemeden ölen kişi.
(2) Yanında müslüman birinin öldüğü, onu ne kefenleyecek, ne de örtecek
bir şey bulamayıp (onu kefenlemek için borçlanıp) borcunu ödemeden ölen kişi.
(3) Kendisinin zinaya düşmesinden korkup (zinaya düşmemek için borçlanıp) evlenmek suretiyle iffetini koruyan ve "borcunu ödemeden ölen kişi. İşte Yüce Allah, kıyamet gününde bunlann borçlannı öder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6663 *Hadisi Bezzâr rivayet etmiş olup ravilerden Abdurrahman b. Ziyâd b. En'um zayıftır. Güvenilir kabul edenler de vardır. Bu hadis bazı farklılıklarla beraber İbn Mâc'de mevcuttur.1 1 Bezzar, Müsned (1340)

Abdurrahman b. Ebi Bekr'in bildirdiğine göre

#16,332
Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Allah borçluyu kıyamet gününde çağınr. Nihayet Allah'ın huzuruna çıkanlır. Ona «Ey Adem oğlu! Bu borcu nereden aldın? İnsanlann hakkını nerede zayi ettin?» diye sorulur. Borçlu «Ya Rabbi! Sen de biliyorsun ki borcu aldım; ama yemedim, içmedim, giymedim ve zayi etmedim. Fakat başıma ya yangın, ya hırsızlık, ya da (ticarette) zarar geldi» der. Allah ona. «Kulum doğru söylemiştir. Ben, bugün senin borcunu ödeyecek olanlann en Iayığıyım» buyurur ve bir şeyi çağınr. O şeyi Mizan'ının bir kefesine koyar. Bunun üzerine iyilikleri kötülüklerinden ağır gelir ve Allah'ın rahmeti sayesinde cennete girer."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6662 *Hadisi Ahmed, Bezzar ve el-Mu'cemu'l-keblr'de TaberAni rivayet etmiş olup ravilerden Sadaka ed-Dakiki'yi Müslim b. İbrahim güvenilir kabul ederken bir grup alim ise zayıf addetmiştir. 1 1 Ahmed, Müsned (1707, 1708), Bezzar, Müsned (1332)

Taberâni'nin başka bir rivayeti ise şöyledir:

#16,331
"O kişi için Allah katından bir yardım bulunur. Allah, bunu o kişinin nzkına sebep kılar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6661 * Ahmed'in ravileri Sahlh'in ravileridir. Ancak Muhammed b. Ali b. el-Hüseyn, Aişe'den hadis işitmemiştir. Taberani'nin senedi muttasıldır. Ancak senedinde geçen Sâid b.es Salt, Hişam b Urve'den rivayaet etmektedir. Sahâbeden hadis rivayet eden sadece bir kişi rastladım. O kişide Sâid değildir. Allah en doğrusunu bilir

Bir diğer rivayette şu ifade geçmektedir:

#16,330
"O kişi için Allah katından bir yardım bulunur. Allah, bunu o kişinin nzkına sebep kılar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 7 Hn: 6660 *Hadislerin tamamını Ahmed ve el-Mu'cemu'l-keblr'de Taberani rivayet etmiştir. Aişe şöyle demiştir: "Ben kendimle beraber Allah katından bir koruyucu bulunmasını arzuluyorum." Bu hususta bir kıssa vardır.

Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in azatlısı Ebu Rafi bildiriyor:

#16,329
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), kurban keseceği zam.an alacah boynuzlu ve semiz iki koç satin aldı. Bayram namazını kıldırıp hutbe verdikten sonra koçlardan biri, kendisi namazgahta iken getirilir ·ve orada keserdi. Kestikten sonra şöyle derdi: "Allahım!Bu (kestiğim kurban) bütün ümmetimden senin birliğine ve benim tebliğime şahitlik edenler adınadır." Daha sonra diğer koç getirilir ve onu keserdi, kestikten sonra şöyle derdi: "Allahım! Bu, Muhammed ve ailesi adınadır.,; İki ·koçun· tamamını yoksullara yedirir, kendisi ve ailesi de ondan yerlerdi. Ravi ekledi: Senelerce vakit geçirdik, Haşim Oğullarından hiç kimse (bu şekilde) kurban kesmedi. Yüce Allah, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) sebebiyle bizim borcumuzu ve rızkımızı üstlenmiş oldu.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5967 *Hadisi Bezzar ve Ahmed buna benzer lafızlarla rivayet ~tmiştir. Taberani de buna benzer lafızlarla hadisi el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiştir. 1 1 Bezzar, Müsned (1208), Ahmed, Müsned (6/391-2), Taberaru, M. !!l-Keblr (920)

Ebu Rafi' bildiriyor:

#16,328
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), alacalı ve hadım edilmiş iki tane koçu kurbanlık olarak kesti. Kurbanlardan biri (Allah'ın) birliğine ve kendisinin tebliğine şahitlik edenler adına, diğeri ise kendisi ve Ehl-i beyt'i adınaydı. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bizim rızkımızı böylelikle üstlenmiş oldu.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5966 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, isnadı hasendir. Hadisin lafzı Ahmed'e göredir.1 1 Ahmed, Müsned (6/8)

Hz. Aişe'nin bildirdiğine göre

#16,327
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Kurban bayramı, insanlarin kurbanlarinı kestiği gün, fitır (Ramazan) bayramı ise insanlarin iftar ettiği gündür."

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5965 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravilerden Yezid b. İyaz metrulctur.

İbn Abbas' ın bildirdiğine göre

#16,326
o, deve yahut kurbanlık satın alıp onu sattıktan sonra daha semiz bir kurbanlık alan adam hakkında ruhsatin bulunduğunu ifade etti.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5964 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup, ravileri güvenilir kimsedir. 2 2 Taberaru, M. el-Evsat (1988)

Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in dönemine yetişen Abdullah b. Hişam'ın bildirdiğine göre:

#16,325
Annesi, onu Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem)e getirmiş, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), onun başını okşamış ve ona dua etmiştir. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bir koyunu bütün ailesi için kurban olarak keserdi.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5963 Ben derim ki: Bu hadis, Sahih'de ve diğer kitaplarda mevcuttur. Fakat kurban kesmenin ifade edildiği (ikinci) cümle bundan müstesnadır. *Hadisi Taberani el-Mu'cemu'l-kebirde rivayet etmiş olup, ravileri Sahih'in ravileridir.

Ebu'l-Eşed es-Sülemi, babasından, o da dedesinden şöyle nakleder:

#16,324
Ben, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber yedi kişiden biri idim. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) emir buyurdu ve her birimizden bir dirhem toplandı. Yedi dirhemle bir kurbanlık hayvan satın aldık ve: "Ya Resulallah! Kurbanı çok pahalıya aldık" dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdu: "Kurbanlarin en faziletlisi, en pahalı ve en semiz olanıdır." Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem) emir buyurdu ve biri bir ayağından, biri diğer ayağından, biri ön ayağından, biri diğer ön ayağından biri bir boynuzundan, biri diğer boynuzdan tuttu. Yedincimiz de hayvanı boğazladı. Hep birlikte hayvan kesilirken tekbir getirdik.

Mecmuaz Zevahid Cilt 6 Hn: 5962 *Hadisi Ahmed rivayet etmiş olup, ravilerden Ebu'l-Eşed'i ne güvenilir kabul eden, ne de cerh/tenkid eden kimseye rastlamadım. Babası da böyledir. Denildiğine göre dedesi (sahabi) Amr b. Abese'dir. Ben derim ki: Bu şekilde kurbanın caiz olduğunu if~de eden hadisler inşallah "Resülullah'ın Kurbanı" bölümünde gelecektir.1 1 Ahmed, Müsned (3/424), Hakiın, Müstedrek (4/231), es-Silsiletu'd-Daife (1678)